Tttc

In: English and Literature

Submitted By Jmrnak
Words 2299
Pages 10
Well Doc, I don’t quite know what to do. I haven’t been able to sleep, and when I do get the privilege of sleep it only lasts for a few hours before I wake up due to a dramatic nightmare. So many bad things had happened on that island, so many bad things that I cannot get out of my mind. No matter how much I try to forget about it I just keep reliving what had gone on. I need your help; I don’t know how long I can go on like this. I learned a lot about myself and others, sadly I don’t know if I like it. When the plane crashed on the island I thought I was with the most able bodied kids to help all of us survive. We were all from a higher end academy and had vast knowledge in miscellaneous subjects. Also, we were probably the most mature kids for are age, coming from the U.K of course. Yet, I was wretchedly wrong. One thing I found out about those kids is that naturally humans are savages. Another boy on the island, Simon, was viciously murdered because we were all dancing and in the moment and acting wild. Looking back on this event I don’t remember much of what went on except the fact that we killed an innocent boy just because we were dancing and having fun. That was not the only time I saw savagery. It happened when Jack and his hunters killed the sow. They didn’t just kill a pig for food, the vindictively and ruthlessly murdered a pig. The kill of the pig seemed as if to give them a high. The hunters were in awe of the fact that they could dominate another animal and that they held the pigs life in their hands. They chose if it got to live or die. It makes it hard to sleep. When I close my eyes at night I just see faces; faces of Piggy, Simon, the sow, and even the twins. I feel I was part to blame for what happened on that island. I could have changed it all. I think that if I stood up and made, and I mean forced all the kids to stay…...

Similar Documents

Kich Ban Dai Hoi

...nhieät lieät hoan ngheânh vaø chaøo möøng quyù vò ñaïi bieåu. 3) Baàu Ban TTTC ñaïi bieåu Kính thöa Ñaïi hoäi - Ñeå ñaûm baûo cho ñaïi hoäi ñöôïc toå chöùc toát ñeïp, BTV Ñoaøn khoa QTKDQT xin giôùi thieäu döï kieán Ban thaåm tra tö caùch ñaïi bieåu goàm 3 ñoàng chí - Vaø bay giôø Ñaïi hoäi chuùng ta seõ bieåu quyeát veà soá löôïng Ban thaåm tra tö caùch ñaïi bieåu: + Ñaïi bieåu naøo nhaát trí vôùi soá löôïng BTTTC Ñaïi bieåu laø 3 ñoàng chí, xin cho bieåu quyeát baèng caùch giô theû ñaïi bieåu. * Caûm ôn caùc ñoàng chí + Ñaïi bieåu naøo khoâng nhaát trí cuõng xin cho bieåu quyeát baèng caùch giô theû ñaïi bieåu + Ñaïi bieåu naøo coù yù kieán khaùc? Nhö vaäy 100% ñaïi bieåu nhaát trí. Xin caûm ôn caùc ñaïi bieåu. - Sau ñaây toâi xin thoâng qua Danh saùch ban TTTC Ñaïi bieåu nhö sau: 1. Ñ/c Traàn Thò AÙnh Hoàng – Tröôûng ban 2. Ñ/c Buøi Traàn Leâ Duy – Thaønh vieân 3. Ñ/c Vöông-Duy Ñöùc – Thaønh vieân Neáu Ñaïi hoäi nhaát trí caùc ñoàng chí coù teân trong Ban TTTC Ñaïi bieåu thì xin Ñaïi Hoäi cho bieåu quyeát baèng caùch giô theû ñaïi bieåu + Ñaïi bieåu naøo nhaát trí xin bieåu quyeát baèng caùch giô theû ñaïi bieåu + Ñaïi bieåu naøo khoâng nhaát trí, xin bieåu quyeát baèng caùch giô theû ñaïi bieåu + Ñaïi bieåu naøo coù yù kieán khaùc? Nhö vaäy Ñaïi hoäi ñaõ nhaát trí danh saùch Ban TTTC Ñaïi bieåu Ñaïi hoäi nhö treân. Xin chaân thaønh caûm ôn Ñaïi hoäi. Vaø xin môøi Ban TTTC Ñaïi bieåu leân baùo caùo keát quaû thaåm tra tö caùch ñaïi bieåu......

Words: 1246 - Pages: 5

Derivative

...với công chúng. Những thông tin trên cho thấy TTCK Việt Nam ñã sẵn sàng cho hoạt ñộng ñào tạo nguồn nhân lực cần thiết khi phát triển TTCKPS. 2.3.3 Đầu tư cơ sở hạ tầng hiện ñại ñáp ứng tính phức tạp của các CCPS. Việc giao dịch các CCPS ñòi hỏi phải có một cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện ñại, nhất là hệ thống CNTT, do việc giao dịch CCPS phải ñược khớp lệnh liên tục, với tốc ñộ cao. Vì vậy, việc yêu cầu một hệ thống CNTT hiện ñại là không thể tránh khỏi, ñi ñôi với việc khớp lệnh liên tục ñó là quá trình thanh toán bù trừ, xử lý giao dịch với nhiều lệnh mua, bán có thể ñược xảy ra cùng lúc. Như kinh nghiệm phát triển của Singapore ñã ñưa cho chúng ta bài học kinh nghiệm về sự phát triển các CCPS. Theo quy luật phát triển chung của TTTC nói chung và TTCK nói riêng thì việc Việt Nam xây dựng và phát triển CCPS trên TTCK là một ñiều tất yếu. 2.3.4 Xây dựng một TTCK ñủ lớn ñáp ứng yêu cầu phát triển CCPS. Để ñạt ñược những mục tiêu trên Việt Nam cần có những ñịnh hướng phát triển cụ thể như sau : - Phát triển TTCK dựa trên tiêu chuẩn, thông lệ Quốc tế, phù hợp với ñiều kiện thực tế của Việt Nam. - Phát triển TTCK ñồng bộ, toàn diện, hoạt ñộng hiệu quả, vận hành an toàn, lành mạnh. Phát triển một cách ñồng bộ trên tất cả các phân ñoạn của thị trường như thị trường trái phiếu, cổ phiếu, thị trường vốn tư nhân... - Phát triển sản phẩm, mở rộng nghiệp vụ, hoạt ñộng kinh doanh, tổ chức thực hiện các hình thức giao dịch phải ñảm bảo việc quản trị rủi ro, ñáp ứng nhu cầu......

Words: 3364 - Pages: 14

The Sandwich Factory

...Worldwide, 2001 - Frederiksen, Peter, ”Vietnam – fra drage til tiger”, 1. udgave, 4. oplag, forlaget Systime 1999 - O´Brien, Tim, ”The Things They Carried”, 1. udgave, Collins 1990 - Poulsen, Flemming Madsen, ”Vietnam Krigene”, 1. udgave, 1. oplag, Nordisk Forlag 1996 - Wad, Thomas, ”Den Amerikanske Krig I Vietnam”, 1. oplag, Forlaget Emil 2001 - Wells, Tom, “The War Within”, Harry Holt and Company, Inc 1996 Internet O’Brien, Tim; “The Vietnam in Me”, udvivet af New York Times: - http://www.nytimes.com/books/98/09/20/specials/obrien--- vietnam.html?_r=2 Sparknotes, samlet resume og analyse af bogen: - http://www.sparknotes.com/lit/thingscarried/section11.rhtml Noter til “The Things They Carried”: - http://www.bookrags.com/notes/tttc/TOP1.html Hjemmeside om Tim O’Brien: - http://www.illyria.com/tobhp.html Bush sammenligner Vietnam og Irak, udgivet af Washington Post: - http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/08/22/AR2007082200323.html Artikel skrevet af Ron Kovic: - http://www.alternet.org/story/22181/?page=2 Artikel om massakren på Falluja: - http://www.globalpolicy.org/security/issues/iraq/fallujah/2007/0404legacyfallujah.htm Artikel om tabstallene i Irak: -http://www.sfgate.com/cgibin/article.cgi?f=/n/a/2008/03/21/international/i054022D84.DTL&tsp=1 Civile tabstal i Irak: - http://www.iraqbodycount.org/ BILAG......

Words: 9791 - Pages: 40

Windy

...trúc hệ thống tài chính trong nền KT? 5. Chức năng, vai trò của các tổ chức tài chính trung gian? 6. Các tổ chức tài chính trung gian chủ yếu trong nền KTTT. P/b NHTM với các tổ chức tài chính phi NH? 7. Trình bày vốn và nguồn vốn của các DN? 8. Các phương thức tạo vốn chủ yếu của DN? 9. Các loại lãi suất cơ bản. Phương pháp đo lường ls? 10. Các nhân tố chủ yếu tác động đến lãi suất? 11. Vai trò của NSNN với quá trình phát triển nền KT-XH? 12. Trình bày nguồn Thu của NSNN. Phân tích thực trạng nguồn thu từ Thuế của NSNN Việt Nam. Các biện pháp nhằm tăng Thu NSNN? 13. Bội chi(thiếu hụt, thâm hụt) NSNN, hoạt động NSNN ở VN? 14. Chức năng của thị trường tài chính, cấu trúc của TTTC? 15. Nội dung kinh tế các công cụ chủ yếu trên TTTC? 16. Nội dung các khoản mục trong bảng cân đối tài sản NHTM? 17. Các hoạt động chủ yếu của NHTM? Liên hệ VN 18. Nguyên tắc quản lí tiền vay của các NHTM? 19. Quá trình tạo tiền trong hệ thống NHTM? 20. Các hoạt động chủ yếu của NHTW? 21. Lượng tiền cung ứng? Các tác nhân tham gia cung ứng tiền? 22. Các mục tiêu của chính sách tiền tệ? 23. Các công cụ chính sách tiền tệ quốc gia? 24. Nguyên nhân lạm phát? Tác động của lạm phát đến KT-XH? 25. Biện pháp chủ yếu khắc phục lạm phát? 26. Phân biệt thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp 1. Bản chất, các chức năng của tiền tệ? • Bản chất: Là bất kì hàng hóa nào được chấp nhận rộng rãi trong thanh toán để......

Words: 10156 - Pages: 41

Vietnamese Stock Market

...Tổng quan về thị trường chứng khoán ở việt nam I/ Sự hình thành và phát triển nền kinh tế không ngừng phát triển, trong xã hội xuất hiện những người thừa vốn muốn cho vay để lấy lãi, một số khác thì cần vốn cho tiêu dung hay đầu tư. Chính vì vậy thị trường tài chính( TTTC) ra đời để đáp ứng nhu cầu đó của xã hôi Tttc bao gồm 2 bộ phận chủ yếu đó là thị trường tiền tệ và thị trường vốn, thị trường chứng khoán là một bộ phận củ thi trường vốn nó ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu mua bán trao đổi chứng khoán các loại. II/ Khái niệm về thị trường chứng khoán (ttck) TTCK là một bộ phận quan trọng của thị trường vốn nó ra đời nhằm huy động những nguồn vốn nhỏ lẻ trong xã hội tập trung thành nguồn vốn lớn tài trợ dài hạn cho DN Nó là nơi diễn ra các hoạt động mua bán trao đổi các loại chúng khoán.hàng hóa trên thị trường này là các cổ phiếu,trái phiếu công cụ tài chính có thời hạn trên 1 năm III/ Chức năng của TTCK huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế cung cấp môi trường đầu tư ra công chúng cung cấp khả nằn thanh khoản cho các loại chứng khoán đánh giá giá trị doanh nghiệp và tình hình nền kinh tế tạo môi trường giúp chính phủ thực hiện các chính sách vĩ mô SỞ GIAO DỊCH CHÚNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH( HOSE) VÀ HÀ NỘI( HASTC) I/ KHÁI NIỆM sở giao dịch chúng khoán là một pháp nhân được thành lập theo qui định của pháp luật thực hiện việc tổ chúc giao dịch chúng khoán cho chứng khoán của tổ chức phát hành đủ điều kiện niêm yết tại sở giao dịch......

Words: 954 - Pages: 4