Free Essay

Thesis

In: Business and Management

Submitted By GamerGirl247
Words 2835
Pages 12
Mga Estratehiya sa Pagpapatakbo ng Isang Lokal na Sanglaan ng Limtong Pawnshop sa Brgy. Pembo, Makati City

Mga Mananaliksik

Coles, Karenn M.
Munoz, Jonalyn R.
Sinfuego, Krizlei C.
Udani, Princess Janna B.

BSBM402

Kabanata 1
Kaligiran ng Pag-aaral

1.1 Panimula Ang pagnenegosyo na nagsisimula sa maliit man o malaking kapital ay nangangailangan ng mahusay at epektibong estratehiya. Ang matagumpay na pagnenegosyo ay nakasalalay sa masinsinang paghahanda at pag-aaral. Kailangan ng sapat na kaalaman at diskarte upang mapanatili ang magandang takbo ng negosyo. Sa isang negosyong katulad ng Pawnshop o bahay-sanglaan, maituturing na ito ay napapanahong negosyo sapagkat ang buhay ng tao kapag nagigipit sa pawnshop kumakapit. Ang mga bahay-sanglaan ay mga establisyamentong nagpapautang, kapalit ng halaga ng nautang ay ang mga ari-arian tulad ng alahas bilang kolateral sa inutang. Madali ang transaksyon, may seguridad at mas mapagkakatiwalaan kumpara sa pagsasangla ng personal na ari-arian sa tao lamang. Ang isang tipikal na transaksyon sa bahay-sanglaan ay nagsisimula sa umuutang o magpeprenda ng personal na gamit katulad ng alahas bilang kolateral at papautangin ng taga-tasa o appraiser na maaaring may-ari o empleyado ng sanglaan ang siyang magtatakda ng kaukulang halaga o presyo base sa kalidad o gramo ng isasangla, ganun din ang pagtatakda ng interest rate at maturity date.
Ayon sa History.com nagsimula ang bahay-sanglaan noong nakaraang 3000 taon sa panahon ng sinaunang Tsina. Ang mga transaksiyong naganap noon ay pawang iisang tao lamang ang sumasagawa ngunit sa paglipas ng panahon ang mga ganitong negosyo ay pinapatakbo na ng bahay-sanglaan. Ang salitang “pawn” ay nagmula sa Latin word na “patinum” na ang ibig sabihin ay damit o damitan. Sa madaling sabi ang damit ang pinakamahalagang pagmamay-ari ng isang tao. Sa pag-usbong ng panahon ay siya ring pag-usbong ng mga bahay-sanglaan. Bilang mga mag-aaral ng Business Management, isang prebilihiyong malaman ang iba’t ibang estratehiya sa pagpapatakbo ng isang maliit ng negosyo katulad ng bahay-sanglaan at mapatunayan na ang pagpapatakbo nito ay hindi basta-basta at dumadaan sa mga masusing proseso. Dagdag kaalaman rin ang pagtugon sa mga hadlang na kinahaharap nito. Napiling pag-aralan ng mga mananaliksik ang isang maliit na sanglaan katulad ng Limtong Pawnshop sa Barangay Pembo, Makati City. Ang Limtong Pawnshop ay nagsimula sa una nitong sangay sa Paranaque City na pagmamay-ari ng mag-asawang Harry James H. Limtong at Vanessa M. Limtong. Nagkaroon sila ng tatlo pang sangay mula sa 1st Bicutan Taguig; Cabuyao, Laguna; at sa Pembo, Makati City. Nagsimula ang operasyon ng Limtong Pawnshop sa Barangay Pembo, Makati City noong Oktubre 22, 2013. Ang karaniwang transaksyon nagaganap sa sanglaan ay sangla at tubos na may kaukulang maturity date at interest rate.

1.2 Paglalahad ng Suliranin Sa pagtatapos ng pag-aaral na ito, hangad ng mga mananaliksik na sagutin at sikaping ipaliwanag ang mga sumusunod na katanungan:
a. Ano ang mga estratehiya sa pagpapatakbo ng isang maliit na sanglaan?
c. Ano ang mga problemang kinahaharap at paano masosolusyonan ito?

1.3 Kahalagahan ng Pananaliksik Sa kahalagahan ng pag-aaral inilalahad ang signipikans o kahalagahan ng pagsasagawa sa pananaliksik ng paksa na maaaring makakuha ng benepisyo o sapat na kaalaman at impormasyon. Tinutukoy rito ang maaaring maging kapakinabangan o halaga ng pag-aaral sa iba't ibang indibidwal, pangkat, tanggapan, institusyon, propesyon, disiplina o larangan. * Para sa Mananaliksik * Nagpapayaman ng kaisipan - Lumalawak ang kaisipan ng mga mananaliksik dahil sa walang humpay na pagbabasa, pag-iisip, panunuri at paglalahad o paglalapat ng interpretasyon. * Lumalawak ang karanasan - Napapalawak ang karanasan ng isang mananaliksik sa kadahilanang maraming nakakasalamuha sa pagkalap ng mahahalagang datos at impormasyon. * Nalilinang ang tiwala sa sarili - Tumataas ang respeto at tiwala sa sarili kung maayos at matagumpay na naisakatuparan ang alinmang pag-aaral na isinagawa. * Nadaragdagan ang kaalaman - Ang gawaing pananaliksik ay isang bagong kaalaman kaninuman dahil nahuhubog nito ang kanyang kamalayan sa larangan ng pananaliksik.

* Para sa mga mag-aaral ng kursong Business Management (o kahit na anong kurso na may kaugnayan sa negosyo). * Ito ay bigyang impormasyon ang mga mag-aaral lalo na ang kursong may kinalaman sa pagnenegosyo ukol sa antas ng pananaliksik sa pagpapatakbo ng isang sanglaan na matatagpuan sa Brgy. Pembo, Makati City na nagngangalang "Limtong Pawnshop". Ipinahahatid din nito ang layunin ng pagkakaroon ng sapat na kaalaman sa pagpapatakbo ng isang negosyo. * Kasama sa mga kahalagahan ng pag-aaral na ito ay pagpapakita ng mga opinyon ng mga napiling magsasangla sa pamamagitan ng sarbey upang maipakita, maipaliwanag at mapatunayan ang opinyon ng mga mananaliksik.

* Para sa ibang tao na nagbabalak na magtayo ng sanglaan * Malalaman dito ang mga iba't ibang uri ng estratehiya kung saan magiging gabay ito sa mga nagbabalak magtayo ng sanglaan at kung paano ito mapapalawak at mapapayabong.

* Para sa mga negosyante * Sa negosyo, hindi maiiwasan ang mga suliranin kung kaya't dito inihahayag ang mga iba't ibang pamamaraan para masolusyonan ito at makakalap ng karagdagang kaalaman upang mapatakbo ng maayos ang isang negosyo.

* Para sa mga kustomer * Maaaring maging basehan ng mga kustomer ang pananaliksik na ito para masuri ng maayos ang transaksyong magaganap sa pagitan ng sanglaan at magamit ang impormasyon na maaring ihambing sa ibang sanglaan.

* Para sa mga guro ng anumang asignaturang may kaugnay sa negosyo * Magsisilbi itong gabay o reperensyal ng mga guro sa pagnenegosyo na maaari nilang gamitin sa pagtuturo ng mga estudyante.

* Para sa mga sususnod na mananaliksik kaugnay dito * Makakatulong ang pag-aaral na ito sa mga nais pang manaliksik sa mga pagaaral na may kinalaman sa paksang ito sa hinaharap. Maaari rin nilang pagbasehan ang mga nakalap na impormasyon at maaari rin silang magdagdag ng mga panibagong kaalaman.

1.4 Saklaw at Limitasyon Ang paglalahad ng saklaw at limitasyon ay ang pagbibigay impormasyon kung hanggang saan ang sakop ng pag-aaral at kung ano-ano ang mga hindi kasama sa pag-aaral ng mga mananaliksik.
Ang pananaliksik na ito ay nakapokus lamang o naglalayong maipakita ang epektibong estratehiya sa pagpapatakbo sa isang maliit na sanglaan. Kasama rin nito ang pagbibigay ng magandang serbisyo at pagpapanatili ng pagkakaroon ng suking mamimili o kustomer. Ang mga respondente para sa pananaliksik na ito ay ang mga piling kostumer (50) at tagapamahala mula sa nasabing sanglaan. Pipili ang mga mananaliksik ng mga kostumer na siyang sasagot o pupuno sa mga impormasyong makakalap.

1.5 Depinisyon ng Termino * Estratehiya - mga masusi at mabisang pamamaraan upang mapalago ang isang negosyo * Interest rate - ang porsyentong ipinapatong sa mga gamit na isasangla. * Kolateral – ito ay ang mga alahas o gadget na isinasangla kapalit ng kaukulang halaga * Maturity Date - kapanahunang petsa kung kailan dapat tubusin. * Pawn brokers – sila o siya ang nagmamay-ari sa negosyong pawnshop at namamahala nito. * Pawnshop - isang bahay sanglaan, dito nagaganap ang transaksyong sangla at tubos. * Remata – kapag hindi natubos ang isinangla ito ay isusubasta ng bahay-sanlaan. * Subasta – pagbebenta ng mga isinanglang hindi natubos

Kabanata II
Mga Kaugnay na Literatura at Pag-aaral

Ang kabanatang ito ay naglalaman ng mga propesyonal at teknikal na termino na may kaugnayan sa ginagawang pag-aaral. Ang mga mananaliksik ay naghanap ng mga sanggunian o reperensyal, pinagsama-sama, hinambing at sinuri ang mga impormasyong nakalap mula sa iba’t ibang babasahin at mga pag-aaral ng mga taong nagsaliksik nito. Sa paraang ito mas madaling mauunawaan ng mga mambabasa ang nilalaman ng pamanahunang papel.

2.1 Mga Kaugnay na Literatura

Ayon sa librong Marketing: An Introduction (2011) nila Gary Armstrong at Philip Kotler, “Marketing is managing profitable customer relationships. The goal is to attract new customers by promising superior value and to keep and grow current customers by delivering satisfaction. Today marketing must be understood not in the old sense of making a sale – telling and selling – but in the new sense of satisfying customer needs”. Sinasabi na ang Marketing ay may dalawang layunin. Una ang makahikayat ng mga bagong kostumer sa pamamagitan ng kaaya-ayang interes sa produkto o serbisyo at pangalawa ang mapanatili at maparami ang bilang ng mga kostumers sa pamamagitan ng pagbibigay ng magandang serbisyo o produkto. Dagdad din nito na ang Marketing ngayon ay dapat maintindihan na hindi lamang ito para makabenta kundi para maintindihan na ang Marketing ay para sa pagbibigay ng kaaya-ayang kasiyahan sa mga pangangailangan ng mga kostumer. Kung naiintindihan ng isang negosyante ang pangangailangan ng mga kostumer, nakakapagbuo ng produkto o serbisyong naaayon dito at kaugnay ang presyo at maipapakalat ng maayos; sa mga paraang ito makakabenta agad. Ayon sa librong Strategic Management and Business Policy: Achieving Sustainability (2010) nila Thomas L. Wheelen at David Hunger, “Business strategy focuses on improving the competitive position of a company’s or business unit’s products or services. Business strategy is extremely important because research shows that the business unit effects have double impact on overall company’s performance. Business strategy can be competitive (battling against all competitors for advantage) and/or cooperative (working with one or more companies to gain advantage against other competitors).” Sinasabing ang estratehiya sa pagnenegosyo ay nakatuon sa pagpapahusay ng posisyon ng isang negosyo serbisyo man ito o produkto na may kakompetisyon. Ayon sa mga riserts, ang estratehiya sa pagnenegosyo ay pinakaimportante sapagkat pinapakita nito ang buong performans ng isang kumpanya kung ito ba ay tumatakbo ng maayos o may kakulangan. Ang estratehiya sa negosyo ay maaaring naaayon nang may kakumpetensiyang iba o maaaring pakikipagtulungan o pakikipagkaisa sa ibang kumpanya para maging bentahe sa kakumpetisyon. Ayon naman sa libro nina Dr. Tereso Tullao Jr., Dr. Divina Edralin, Raymund B. Habaradas ng Center for Business and Economics Research and Development (2011), ang 4P’s ay pundasyon ng pagbebenta ng produkto at serbisyo: Sa pagbebenta ng produkto o serbisyo, maaaring gamiting gabay ang 4P’s ng marketing sa ilang mahahalagang desisyon. Ang 4P’s ay Product (Produkto), Price (Presyo), Place (lugar o paraan ng distribusyon), at Promotion (Pang-eengganyo sa mga mamimili).
Produkto
May iba’t ibang klaseng produkto o serbisyong maaring ibenta ng isang nais magnegosyo.
Durable Goods - ito ay ang mga produktong maaring gamitin ng matagalan o ng maraming beses.
Non-Durable Goods - ito ay ang mga produktong karaniwang nauubos pagkatapos ng ilang beses ng paggamit.
Services - Ito ay mga aktibidad, ideya o benepisyong ipinagbibili.
Presyo
May iba’t ibang paraan ng pagpepresyo ng produkto at serbisyo. Ang ilan sa mga ito ay mga sumusunod:
Cost Based- Ito ay pagpatong ng tubo sa kabuuang halaga ng pag gawa o serbisyo.
Demand oriented - Ito ay ang pagpepresyong ayon sa nais ibayad ng mamimili.
Kung maraming nais bumili ng produkto, Maaring ibenta ng negosyante ang produkto sa mataas na presyo.
Competition Oriented - Ito ay ang papepresyong sumusunod sa presyo ng competition.
Psychological pricing - Ito ay ang pagpepresyong base sa halagang ikinakabit ng customer sa produkto.
Promotional pricing - kasama ditto ang buy one take one at volume discounts o pagbibigay ng diskwento sa mga mamimiling bumibili ng maraming piraso ng produkto.
Place
Place
Pagpapaabot ng produkto: ang isang produkto o serbisyo ay maaring ipagbili ng gumawa nito direkta sa mga mamimili. Ito ang karaniwang paraan ng pagpapaabot ng produkto ng mga maliliit na negosyo.
Promotion
Mahalaga ang promotion sapagkat inaangat nito ang kaalaman ng mga mamimili ukol sa produkto. Pinapanatili nito ang interes ng mamimili sa produkto at binibigyan nito ang pagkakataon ang negosyanteng bigyan ng kakaibang imahe ng produkto nito kumpara sa iba.

Ayon naman kay Gary Armstrong ang Philip Kotler ng Marketing: An Introduction
Packaging - Ang isang siyentipikong, sining at teknolohiya ng pagsasarado o pagprotekta ng mga produkto para sa distribusyon, storage, sale, at sa mga gamit. Ginagamit ito sa pagprotekta, pagreserba, transportasyon at pagbenta.
Produkto - ito ang kombinasyon ng goods and services na inaalok ng isang kompanya sa target market. Ito ay isang pisikal na bagay o serbisyo ng kompanya na kanilang ibinibenta.
Pricing - Isa sa importanteng istratehiya dahil ito ay kaugnay sa produkto. Pagkuha ng mga impormasyon sa pagkolekta gamit ang proseso ng pricing, istruktura at kaayusan nito.
Promotion - Isang paraan upang makilala ang produkto at ikalat para din manghimok ng mga konsumers.

Ayon naman kay Gary Shneider ng A Simplified Approach to E-Commerce (2011),
Pricing - Ang dami ng presyo na kailangan bayaran ng customer para makuha ang produkto.
Place - Dito kasama ang Gawain ng isang kompanya para makagawa ng produkto na magagamit, para sa mga konsumers.

Ayon naman kay Robert D. Hisrich, Michael P. Peters at Dean Shepherd ng Entrepreneurship (2010), ang produkto ay elemento ng marketing mix na nagpapahiwatig ng isang paglalarawan ng produkto upang maging bagong pangangahas. ang kahulugan ng produkto ay pwedeng ikonsidera mahigit pa sa pisikal na anyo. Ang preso naman, bago itakda ang presyo, ang negosyante, sa karamihang sitwasyon kailangang ikonsidera ang tatlong elemento: ang gastos, ang pagtaas at ang kompetisyon, ipinapalianag nito ang interaksyon ng element sa proseso ng pagpepresyo. At ang huli ay ang promotion, ito ay karaniwang kinakailangan ng negosyante upang ipaalam sa mga potensiyal upang bigyang gabay ang mga mamimili gamit ang patalastas gaya ng print, radio ad, o kaya telebisyon. Karaniwan sa telebisyon ay mas mahal maliban nalamang kung kinonsidera ng negosyante ang cable television bilang viable outlet. Ang local na serbisyo o ang tingi ng kompanya gaya ng pet store ay pwedeng maghanap ng mga ginagamitan ng community cable stations, ay ang pinakasulit na paraan para makakuha ng mga customer.

2.2 Mga Kaugnay na Pag-aaral
Ayon sa EntrePinoys Atbp. (2012), ang pagpapatakbo ng isang pawnshop o bahay-sanglaan ay magiging matagumpay lamang kung ang operasyon o serbisyo ay nakasalaylay sa mahusay na kaalaman sa halaga ng mga ari-arian lalo na sa gintong alahas at sa mamahaling uri ng gadget tulad ng cellphone. Mahalagang malaman ng sanglaan ang presyo ng mga ito sa kasalukuyang merkado at alamin ang mga nauuso sa operasyon ng pagsasangla pati ang pabago-bagong presyo at halaga nito.

Ayon sa pag-aaral na ginawa nila Ma. Lina Nepomuceno-Van Heugten at Susana Corazon Ortega na pinamagatang Sanglaan: Tunay Bang Tulay ng Masang Pilipino?, itinuturing na microenterprise na hindi apektado ng krisis at may mabuting ROI (Return of Investment) ang negosyo ng sanglaan. Mainam na halimbawa ito ng tinatawag na short-term credit o panandaliang pautang. Ang pautang ay ibinibigay nang may mataas na interes batay lamang sa halaga ng kolateral. Isa itong madaliang paraan ng pangungutang na hindi kinakailangang busisiin ang kasaysayan ng pangungutang ng nagsasangla. Makakautang ng ikatlong bahagdan (1/3 o 30%) ng presyo ng bagay na isinangla. Minsan, ang nagsangla ay hindi makapagbayad nang buo sa takdang oras kung kaya’t nire-renew (o ang pagbabayad lamang ng interes kada buwan upang hindi ito tuluyang maremata ang aytem na sinangla) ng parokyano ang pagsasangla. Kapag hindi nakapagbayad sa takdang panahon, mareremata o permanenteng maaangkin ng sanglaan ang aytem na hindi matutubos ng nagsangla. Kapag marami-rami na ang mga aytem na naremata, posibleng magkaroon ng rematado sale, na isang malaking pagbebenta ng isang sanglaan ng mga aytem na kanila nang naremata.
2.3 Batayang Konseptuwal
Ang batayang konseptuwal ay naglalaman ng konsepto o ideya ng mga mananaliksik hinggil sa pag-aaral ng isinasagawa. Ito ang pangunahing tema at panuntunan ng pagsisiyasat. Ang nasabing batayan ay ipinapakita sa isang presentasyon ng paradigma ng pananaliksik na kailangang maipaliwanag nang maayos. Ito ay binubuo ng Paghahanda (input), Proseso (process) at Kinalabasan (output). Sa paghahanda, nakalahad dito ang mga paghahanda o pagbabatayan ng gagamitin sa pag-aaral. Kung paano gagawin o ano ang mga dapat na gawing hakbang ay nasa bahagi naman ng proseso. Ang kinalabasan o resulta ay ang kabuuang dapat malaman at mapatunayan sa pag-aaral.
Mga Estratehiya sa Pagpapatakbo ng Isang Lokal na Sanglaan ng Limtong Pawnshop sa Barangay Pembo, Makati City
Mga Estratehiya sa Pagpapatakbo ng Isang Lokal na Sanglaan ng Limtong Pawnshop sa Barangay Pembo, Makati City

OUTPUT

Mga Estratehiya a. Nakadepende sa kalidad ng alahas ang ipapautang b. Mas mababa ang interest rate c. Nasa sentro ng kalakalan d. Apat na buwan ang maturity date

OUTPUT

Mga Estratehiya e. Nakadepende sa kalidad ng alahas ang ipapautang f. Mas mababa ang interest rate g. Nasa sentro ng kalakalan h. Apat na buwan ang maturity date

INPUT
Sangla
Tubos

INPUT
Sangla
Tubos

PROCESS

4P’s a. Produkto/Serbisyo b. Presyo c. Place o Lugar ng Distribusyon d. Promosyon

PROCESS

4P’s e. Produkto/Serbisyo f. Presyo g. Place o Lugar ng Distribusyon h. Promosyon

Mga Estratehiya sa Pagpapatakbo ng Isang Lokal na Sanglaan ng Limtong Pawnshop sa Barangay Pembo, Makati City

Talatanungan Para sa Pananaliksik
STI College – Global City
Kostumer

Pangalan: _________________________________________ Edad: ______________
Panuto: Lagyan ng ekis (x) ang kahon ng inyong sagot o mga sagot.

1. Gaano katagal ka nang nagsasangla sa Limtong Pawnshop? Wala pang isang taon Isang taon na
Dalawang taon na
Simula ng magbukas ang sanglaan 2. Ilan beses ka nang nagsangla?
Isa
Dalawa
Tatlo
Mahigit sa apat; at ilan? ____ 3. Ano ang iyong isinasangla?
Sing-sing
Hikaw
Kuwintas
Wala sa nabanggit; ano? ______________ 4. Ano ang iyong dahilan kung bakit ka nagsasangla?
Pang-tuition ng pamilya
Pangbayad sa kuryente o tubig
Pangbayad ng ibang utang
Wala sa nabanggit 5. Maayos ba ang transaksyon sa nabanggit na sanglaan?
Oo
Medyo
Hindi
6. Nasisiyahan ka ba sa kanilang ipinapataw na interest rate?
Oo
Hindi. At bakit? ____________________________________________________…...

Similar Documents

Premium Essay

Thesis

...THE STUDY HABITS OF STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION 2nd year Question: what factor mostly affects the... View Full Essay Join Now Please login to view the full essay... Essay's Statistics Submitted by: chabiku Date shared: 03/19/2011 03:24 AM Words: 476 Pages: 2 Save Paper Report this Essay Similar Documents Factors That Affects Study Habits Of Students In Jpnhs Factors Affecting Study Habits Factors Affecting The Study Habits Of Students In Cnhs Factors Affecting Study Habits Factors Affecting Study Habits Factors Affecting Study Habits Factors Affecting Study Habits Of Nsa Students Factor Affecting Study Habit Thesis On Study Habits Of Students In 1St And 2Nd Year Factors Affecting The Study Habits Of Students In Cnhs Factors Affecting Study Habits On Elementary Factors Affecting Study Habits Thesis About Study Habits Study Habits Study Habits Of Students Effects Of Social Networking Sites To The Study Habits Of Students Study Habits Of Fourth Year Students Of Kakawate High School Snu Students' Study Habits The Effects Of Malls Near Schools To The Study Habits Of 4Th Year High School Students In St. Louis School-Catherina Cittadini In The School Year 10-11” Study Habits Of Freshmen Students; Its Implication To Their Academic Performance LoginJoin RSS ©2012 TermPaperWarehouse.com Privacy Policy Terms of Service Copyright Information Contact Us Help Advertise With Us...

Words: 484 - Pages: 2

Free Essay

Thesis

...[pic] Biological control of Fusarium oxysporum f.sp. cubense using non-pathogenic F. oxysporum endophytes by Aneen Belgrove 动感之星 Submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Magister Scientiae In the Facul ty of Natural and Agricultural Science University of Pretoria Pretoria Date October 2007 PROMOTOR: Prof. A. Viljoen CO-PROMOTOR: Dr. C. Steinberg I © University of Pretoria [pic] Declaration I, the undersigned, declare that the work contained in this thesis is my own and original work and that it has not previously in its entirety or part submitted for a degree to any other university. _________________________________ II [pic] TABLE OF CONTENTS Acknowledgements XII Preface XIII Chapter 1: Biological control of Fusarium wilt diseases ABSTRACT 2 INTRODUCTION 3 THE FUSARIUM WILT PATHOGEN 4 THE DISEASE 6 CONTROL OF FUSARIUM WILT 7 Chemical control 7 Cultural control 9 Disease resistance 10 Biological control 12 BIOLOGICAL CONTROL OF FUSARIUM WILT 12 Suppressive soils 12 Mechanisms of biological control 13 Antibiosis 13 ......

Words: 696 - Pages: 3

Premium Essay

Thesis

... CHAPTER ONE Abstract At the start of the year 2009, the Truth and Reconciliation Commission of Liberia (TRC) sent out the released its final report. It was recorded that the root causes of the today reconciliation process in Liberia and the civil war that devastated Liberia between 1989 and 2003 were poverty, corruption, and inequality, Schmid E. (2010). Despite this diagnosis, the Commission’s legal analysis of past abuses was center around violations of economic, social, and cultural rights. Likewise, many transitional justice processes around the world sideline considerations of ESCR. This thesis, is based on The role of the students and youth community in the National Reconciliation Process of Liberia, A case study with the Liberian National Student Union. This thesis outlines why reconciliation is paramount at this time in the nation Liberia History and the factors involved. 1.0 Background to the study The Role of the Student and Youth in National Reconciliation and Peace building in Liberia. A case study report from IPI's Civil Society Project recounting the efforts of Youth and students actors especially Linsu and FLY, and student groups to foster peace, reconciliation, and democracy in Liberia show that the holding of democratic elections in July 1997 marked the end of Liberia's brutal seven-year civil war. The end of the war, it was thought, had settled Liberia's leadership question and it was hoped that cessation of hostilities would usher...

Words: 5713 - Pages: 23

Premium Essay

Thesis

...TermPaperWarehouse.com - Free Term Papers, Essays and Research Documents The Research Paper Factory Join Search Browse Saved Papers Home Page » Business and Management Thesis In: Business and Management Thesis Chapter 1 The Problem and Its Background Introduction This research aims to find the Significance of personality enhancement to the employability of hotel and restaurant graduates a four-year or a two-year concentration in Hotel and Restaurant Management is designed to prepare successful graduates for management positions in the field. Managers in the hotel and restaurant industry are generally responsible for keeping their establishment efficient and profitable while maximizing comfort of guests. This includes overseeing many aspects of the business including staffing and personnel, accounting, purchasing, and customer service. A hotel manager is responsible for coordinating registration, housekeeping, and maintenance activities, and may also coordinate special events, banquets, or conventions. This person will also decide on and arrange for outside services such as deliveries, laundry, trash collection, maintenance, and repairs. A restaurant manager must carefully observe food preparation, and may be responsible for ordering appropriate amounts of food and ensuring quality of inventory as well as coordinating and maintaining menus. Additionally, they are responsible for maintaining......

Words: 320 - Pages: 2

Premium Essay

Thesis

...BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES, AARHUS UNIVERSITY Department for Marketing and Statistics March 2012 Diet and eating habits at the transition to motherhood: Influencing factors, self-developed coping strategies and how the public and private sector can support the maintenance of a healthy diet Master Thesis Master of Sciences in Marketing Author: Supervisor: Sandra Denise Kunz Petersen Jessica Aschemann-Witzel EXECUTIVE SUMMARY PURPOSE – The purpose of this study is to gain a deeper understanding of the changes in diet and eating behavior women experience during the transition to motherhood, the underlying influencing factors, as well as their self-developed coping strategies, in order to devise recommendations for the public and private sector to support the adaption and maintenance of healthy eating habits during this transition. METHOD – A life course perspective was adopted and behavioral change models, used in health-related research, applied. In addition, the data of 18 qualitative e-mail interviews with German mothers was analyzed by means of qualitative content analysis. FINDINGS – The transition to parenthood represents an important life event that can be divided into several phases, each of which is characterized by a range of distinct changes in women’s eating behavior and influencing factors thereof. Women develop coping strategies to face these challenges, but are still found to lack perceived behavioral control and self-efficacy and are confronted with......

Words: 27097 - Pages: 109

Premium Essay

Thesis

...many organizations would also enrich the service provision framework and make its coveragebroader than 4G networks. * In mobile networks the location of the user as well as his identity, are part of several private information that should be independently protected. We should look for mechanisms that allow an un-coupled way of protecting any subset of the private components. For example, some applications might require the user to authenticate but not to reveal his location (e.g., identity-based services), other applications might require the user to reveal his location, but not his identity (e.g.,anonymous location-based services). * Rest of the Thesis work will be done within due time. Methodology Approach What steps will you take in the project? List the steps. There are three step for this Thesis: * Firstly analyze the basic Wireless network Infrustructure understanding the 1G,2G,3G, 4G Basic Structure. * Secondly Find out the Security threat for the 4G Wireless network. * Thirdly use different technique to solve the Security problem. References: [1] M. Rahnema, _Overview of the GSM system and protocol architecture,_ IEEE Communications Magazine, 1993. [2] 3GPP Technical Specification Group Services and System Aspects, _TS 23.060 General Packet Radio Services (GPRS): Service Description,_ Release 1999, Version 3.13.0, 2002. [3] 3GPP Technical Specification Group Services and System Aspects,......

Words: 6883 - Pages: 28

Free Essay

Thesis

...two statements or reasons present the act of lying as the only way to maintain a relationship and avoid punishment. It might be true that lying can help people keep relationships in good shape and interact well with others but there are also other ways to achieve those objectives. Commitment, respect, and understanding among others characteristic are elements to create and keep good long-term relationships and healthy social interactions. Furthermore, lying to avoid punishment is as well only one way to solve problems and evade negative consequences. Wouldn’t be better to think objectively before we do or say something? I’m not sure but I believe Askhen’s thesis statement was “Lying is the answer to protect our privacy and also for success” If this is her thesis statement, I don’t frankly see a solid connection between her thesis statement and reasons or evidences provided. On the other hand, what I really like about Ashken’s presentation was her ability to put us in different situations by asking us intricate questions in which lying seems to be the only solution. Alternatively, on the other side of this in-class debate was Martha who believes that “lying is bad because it’s something that good people don’t do”. She suggests that telling lies frequently may become a habit and cause problems within your family and social lives. As it stands, this statement supports the idea that when something is done continuously it becomes a routine either positive or negative and that......

Words: 814 - Pages: 4

Free Essay

Thesis

...Undergraduate Research Projects Title: Thesis Adviser: Author: A Predictive Model of Attention in Viewing Selected Grocery Food Products Ms. Rosemary Seva Kathleen V. Garcia Kimberly L. Go Winnie V. Grindulo Date: Call Number: Abstract: Studies on visual attention have identified certain visual factors that attract consumer attention. Visual attention had been found to be related to instore visual factors such as shelf position, number of facings, and packaging design. However, despite their importance attracting consumer attention, no studies had been found to consider combined effects of these factors in consumer attention. As such, this study considered the combined effects shelf position, number of facings and packaging design with the objective of identifying the significant factors and of developing a predictive model of attention. The significant effects of in-store visual factors specifically number of facings, horizontal and vertical shelf positioning, the color, size, and material of, and the text and image on the packaging was used in the development of a conceptual model in predicting attention as measured by the frequency of fixation and the duration of fixation. In order to validate the developed model, an eye-tracking experiment was conducted. Using an eye-tracking device that records the frequency and duration of fixation, the subjects were asked to view a life-size picture of a shelf. Multiple regression analysis was used to analyse the data gathered from the...

Words: 16175 - Pages: 65

Premium Essay

Thesis

...Testing and maintaining the system -Test the information system and system maintenance. VI. Implementing and evaluating the system -Train users, analysts plans smooth conversations from old system to new system. BIBLIOGRAPHY Miriam, A. et.al. Employee Information System. Quezon City,2012,pp 31&5 http://batterie-demarrage.com/ http://www.google.com.ph/search?biw=1024&bih=472&tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=26jyVPq1Hqe5mAXku4LwAQ&ved=0CDkQ7Ak&dpr=1&q=system+architecture+for+payroll#imgdii=_ http://www.google.com.ph/?gfe_rd=cr&ei=e1bUVN2UG8mJ8Qfu5IAg&gws_rd=ssl#q=system+architecture++for+payroll http://free-thesis-programs.blogspot.com/ http://www.mediafire.com/download/ekejvi7wsat50im/Online+Payroll+System+Thesis+%5B+Source+Codes+%2B+Documentation+%5D.rar...

Words: 591 - Pages: 3

Free Essay

Mis Thesis Thesis Thesis

...thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis......

Words: 595 - Pages: 3

Free Essay

Thesis

...Write a Thesis Statement What is a Thesis Statement? Almost all of us—even if we don’t do it consciously—look early in an essay for a one- or two-sentence condensation of the argument or analysis that is to follow. We refer to that condensation as a thesis statement. Why Should Your ILP/Research Project Contain a Problem/Thesis Statement? • to test your ideas by distilling them into a sentence or two • to better organize and develop your argument • to provide your reader with a “guide” to your argument In general, your thesis statement will accomplish these goals if you think of the thesis as the answer to the question your paper explores. How Can You Write a Good Thesis Statement? Here are some helpful hints to get you started. • How to Generate a Problem/Thesis Statement • How to Tell a Strong Thesis Statement from a Weak One [pic] How to Generate your Problem/Thesis Statement Your problem/thesis statement needs to answer a question about the issue you’d like to explore. Your job is to figure out what question you’d like to write about – this is your topic selection. A good thesis statement will usually include the following four attributes: • take on a subject upon which reasonable people could disagree • deal with a subject that can be adequately treated given the nature of the assignment • express one main idea • assert your conclusions about a subject Let’s see how to generate a thesis......

Words: 1332 - Pages: 6

Free Essay

Thesis

...Nesbitt-Johnston Writing Center Hamilton College Clinton, NY 13323 INTRODUCTIONS AND THESIS STATEMENTS Introductions The introduction is a key paragraph for both readers and writers. First impressions matter. The reader will be more inclined to read a paper and consider a position if the initial paragraph is clear, organized, and engaging. For the writer, a carefully crafted first paragraph acts as a springboard, establishing the order and direction for the entire paper. The form and content of an introduction depend upon many factors, including the specifics of the assignment, the intended audience, the style of the discipline, and the expectations of your professor. In general, your introduction should • capture the reader’s attention • reflect the question raised by the assignment • provide essential context for your topic • define key terms Most importantly, your introduction should • convey the pattern of organization you will follow in the paper • build to the thesis sentence: a clear, concise statement of the specific position you will explore in your paper Outline first Outline your argument as fully as possible before starting the first draft. Outlining first helps you to see the shape of your argument, making writing the draft much easier. Start focused Avoid broad openers; start your argument right away. Do not open with empty filler such as “Since the beginning of time” or “For thousands of years, men, both good and evil.” Open with a......

Words: 1348 - Pages: 6

Premium Essay

Thesis

... According to the related article mentioned above, fingerprint scanning technology has been used in many fields as a means of security to confidential government records. Technology helps law enforces in the identification of employees. Local Literature The aim of general payroll system is to provide easier and faster way to monitor the movement of salary in the business. It is a proper way to get an exact salary of employee regarding their minimum income. From this documents of payroll the salary will be illustrate the name of employee, the rate, the deductions for their benefits, deduction from damages and cash advance, computing a gross and giving the amount of net income. According to John Aquilan made a comparable thesis entitled “Automation of time attendance System” in 2004, it stated that the automation of the time attendance records, time in and time out of every employee using barcode system. It tends to eliminate the manual recording system of time and attendance and also include salary computation of each employee based on the time and attendance reports. According to Mayor Jun Bernabe on the article Planet Biometrics, In August 2011 Parañaque City, Philippines has replaced its existing biometric machines with a new finger print biometric attendance registry system, which it says is more user-friendly and efficient. The city’s mayor, Jun Bernabe, says the new attendance machines will enable it to resolve the issues of long queues as well as......

Words: 1251 - Pages: 6

Premium Essay

Thesis

...Time Management and Test Preparation. The study is largely dependent on the honesty, sincerely, and integrity of the respondents. This study will not cover the graduating students, due to the f act that we have limited sources. Moreover 1st year and 2nd year Batasan Gen Ed. Students are only allowed to participate in the research. Definition of Terms Student Employment - The one who work for oneself. Part Time Job - The way of the student to earn and to provide their necessity. Work - Something that produces an output or being accomplished. Working Students – Student who work while studying. References http://www.slideshare.net/AngeAlcantara/a-thesis-asses http://www.merriam-webster.com/press-release/2009-word-of-the-year http://batterie-demarrage.com/subcategory/factors-affecting-the-academic-performance-of-college-working-student-in-the-philippines/1...

Words: 793 - Pages: 4

Premium Essay

Thesis

...Thesis CHAPTER 1 The Problem and its Background Introduction If you could improve performance, increase student morale an develop self esteem of a student, would you? According to B.F Skinner, behavior is a function of its consequences. The learner will repeat the desired behavior if positive reinforcement follows the behavior. Skinner said, “When someone behaves in a way we find reinforcing, we make him more likely to do so again by praising or commending him. We attest to the value of the person’s behavior by patting on the back, or saying good or right or giving him a token of our esteem such as prize, honor or award.” Guthrie assume that learning depends on action an organism must do, it is to learn. Once the student performed the required response, the teacher must present the student a reward, which will capture his or her attention that the student will eventually further improve his or her performance. For example, when students do exceptionally ell in class, he or she will earn medal or a star. Another, the student will be more motivated if his or her teacher will say “good job” or “very great answer” for every correct answer and good performance. The researcher believes that rewards have something to do with learning and we assume that motivation is important to the learner. A reward must be something desirable; without the desire, there can be no reward (Tria, 1998) Since the researchers have mentioned the concept of positive reinforcement......

Words: 322 - Pages: 2