Organizational Development

In: Business and Management

Submitted By Nguyenhien
Words 1745
Pages 7
chủ sở hữu và các nhà quản lý doanh nghiệp Việt Nam, Hãy đến với Hoa Kỳ để sống và làm việc trong ít nhất là 5 tháng với MỘT Visa l-1.
Trong vài năm qua, các nhà đầu tư nước ngoài chương trình thẻ xanh EB-5 đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm ở Việt Nam và gần như tất cả mọi người mà bạn gặp trên đường phố ở Việt Nam đều là một chuyên gia cả về các nhân đức và những khó khăn đặc biệt mà các nhà đầu tư Việt phải đối mặt trong vòng loại chương trình. Tuy nhiên với các chương trình hiện tại sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 9 năm 2016, vòng loại EB-5 là khả năng mà các nhà đầu tư Việt EB-5 gặp rất nhiều khó khăn. Trong thực tế, nhiều chuyên gia trong lĩnh vực này đồng ý rằng đến ngày 01 Tháng 10 năm 2016 hiện nay tối thiểu đầu tư EB-5 sẽ tăng từ 500.000 USD đến 800.000 USD và tiêu chuẩn đầu tư EB-5 sẽ tăng từ 1 triệu USD đến 1,2 triệu USD. Tuy nhiên, với tất cả các cuộc nói chuyện về EB-5 chương trình và thay đổi sắp tới trong tháng mười, một số nhà đầu tư EB-5 từ Việt Nam có thể ngạc nhiên khi biết rằng các chương trình visa L-1 có thể cung cấp một tuyến đường ưa thích hơn để tình trạng thẻ xanh cho nhiều nhà đầu tư đang xem xét các chương trình EB-5 nên phổ biến hơn.
Visa L-1 là gì?
Visa L-1 là một thị thực không di dân tạm thời cho phép cả người nhập cư và ý định không di dân, trong đó cho phép các công ty nước ngoài chuyển nơi ở nhân viên có trình độ sang Mỹ để sinh sống và làm việc tại công ty con hoặc công ty mẹ ở Hoa Kỳ.
Điều kiện cho một visa L-1
Để cho bất kỳ đương đơn Việt có đủ điều kiện cho một visa L-1 thì anh/chị phải đáp ứng các yêu cầu sau: * Có được một nhân viên của một doanh nghiệp bên ngoài nước Mỹ trong một năm trong ba năm cuối cùng trước khi xin thị thực không di dân. * Các doanh nghiệp nước ngoài phải có "liên quan" đến một doanh nghiệp Hoa Kỳ như là một: * Công ty con / công ty mẹ * Tổ chức liên kết * Chi nhánh *…...

Similar Documents

Organizational Development

...Organizational Development Organizational development is having the competence to recognize where a company is at currently and the vision of what a company could evolve into. OD is giving the company the tools to make it successful in the long run (Brown, 2011). Before this class I did not understand all the concepts associated with OD or how they could benefit me in the future. I now will be able to develop diagnostic skills to identify OD issues, problems, and opportunities; acquire the ability to apply OD knowledge to organizational situations, and identify organizational situations that require professional assistance, thus achieving my personal and professional goals. Part of OD is being able to anticipate the need for change. This need for change may arise because of issues, problems, or opportunities within a corporation. For example, when companies are in highly competitive markets they must continuously change and adapt (Brown, 2011). Also, when companies fail to be financially viable they must look for ways to increase profitability. Failure to perform at previous levels is another reason companies look to OD as a way to change (Brown, 2011). These are all issues and problems that OD professionals aim at changing. I work for a small non-profit housing corporation. We help people who are at risk of foreclosure and other financial housing matters. In the past year the foreclosure department has been declining. This would be the exact reason a company would hire an......

Words: 1407 - Pages: 6

Organizational Development

...Discuss organizational development in details -30 Marks Organizational development can be defined as:- * OD is a response to change, a complex educational strategy intended to change the beliefs, attitudes, values and structure of organization so they can better adopt new technologies, markets and challenges, and the dizzying rate of change itself( Bennis, 1969). * OD is planned process of change in an organization’s culture through the utilization of behavioral science, technology, research and theory. ( Burke 1982) * Organizational Development is an effort (1)planned,(2) organizational wide, (3) managed from the top, (4) to increase organization effectiveness and health through (5) planned interventions in the organization’s processes, using behavioral science knowledge. (Beckhard,1969) Let us examine this definition: 1. It is a planned change effort. An OD program involves a systematic diagnosis of the organization, the development of strategic plan for improvement, and the mobilization of resources to carry out the effort. 2. It involves the total system. An organization development effort is related to a total organization change in the culture and the reward system or the total managerial strategy. 3. It is managed from the top. In an OD effort the top management of the system has personal investment in the program and it’s outcomes. They actively participates in the management of the effort. This does not mean that they must......

Words: 3651 - Pages: 15

Organizational Development

... Organizational Development Q1. Define OD and enlist its important characteristics. Ans. The literature contains several definitions of OD, to quote a few: • OD is a response to change, a complex educational strategy intended to change the beliefs, attitudes, values and structure of organization so they can better adopt new technologies, markets and challenges, and the dizzying rate of change itself ( Bennis, 1969). • OD is planned process of change in an organization’s culture through the utilization of behavioral science, technology, research and theory. ( Burke 1982) • Organizational Development is an effort (1)planned,(2) organizational wide, (3) managed from the top, (4) to increase organization effectiveness and health through (5) planned interventions in the organization’s processes, using behavioral science knowledge. (Beckhard,1969) Let us examine this definition: 1. It is a planned change effort. An OD program involves a systematic diagnosis of the organization, the development of strategic plan for improvement, and the mobilization of resources to carry out the effort. 2. It involves the total system. An organization development effort is related to a total organization change in the culture and the reward system or the total managerial strategy. 3. It is managed from the top. In an OD effort the top management of the system has personal investment in the program and it’s outcomes. They actively participates in the......

Words: 10688 - Pages: 43

Organizational Development

...OrganizationaL Development Considerable changes occurs when an organization make compensation for errors within its overall strategy for achievements or make any modification to its existing operations. The purpose of this paper is to study the broad principles of organizational development, explain the process of organizational development, identify the theories associated with organizational development and describe the conditions necessary for successful organizational change and development. “Organizational development is a set of behavioral science–based theories, values, strategies, and technologies aimed at planned change of the organizational work setting for the purpose of enhancing individual development and improving organizational performance, through the alteration of organizational members’ on-the-job behaviors’’ (Porras & Robertson, 1992). Process of Organizational Development Organizational development is a process by which organizations use the theories and technology of the behavioral sciences to facilitate changes that enhance their effectiveness (Jex & Britt, 2008). According to an article found in The Resource Behind Human Resources website, the OD Process is based on the action research model that begins with an identified problem or need for change. The process proceeds through assessment, planning of an intervention, implementing the intervention, gathering data to evaluate the intervention, and determining if satisfactory progress has been......

Words: 1313 - Pages: 6

Organizational Development

...Organizational Development Introduction Organizational development can be defined as “a set of behavioral science-based theories, values, strategies, and technologies aimed at planned change of the organizational work setting for the purpose of enhancing individual development and improving organizational performance, through the alteration of organizational members' on-the-job behaviors" (Porras & Robertson, 1992). In our text Jex, Britt, 2008 stated that one of the most common motivating factors behind organizational-development programs can best be described as survival. This paper will examine the process of organizational development, the theories associated with organizational development. I will also go over the conditions that are necessary for organizations to have successful change and development. Process of Organizational Development The process of organizational development is a systematic, integrated, and planned approach to improving the effectiveness of a company” (Jex, Britt, 2008).Organizational development has certain phases that it goes through in order for organization to become successful. In theses phases the organizations focuses on organizational change that will help the company and t employees with their performance and individual development. The process for OD is done through assessments, interventions, implementing and gathering data. The organization utilizes all the information to measure the progress that the company has made and......

Words: 586 - Pages: 3

Organizational Development

...Running head: ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT Organizational Development University of Phoenix Organizational Development Organizational development and organizational psychology share a similar link. Both organizational development and organizational psychology entail delving into the realm human behavior in efforts to modify individual and group behavior to increase organizational efficiency and performance. The objective of this paper is to examine organizational development by providing an explanation of the process followed by identifying the theories associated with organizational development. In addition, the paper will illustrate which specific conditions are necessary for successful organizational change and development. Close assessment of the objective will lead to a clear understanding of the bond between organizational development and organizational psychology. Process of Organizational Development Organizational development is the systematic process to implement planned and effective change using technologies, research, theories, and behavioral science in effort to promote change that will “improve” the performance and overall health of an organization. More specifically, “organization development (OD) is a complex strategy intended to change the beliefs, attitudes, values, and structure of organizations so that they can better adapt to new technologies, markets, and challenges”(University of Virginia Leadership Development Center, n.d., ¶ 1). The......

Words: 872 - Pages: 4

Organizational Development

...Three Sons’ Development & Expansion Jocelyn Landers BUS370: Organizational Development June 2, 2014 Instructor Simon LozadaTitle of Paper Upper management has sent out a memo to all of its employees at Three Sons’ Dry Goods and announced that the Daimler Chrysler plant is relocating their facility to Mexico. It is no secret that the Chrysler plant is responsible for approximately35% of the employment for the residents in Aliso Viejo, CA. Three Son’s is expecting this move to have a major effect on company sales due to loss of employment and those consumers who choose to relocate to Mexico. Being the only large dry good’s store in the town has its advantages and disadvantages but we will have to come up with a strategy to deal with the change and disadvantages coming our way. Three Sons' will utilize both external and internal Organization Development to help off-set the snowball affect the relocation of Chrysler may have on our company. The company will go through a series restructuring from small to large modifications. Organization Development will not solely focus on a micro approach, any single technique, random or non-systematic or ad hoc changes, nor exclusively aimed at raising employee morale or attitudes (Brown, 2011). The goal is to encompass the long-range efforts and programs aimed at improving Three Sons’ ability as an organization and to survive by changing its problem-solving and renewal process. We aim to move toward becoming an......

Words: 921 - Pages: 4

Organizational Development

...apart of the administration and getting her PhD will help her make the transition to help her pursue her overall goals. Three distinguishing behaviors and practices this doctoral student can identify in development are awareness, patience, and perseverance. This student is becoming more aware of her development. She is starting to think at a higher level and is developing a scholarly voice. She is starting to ask the questions why and how can she make those changes. Being a doctoral student, there needs to be patience. Starting this journey and allow others to be “antsy” and wanting things to move forward quickly. This writer understands this journey is going to take time and wants to get everything she can out of this program. This writer is determined and will receive her PhD. She is determined and understands the hard work behind it. Briefly describe three or more insights you have gained in this course that will inform your continued growth as a health care manager. Share one area of development that you would most like to focus on, and indicate one or more strategies for doing so. Also describe steps you currently take and/or plan to take to maintain your vitality and velocity. Main Discussion Post 12: The insights throughout the organizational development research course are working in group settings, leadership/management settings and skills, and interpersonal communication skills. Understanding the staff is important. However, understanding the......

Words: 1092 - Pages: 5

Organizational Development

...Organizational Development Paper Abstract In todays fast pace business world, the necessity for organizational change and development is more important than ever for an organization to survive and thrive. This paper will explain the organizational development process, identify key theories associated with organization development, and describe the conditions necessary for successful organization change and development. It will also explain why organization development is important in today’s economy. Organizational development is a benchmark for a given organization’s success in establishing its core values, mission statement and goals. Whether an organization is non-profit or for profit does not change the fact that both types of organizations need to make the best of all plans and then implement them to make the right culture as well as model of running the business or supporting the cause which this particular organization is used to doing. What is necessary is the most of the work is done by middle and upper management, in planning the projects and yearly goals. When an organization goes through staffing of capital change or depletion, all changes have to be made in accordance with the balance capital as well as the needs for more human power to run a specific position and or functions within various departments of the organization. As organizational needs and business demands shift so do the processes of conduction business and managing the......

Words: 396 - Pages: 2

Organizational Development

...Running Header: ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT AND CONSULTING Organizational Development and Consulting [Name of Writer] [Name of Organization] [Date] Organizational Development and Consulting Introduction With the rapid development of science and technology and the growth of research and development activities, the external environment of the organization has been remodeling. In order to help the organization to better adapt to this change, organizational development through the organization of the diagnosis, the action and the outcome of such a diagnosis - improved cycle, deep-seated, long-term organizational change. Organizational development is not only caused by the change of knowledge and information, the more important is the psychological change of attitudes, values, skills, interpersonal skills, and culture, it is considered to be an effective tool to improve employee enthusiasm and conscientiousness , is also a way to enhance organizational efficiency. Organizational development is a process of learning and problem-solving ideas and is built on the basis of full diagnosis, focused learning, proven. Companies in the management of psychological aspects of intellectual Ding accumulated a lot of experience, through a combination of diagnosis, development tools, can help employees establish compliance with the organization needs a code of conduct, in order to achieve the strategic goals of the organization. Organizational development delves......

Words: 4261 - Pages: 18

Organizational Development

...Publications on magazines and specialized websites  Will appear on Google when we are looking for diversity for instance  A saving of a significant part of our marketing budget that we will be able to invest in marketing to have a very good marketing campaign or invest it in R&D for new products for instance.  This policy will allow us to be sent and recognized.  Communication both internally and externally To conclude on this part, it’s important to notice that this concept is very new in France for instance, it exist a label to certificate companies which apply such policy. There are very small number labialized companies, but the things are moving. 1b. Creating a Diagnostic Model In my point of view, I have for own definition of organizational effectiveness and health, as “It’s a company which has been able to set up a chain of process internal as external which are supported by synergies effect within the company”. What I mean by synergies effect, it’s all type of action that a company has to set up, in the goal to obtain an effective chain of process and be competitive. But sometimes we do not find the rights process or action in the first draft. It’s why a good system must be able to support change, to be able to growth, to be improved in the goal to be the best as possible. It’ why we have to respect some fundamentals synergies effect: 1- Communication: In a company, there is an importance to communicate. I mean that the information must be reliable and......

Words: 1320 - Pages: 6

Organizational Development

...Organizational Development Organizational development is the foundation and core of any organization, be it non-profit or profit based. Organizational development is process that all organizations go through to develop what they are going to do and how they are going to do it. For example for a non-profit organization this process would include determining the executive board, realizing the mission statement and creating the by-laws the organization is going to be governed by. By completing this process a non-profit organization establishes who is going to govern the organization, explain the reason for why they are doing what they are doing, and creating rules and regulations that will govern the board, as well as members’ actions. As organizations change so does the organizational development of the organization; this is called organizational assessment. A theory of organizational assessment is the Theory of Change which states that “a cycle of stability and consequent change is imminent always in the life of any organization”. There are three steps to this theory which include identifying the need for change, making the change and then readjusting to the change in the way business is conducted. With the above used example of a non-profit organization often times there is a need for change in leadership of the board, the need for a different officer is recognized, a new officer is elected and then there is an adjustment period learning the leadership style of the...

Words: 626 - Pages: 3

Organizational Development

...Organizational Development Anthony Ford PSY/428 September 27, 2011 Agnes Browne Organizational Development Organization Development is a development where [If not referring to a place, instead of "where," use "which" or "in which"] organizations formulate the best plan for ultimate resourcefulness and the most efficient way to operate and sustain itself throughout an estimated period of time [Redundancy: unless meaning the punctuation mark, "period" means a length of time, so "time" is unnecessary] . Organization Development is the planned approach to improve worker and company effectiveness by mindful interventions in those processes and structures that have an immediate impact on the human aspect of the company. This definition focuses the obvious correlation among the creation and the accomplishment of the organization’s mission. The Organization Development process is based [The passive voice is a form of "be" (is) and a participle (based). Over-use of the passive voice can make paragraphs officious and tedious to read. Prefer the active voice. For example, passive voice = The paper was completed on time. Active voice = the student completed the paper on time. See Center for Writing Excellence > Tutorials & Guides > Grammar & Writing Guides > Active & passive voice] on the action research model which [Use "that" for a restrictive phrase (or place a comma before......

Words: 849 - Pages: 4

Organizational Development

...forward. The fifth and final branch is collaboration. Collaboration is both parties each have very critical concerns. Where each team needs to seek to find a solution that appeases to everyone involved. This approach requires a lot of patients, cooperativeness and have mutual respect for each other opinions and concerns (Managing Conflict). As can be seen, these are the theories of conflict resolution. Organizational Performance as defined by the Business Dictionary, “An analysis of a company’s performance as compared to goals and objectives. Within corporate organizations, there are three primary outcomes analyzed: financial performance, market performance and shareholder value performance (in some cases, production capacity performance may be analyzed) (2016). Organizational performance includes Human Capital as a fundamental component in building assets within the company or organization by employees being able to perform to their best to increase productivity and have a competitive advantage (Marimuthu, M., Arokiasamy, L., & Ismail, M. 2009). Having an exceptional organizational performance is ensuring “three-dimensional model of people strategy” the model of Gratton and Truss. As mentioned earlier having the vertical, horizontal and action implemented and aligned with the organization’s values, goals, and expected outcome. For the most part motivation and poor conflict management can impact the organization’s performance. Having low employee motivation not only has......

Words: 1459 - Pages: 6

Organizational Development

...Article Review/Assignment 1: organizational development: begins with a healthy infrastructure Bruce C. Abbott May 8, 2016 American Public University Introduction Organizational development is based on the precept of utilizing resources to improve workplace efficiency, while expanding productivity. Proper organizational development is designed to solve problems that develop over time, or to be used as a tool to analyze a process, while finding better ways to incorporate that into the organizations function. Organizational development must be an ongoing and systematic process of changes that will have an overall positive effect on the organization and its employees and leaders. Abstract This article review Organizational Development: Begin with a healthy infrastructure, by Bruce McEwan is based on research conducted on assessing organizational development through the infrastructure, and taking the appropriate steps to make sure the organization functions properly in it’s operations. McEwan identifies four interrelated and interdependent systems that must work together, which include communications, conflict management, education, and reward systems (McEwan, 2015). McEwan further explains from his research that these identified systems must come from under the control of organizational leadership to make a successful effect of change (McEwan, 2015). In essence, McEwan places emphasis on developing a healthy......

Words: 631 - Pages: 3