Free Essay

Swot-Analyse Mona

In: Business and Management

Submitted By jimmylapre
Words 770
Pages 4
SWOT-analyse

Met een SWOT-analyse onderzoek je de toekomstmogelijkheden van een product in een markt.

SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. In gewoon Nederlands: sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen. Het idee is om deze elementen systematisch te analyseren om de toekomstmogelijkheden inzichtelijk te maken en kansrijke doelen te stellen. Om een goede SWOT-analyse te maken heb je commercieel inzicht nodig: inzicht in de marktmechanismen binnen en buiten het eigen bedrijf.

Een SWOT-analyse wordt vaak gemaakt als onderdeel van een ondernemingsplan of marketingplan. Het wordt ook gebruikt voor andersoortige analyses, zoals de positie van een afdeling op de interne ‘markt’ binnen een organisatie. Je zou een persoonlijke SWOT-analyse kunnen maken van je carrièremogelijkheden en positie op de arbeidsmarkt.

De sterke en zwakke punten betreffen de kenmerken van de organisatie of het product ten opzichte van de concurrentie. De kansen en bedreigingen betreffen ontwikkelingen, gebeurtenissen en invloeden in de markt, waar de organisatie of het product mee te maken heeft.

SWOT = sterkte/zwakte-analyse + marktanalyse

Voorbeeld SWOT

Sterkten zijn bijvoorbeeld:

• Middelen, kennis en vaardigheden die beter zijn dan gemiddeld.

• Groot marktaandeel.

• Goed imago of grote naamsbekendheid.

Zwakten zijn bijvoorbeeld:

• Middelen, kennis en vaardigheden die slechter zijn dan gemiddeld.

• Slecht of beschadigd imago.

• Te hoge kosten en daardoor een lage marge.

Kansen zijn bijvoorbeeld:

• Nieuwe klanten of nieuwe behoeften bij klanten.

• Problemen bij de concurrentie.

• Verplaatsen van productie naar een laag-loonland.

• Nieuwe markten door internationale verdragen of landen die toetreden tot de EU.

Bedreigingen zijn bijvoorbeeld:

• Nieuwe concurrenten, nieuwe producten van concurrenten, nieuwe substituten.

• Veroudering van het product door technische, economische of maatschappelijke ontwikkelingen.

• Economische recessie.

• Nadelige veranderingen in wet- en regelgeving.

Vuistregels

Neem alleen bijzonderheden op die onderscheidend zijn ten opzichte van de concurrentie, of die bepalend zijn voor de toekomstmogelijkheden. In de analyse zeg je dus niet: “het kostenniveau komt ongeveer overeen met het gemiddelde in de branche”.

Een goede vuistregel is om maximaal drie elementen op te nemen in elke categorie. Kies de elementen die in de ogen van de klanten het belangrijkst of het meest onderscheidend zijn. Goede kennis van de klanten, hun motivatie en koopgedrag is essentieel.

Formuleer de elementen zo concreet mogelijk (niet “klantvriendelijk”, maar “goede service op locatie bij installatieproblemen”).

Het is gebruikelijk de SWOT weer te geven als een matrix met vier vakken:

|Kansen: |Bedreigingen: |
| | |
|Sterkten: |Zwakten: |
| | |

Waar mogelijk leg je verbanden. Een kans maakt gebruik van de sterke punten en wordt zo uitgevoerd dat de zwakke punten worden weggenomen of gecompenseerd.

Betrek verschillende deskundigen binnen en buiten de organisatie bij het maken van de analyse. Denk aan een verkoper (die de wensen van de klanten kent), een ingenieur (die mogelijkheden ziet om nieuwe producten te ontwikkelen), iemand van de klantenservice (die problemen met de huidige producten kent), de controller (die de financiële ontwikkelingen kent) enzovoorts.

Een goede marktanalyse past in een kader: er ligt een duidelijke link met de strategie en de plannen. Als het plan is om boerenkaas in Tilburg te introduceren, dan is de kans “toenemende belangstelling voor biologische producten in Nederland” te algemeen.

Het begrip ‘SWOT-analyse’ klinkt mooier dan het is. Er ligt nauwelijks theorie aan ten grondslag. Het is een gezond-verstandmethode die veel ruimte laat voor improvisatie, blinde vlekken, vaagheid en bluf.

Probeer de beweringen en de selectie van elementen zoveel mogelijk te objectiveren. Het gaat niet om interne opvattingen en stokpaardjes, maar om ontwikkelingen in de markt en voorkeuren van klanten. Een goed SWOT-onderzoek is klantgericht. Laat daarom een klant- of marktonderzoek doen, of betrek klanten bij de analyse.

Beroepen

Een SWOT-analyse wordt bijvoorbeeld opgesteld door een financieel analist, of een controller.

SWOT-analyse Mona

|Sterktes: |Zwaktes: |
| | |
|Goede productkwaliteit |De hoge productprijs |
|Groot assortiment. |Het kinderlijke imago. |
|Sterk logo. |Mona moet altijd aan de hoge kwaliteitsstandaard houden. |
|Sterke slogan. |Mona richt zich alleen op zuivelproducten. |
|‘Toetje van de Maand.’ | |
|Sterke themacampagnes. | |
|Grote doelgroep | |
|Duidelijke interne afspraken. | |
|Duidelijk productbeleid. | |
|Duidelijke kwaliteitsstandaards | |
|De fusie tussen Campina en Frieslandfoods | |
|Kansen: |Bedreigingen: |
| | |
|Het ontwikkelen van een drinkontbijt. |Smaak variatie begint op te raken. |
|Mona speelt in op de verschillende seizoenen en/of |Toetjes in combinatie met vers fruit zorgt voor een kortere |
|feestelijkheden. |houdbaarheidsdatum. |
|Een nieuwe productsoort voor Mona ontwikkelen. |De grote concurrent ‘Friesche vlag’ |
|Een nieuwe markt betreden buiten Europa. |Prijzenoorlog in de supermarkten. |
|Gebruik maken van de fusie tussen Campina en Frieslandfoods door | |
|bijvoorbeeld een product van Nestle en Mona samen te voegen tot | |
|een nieuw product. | |

-http://rankingthebrands.com/PDF/Dutch%20Brand%20Top%20100%202008.pdf
-http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/article/detail/876004/2007/05/14/Alleen-drinkontbijt-en-melk-van-weidekoeien.dhtml

[pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic]…...

Similar Documents

Free Essay

Analyse

...Plan Introduction Première partie : Diagnostic stratégique externe Chapitre1 : L’analyse de l’environnement : PESTEL Chapitre 2 : L’analyse de la demande et de l’offre Chapitre 3 : Les forces concurrentielles de M.PORTER Chapitre 4 : Les groupes stratégiques de M.PORTER Chapitre 5 : Les facteurs clés de succès Deuxième partie : Diagnostic stratégique interne Chapitre1 : La chaîne de valeur et l’avantage concurrentiel Chapitre 2 : Analyse des ressources et des compétences Chapitre 3 : Analyse de la position concurrentielle Conclusion Bibliographie Introduction: Etape cruciale de la prise de décision stratégique, le diagnostic stratégique nous renseigne sur les orientations stratégiques possibles de l’entreprise. Il permet de dégager d’une part les points forts et les points faibles de l’entreprise, et d’autre part les opportunités et les menaces de l’environnement. Cependant, afin que les résultats du diagnostic stratégique soient pertinents, il est indispensable de déterminer le niveau d’analyse adéquat : un niveau trop général donnerait des résultats et des orientations erronés ; un niveau trop détaillé rendrait le diagnostic quasi impossible à réaliser. L’étape qui va donc introduire au diagnostic stratégique aura pour objectif de déterminer ce niveau d’analyse adéquat. Cette étape est la...

Words: 4553 - Pages: 19

Free Essay

Mona

...Opdracht M1: micro-analyse De interne analyse betreft de analyse van de eigen organisatie en bedrijfsonderdelen, waarin de organisatie zelf wijzigingen in zou kunnen aanbrengen en deze zo dus zou kunnen beïnvloeden. Zo komt er inzicht in de sterktes en zwaktes van een bedrijf. Wat is een sterk punt waar gebruik van kan worden gemaakt bij de ontwikkeling of het op de markt zetten van een nieuw product? En wat is een zwak punt van het bedrijf dat dus in acht moet worden genomen bij de productontwikkeling of –lancering? Voer hiertoe een microanalyse uit (opdracht M1). Opdracht M1: micro-analyse Bij de opdrachtomschrijving worden enkele suggesties gedaan voor modellen en hulpmiddelen, die je kunnen helpen bij het uitvoeren van de microanalyse. LET OP: deze zijn behandeld in periode A en B (soms parallel in C) van het eerste studiejaar. Je kunt er een of meerdere van gebruiken om de microanalyse uit te voeren. Het idee is dat je een zo compleet mogelijk beeld van Mona krijgt. Welke model(len) je hiervoor wilt gebruiken is jullie keuze! Alle vaktermen die als bekend worden verondersteld zijn rood cursief gedrukt. Product, branding en marketing 1. Verdiep je in het huidige assortiment van Mona GA NAAR SUPERMARKTEN!: Wat is de breedte van het assortiment (productgroepen), de lengte en de diepte van het assortiment? Maak het assortiment overzichtelijk, bv visueel. Is er enige vorm van consistentie in het assortiment? Zo ja, welke? Wat zijn nieuwe(re) producten? 2. Verdiep je in de......

Words: 477 - Pages: 2

Premium Essay

Swot

...In recent decades, many companies has used SWOT and PEST analysis as useful techniques to identify its status and its environmental influences. SWOT stands for Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats; PESTLE stands for Political, Economic, Sociological, Technological, Legal, Environmental. This essay will mainly focus on the similarities and differences between a SWOT analysis and a PEST analysis and elaborate the reason why a company can use a PEST analysis. Some advantages and disadvantages of using these two analyses are very similar. For example, people take these two analyses as simple framework which enable organisations to recognise its opportunities and entirely exploit its resources. SWOT analysis and PEST analysis also need people to be involved to acquire multiple perspective since one person’s view could be insufficient. However, both analyses require  appropriate sources of information and it could be costly and time consuming and the data is possibly based on assumptions. Differences of these two analysis could be its objective. A PEST analysis mainly focus on measuring a market; a SWOT analysis focus on measuring a business project or idea. For example, PEST analysis will only identify the external factors such as current economy, unemployment rate, national election and population's growth rate. On the other hand, SWOT analysis mainly analyze both internal and external factors such as unique resources which companies have, weaknesses, government......

Words: 283 - Pages: 2

Free Essay

Mona

...Opdracht M1: micro-analyse De interne analyse betreft de analyse van de eigen organisatie en bedrijfsonderdelen, waarin de organisatie zelf wijzigingen in zou kunnen aanbrengen en deze zo dus zou kunnen beïnvloeden. Zo komt er inzicht in de sterktes en zwaktes van een bedrijf. Wat is een sterk punt waar gebruik van kan worden gemaakt bij de ontwikkeling of het op de markt zetten van een nieuw product? En wat is een zwak punt van het bedrijf dat dus in acht moet worden genomen bij de productontwikkeling of –lancering? Voer hiertoe een microanalyse uit (opdracht M1). Opdracht M1: micro-analyse * Algemeen: GEBRUIK HET ANTWOORDFORMAT VOOR DE OPDRACHT (Sharepoint). * Bij de opdrachtomschrijving worden begrippen en modellen gevraagd, die je helpen bij het uitvoeren van de microanalyse. LET OP: deze begrippen en modellen komen voor in de boeken ‘Het Marketingplan’ van M. Burk Wood en/of ‘Principes van Marketing’ van P. Kotler. * Alle termen die rood cursief zijn gedrukt moet je voor de opdracht opzoeken in bovengenoemde boeken en van uitleg voorzien. * Vermeld steeds de bron bij je gegevens, volgens de APA methode (voetnoot/verwijzing in tekst, volledige bronvermelding in literatuurlijst). Product, branding en marketing 1. Verdiep je in het huidige assortiment van Mona GA NAAR SUPERMARKTEN!: * Maak het gehele assortiment overzichtelijk, bv visueel. Hoeveel producten voert Mona? * Wat is de breedte van het assortiment (productgroepen), de......

Words: 2918 - Pages: 12

Premium Essay

Mona Lisa

...Mona Lisa The lady behind the painting By: Max Beagle I. Introduction A. The Mona Lisa was painted by Leonardo da Vinci’. B. The location of the painting is in the Musee du Louvre. C. The Mona Lisa was worked on for four years. D. Till this day there has been many debates and a multitude of theories in an effort to uncover the mysteries behind the Mona Lisa E. The two biggest mysteries are the identity of the lady in the paint and the nature of her smile. II. Who is the lady behind the painting? a. Most commonly known as Lisa Gherardini Giocondo b. Another rumor is she is to be da Vinci’s mistress, Duchess of Milan (Isabella). Da Vinci was the family’s painter. c. Others believe the Mona Lisa is a feminine version of da Vinci. Digital analysis reveals da Vinci’s facial characteristics are perfectly aligned with one another. III. The Smile a. The painting technique is referred to as “sfumato” meaning “vanished” or “smoky”. This technique leaves interpretation to the viewer’s imagination. b. When looking at the portrait it appears the Mona Lisa is smiling. When looked at closely, she is no longer smiling. The appearing and disappearing of her smile is an attribute to the viewer’s vision. c. The painting remains an enigma to art enthusiasts. d. Famous French artist, Luc Maspero jumped four floors from a hotel to his death. In his suicide not he said “I preferred death after years of struggling to understand the......

Words: 258 - Pages: 2

Free Essay

Nieuw Product Mona

... 2. Micro analyse blz. 4 1. Bedrijfsfuncties blz. 4 2. 4p’s blz. 4 3. Sterkte/zwakte-analyse blz. 5 3. Meso analyse blz. 6 1. 5 krachtenmodel Porter blz. 7 2. Kansen/bedreigingen-analyse blz. 8 4. Macro analyse (DESTEP erin verwerkt) blz. 9 5. SWOT- analyse blz. 11 6. Confrontatie matrix blz. 12 1. Conclusies op basis van de confrontatiematrix blz. 13 7. Lanceringstrategie blz. 14 1. Marketingmix blz. 14 2. Breakeven afzet analyse blz. 15 8. Communicatieplan blz. 17 9. Literatuurlijst+bronnenlijst blz. 19 Inleiding Mona is onderdeel van Friesevlag Campina. Mona bestaat al vanaf 1970 en is al meer dan 35 jaar hét toetjesmerk van Nederland. Het is een van de grootste zuivelmerken in de Nederlandse supermarkt en daarbij hoort Mona ook nog is bij de top 20 van best verkochte merken in de Nederlandse supermarkt. Dit is behaald door een eigentijds en op de consument gericht merkenbeleid. En ook nog door de sterke themacampagnes waar Mona om bekend staat. Mona vind nieuwe producten en variatie belangrijk. Dit komt omdat smaak met de tijd verandert. Ze richten zich erg op de consument. Maar nog sterker op innovatie. Dit kan je terug zien in ons assortiment. Ons assortiment bestaat nu uit zo’n 90 verschillende producten, variërend van yoghurtdrinks en puddingen tot puur drinken en de toetjes parade. Onze Mona producten......

Words: 6283 - Pages: 26

Premium Essay

Mona Lisa

...Brittney Reed Professor Turner AR115 27 September 2014 The Mystery Surrounding Mona Lisa Mona Lisa is one of Leonardo da Vinci’s most poetic and famous pictures he painted. Painted in 1503-1505 with oil on a panel, the meaning of this most recognized painting in the world has left many wondering about the portrait’s meaning and why it has changed over time (Harris & Zucker, 2012). The evolution around the Mona Lisa painting has grown over the centuries after it was completed. This and many other of Leonardo da Vinci’s painting and writing has became ever so popular because of who the artist is and the detail and technique that he used in them. Another reason the it fascinates me and many others is when you are looking into her eyes they seem to follow you where ever you move. This gives an erie feeling that people in the recent decades thrive for in today’s decade. The painting is also very mysteries. Who is Mona Lisa? Who was she posing for? What is the little smirk on her face? As most of the portraits that were see in that era there are no smiling faces, a blank look if you will. Many say that Mona Lisa is the wife of a Florentine merchant and the painting was intended for her husband (Harris & Zucker, 2012). After Leonardo had finished the painting it was never given to the husband and Leonardo decided to keep it for himself as he went to work for the King of France, Francis I and why that is to this day remains a mystery (Harris & Zucker,......

Words: 830 - Pages: 4

Free Essay

Swot Analyse Apple

...1. SWOT Analyse Sterktes 1. Innovator in de technologie Apple is een van de meest innovatieve bedrijven in de wereld. Het produceren van innovatieve producten is de kracht van het bedrijf. 2. Sterke financiële prestaties Financiële prestaties van Apple is een van de beste onder de vele bedrijven. Het heeft ook een hogere brutowinstmarge dan zijn voornaamste concurrenten ( waaronder Samsung). Apple heeft ook geen schulden en is ook niet getroffen door de rente of kredietmarkten. 3. Merkreputatie Apple heeft een reputatie van zeer innovatieve, goed ontworpen en goed functionerende producten. De Apple-merk wordt gewaardeerd op $ 76.500.000.000 en was de tweede meest waardevolle merk ter wereld in 2012. 4. Sterke marketing Marketing is een van de sterkste functionele gebieden van Apple. Apple heeft de mogelijkheid om duurdere producten te verkopen en ze hebben één van de meest boeiende marketingstrategieën om hun producten te laten adverteren Zwaktes 1. Hogere prijs Sommige critici beweren dat de prijs niet gerechtvaardigd is. Als er zo'n hevige concurrentie is, zijn de prijzen van Apple-producten een zwak punt omdat de consument gemakkelijk kan overgaan naar andere goedkopere producten die dezelfde functies aanbieden. 2. Incompatibiliteit met verschillende besturingssysteem De iOS en de OS X zijn nogal verschillend ten opzichte van andere besturingssystemen. Als gevolg van dergelijke verschillen, zowel in software en hardware, kiezen de......

Words: 692 - Pages: 3

Free Essay

Swot Analyses

...12/02/2011 Strategy Analysis of H&M | Maissaa BEN TAHRA | Strategy: Dr Darrell Jaya-Ratnam | Knowledge, Strategy and Business Analysis | Strategy: Dr Darrell Jaya-Ratnam | Knowledge, Strategy and Business Analysis | REPORT OF STRATEGIC ENVIRONMENT ANALYSIS | There are many external factors affecting the fast fashion industry most importantly in H&M’s case is the transportation cost and price of oil | External factors change in the markets of production. Raw material prices have increased; cotton prices for example almost doubled in 2010. H&M has to adapt to changing conditions but always in accordance with their business concept – to offer customers fashion and quality at the best price. | There is a mix of external shocks in the fast fashion industry: * Economic slowdown * Energy costs (oil price) * Employment level * Change in regulations * Logistics (i.e. shipping time) * Transportation cost and time (H&M owns design but do not own factories therefore it is importing most of its goods from china which results in high transportation costs) * Use of IT * Raw material price fluctuation (e.i: cotton’s price have doubled up in 2010) There is a mix of external shocks in the fast fashion industry: * Economic slowdown * Energy costs (oil price) * Employment level * Change in...

Words: 4139 - Pages: 17

Free Essay

Mona

...Mona usp We kennen allemaal de term USP. Unique Selling Point. Kortweg gezegd de unieke voordelen van je produkt. De meeste bedrijven en verkopers zijn nog wel in staat om de voordelen van hun produkt op te sommen. Maar het gaat natuurlijk om de unieke voordelen. Als je vertelt dat je produkt voordelen heeft die alle vergelijkbare produkten ook hebben dan is dat niet uniek. En dus ook geen USP. Nog veel belangrijker is echter om de USP’s te vertalen naar voordelen voor de klant. En dat kan per situatie/klant verschillen! Als je dat kan is dat je USP als verkoper. Stel je verkoopt een auto. Een voordeel kan zijn dat die auto zuinig is. Maar dat is niet uniek. Een USP kan zijn dat die auto de zuinigste is in zijn klasse zonder verlies van motorvermogen. Een klant is veelal niet geïnteresseerd in USP’s. Die wil horen wat het oplevert of wat het bespaart. In het voorbeeld van de auto wil de klant horen dat die auto hem/haar snel, comfortabel en toch tegen lage kosten van A naar B brengt. Om dus een klant te overtuigen van je produkt zul je niet in voordelen/features van je produkt moeten praten. Je zult ook niet moeten vertellen wat je USP’s zijn. Nee, je zult die klant moeten vragen wat hij/zij wil bereiken. Wat de doelstellingen zijn. Welke uitdagingen er zijn (liever dan in problemen praten). Indien je die klant kunt helpen met jouw produkt dan zul je moeten uitleggen hoe je de geschetste doelstellingen kunnen worden gehaald met jouw produkt. Hoe de uitdagingen kunnen......

Words: 333 - Pages: 2

Free Essay

Mona

...bedrijf, dat in de basis heel klein kan blijven. Door middel van een efficiënt en effectief software programma zullen alle betalingen nagenoeg automatisch verlopen. ICT is dan ook één van de ‘’succesfactoren’’ binnen de organisatie. ESP zal dan ook veel aandacht en waar nodig liquide middelen, investeren in dit onderdeel van de organisatie. Verder is ESP zich ervan bewust dat Marketing & Sales zeer belangrijk zijn voor het slagen van de onderneming, deze taken zullen dan ook door de directie in samenwerking met een senior marketingmanager worden uitgevoerd. In hoofdstuk twee zullen de oprichters van ESP aan bod komen. In het derde hoofdstuk zal dieper worden ingegaan op de organisatiestructuur van ESP. In het vierde hoofdstuk zal de analyse van de markt zijn terug te vinden, samen met een daarop ingestemde marketingstrategie. In het laatste hoofdstuk zullen de financiën van ESP worden gespecificeerd doormiddel van een resultaten- en liquiditeitsbegroting en een beginbalans. 2. De ondernemers Persoonlijke gegevens D. Van Hattem Naam | Davey van Hattem | Geslacht | Man | Adres | Gulden Hoeve 18 | Postcode | 3451TG | Woonplaats | Vleuten | Telefoonnummer | 0642253790 | Faxnummer | Nvt. | E-mailadres | Davey.vanHattem@esp.nl | Mobiel nummer | 0642253790 | Geboortedatum | 25-04-1991 | Nationaliteit | Nederlander | Ik heb een levenspartner | Nee | Naam partner | Nvt. | Geboortedatum partner | Nvt. | ......

Words: 8652 - Pages: 35

Premium Essay

Mona Lisa

...I believe the primary reason that the Mona Lisa has become so famous is that fact that the painting holds a mystery that no one can prove 100 % proof of how, when, why it was created. Many rumors has been created of her making saying that it was Leonardo Da Vinci dressed as a woman in a self-portrait, others has stated that a man by the name of Franceso del Glocondo, a wealthy silk merchant was the husband of Mona Lisa and he paid Leonardo Da Vinci to paint her, others believe that it could even be his mother. Regardless of the reason why and who she is there is something that makes people overly intrigued by her plain and awkward beauty. I learned through my reading that Leonardo Da Vinci was infamous for not completely a piece of art and Mona Lisa almost didn’t get complete. In Florence, Italy on 1503 or 1504 Leonardo Da Vinci began painting The Mona Lisa. But he did not finish it until 1519 in France when the king had him to stay in 1516, so that he can finish The Mona Lisa. His oil painting of the unknown woman caught a lot of attention over the past 500 years. Looking at the Mona Lisa a person can see many things she is trying to say without moving her lips. Leonardo Da Vinci created this piece of create with facial features that say a lot without saying anything. Her eyes speaks of flirtation, calmness, investigation, along with a smirk. The eyes of the portrait is amazing to see how it can look at you without blinking. Even the fact that he didn’t create her......

Words: 760 - Pages: 4

Premium Essay

Mona Lisa

...Hoover November 29, 2015 Exam 4 Extra Credit I chose an advertisement for ANT which is an organization that helps treat cancer patients for free in their homes. In the advertisement they show the Mona Lisa without any hair on her head. The classical painting, Mona Lisa, is supposed to represent the most beautiful woman back when the painting was created by Leonardo Da Vinci. The Mona Lisa is said to be the most talked about and visiting painting out of any other painting. Although it is not one of the most well-done, outstanding paintings of all time, it is still obviously very popular and captured the eye of hundreds of thousands of people. The Mona Lisa is said to be the icon of the renaissance. Overall, the Mona Lisa is supposed to be a woman who many people find gorgeous and has an unforgettable gaze in her eyes. It leaves the people looking at it wondering exactly what she is looking at or even where she is looking. Her calm hands seem to show she is at ease, yet her eyes have many different interpretations to many different people. Some people think she is comfortable and happy, while others think she is sort of sad or in pain about something. There are hundreds interpretations about the Mona Lisa. The only change that the advertiser made to the classic painting of the Mona Lisa is he or she took away her hair. Everything else about her including her dress, hands, posture, even the background is all kept the exact same as the original. Nothing at all had......

Words: 488 - Pages: 2

Free Essay

Mona

...Opdracht M1: interne analyse Productgroepen: Breedteassortiment * Yoghurtdranken * Pudding * Verwentoetjes * Yoghurt- portieverpakkingen * Kwark met fruit Diepteassortiment * Yoghurtdranken (7 verschillende producten) 1. Mona Yokidrink aardbei 2. Mona Yokidrink framboos 3. Mona Yomild drink aardbei 4. Mona Yokidrink perzik 5. Mona Yomild drink limoen 6. Mona Yokidrink perzik/banaan 7. Mona Yokidrink aardbei/framboos * Pudding (12 verschillende producten) 1. Mona Griesmeelpudding 2. Mona gezinspudding griesmeel/saus 3. Mona Chipolatapudding 4. Mona Frambozenpudding met bessensaus 5. Mona toetje van de maand (Crème Brulée met karamelsaus) 6. Mona Vanillepudding 7. Mona Dame Blanche toetje met chocolade 8. Mona luchtige yoghurtpudding kwaktaart citroen 9. Mona Chocoladepudding met roomsaus 10. Mona Frambozenpudding 11. Mona Slagroompudding met aardbeien saus 12. Mona Vanillepudding met bramensaus * Verwentoetjes (4 verschillende producten) 1. Mona Chocolade Mousse 2. Mona Vlatrio vanille chocolade slagroom 3. Mona Vlaflip vanillevla/yoghurt/aardbeiensaus 4. Mona Chocolademousse melk/wit * Yoghurt-portieverpakkingen (2 verschillende producten) 1. Mona Boordevol yoghurt appeltaart 2. Mona Boordevol yoghurt aardbei * Kwark met fruit (1 product) 1. Mona Halfvolle bananen kwark Het kernassortiment van Mona zal......

Words: 767 - Pages: 4

Premium Essay

The Pestel, Swot, and Generic Strategise Is Employed to Analyse Raytheon Company in the Global Market.

...corporations in the world. For the current developing of Raytheon, it is possible there are some existing urgent issues for Raytheon overcoming. This report is going to analyze the external business environment of Raytheon facing through using PESTLE principle. In addition to this, the SWOT analysis, Porter’s five forces and three Generic Strategies will be utilized aiming to evaluate the effectiveness of the current strategy which is used by Raytheon. Content Section Pages 1. Introduction....................................................................................................... 4 2. PESTEL analysis external environment.......................................................... 4 3.1 Political Factor............................................................................................. 4 3.2 Economic Factor.......................................................................................... 5 3.3 Technology Factor....................................................................................... 5 3. SWOT analysis................................................................................................... 6 4.4 Strengths....................................................................................................... 6 4.5.1 Diversified product and well......

Words: 4534 - Pages: 19