Tourism

In: Business and Management

Submitted By mickeyjal
Words 650
Pages 3
บทที่ 3
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการท่องเที่ยวปี 2554 -2558 การจัดทำยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการท่องเที่ยวปี 2554 -2558 อยู่ภายใต้กรอบแนวคิด “ ความร่วมมืออาเซียน สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ” เนื่องจากภายในปี พ.ศ. 2558 นี้ประเทศไทยละอีก 9 ประเทศสมาชิกอาเซียนจะก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์แบบ ดังนั้นด้านการท่องเที่ยวจึงต้องมีการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวที่ต้องควบคู่ไปกับการเป็นประชาคมอาเซียน ที่จะสร้างประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก หากประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมและการวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และยั่งยืน ประกอบกับกรอบความร่วมมือของอาเซียนจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถเป็นประเทศไทยได้รับผลประโยชน์ที่ยั่งยืนจากการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 นี้ได้
วิสัยทัศน์
มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งอาเซียนด้วยการพัฒนาศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน ด้วยทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เกื้อกูลกันอย่างสมดุลและยั่งยืน
พันธกิจ
1. พัฒนาข้อได้เปรียบทางการแข่งขันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการท่องเที่ยว 2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อสร้างรากฐานการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 3. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วน เพื่อเตรียมพร้อมการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภาคการท่องเที่ยวของกลุ่มประเทศในอาเซียน 4. สร้างความร่วมมืออันดีกับประเทศเพื่อนบ้านและอาเซียนเพื่อสนับสนุนการอำนวยความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยอาศัยการร่วมมือกันอย่างเกื้อกูลและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 : พัฒนาข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ 1.1 ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐาน สร้างศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
แนวทางการดำเนินงาน
1. ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิม โดยการกำหนดมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงการจัดการประเมินขีดความสามารถในการรองรับ(Carrying…...

Similar Documents

Tourism

...BETTER FUNDING FOR STATE TOURISM ORGANIZATIONS An almost universal problem for state tourism organizations is the scarcity of funding. Budgets are tight with so many social and other problems plaguing the states. Also, there is some reluctance to fund the tourism promotion organization by those who feel mistakenly that it is mainly the tourist businesses that profit from the industry rather than the population in general. Competition for state funds by other agencies is intense and, as a rule, the tourism people do not as good as lobbying as other interest groups. In order to do something at this regard, the Governor appointed a 40-member tourism task force to investigate ways in which tourism promotion could be accomplished in a more adequate manner. The task force has come up with the following plan: they recommend that the state legislature establish a “tourism marketing order” to raise funds from assessments the industry makes upon itself about the way in which each business should contribute to funding. Businesses that would be assessed include transportation companies, travel agencies, cruise lines, rental car companies, accommodations, attractions, recreation facilities, restaurants, retail outlets, factory outlets, and bars/drinking places. All funds raised would be used for state-wide tourism promotion. In order to implement this plan, the state legislature must first authorize a statewide referendum that would be conducted by the industry among its members......

Words: 321 - Pages: 2

Tourism

...Understanding Research in Tourism & Hospitality, Sport & Events Name: Instructor: Institution: Date: Question One: The study aims to: investigate the effect of the construction of the multibillion-dollar cruise ship terminal, resort, residential development and casino on tourism on the Gold Coast; to examine the effect of the project on the locals’ access to Broadwater, waterways and whether there will be an effect on water quality and to determine whether the project will result into dumping of sewage, grey water or foodstuffs in the terminal. After the Queensland Government had called for the construction of a multibillion-dollar cruise ship terminal, resort, residential development and casino on its Gold Coast, the need arose of conducting a research that could investigate whether the project reached its intended purpose of boosting the tourism industry. The research also wanted to verify whether the completion of the project would result into dumping of wastes in the area; and also whether the locals would be denied access to the waterfront. The main significance of the research is to inform action on the areas studied. For instance, the research will give direction to deal with the problem of dumping of wastes in the terminal as a result of the construction of the ship terminal especially if it is proven to be true that the project resulted into environmental pollution. The research will also enable the government to take the necessary action......

Words: 954 - Pages: 4

Tourism

... training and knowledge that employers seek and desire, one should have an in-depth understanding of oneself for the realization of his dreams. These dreams come first in his yearnings which gradually arise during his childhood years. From a wide array of courses, tourism is undoubtedly one of those selections that continuously interests students. Tourism is a truly global phenomenon and a resilient industry which has survived all major economic and political crises worldwide. (http://www.ucnorth.dk/Home/Programmes-Course/Service-Hospitality-Tourism_Management). The tourism industry is in fact one of the biggest and fastest growing worldwide. That means that the business of tourism creates numerous direct and supporting jobs. Tourism plays an extremely important role in a countries economy. (http://en.wikipedia.org/wiki/Tourism_in_the_Philippines). The tourism industry in the country has been a great help in creating more job opportunities especially to tourism graduate students who can venture in the various tourism fields such as travel agency, tour operations, airline/cruise ship companies, marketing and even customer services. To sustain this phenomenal growth in the hospitality and tourism industry, the need to provide quality service and product is at most importance.According to Richardson (2008); “Without employees having a positive attitude towards their work there is minimal chance for the organization to achieve customer satisfaction and loyalty”.  ...

Words: 338 - Pages: 2

Tourism

...The Impacts of Tourism Establishing or developing a tourism industry has both benefits and costs. If these impacts are understood from the outset of planning, strengths and opportunities can be maximized while weaknesses and threats can be minimized. A list of potential costs and benefits are presented below. Each destination will be different in terms of tourism characteristics. The costs and benefits of tourism will vary in each destination and can change over time, depending on tourism and other activities in a destination’s local and regional context. Tables 4-1 present some of the positive and negative impacts of tourism. In 1999 more than 657 millions of people travel out of them frontiers in tourism travels. Based in the data of the Mundial organisation of tourism (MOT) the incomes were 449 billions of us dollars. The tourism employs more than 255 millions of workers in the whole world. (One of each nine workers). For the year 2010 the MOT hopes that will reach one zousand million of internationals tourists, and incomes of 1550 billions of us dollars. In 1999 France was the most visited destiny (70 million tourists), followed by Spain (51 million) and the United States country that registry the highest income by international tourism. The tourism is a very fragile business and events as the attacks of 11-S can damage the turistic season practically stopping the trips, or in the beach tourism especially in the Mediterranean, the climate conditions, condition the......

Words: 2670 - Pages: 11

Tourism

...Discuss the socio – cultural impacts of the tourism development using examples from the country of your own choice This essay will argue that Lithuania has many positive and negative social and cultural impacts on the tourism industry. In these days tourism became one of the most important in economic, social and cultural environment. People pay attention in these things because they are also very important to develop any business. Tourism is very significant for countries, because it may bring a lot of money if it will be developing properly. First of all, talking about Lithuania’s social positive impacts: people are travelling to different countries to find something new in other cultures, traditions, to see different environment and to meet different people and to know something new. This is like a positive impact in tourism industry, because they bring something new too. Lithuania is a small country, but it has socio – cultural positive things, such as, meaningful leisure, improving the public and also work in communities, because people all the time with each other and that make the country stronger and stronger. These things make positive impacts, because social tourism is about people and their activities. People, who comes to new country should adapt to that country’s customs, traditions, social environment but also should not lose their own. As it was mention before, Lithuania is a small Scandinavian country, where is about just 3,000,000 people. So there is not...

Words: 1789 - Pages: 8

Tourism

...approaches to value creation and value delivery in the industry. Aviation: Passenger airlines, cargo airlines, airports, aircraft manufacturers and suppliers, and aviation-related industries, such as aircraft maintenance Shipping: Shipping companies, ports and shipbuilding companies Public transportation: Railway, subway, public transport providers and transport equipment manufacturers Logistics: Logistics service providers, express companies and post Tourism: Tour operators, hotels and resorts Government: All government-led projects related to the above industries Some may wonder of the tourism industry is a success or failure; it ultimately rests on the ability to sell. A salesperson covers a wide range of positions from order taker to order getter responsible for relationship building. The nature of tourism sales ; sales personnel serve as the company personal link to customer and personal selling is the most expensive contact and communication tool used by the company. The salesperson representative in the tourism industry performs one or more of the following tasks for their companies such as Prospecting, Targeting, communicating, selling, servicing, information’s gathering, allocating, and maintain strategic partnership. Prospecting is when sales representatives find and cultivate new customers. Targeting is when a sales representative decide how to allocate their scarce time between prospect and customers. Communicating is when a sales representative......

Words: 732 - Pages: 3

Tourism

...* The word TOURISM refers tour which is derived from the Latin word "TORNUS" . It means a tool for describing a circle of turner's wheel (Bhatia, 2002). It is very important pleasure activity where tourists travel from one to another countries and one region to another region as well.And Tourism also involves money for getting services and time.So, it basically result for temporary visit or move from their place to other places.Therefore facilities provided to visitors to satisfy their wants and needs come in tourism activity. Tourism is increasing expanding activity in national or international level.So nowdays it has become serious concerns for any national.   Nepal is a very small and natural beautiful country where almost 82 percent people are engaged in agriculture even though the agriculture sectors contribute only 55 percent on the gross domestic product and 50% of the total export. It is always put in the major or first priority in every periodic plan. And there is always huge budget amount for agriculture. But the productivity is going always downwards because of structure  problem raising in Nepal. For example Topographical conditions,  lack of irrigation facility, lack of modern technical use and lack of commercialization.  Like agriculture, manufacturing sector is also not very good in Nepal it has provided only 10 percent employment and it has only 20 percent contribution on gross domestic product. There has a lots of investment and efforts to developed......

Words: 4113 - Pages: 17

Tourism

...Overall tourism in Sri lanka Sri Lanka has always been a tourist destination. The number of tourists visiting to the Sri lanka has been consistently increasing rapidly in past few years and the countries of Asia and the Pacific now receive more visitors than any region, other than Europe. With the expansion of tourism, the region captured nearly one quarter of total global tourist arrivals in 2013. The number of tourists has increased in every country (for which data are available) of Asia and the Pacific in the 10 years from 2004 to 2013 Source –Tourism Research Today, Sri Lanka offers leisure and business travellers a spectrum of attractions. The commercial cities, Colombo, Kurunegala and Kandy offer business travellers an array of business opportunities and trade options. The sandy white beaches and attractive underwater life that surrounds the island, gives its visitors a chance to unwind and relax in a warm and comfortable setting. The beautiful rain forests, mountain ranges and scenic plantations can be visited within a few hours (approx. 4-5 hours travel time), and visitors can also visit the wildlife sanctuaries that are located in this small miracle. Source - 2012 annual statistical report by SLTDA According to the above mentioned graph, in 2012 lot of tourists were come to sri lanka for pleasure. Second and third places were taking for Visting friends &......

Words: 1857 - Pages: 8

Tourism

...Bangladesh Tourism Sector Bangladesh is endowed with so many natural beauties like sea beaches, park, forests, eco tourism, wild life sanctuaries, hill tracts areas, tea estates, and island etc. moreover, two international standard sea ports, hundreds of museums, have attracted people from all over the world. Bright historical background has blessed Bangladesh with so many historic places, heritages, monuments, historical buildings, and archaeological sites. Furthermore, picnic spots, bridges, amusement park, mosques, tombs, temples & monastery, and churches have made the country an ideal place for the tourists. Glory historic background and the combination of huge cultural ingredients welcome the interest group of education tours. Cheap labor, huge potentiality and availability of raw materials attract people of business tourism. Bishwa Ijtema, tombs and other pilgrim spots have encouraged people of religious tourism. Moreover, good medical services have invented people of medical tourism. Bangladesh is a new tourist destination on the map on the world. Bangladesh has enormous potential to develop tourism because of its attractive natural beauty and rich cultural heritage. Tourism can add value in the Bangladeshi economy if proper marketing plan and strategy can be built and implemented for this purpose. However, this industry fails to reach its destination due to adequate marketing practices. Bangladesh has archaeological, natural, ecological, cultural and other......

Words: 702 - Pages: 3

Tourism

...kinds and their colorful sails, and surfing waves. Kuakata is also a sanitary for migratory winter birds. Many people visiting Kuakata find interest in Buddhist temples located at nearby places such as Keranipara, Mistiripara, and Kolapara. While many others find the place interesting because of the unique customers and traditions of the Rakhain community. 1.2 Objectives of the Study: As a student of Tourism and Hospitality Management, we should have to gather more experience beside our study. The major objectives of this term paper are to highlight the real picture and description of the different tourist spots in Kuakata and to identity the present situation. A clear objective help in preparation of well decorate term paper in which others take right type of decisions: 1. To know about KUAKATA as a tourism destination 2. To know about tourism facilities and opportunities in KUAKATA. 3. To identify the problems to the development of tourism in KUAKATA. 4. To provide necessary suggestions and policy implications for the development of tourism in KUAKATA. 5. To gather more knowledge and experience. 1.3 Methodology Every research involves a method by which the desire result can be achieved. Here We have applied analytical. In this regard We have used secondary sources. In fact the research would otherwise be impossible without resorting internet. We had relied heavily on internet to get some very important information. To complete......

Words: 5599 - Pages: 23

Tourism

...Economic impacts of Tourism Page # 1 Economic Impacts of Tourism Daniel J. Stynes Businesses and public organizations are increasingly interested in the economic impacts of tourism at national, state, and local levels. One regularly hears claims that tourism supports X jobs in an area or that a festival or special event generated Y million dollars in sales or income in a community. “Multiplier effects” are often cited to capture secondary effects of tourism spending and show the wide range of sectors in a community that may benefit from tourism. Tourism’s economic benefits are touted by the industry for a variety of reasons. Claims of tourism’s economic significance give the industry greater respect among the business community, public officials, and the public in general. This often translates into decisions or public policies that are favorable to tourism. Community support is important for tourism, as it is an activity that affects the entire community. Tourism businesses depend extensively on each other as well as on other businesses, government and residents of the local community. Economic benefits and costs of tourism reach virtually everyone in the region in one way or another. Economic impact analyses provide tangible estimates of these economic interdependencies and a better understanding of the role and importance of tourism in a region’s economy. Tourism activity also involves economic costs, including the direct costs incurred by tourism......

Words: 11443 - Pages: 46

Tourism

...negative impacts of Tourism on Jamaica’s marine environment Introduction Tourism is the ability of the tourist to select the activities they want to indulge in when visiting a country. It is the largest and fastest growing industry in the world. Tourism is both Jamaica’s fastest growing industry and the largest foreign exchange earner. The country’s natural resources such as its golden sunshine, beaches, flora and fauna and rivers, are the primary selling points for tourists. Tourism and the environment have a very complex and interdependent relationship as it is the quality of the environment that will determine the success of the tourism industry since it is our main attraction. Agencies responsible for Jamaica’s Tourism industry include Jamaica Tourist Board (JTB) and the Tourism Product Development Company (TPDCo). The Jamaica Tourist Board is charged with a mission of marketing the tourism product so that Jamaica remains the premier Caribbean tourism destination. They position Jamaica as the most complete, unique and diverse warm weather destination in the world, which offers the best vacation value available. The Tourism Product Development Company (TPDCo), is a world class product development company contributing to a diverse, enhanced tourism product and visitor experience, resulting in an improved quality of life for all Jamaicans. Debate Three (3) arguments for: * It is the largest and fastest growing industry in the world. Tourism is both......

Words: 1110 - Pages: 5

Tourism

...TOURISM by Student’s Name Code + Course Name Professor’s Name University Name City, State Date Travel and tourism have been one of the important sectors that have contributed majorly to economic development for both developed and developing countries. Tourism industry helps in raising the level of national income and improve the standard of BOP (balance of payments). It also makes indirect contributions through the promotion of good diplomatic relationships among countries. These attributes are important in establishing a competitive economy for any nation. Developing the travel and tourism sector requires effective policies that can help in solving possible obstacles that can prevent the desired progress (Klingmann 2007). Therefore, this paper will present an analysis of the tourism sector in Iceland by identifying the current influences on travel organizations within the tourism industry. In addition, there will be an analysis of theories and models that help explain travel flows and trends in important destinations within Iceland. Influences on travel organizations The performance of travel organizations depends on the political systems within a region. The political setup has a significant impact on how companies form their structures and the way of operation. For example, the relationship established between two countries based on the political ties play a significant role in opening the global market for the tourism industry in Iceland. Also,......

Words: 2520 - Pages: 11

Tourism

...University of Nairobi Faculty of Arts Marketing and Promotion of football as a form of sports tourism to help promote domestic tourism A case study of Nairobi County in Kenya By Moibi Hezron Mogaka Reg. No. Col/23019/2008 A dissertation submitted as a requirement in partial fulfillment for award of a bachelor of Arts degree in Tourism of University of Nairobi. Declaration (Dedication) I declare that this dissertation is my original work and has not been previously presented fior the award of the degree in any University. Student : Moibi Hezron Mogaka Signature : ______________________ Date : _______________________ Supervision : Ben Nyanchoga Signature : ______________________ Date : ______________________ I dedicate it to my family members Mr. and Mrs. Moibi and brothers Robinson and Naftal and also my Beloved friends. Chapter 1 Introduction Background Statement of the problem Research Question Objective of the study Broad objective Specific Objective Hypothesis Justification of the study Operational Definition of terms Chapter 2 Literature Reviews Theoretical Framework Chapter 3 Introduction Study Area The study population Methods of data collection Secondary data Observation Methods of data analysis classification groups and Tabulation through tables, graphs & Percentage Acknowledgement The completion of this work has been as a result of combined effort of various persons without whose contribution it would...

Words: 1080 - Pages: 5

Tourism

...Introduction: Tourism means the principle of traveling for pleasure. Many people are in the habit of traveling over different countries in order to see the places of their respective interests like the structures of sculptural beauty, attractive spots of nature and so on. So, we find a lot of foreign tourists in different countries. The travels of the foreign tourist bring a lot of money to the countries where they travel. Hence, tourism has become a source of income for the countries to which the tourists come. Hence, tourism is now developing as a great industry. In the world of 1971, the total turnover from it was fifteen thousand crores of rupees. Over one hundred and eighty million people were involved in this industry. Such a great industry cannot be ignored by India which abounds in the spots of tourist-interest. Beside, India wants to earn foreign exchange to strengthen her financial position. Tourism in India: With a view to earning foreign exchange India wants to develop her tourist-industry. Since a pretty long time Kashmir has become a regular receiver of tourists. Innumerable number of people come from abroad to visit this prettiest place of India. Most of the people of Kashmir earn their bread and fortune by dealing with the tourists in various ways getting money from the tourists through hotels, restaurants, rest houses, boat-houses, conveyances and by hawking, peddling and guiding. So, the Kashmir State Government provide in its budget five......

Words: 485 - Pages: 2