Premium Essay

Ulala

In: Business and Management

Submitted By sudevkota
Words 659
Pages 3
nothingAnswer No 3
Retail food industry of the Australia has been changing over recent decades, affecting consumers, suppliers and traders. These changes have increased the efficiency of different aspects of the retail food industry. Shifts in market power, change in customer’s preference and taste, change in demographic population and industry concentration in food retailing could also have an influence on further capturing the potential efficiencies in this sector. The Study conducted by Andrew J and Don G (2005) shows that retailing food industry in Australia covers roughly 46 per cent of the food industry
Australian food industry was stimulated after the Second World War. The industry advanced rapidly due to the new and urgent demand for unfamiliar service rations to precise specifications. Existing technologies were reorganized and additional ones developed. Scientific wartime innovation gave rise to improved processes, products and product applications.
Today the food industry is a vital component of the Australian economy. The industry makes a significant contribution to the economies through employment, business and service opportunities. Many new industries were inaugurated in the late 1980s and 1990s to take benefit of emerging market opportunities.

The trends on Supermarket and grocery store market concentration
The Australian Competition and Consumer Commission (2005) reported that the national grocery market shares of Woolworths, Coles and Franklins raised 40 per cent in 1975 to approximately 80 per cent in 1998. In 2002, Woolworths and Coles had a combined market share of 76 per cent, based on the additional stores that the two chains acquired from the breakup of the Franklins supermarket chain. Given the Australian market share estimate and the series of global retail food market share, Australia has one of the most concentrated retail food…...

Similar Documents

Free Essay

Zulu

...kukagesi ekhaya! HLENGA! Ungakwazi ukwehlisa izindleko zomuzi! PHINDA! Ungakwazi ukubuyelwa yimali!Iphuzu lokuqala) Shintshela kugilobhu yohlobo oluyiFluorescent noma olweLED. Zi sebenzisa ugesi omncane.Iphuzu lwesibili) Gqoka ijezi. Uzoshesha ufudumale, esikhundleni soku sebenzisa ugesi.Iphuzu lwesithatu) sebenzisa urubber wokuvala kungaphunyuki moya ongase ungene..Iphuzu lwesihlanu) Cabanga ngaphambi kokuvula efrijini. Gcina emoyeni abandayo ukuze onge amandlaIphuzu lwesithupha) Gcwalisa Umshini wokuwasha izitsha.Ukuwasha izitsha emshini ogcwele, kubiza ngokufanayo nokuwasha eziyingcosana. Iphuzu lwesikhombisa) Sebenzisa iEnergy Star. Yiyo esebenza kacono.Iphuzu lwesishiyagalombili) Sebenzisa iPower strip eyodwa bese ucisha yona uma ulala ebusuku.Iphuzu lwesishiyagalolunye) Sebenzisa isleep mode. Uzokwehlisa ugesi owusebenzisayo ngamaphesenti amashume ayisithupa.Iphuzu Leshumi) Ehlisa umoya oshisayo kwithermostat yakho ngaphambi kokulala u phinde unyuse umoya uma uvuka ekuseni. Lo, wumsebenzi we Project Energy Savers. Uma ufuna ukwazi okunye nge Project Energy Savers, bheka i www.projectevergysavers.comLencwajana iyenziwe yi Project Energy Savers, LLC. Amaphuzu, nemibono kulencwadi abhalelwe nje ukwazisa oyisebenzisayo, hhayi okunye. Isaziso: Le ncwajana kwatholwa Project Energy Savers ™, LLC. Akekho phakathi Project Energy Savers noma yimuphi umuntu ojamele Project Energy Savers ™, LLC. kwenza kwewaranti, wazwakalisa noma somlomo, maqondana nokusetshenziswa......

Words: 1202 - Pages: 5