Free Essay

Tehoredactare

In: Other Topics

Submitted By sophrr
Words 1302
Pages 6
DATE DE TEHNOREDACTARE
A PROIECTULUI ȘI
OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA CONȚINUTFont: TNR, 12;
Alineat: Justify;
Stil: No Spacing;
Spațiul dintre rânduri: 1,5;
Se folosesc DIACRITICE!!!;
Titlurile capitolelor: 14, TNR, Bold, Majuscule, se numerotează cu cifre arabe și se regăsesc pe pagină nouă, alineat Center;
Titlurile subcapitolelor: 12, TNR, Bold, se numerotează cu cifre arabe în funcție de capitolul din care fac parte (subcapitolele 1.2., 1.3., 1.7. în capitolul 1, subcapitolele
3.5., 3.6., 3.9. în capitolul 3 etc.), alineat Justify;
Titlurile paragrafelor: 12, TNR, Bold, Italic, se numerotează cu cifre arabe în funcție de subcapitolul din care fac parte (paragrafele 1.2.1, 1.2.3., 1.2.7. în capitolul 1, subcapitolul 2; paragrafele 3.4.5., 3.4.6., 3.4.9. în capitolul 3, subcapitolul 4 etc.), alineat Justify;
Numerotarea tabelelor se realizează din două cifre, ținând cont DOAR DE NUMĂRUL
CAPITOLULUI din care fiecare face parte (nu și de numărul subcapitolului) și de poziția acestuia în cadrul capitolului (Exemplu: Tabelul nr. 3.5. arată că acesta este al 5-lea tabel din capitolul nr. 3); numărul și titlul tabelului se scriu în partea de sus, stânga,
10, TNR, Bold, alineat Left, spațiul dintre rânduri: 1,15; sursa este menționată în partea de jos, stânga, 10, TNR, alineat Left, spațiul dintre rânduri: 1,15; datele din tabel se scriu cu 12, TNR, alineat Center, spațiul dintre rânduri: 1,15; capetele de coloane și de rânduri se scriu cu Majuscule, Bold – vezi Anexa 1;
Numerotarea graficelor se realizează după același model ca în cazul tabelelor, separat de acestea (în același capitol, se pot regăsi atât Tabelul nr. 5.2., cât și Graficul nr. 5.2.); numărul și titlul vor fi scrise de această dată sub grafic, cu 10, TNR, Bold, alineat
Center, spațiul dintre rânduri 1,15 – vezi Anexa 1;
Orica analiză (calculul dinamicii și al ritmului de creștere) se realizează utilizând datele din ultimii 5 ani;
Toate tabelele și graficele trebuie să fie urmate de interpretări ale analizelor
(evidențierea cauzelor și a efectelor transformărilor produse);
Notele de subsol sunt obligatorii atunci când se preiau definiții, fraze, propoziții, expresii, sau se realizează traduceri „cuvânt cu cuvântˮ; acestea trebuie să precizeze nu numai numele și prenumele autorului al cărui citat a fost preluat, ci și titlul publicației, editura, locul și anul apariției, pagina din care a fost extras; în cazul informațiilor preluate de pe Internet, se menționează web-site-ul, precum și data la care acesta a fost accesat; notele de subsol vor fi scrise cu 10, TNR, alineat Justify, spațiul dintre rânduri:

1 și trebuie să aibă continuitate în numerotare pe tot parcursul proiectului – vezi Anexa
2;

Atenție!
 Fiecare capitol/subcapitol trebuie să conțină cel puțin o frază introductivă
(introducerea) și una care să concluzioneze aspectele prezentate/analizate în secțiunea respectivă (părțile unei lucrări sunt: introducerea, cuprinsul și concluziile);
 Prima pagină a proiectului trebuie să conțină: titlul proiectului (28, TNR, Bold,
Majuscule, alineat Center, la jumătatea paginii), numele coordonatorului proiectului
(12 TNR, Majuscule doar titulatura, alineat Left, 2 rânduri sub titlu, spațiul dintre rânduri:1), numele și grupa/-ele membrilor echipei (12 TNR, Majuscule doar titulatura, alineat Right, 5 rânduri sub titlu, spațiul dintre rânduri:1), UNIVERSITATEA
ROMÂNO-AMERICANĂ, FACULTATEA DE ECONOMIA TURISMULUI INTERN ȘI
INTERNAȚIONAL (10 TNR, Majuscule, Bold, în partea de sus, alineat Center, pe două rânduri, spațiul dintre rânduri:1), BUCUREȘTI, 2013 (10 TNR, Majuscule, Bold, în partea de jos, alineat Center, pe două rânduri, spațiul dintre rânduri:1) – vezi Anexa 3;
 Cuprinsul trebuie să evidențieze structura lucrării, precum și paginile corespunzătoare fiecărui capitol, subcapitol etc.;
 Introducerea - precizează tema lucrării, scopul și obiectivele propuse, structura acesteia pe capitole, precum și prezentarea succintă a fiecărui capitol (1 ½ pagini);
 Concluziile – precizează în ce măsură au fost atinse obiectivele, care sunt contribuțiile personale ale autorilor și dacă lucrarea poate fi folosită ca fundament pentru cercetările viitoare sau poate fi utilă în alt context (1 ½ pagini);
 Bibliografia – 12 TNR, alineat Justify, spațiul dintre rânduri: 1, iar titlul publicației/articolului scris cu Italic; trebuie să fie numerotată, să conțină minim 30 surse bibliografice, din care cel puțin 20 lucrări științifice (manuale și alte publicații).
Aceasta trebuie să aibă următoarea structură: mai întâi trebuie să apară manualele și cărțile, trecute în ordinea alfabetică a numelui de familie al primului autor, rapoartele și jurnalele trecute în ordine alfabetică și, web-site-urile, de asemenea în ordine alfabetică – vezi Anexa 4;
 Este obligatoriu ca notele de subsol să se regăsească și la bibliografie!
 Cu cât există mai multe surse bibliografice, cu atât lucrarea este mai valoroasă!
 Anexele sunt ultimele, iar paginile nu se mai numerotează în cazul lor; acestea trebuie să conțină obligatoriu harta turistică a zonei, harta sistemului de transport, harta aeroportului, rapoartele originale (sau doar paginile din rapoarte) de unde au fost extrase datele pentru analiză;
 Echilibrarea numărului de pagini este esențială! În principiu, fiecare capitol trebuie să conțină cca 20 pagini (
).

Anexa 1 – Numerotarea și denumirea tabelelor și a graficelor

Tabel nr. 2.7.: Evoluția numărului de pasageri internaționali pe aeroportul JFK

RITMUL DE CREȘTERE

DINAMICA
ANII

PAX

Ii/1

Ii/i-1

R i/1

R i/i-1

2007
2008
2009
2010
2011
Sursa: www.jfkiat.com

10%

18%

15%

Franța
14%

Germania
Italia
China

27%

16%

SUA
Alte naționalități

Grafic nr. 3.4.: Ponderea turiștilor pe țări de proveniență

Anexa 2 – Notele de subsol

Elementele structurii unui sistem de management al riscului variază în funcţie de profilul şi obiectivele organizaţiei1, de cultura acesteia şi de tehnicile şi instrumentele utilizate pentru implementarea lui. Totodată, acesta poate contribui la îmbunătăţirea performanţelor companiei, oferind oportunităţi de dezvoltare mai rapidă, situaţie la care piaţa transporturilor aeriene este foarte sensibilă.
Ca şi linie aeriană internaţională, Lufthansa este expusă riscurilor de natură macroeconomică, celor specifice industriei, celor specifice companiei și celor de natură financiară2. Astfel, în cadrul companiei, sistemul de avertizare şi de management al riscului constă într-o multitudine de componente care înglobează sistematic întrega structură organizaţională şi operaţională, respectiv subsidiarele acesteia, ceea ce denotă faptul că managementul riscului este privit ca o primă responsabilitate a top-managerilor.

1

M. Vella, Lift U.S. Airlines Via Foreign Ownership, Business Week, McGraw Hill Inc, New York, USA, 2007, p.
29;
2 http://reports.lufthansa.com/2008/ar/groupmanagementreport/riskreport/riskcategoriesandindividualrisks [accesat la data de 10.07.2009].

Anexa 3 – Prima pagină
UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ
FACULTATEA DE ECONOMIA TURISMULUI INTERN ȘI INTERNAȚIONAL

TITLUL PROIECTULUI
PROF. COORDONATOR:
............................................
ECHIPA DE PROIECT:
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................

BUCUREȘTI
2013

Anexa 4 – Bibliografia
BIBLIOGRAFIE
1. Bloomgarden K., Crisis Communications and American Airlines, Harvard Business
Review, Harvard Business School, 2008;
2. Halsall, D., Modern Transport Geography, Transport for Tourism and Recreation,
London: Belhaven, 2002;
3. Kahn, A. E., Airline Deregulation, The Concise Encyclopedia of Economics, Chicago
2001;
4. Lew, A. A., Hall, C. M., Williams, A. M., A Companion to Tourism, Transport and
Tourism, Blackwell Publishing, London 2004;
5. Lumsdon, L., Page, S. J., Tourism and Transport. Issues and Agenda for the New
Millennium, Elsevier Ltd, UK, 2004;
6. ****Air Transport Association of America, Facts & Figures of the US Scheduled
Airlines 1999, New York, 2000;
7. ****Air Transport Association of America, Keeping Customers First, New York, 2000;
8. ****IATA/UFTAA – International Travel & Tourism Training Programme, Fundation,
M1.9. Air Transport Essentials, Montreal Quebec, Edition 5.4. - 2004;
9. ****IATA/UFTAA – International Travel & Tourism Training Programme, Fundation,
M1.12. Air Fares and Ticketing, Montreal Quebec, Edition 5.4. - 2004;
10. ****Oficiul General de Contabilitate al Statelor Unite, „Airline Deregulation: Changes in
Airfares, Service Quality and Barriers to Entry”, Martie 1999;
11. ****Travel Weekly, Contributors and editors of America Online‫׳‬s Travel Corner,
Weissmann Travel Reports of Austin, Texas, Septembrie 2007;
12. www.econlib.org;
13. www.iata.org;
14. www.kls2.com/airlines;
15. www.mti.ro;
16. www.oecd.org;
17. www.tourismfuturesintl.com;
18. www.wto.org.…...

Similar Documents