Premium Essay

Phụ Lục

In: Other Topics

Submitted By ndanh
Words 1244
Pages 5
Phụ lục 1: BẢNG PHÂN PHỐI CHUẨN ((z)
|Z |0,00 |
| |0,1 |0,05 |0,025 |0,01 |0,005 |
|1 |3,078 |6,314 |12,706 |31,821 |63,656 |
|2 |1,886 |2,920 |4,303 |6,965 |9,925 |
|3 |1,638 |2,353 |3,182 |4,541 |5,841 |
|4 |1,533 |2,132 |2,776 |3,747 |4,604 |
|5 |1,476 |2,015 |2,571 |3,365 |4,032 |
|6 |1,440 |1,943 |2,447 |3,143 |3,707 |
|7 |1,415 |1,895 |2,365 |2,998 |3,499 |
|8 |1,397 |1,860 |2,306 |2,896 |3,355 |
|9 |1,383 |1,833 |2,262 |2,821 |3,250 |
|10 |1,372 |1,812 |2,228 |2,764 |3,169 |…...

Similar Documents

Free Essay

Phân Tích Chiến Lược Của Tập Đoan Unilever

...cũng cung cấp các khuyến nghị cho Unilever nâng cao lợi thế cạnh tranh của mình. Kính gửi, Procter & Gamble, Unilever và Sản phẩm Công nghiệp cá nhân Cố vấn chiến lược toàn cầu Lee Ann Graul, Sherry Henricks, Steve OLP và Thái Trác Nghiên Strohecker Đại học Maryland, Đại học AMBA 607 19 tháng 2 năm 2006 Mục lục 1. Báo cáo tóm tắt tôi 2. Ngành công nghiệp sản phẩm phân tích-Công nghiệp cá nhân 1 một. giới thiệu 1 b. Ngành công nghiệp định nghĩa 1 c. Phân tích dữ liệu lịch sử 2 d. Đối thủ cạnh tranh lớn 3 e. Xu hướng và Công nghiệp Outlook 3 f. Thách thức và Cơ hội 5 chiến lược g. Kết luận ngành công nghiệp 5 3. Procter & Gamble và Unilever 6 một. Phân tích đối thủ cạnh tranh: P & G 6 b. Phân tích đối thủ cạnh tranh: Unilever 8 c. StrategyP & G 10 i. Kinh doanh Cấp 10 ii.Global 11 iii. E-Business 13 iv.Corporate 14 d. Chiến lược: Unilever 15 i. Cấp kinh doanh 15 ii.Global 16 iii. E-kinh doanh 17 iv.Corporate 19 e. Kết luận và kiến ​​nghị 20 4. phụ lục 22 A. SIC Mã số 2844 và Công nghiệp Mô tả 22 B. Toàn cầu Sản phẩm Công nghiệp cá nhân, thị trường phân khúc 24 C. Sản phẩm cá nhân Công nghiệp, Năm Lực lượng Phân tích 25 D. toàn cầu cá nhân Sản phẩm Công nghiệp, thị phần 30 E.MarketGrowth 31 Chỉ số giá sản xuất F. (PPI) cho SIC 2844 32 G. IndustryGrowth Tỷ-Kinh doanh 33 H. Trung bình Tăng trưởng doanh thu: Công nghiệp 34 I. Lịch sử-cá nhân và hộ gia đình Sản phẩm 36 J. hộ gia đình và cá nhân Prod. Ngành công nghiệp, xếp......

Words: 14821 - Pages: 60

Free Essay

Campus France

...HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – CHI NHÁNH TÂN BÌNH (AGRIBANK TÂN BÌNH) GVHD: SVTH : MSSV : LỚP : Th.s Hà Minh Tiếp Nguyễn Quang Tánh 854010765 08QKNT1 MỤC LỤC Lời cảm ơn ....................................................................................................................................... i Nhận xét của giảng viên hướng dẫn .............................................................................................. ii Nhận xét của giảng viên phản biện ............................................................................................... iii Danh mục bảng biểu, hình vẽ ....................................................................................................... iv Danh mục các từ viết tắt ................................................................................................................ v Mục lục .......................................................................................................................................... vi CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC Mở đầu ...........................................................................................................................................01 1.1 Một số vấn đề cơ bản về quản trị nguồn nhân lực ..............................................................03 1.1.1 Khái niệm về quản trị nguồn nhân lực ...........................................

Words: 1382 - Pages: 6

Premium Essay

Mr. Jamie Lucs

...* Contents Summary 2 1.0 Introduction 2 2.0 Definition of Motivation 2 3.0 theories of motivation 3 3.1 Hertzberg’s two (2) factor theory 3 3.2 McGregor’s X and Y theory 3 3.3 Maslow’s Hierarchy of needs 3 3.4 McClelland’s Human Motivation theory 4 4.0 Failure of employee motivation programs 4 4.1 Empirical Study 1 4 4.2 Empirical study 2 5 5.0 Improving employee motivation 6 5.1 Applying McGregor’s X and Y theory 6 5.2 Applying McClelland’s Acquire needs theory 6 5.3 Applying Hertzberg’s two factor theory 6 5.4 Applying Maslow’s Hierarchy of needs theory 7 6.0 Conclusion 7 7.0 References 8 8.0 Appendices 9 Source: Maslow’s Love and Belonging Needs 10 * Summary The purpose of this documentation is to highlight the different factors that influence employee motivation. Different type of people a motivated by different factors, some are intrinsically (non-materialistic) motivated while others are motivated extrinsically (materialistic). This document also provides an analysis of two (2) empirical studies relating to the reasons of failure in the employee motivation program. There are various ways to improve motivation amongst employees, as this will be presented within this documentation. * 1.0 Introduction Employee motivation continue to be an imperative issue for leaders and mangers. Unmotivated employees are inclined to devote minimal or no effort in their jobs, produce low quality work, exit the company if given the......

Words: 2502 - Pages: 11

Free Essay

Oganisational Behavior

...Làm thế nào để bố trí một công việc phù hợp với tính cách, khả năng để gia tăng mức độ hài lòng cho nhân viên và tăng hiệu quả của tổ chức? Chúng ta cũng sẽ giải thích được mối liên quan giữa hành vi cá nhân với nhóm và với tổ chức nơi họ đang làm việc? Tóm lại, hành vi tổ chức sẽ cho chúng ta biết được những yếu tố ảnh hưởng đến các hành vi như năng suất, tỉ lệ vắng mặt, mức thuyên chuyển và sự hài lòng trong công việc. Đây là những hành vi mà nhà quản trị thật sự quan tâm và luôn suy nghĩ để tìm ra những phương cách tác động đến chúng nhằm đạt được những hành vi như mong đợi. Đối với nhân viên, thông qua môn học sẽ hiểu rõ bản thân mình hơn, hiểu rõ những kỳ vọng của nhà quản lý đối với mình hơn để có những điều chỉnh thích hợp. 3 Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức để đưa ra một tài liệu hướng dẫn sao cho các bạn cảm thấy dễ dàng và thú vị khi nghiên cứu, nhưng chắc chắn sẽ vẫn còn những vấn đề cần phải giải thích thêm. Các bạn cũng đều biết nói về con người và hành vi của họ, dù chỉ trong phạm vi tổ chức nơi họ làm việc, cũng rất phức tạp và nhạy cảm. Hãy cố gắng vượt qua khó khăn và cùng chúng tôi khám phá một lĩnh vực nghiên cứu hữu ích cho tất cả chúng ta nhé. Đừng ngần ngại đặt câu hỏi hoặc góp ý cho chúng tôi để chúng ta có thêm một tài liệu hướng dẫn học tập hay và bổ ích. Mục tiêu của môn học: Sau khi học xong môn hành vi tổ chức, học viên sẽ nắm được những vấn đề sau: Giải thích được mô hình hành vi tổ chức với các biến phụ thuộc và biến độc lập. Biết......

Words: 42517 - Pages: 171

Premium Essay

Strategy for Phu Van Company

...COMPANY. Phu Van Company was set up a business strategy that focus on the real estate brokerage & consulting. They also developing branches system by franchising. Go into the details, we using the SWOT model to analyze Phu Van strategy. Strengths | Weaknesses | * Extensive retail network, the number of multiple retail outlets. * Phu Van has two petrol supply: Thanh Le and PV Oil so can flexibility in business and not worry be temporary shortages. * Phu van was established many years ago so it gained a place in the hearts of the people in the area. * There was petroleum transportation system. * As general agent, Phu Van get benefit directly from the oil and gas corporations PVOil without going through any third party. * Working capital from banks. | * Loans from banks. * The retail system is distributed on a wide area. * High costs and capital spending. * Have to import a large quantity of fuel to maintain the position of general agents. | Opportunities | Threats | * Get benefits when the price of fuel was changed to increase. * The Developing Economies. * Government subsidies for fuel. | * Get loss when the price of fuel was changed to decrease. * Reduced demand in the rainy season. * Loss increases during the rainy season (expansion of gasoline, heat expands and cold shrink). * Many competitors. * Dominance of state companies. | ACTION: * With these Strengths and Opportunities >< Weaknesses: * Phu......

Words: 377 - Pages: 2

Free Essay

Business Development

...chiến lược và chuỗi giá trị M.porter. Trong bối cảnh toàn cầu hoá kinh tế, môi trường thường xuyên thay đổi, để tồn tại và phát triển, Công ty Cổ phần Thương mại-Dịch vụ Bến Thành (Ben Thanh TSC) cần có chiến lược kinh doanh luôn phù hợp với môi trường. Xuất phát từ thực tế đó, tôi chọn đề tài “Phân tích, đánh giá và đề xuất chiến lược của Ben Thanh TSC giai đoạn 2011 – 2015”. Để hoàn thành đồ án, tôi sử dụng các phương pháp nghiên cứu: Thu thập dữ liệu thứ cấp qua các nguồn như báo chí, internet, tài liệu nội bộ…Thu thập dữ liệu sơ cấp thông qua bảng câu hỏi gửi đến đối tượng cần khảo sát để đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm, dịch vụ của Ben Thanh TSC. Với phương pháp nghiên cứu đó tôi thu được các kết quả sau: (1) Khái quát các mô hình chiến lược: Delta, bản đồ chiến lược và chuỗi giá trị của M.Porter để làm khung lý thuyết cho việc nghiên cứu chiến lược tại Ben Thanh TSC. (2) Chiến lược hiện tại của Ben Thanh TSC là phù hợp với môi trường bên trong, môi trường bên ngoài, vì vậy Ben Thanh TSC luôn giữ vững thị phần của mình tại Tp.HCM. (3) Ben Thanh TSC đã định vị được sản phẩm dịch vụ có lợi thế cạnh tranh: Thương mại- Dịch vụ; Đầu tư xây dựng bất động sản; Đầu tư tài chính, Dịch vụ ăn uống. 4) Ben Thanh TSC đã xác định rõ năng lực cốt lõi sử dụng những công nghệ mới nhất, hiện đại nhất, nhằm mang lại cho khách hàng sản phẩm tối ưu. Thời gian Học viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Quyên - Trang 1 - Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS. Đào Duy Huân bảo......

Words: 15501 - Pages: 63

Free Essay

Mô HìNh Mrp

...độ thực tế các đơn hàng cũng như việc điều chỉnh các đơn hàng cho phù hợp với thực tế. 2- MRP là một hệ thống kiểm soát và hoạch định Lôgic của MRP cho phép sử dụng rộng rãi hệ thống máy tính cung cấp thông tin cho hoạch định và kiểm soát cả nguyên vật liệu lẫn năng lực sản xuất để chế tạo sản phẩm. Logic MRP được mở rộng và trở thành bộ phận then chốt của hệ thống thông tin phục vụ hoạch định, kiểm soát sản xuất và mua sắm . Thông tin mà MRP cung cấp rất có ích trong việc hoạch định tiến độ vì nó xác định những ưu tiên tương đối giữa các đơn hàng nội bộ và đơn hàng mua sắm từ bên ngoài. Hệ thống này sử dụng thời gian cung ứng để xác định thời điểm bắt đầu của mỗi cấp độ bảo đảm hoàn thành sản phẩm cuối cùng đã được hoạch định. Thời điểm bắt đầu là thời điểm cần đặt hàng với đơn vị sản xuất nội bộ hoặc với những người cung ứng bên ngoài. Thời điểm bắt đầu ở mỗi cấp độ cũng là thời điểm cần có tất cả các bộ phận, chi tiết ở cấp độ đó để bảo đảm yêu cầu lắp ráp ở cấp độ trên. Kế hoạch tiến độ bảo đảm vào thời điểm bắt đầu đó các chi tiết phải được hoàn thành phù hợp với thời hạn cần có của các bộ phận. Khi MRP được cập nhật nó sẽ chỉ ra được thời hạn giao hàng cần đề nghị với người bán và cho thấy các hoạt động sản xuất hoàn thành đúng tiến độ hay không. MRP là nền tảng căn bản cho sản xuất, kiểm soát nơi làm việc, cho người bán hàng bám sát hệ thống sản xuất và cho việc hoạch định nhu cầu năng lực sản xuất chi tiết hơn. Khi MRP mở rộng hơn bao gồm cả sự phản......

Words: 5233 - Pages: 21

Free Essay

Phu Con Cac

...I. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ. Bước 1: Nhấn vào liên kết này để đăng kí : CLICK HERE TO REGISTER Bước 2: Nhấn vào ô khoanh màu đỏ để bất đầu đăng kí tài khoản boss-auto. [pic] Bước 3: Nhập thông tin đầy đủ vào các ô như hình sau: [pic] CLICK HERE TO REGISTER Bước 4: Vào mail để lấy mật khẩu của Boss gửi tới. Bước 5: Vào Setting để tay đổi mật khẩu và thêm tài khoản Perfectmoney: [pic] - Thay đổi mật khẩu mới cho account: [pic] CLICK HERE TO REGISTER - Proof: [pic] [pic] - Thêm tài khoản Perfect Money và Payeer: [pic] II. HƯỚNG DẪN ĐẦU TƯ. - Hiện tại có 3 loại xe như hinh dưới đây để bạn có thể đầu tư: [pic] - Xe 1: Là xe của cty dùng để cho thuê. Ta sẽ thu hồi lại vốn sau 2-3 tháng. Sau đó sẽ thu được lợi nhuận từ 2-3 năm tiếp theo. Bạn có thể bán lại cổ phần sau 20 ngày nhưng bị phạt. mức phạt nhứ sau: 20 ngày là 20%, 30 ngày là 15%, 45 ngày là 10%, 60 ngày là 5%, 90 ngày là 0%. - Xe 2: (Có biểu tượng màu xanh bên phải): Lãi cao khoảng 1 tháng là thu hồi vốn và bạn được chia lãi trong 6 tháng (không bán lại cổ phần được). - Xe 3: (Có biểu tượng màu đỏ bên phải): Xe dùng để bán lại, sẽ thu được lợi nhuận ngay sau khi bán (thường một tháng mới có 1 xe) Ví dụ: Chúng ta mua xe với giá 100 sau đó bán lai với giá khoảng 150-200 như vậy chúng ta thu được lợi nhuận từ 50-100% sau 3 đến 4......

Words: 409 - Pages: 2

Free Essay

Aaaa

...Ngọc Bình Bành Minh Thịnh Trần Thanh Tấn Trịnh Công Đức Ngô Nguyễn Phượng Hoàng Lớp: D01 TP HCM, 11/2015 Mục lục Mục lục ii Revision History ii 1. Giới thiệu 1 1.1 Mục đích 1 1.2 Phạm vi 1 1.3 Tham khảo 1 2. Tổng quan 1 2.1 Những mong muốn 1 2.2 Chức năng 1 2.3 Các đặc tính và lớp người dùng 2 2.4 Môi trường hoạt động 2 2.5 Những ràng buộc thiết kế và hiện thực 2 2.6 Các giả định và phụ thuộc 2 3. Các yêu cầu giao tiếp bên ngoài 2 3.1 Giao diện người dùng 2 3.2 Các giao tiếp phần cứng 3 3.3 Các giao tiếp phần mềm 3 3.4 Các giao tiếp truyền thông 3 4. Các yêu cầu chức năng 3 4.1 Yêu cầu chức năng 1 3 4.2 Yêu cầu chức năng 2 (and so on) 4 5. Các yêu cầu phi chức năng 4 5.1 Các yêu cầu về hiệu suất 4 5.2 Các yêu cầu về an toàn và bảo mật 4 5.3 Các thuộc tính về chất lượng dịch vụ 4 6. Các yêu cầu khác 4 Phụ lục A: Glossary 4 Phụ lục B: Các mô hình phân tích 5 Revision History |Name |Date |Reason For Changes |Version | |Đặc tả yêu cầu hệ thống máy ATM của ngân hàng |30/11/2015 |Tạo mới đặc tả yêu cầu của......

Words: 1037 - Pages: 5

Free Essay

International Corporate Finance

...cân nhắc đó là sức ép từ bên ngoài. Các phương tiện truyền thông tin chắc rằng các cổ đông chủ chốt của Prada biết về tình hình tài chính hiện tại của công ty và do đó, những cổ đông này thúc ép Prada nhằm làm rõ các ý định về các mục tiêu tài chính và chiến lược trong đại hội cổ đông thường niên sắp tới. Các nhu cầu tài chính của Prada nổi tiếng do nhiều thương vụ đình đám mà công ty mẹ đảm trách 1 CASE STUDY - International Corporate Finance suốt10 năm qua trong nỗ lực trở thành một trong những hãng xa xỉ ưu việt trên thế giới. Mặc dù gặt hái được nhiều thành quả, những thương vụ mua lại này không thành công như Prada hằng mong. Trên thực tế, những thương vụ này để lại cho công ty những khoản nợ đáng kể và đều đáo hạn vào gần như cùng một thời điểm. Một trong những giải pháp khác đang được giới truyền thông luận bàn đó là việc Prada đang cân nhắc một đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO). Đây không phải là giải pháp mới đối với công ty. Trong thập niên vừa qua, Prada đã nỗ lực cổ phần hóa trong một vài dịp, nhưng các đợt IPO đều bị hoãn lại do các thay đổi điều kiện thị trường bất lợi vào phút chót. Căn cứ vào tình hình khủng hoảng tài chính toàn cầu đang diễn ra, còn chưa rõ rằng các điều kiện thị trường hiện tại có thuận lợi hơn chút nào không, đặc biệt là tại châu Âu – nơi tồn tại các quan ngại có liên quan đến mức nợ tại nhiều quốc gia. Do đó, Santini biết rằng quan trọng hơn là phải có nhiều giải pháp để hội đồng quản trị xem xét tại......

Words: 9107 - Pages: 37

Free Essay

Thao Minh

...trúc khung chung cho mọi nền kinh tế thị trường. 1. Những yếu tố cơ bản của kinh tế thị trường Kinh tế thị trường nói chung bao hàm những yếu tố chủ yếu cơ bản như sau: Thứ nhất, độc lập của các chủ thể trong nền kinh tế Nền kinh tế thị trường đòi hỏi sự tồn tại của các chủ thể kinh tế độc lập dưới nhiều hình thức sở hữu khác nhau. Các chủ thể này hoàn toàn động lập, tự chủ trong việc quyết định: sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào và sản xuất cho ai? Họ tự chịu trách nhiệm đối với quyết định sản xuất kinh doanh của bản thân dựa trên những tín hiệu thị trường. Về bản chất, nền kinh tế thị trường thị trường có cấu trúc đa sở hữu. Trong cấu trúc, sở hữu tư nhân luôn luôn là thành tố tất yếu, bắt buộc. Phủ nhận sở hữu tư nhân có nghĩa là bác bỏ kinh tế thị trường trên thực tế. Bên cạnh sở hữu tư nhân, còn có các dạng sở hữu khác là sở hữu nhà nước, sở hữu tập thể và dạng đồng sở hữu của các chủ thể khác, ví dụ sở hữu CTCP, DN tư bản nhà nước, v.v. Về nguyên tắc, các chủ thể sở hữu và các hình thức sở hữu trong nền kinh tế thị trường là độc lập và bình đẳng với nhau trước pháp luật và trong hoạt động kinh doanh. Nhưng mỗi hình thức sở hữu và mỗi chủ thể sở hữu lại có vai trò, vị thế và chức năng đặc thù trong sự vận hành của nền kinh tế thị trường. Thứ hai, hệ thống đồng bộ các thị trường và thể chế tương ứng Mọi nền kinh tế thị trường đều có các yếu tố cấu thành cơ bản là các thị trường, bao gồm các thị trường......

Words: 28509 - Pages: 115

Free Essay

Up Choi

... Tờ bìa Tờ lót (giống tờ bìa) Lời nói đầu Lời cảm ơn Mục lục Danh mục các ký hiệu, thuật ngữ viết tắt Danh mục Bảng biểu & Hình vẽ Các chương của đồ án Kết luận & Hướng phát triển của đồ án Phụ lục Danh mục tài liệu tham khảo II. Nội dung và hình thức của báo cáo Nội dung báo cáo phải được trình bày khúc chiết, chặt chẽ theo trình tự: - Phần mở đầu: trình bày lý do chọn đề tài, mục đích (các kết quả cần đạt được), đối tượng và phạm vi nghiên cứu, cơ sở khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu. - Phần nội dung chính của báo cáo gồm các chương: trình bày tổng quan về đề tài, nội dung nghiên cứu của đề tài, các vấn đề cần giải quyết, cơ sở lý thuyết, phương pháp giải quyết các vấn đề nêu ra. - Kết luận của báo cáo: trình bày những kết quả của báo cáo một cách ngắn gọn, nêu những đề xuất mới hoặc kết quả mới. - Danh mục tài liệu tham khảo (xếp theo hướng dẫn tại phụ lục kèm theo): chỉ bao gồm các tài liệu đã đọc và được trích dẫn hoặc được sử dụng về ý tưởng vào báo cáo và phải được chỉ rõ việc sử dụng nó trong báo cáo. - Phụ lục (nếu có) Hình thức trình bày báo cáo: Báo cáo phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xoá, có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị. báo cáo đóng bìa cứng, in chữ đủ dấu tiếng Việt (mẫu hướng dẫn tại phụ lục) - Soạn thảo văn bản Báo cáo sử dụng chữ Times New Roman (hoặc Palatino...

Words: 2637 - Pages: 11

Free Essay

Erp-Hệ Thống Hoạch Định Nguồn Lực Doanh Nghiệp

...THÔNG TIN KINH TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BỘ MÔN TIN HỌC KINH TẾ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN 1. Thông tin chung - Tên học phần: HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP - Mã học phần: HTTT4283 - Số tín chỉ: 3 - Học phần: ▪ Bắt buộc: ( ▪ Tự chọn: - Các mã học phần tiên quyết: Cơ sở dữ liệu, Nguyên lý kế toán, Quản trị học, Hệ thống thông tin quản lý 2. Mục tiêu của học phần Yêu cầu sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về một hệ thống ERP, những thách thức đối với doanh nghiệp để triển khai thành công ERP. Thông qua đó, sinh viên có thể nhận thấy được tầm quan trọng của ERP trong hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh cũng như trong việc tăng cường khả năng cạnh tranh & đem lại lợi ích lâu dài cho doanh nghiệp. 3. Tóm tắt nội dung học phần Học phần Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp tập trung vào những nội dung cơ bản sau: - ERP là gì? Các thành phần cơ bản của ERP? - Các bước để triển khai ERP? - Các doanh nghiệp nên tái cấu trúc các tiến trình kinh doanh như thế nào để phù hợp với hệ thống ERP? - Các thành phần của các module hỗ trợ hoạt động bán hàng và marketing, kế toán & tài chính, Sản xuất và quản lý vật tư, quản trị nhân lực trong hệ thống ERP - Các yếu tố rủi ro trong quản lý các dự án ERP - Các chiến lược được sử dụng để tối thiểu hóa các yếu tố rủi ro trong triển khai ERP - Sự khác nhau giữa các dự án ERP thành......

Words: 3201 - Pages: 13

Free Essay

Phap Luan Cong

...Phụ Lục Phụ lục I: Yêu cầu đối với trạm phụ đạo Pháp Luân Đại Pháp 1. Trạm phụ đạo Pháp Luân Đại Pháp tại đâu cũng là các tổ chức có tính quần chúng chuyên nhất tổ chức thực tu phụ đạo tu luyện; kiên quyết không thành tổ chức kinh tế cũng như [không dùng] phương pháp quản lý cơ cấu hành chính. Không giữ tiền, vật, không có hoạt động trị bệnh. [Áp dụng phương pháp] quản lý lơi lỏng. 2. Trạm trưởng tổng trạm của Pháp Luân Đại Pháp cũng như các nhân viên công tác cần phải là những người thực tu chuyên nhất chỉ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. 3. Khi hoằng dương Pháp Luân Đại Pháp cần phải chiểu theo tư tưởng và hàm nghĩa trong Đại Pháp mà truyền; không được lấy quan điểm cá nhân hay phương pháp của công pháp khác mà truyền như là điều của Pháp Luân Đại Pháp, [nếu không sẽ] làm người tu luyện dẫn đến những suy nghĩ không đúng đắn. 4. Tổng trạm các nơi đều tuân thủ pháp luật quốc gia, không can thiệp đến chính trị; đề cao tâm tính người tu luyện là thực chất của tu luyện. 5. Trạm phụ đạo các nơi [nếu] có điều kiện cần phải liên hệ giao lưu tương hỗ, thúc đẩy những người tu luyện Đại Pháp đề cao toàn thể. Không cho phép có tư tưởng cục bộ bài ngoại; độ nhân không phân biệt địa phương, nhân chủng; đâu đâu cũng thể hiện tâm tính của đệ tử chân tu; [hễ] tu Đại Pháp thì đều là đệ tử đồng môn. 6. Kiên quyết phản đối các hành vi phá hoại nội dung của Đại Pháp; bất kể đệ tử nào cũng không được lấy điều mà ở tầng thấp của mình, chỗ [mình] thấy được, nghe được, cảm thụ ngộ được mà giảng......

Words: 1383 - Pages: 6

Free Essay

Mr. Adfadfadfa Adsfadfa

...Thìn 2012   Con Rồng là đại diện cho quyền lực, sức mạnh thống trị và sự linh thiêng cao quý, là biểu tượng của vinh quang tột bậc nhưng cũng là một sản phẩm hư cấu mang tính chất thần bí. Chính vì vậy rất nhiều gia đình mong muốn sinh con vào năm Nhâm Thìn 2012, đặc biệt là con trai, để giúp bé có thể vững vàng, phát triển tột bậc trong cuộc sống.   [pic]   Đôi điều về tuổi Nhâm Thìn Những người tuổi Nhâm Thìn thường thông minh, có tài và có nhiều tiềm năng lớn. Tuy nhiên với tính chất “bá vương” của tuổi Thìn, do vậy nếu không khéo léo linh hoạt thì cuộc đời và sự nghiệp dễ thăng giáng thất thường, hoặc lo nghĩ nhiều, hoặc vất vả bon chen, hoặc bị phản bội tráo trở… mà chỉ khi qua trung vận mới có thể yên ấm an nhàn. Tuổi Nhâm Thìn 2012 mang mệnh Trường Lưu Thủy (nước sông dài). Rồng gặp nước có thể nói là biểu tượng tốt, chính vì vậy nếu được khai thác hết tiềm năng thì hoàn toàn có thể “vùng vẫy” và thành đạt trong xã hội. Đặt tên cho con năm Nhâm Thìn Rất nhiều bậc cha mẹ băn khoăn về việc đặt tên cho con năm Nhâm Thìn (2012) sao cho hợp với tuổi của bé và giúp bé có sự phát triển tốt đẹp trong tương lai. Để đặt tên cho con tuổi Nhâm Thìn, bạn có thể tham khảo thêm các thông tin về bản mệnh, Tam hợp hoặc nếu kỹ lưỡng có thể xem Tứ Trụ, Tử Vi (nếu bé đã ra đời mới đặt tên). Có nhiều thông tin hữu ích có thể giúp cho cha mẹ chọn tên hay cho bé. Xét theo bản mệnh Bản mệnh Trường Lưu Thủy là yếu tố quan trọng để xác định tên phù hợp cho con, vì vậy các chữ thuộc......

Words: 6945 - Pages: 28