Free Essay

Motivasjon - Org Og Ledelse

In: Business and Management

Submitted By olemd9
Words 1253
Pages 6
Organisasjonsatferd og ledelse

Eksamensoppgave 2 – motivasjon

Motivasjon er drivkreftene vi har til å utføre en handling som bringer oss nærmere målet vårt, men også hvorfor to individer med likt utgangspunkt yter forskjellig i en lik stilling. Forskning i motivasjon har bakgrunn i at man ønsker å legge til rette slik at man får ned sykefravær, øker produktiviteten og bedrer de sosiale forholdene i bedriften. I sluttsum vil man med dette gjøre dagen bedre for arbeiderene, samt å skape en velfungerende organisasjon.

For moderne organisasjonspsykologi bruker man fire forskjellige motivasjonsteorier som utgangspunkt; behovsteorier, kognitive teorier, sosiale teorier og jobbkarakteristika-modeller. Disser er alle ment for å beskrive hva det er som motiverer oss i arbeidslivet.

Behovsteorier

Den mest kjente i dette tilfellet et Maslows behovshierarki. Maslow mente at det første behovet som alle mennesker trengte å dekke var det fysiologiske behovet, naturlig nok. At man behøver tilstrekkelig med mat, søvn og varme før man bør tenke på å oppfylle andre behov. Dette ligger på bunnen, og kan til viss grad overføres til arbeidslivet; om man ikke tjener nok penger til å fø seg selv og sin familie, samt å betale for tak over hodet, vil det bli prioritert å ta tak i dette før man har behov for å dekke andre behov.. Deretter følger behovet for sikkerhet, herunder mener man at man har et behov for trygge omgivelser som forhindrer fysisk og psykisk skade. I arbeidslivet har man et behov for å vite at den man kan gå hjem og komme tilbake til samme jobben neste dag, uten å uroe seg for oppsigelser eller konkurser.
Det tredje nivået kalles for Sosiale behov. Med andre ord behovet for å ha gode venner, kollegaer eller partnere – å ha noen å dele de intime sidene i livet med. I jobbsammenheng er det samarbeidet på jobben som er behovet som skal dekkes.
Disse tre nivåene kalles alle for underskudds motiver, fordi man alltid har et underskudd som skal dekkes.
De to siste behovsnivåene kalles for overskudds- eller vekstmotiver. Disse er ulike fra de tre første ved at de handler om personligvekst og videreutvikling av personlige egenskaper. Det fjerde nivået kalles for aktelse, at man har et behov for selvrespekt og annerkjennelse. Dette behovet kan oppfylles med å ha en viktig jobb, få anerkjennelse av kollegaer for det arbeidet man gjør eller å ha en sportsbil i oppkjørselen.
På toppen av hierarkiet finner vi selvaktualisering. På dette nivået vil man fylle behovet for å realisere sine iboende kapasiteter. Den beste måten å ha motiverte medarbeidere er nettopp å la dem ha muligheten til å få utløp for sine personlige kapasiteter, da er betingelsene lagt til rette for at personene yter best.

Teorien i sin helhet er basert på at et nivå må oppnås før man når et nytt behovsnivå, imidlertid brister det noe i det moderne samfunnet. Vi ser at for eksempel anorektikere blåser i de fysiologiske behovene de har, for å oppnå status og anerkjennelse. Slik kan vi hevde at modellen er mer dynamisk enn det Maslow hevdet, og vi kan bevege oss både opp og ned i hierarkiet.

Kognitive teorier

I den kognitive teorien, blir det undersøkt om hvorvidt høyere lønn eller bonus gjør at man arbeider bedre. Resultatet av forskning, hvor man måler arbeidet til en gruppe som blir lovet høy bonus og en som får en lav bonus, ser man at det er de med lav bonus som gjør best arbeid. Det eneste man får av arbeiderene ved å betale mer er at de jobber mer ikke bedre. Man hevder at disse resultatene kan forklares gjennom to faktorer; ytre- og indremotivasjon. De ytremotivasjonsfaktorene er for eksempel lønn, bonussystemer eller firmabil. Disse vil bare til en viss grad påvirke hvordan vi gjør det i jobben, og vil ha en større effekt på jobber hvor man har en maskinellfunksjon. Indremotivasjonsfaktorer går på enhvers indreønsker, og det er dette som virkelig er viktig, og riktig, motivasjon. Det kan være for eksempel å ha et ønske om å gjøre verden mer miljøvennlig, spre budskap om Jesus eller å bekjempe fattigdom. Man ser ofte at folk som er med i en organisasjon som for eksempel Bellona har en slik indremotivasjon, og det virker å drive dem mye mer enn noen bonuser eller ekstra fridager på sensommeren. Med dette i bakhodet kan man tenke at de fleste velger å jobbe eller å engasjere seg i en organisasjon som støtter opp om de indremotivasjonene.

Sosiale motivasjonsteorier går på hvordan vi føler oss i forhold til være medarbeidere. I likeverds teorien ser man på sine egne jobb belønninger i forhold til andres. Hvis man går inn i en av to nye stillinger, hvor arbeidsoppgavene og arbeidstiden er lik, vil det naturligvis være demoraliserende om du tjener 300.000 mens din nye kollega med samme utdanning og ansiennitet får 400.000 inn på konto.
Problemet går ikke på at noen tjener mer enn andre, dette regner vi for normalt. Imidlertid handler det om at vi ønsker en belønning som tilsvarer arbeidet vi legger inn, slik at det blir likevekt.
Dette handler ikke kun om lønninger, men det kan være at noen rykker opp og får ny stilling, at noen får ekstraferie eller settes på et spennende prosjekt du mener du burde fått ta del i. I slike tilfeller kan vi ofte nøye oss med at vi får en prosessrettferdighet. Altså, dersom prosessen som avgjør hvem som sies opp, får lengre ferie eller andre frynsegoder er en prosess vi går god for, oppleves dette rettferdig.
Dersom det ligger gode retningslinjer i bunn for en organisasjon på dette området vil det være mye lettere å akseptere enn at lederen skal gjøre valg som virker tilfeldige og impulsbasert. Hvis begrunnelse er god for valgene vil man ikke oppleve at man blir urettferdig behandlet, og det vil ikke virke negativt på jobbmotivasjonen.

Jobbkarakteristika-modeller ble utviklet av Fredrick Herzberg og som vakte stor oppsikt når han lanserte de. Det var en modell basert på hygienefaktorer og motiveringsfaktorer. Med hygienefaktorer mente han ting som arbeidsbetingelser, lønn og sikkerhet, bedriftspolitikk, ledelse og mellommenneskelige relasjoner. Disse mente Herzberg ville skape mistrivsel om de ikke var tilstede, men ikke trivsel om de var tilstede. Motivasjonsfaktorene på sine side mente han at kunne skape trivsel om de var tilstede, men ikke mistrivsel om de ikke var det, disse faktorene beskrev han som; prestasjoner, annerkjennelse, ansvar, selve arbeidet og personligvekst.
Når Herzberg fant det han mente var grunnlaget for vår trivsel eller mistrivsel i arbeidslivet valgte han å gå videre med det å skape et arbeidsmiljøprogram som kalles for jobb-berikelse. For dette satt han opp noen punkter for hva som gjør jobbhverdagen vår rikere og får oss til å føle oss mer verdt. Herunder handler det om at arbeidstakeren skal få større ansvar, at arbeidsgiver stoler på ferdighetene og beslutningene til arbeidstakeren, at man skal ha ansvaret for helhetlige oppgaver – at man ikke bare skal sette dekket på bilen, men å være med i hele prosessen. I tillegg skal man som arbeidstaker ha mulighet til utvikle seg.

Hvordan vi gjør det i en jobb avhenger altså av en rekke indre og ytremotivasjoner som henger sammen med en viss kompleksitet. Man må være på passelig når man skal legge tilrettelegge at man tar hensyn til at forskjellige individer kan trigges av ulikefaktorer selv i en lik jobb. Det finnes altså ingen universellregel for hva som er den beste løsningen for å skape en motiverende arbeidsplass, men man kommer langt med å kartlegge hvordan situasjonen er per dags dato, og forbedre dette med å bruke de møysommelig utarbeidede modellene.…...

Similar Documents

Free Essay

Idyl Og Virkelighed

...Idyl og virkelighed Den ene digter er Erik Knudsen, som har skrevet ”sagn”, og digteren som har skrevet ”Genrebillede” er J. P. Jacobsen. Digtet stammer fra hans værk ”Samlede skrifter” fra 1888, men er dog citeret fra udgaven fra 1928. ”Genrebillede” ”Genrebillede” handler om en person i digtet, som prøver at skrive et kærlighedsdigt til sin elskede, men ikke kan finde de rette ord og derfor bliver vred og frustreret. Det er svært at bedømme om det er en mand eller kvinde, da man ikke hører noget, der ville kunne karakterisere, så man ville kunne bedømme. Der er ingen ydre personkarakteristik, men det er højst sandsynligt en mand, da man meget sjældent har læst kærlighedsdigte af kvinder, især i slutningen af 1800-tallet, hvor dette digt er fra, da kvinder slet ikke kunne publicere nogen form for litteratur, så ud fra dette konkluderer jeg at personen i teksten er en mand. Der er én strofe i digtet med 12 vers. Det er svært at sige,hvilken tid digtet foregår i, da det kan være for flere hundrede år tilbage, da der bliver skrevet at vedkommende sidder højt i tårnet (l. 1), men det kan også tolkes som at vedkommende er højtstillet i samfundet og derfor sidder højt og hævet over andre. I teksten indgår der kun én enkelt person. Der er er rim i teksten, men de ligger dog rimelig spredt, så rimet kommer til at have denne komposition; A-B-A-C-D-D-E-F-G-H-I-H, det er hverken er hvert vers eller hver anden der rimer. Sproget er gammelt, hvilket man kan se på......

Words: 1167 - Pages: 5

Free Essay

Org Hrm

...også grupper som er eller kan bli potensielle kunder. Dessuten er det en rekke samfunnsmessige forhold som kan påvirke Organisasjonens situasjon, som er vanskelige å identifisere og tolke betydningen av, for eksempel økonomisk og kulturell utvikling og offentlig politikk både lokalt og i form av internasjonale trender. Figuren viser inndeilig av omgivelser i ulike nivå. Hvorfor studere omgivelsene? Avhengighet til andre aktører eller forhold som organisasjonen selv ikke har innflytelse og kontroll over, skaler usikkerthet i organisasjoner. Usikkerhet kan generelt betraktes som manglende evne eller mulighet til å foruti hva som vil hende i fremtiden. Mer presist kan vi si at usikkerhet er forskjellen mellom den informasjonen som trengs for å fatte en beslutning eller utføre en oppgave, og den informasjonen organisasjonen allerede besitter. Avhengighet som fenomen er intressant i denne sammenhengen, ikke bare fordi den skaper usikkerhet, men fordi den også skaper makt og avmakt i organisasjonens forhold til andre aktører, alt avhengig av hva som kjennetegner avhengigheten. Klassifisering av omgivelsene i tekniske og institusjonelle omgivelser: Et viktig teoretisk skille for å forstå hvordan ulike trekk ved omgivelsene kan påvirke organisasjoner, er skillet mellom "tekninske" og "institusjonelle" omgivelser. Med tekniske omgvielser mener vi alle de forhold utenfor en organisasjon som direkte påvirker hvordan organisasjonen løser oppgavene for å realisere......

Words: 1578 - Pages: 7

Free Essay

Arbeids- Og Organisasjonspsykologi

...Arbeids- og organisasjonspsykologi - Innleveringsoppgave 1 1.1 Som oppgaveteksten forteller oss er humanistisk psykologi motstrømmen til behaviorismen. Hvor behaviorismen kun fokuserte på å observere og kartlegge det man faktisk kunne se, er humanistisk psykologi opptatt av personlige følelser, bevissthet og personlige opplevelser. Carl Rogers var en sentral mann innen humanistisk psykologi. Han utviklet en teori om begrepet ”selvet”. Med ”selvet” mente han senteret av oss selv; senteret av forståelse for oss selv som person og om det vi befinner oss rundt. Carl Rogers hevdet at det var av ytterst viktighet for hver enkelt å opprettholde en form for stabilitet i sin egen selvopplevelse. Dette kaller vi for konsistensen. Det interessante her er hvordan denne konsistensen samsvarer med faktiske begivenheter(kongruens). Rogers var imidlertid spesielt interessert i inkongruensen. Med inkongruens mener vi at det er en ubalanse i ens egen opplevelse av selvet og de faktiske hendelsene rundt en selv. Abraham Maslow kom fra en overbevisning av humanistisk psykologi da han kom opp med behovspyramiden sin. I denne behovspyramiden prøver Maslow å definere forskjellige stadier av behov et menneske har - og i hvilken grad dette påvirker motivasjon. Maslow mente at et hvert trinn (et minstekrav) i pyramiden måtte oppfylles før en fikk motivasjon til å tilfredsstille behovene i neste trinn. 1.2 Når det kommer til min egen motivasjon vil jeg påstå at en god belønning for......

Words: 966 - Pages: 4

Free Essay

At - Oldtidskunskab Og Idræt

...Idræt og Oldtidskundskab Idræt og Oldtidskundskab AT6 Kampen for det gode liv – den ideale krop AT6 Kampen for det gode liv – den ideale krop Catarina N. Larson og Ziba H. Nouri 3. D Catarina N. Larson og Ziba H. Nouri 3. D Oneliner 3 Underspørgsmål 3 Diskussion af metoder, materiale og teori 3 Anvendte metoder Anvendt teori uNDERSPØRGSMÅL OG DELKONKLUSIONER 4-6 Hvordan så den ideale krop ud i antikken? Hvilke midler anvendte man til at opnå denne krop? Hvordan ser den ideale krop ud i dag? Hvilke midler anvender man, i dag, for at opnå denne krop? Hvilke af disse anvendte midler er sundest? Sammenfattende konklusion 6 Litteraturliste 7 BILAG___________________________________________________________8__ Perspektivering til studierapport 9 Oneliner: I hvor høj grad kan den ideale krop opnås? Underspørgsmål: 1. Hvordan så den ideale krop ud i antikken? 2. Hvilke midler anvendte man til at opnå denne krop? 3. Hvordan...

Words: 2136 - Pages: 9

Free Essay

Hans Og Grete

...fattig brændehugger med sin kone og sine to børn. Drengen hed Hans og pigen bed Grete. De havde kun lidt at bide og brænde og engang, da der var dyrtid i landet, vidste manden slet ikke, hvordan han skulle skaffe det daglige brød. Om aftenen, da han var kommet i seng og lå og tænkte over sin ulykke, sukkede han og sagde til sin kone: "Hvad skal der dog blive af os. Vi har slet ingen mad til børnene, knap nok til os selv." - "Ved du hvad," sagde konen, "i morgen tidlig følger vi børnene ind i den tætte skov, og tænder et bål der. Vi giver dem hver et stykke brød, og så går vi på arbejde. De kan ikke finde hjem igen, og så er vi af med dem." - "Nej, det gør jeg ikke," sagde manden, "jeg kan virkelig ikke nænne at lade mine børn blive ganske alene i den store skov. De bliver jo ædt af de vilde dyr." - "Du er et rigtigt tossehovede," sagde hans kone vredt, "vi dør jo allesammen af sult. Du kan såmænd godt begynde at tømre kisterne sammen." Hun blev ved at plage ham, til han gav efter. "Men det gør mig dog skrækkelig ondt for de stakkels børn," sagde han. De to børn havde ikke kunnet sove af sult og havde hørt, hvad deres mor havde sagt. Grete græd og sagde til Hans: "Nu er det ude med os." - "Vær stille, Grete," svarede han, "jeg skal nok finde på råd." Da de gamle var faldet i søvn, stod han op og listede sig ud. Månen skinnede klart, og de hvide kiselstene, der lå udenfor på vejen, lyste som sølv. Han stoppede sine lommer fulde af dem og gik hjem igen og sagde til Grete:......

Words: 883 - Pages: 4

Free Essay

Kongruens Og Ordstilling

...Aflevering KONGRUENS & ORDSTILLING |Sæt kryds (subjekt) og bolle (verballed) under den danske sætning. | |Oversæt sætningen til engelsk, idet du holder øje med, om du overholder reglerne for ordstilling og kongruens på engelsk (se Fejlstøvsugeren side| |11-12 + side 19-21). | |Sæt kryds og bolle under den oversatte, engelske sætning. | |Skriv en kort forklaring på dansk til hver sætning, hvor du begrunder din ordstilling (X & O-rækkefølge). | |Forklar også kort ved hver sætning din bøjning af verballeddet (hvorfor –s på fx) i den oversatte, engelske sætning. | 1. De siger ikke noget, hvorimod han siger en helt masse. a) Analyse: b) Oversættelse: c) Analyse: d) Ang. ordstilling: e) Ang. kongruens: 2. Der er kun ganske få mennesker, som ved det her. a) Analyse: b) Oversættelse: c) Analyse: d) Ang. ordstilling: e) Ang. kongruens: 3. Ingen ved, hvor svært det er. a) Analyse: b) Oversættelse: c) Analyse: d) Ang. ordstilling: e) Ang. kongruens: 4. Nyhederne var forfærdelige. a) Analyse: b) Oversættelse: c) Analyse: d) Ang. ordstilling: e) Ang.......

Words: 276 - Pages: 2

Free Essay

Og Mandino

...Quote: "Always do your best. What you plant now, you will harvest later." Og Mandino had lost his mother at a tough time in his life. Because of this, he passed on going to college and decided to join the Army. After serving time during World War II, he miraculously found a job as an insurance salesmen. With this job, he found himself in bars during later hours of the day. This turned him into an alcoholic. He could not keep a steady job, which, in turn, led to his wife and first child leaving him. Suicidal, Og went to a library in an attempt to read anything to get his spirits up. This became a trend as Og began reading tirelessly. He eventually began writing his own motivational books and became a speaker. I believe Og's inspiration for this quote came when he was beginning to write his books on motivation. "He read hundreds of books that dealt with success, a pastime that helped him alleviate his alcoholism. It was in a library in Concord, New Hampshire, where he found W. Clement Stone's classic, Success Through a Positive Mental Attitude, a book that changed Og for the better. Og eventually became a successful writer and speaker." The countless number of books Og read is what I believe inspired him to say this quote. I believe the message of the quote is to never give less than 100% effort in life because what you do now will eventually reflect what your life is like in the future. What Og meant is that the choices we make everyday will affect us later and that is......

Words: 369 - Pages: 2

Free Essay

Fordøjelse, Næringsstoffer Og Blodsukker

...: Fordøjelse, næringsstoffer og blodsukker Fordøjelsen: 1. Hvor i fordøjelseskanalen sker optagelsen af næringsstoffer? De optages gennem tyndtarmvæggen og via blodet ud til cellerne. 2. Hvad kaldes de små enheder, som kulhydrat, fedt og protein skal spaltes til, før de kan optages gennem tarmvæggen? Først disakkarider og derefter monosakkarider. 3. Hvilke stoffer optages af tyktarmen? Vand og salte, da de flest næringsstoffer allerede er optaget i tyndtarmen. 4. Hvad er mavesyrens funktion? Mavesyren holder miljøet i maven ved den pH, hvor mange af fordøjelsesenzymerne fungerer bedst. Dræber også bakterierne. Kulhydrater: 5. Hvad hedder enzymet, som spalter stivelse? Amylase. 6. Hvilket disakkarid fremkommer når stivelse spaltes af dette enzym? Maltose. 7. Hvorfor er det nødvendigt at tilsætte enzymet amylase to forskellige steder i fordøjelseskanalen? Så næringsstofferne nedbrydes helt. (først i munden → videre til mavesækken → og så igen i bugspytkirtlen. Proteiner: 8. Hvor i fordøjelseskanalen sker spaltningen af proteiner? I maven. Pepsin enzymer fra bugespytkirtlen (pepsilase) 9. Hvad er fordelen ved, at enzymer, som spalter større proteiner, ikke findes overalt i fordøjelseskanalen? Hvis de fandtes i hele kroppen, ville de nedbryde kroppen (proteiner). Fedtstoffer: 10. Hvilke stoffer hjælper med til fedtfordøjelsen? Lipase. (galde) Blodsukker: 11. Hvad hedder hormonet, som udskilles efter et måltid? Insulin. 12.......

Words: 288 - Pages: 2

Free Essay

Innkjop Og Forsyningskjedeledelse

...BSTR2020K - Innkjøp- og forsyningskjedeledelse INNLEDNING Kurset er en innføringskurs og tar for seg grunnleggende elementer innen logistikk og innkjøp sett fra et økonomisk og ledelse perspektiv. Fokusert er på betydningen av logistikk og innkjøp for en bedrift. Logistikk er et tillempet fag der den praktiske forståelsen og helheten er viktig. 1.LÆRINGSUTBYTTE Emnet skal bidra til at studenten oppnår følgende læringsutbytte: KUNNSKAP Kunnskap om hvorfor logistikk og forsyningskjeder er viktige (ofte avgjørende) faktorer for å øke bedriftenes konkurranseevne og lønnsomhet. Kunnskap om hvordan fagområdet handler om å få virksomhetens material- og varestrøm til å fungere på en kostnadseffektiv og kundetilpasset/serviceorientert måte. Kunnskap om viktigheten av å studere systemet som helhet, ikke bare de enkelte deler/ funksjoner samt praktiske og miljømessige tilnærminger. Kunnskap om grunnleggende oppgaver, metoder, praksis og utfordringer i innkjøps- og anskaffelsesprosessene, materialforsyningen, produksjon og lager, distribusjon og transport. FERDIGHETER Kunne utlede planer for virksomhetens anskaffelses- og logistikksystem for å øke virksomhetens konkurransedyktighet. Kunne utlede og gjennomføre logistikkanalyser og endringsprosjekter, herunder nøkkeltalls-beregninger, lagernivåer, kapitalbinding, ledetidsanalyser og analyser med segmentering og differensiert styring. Kunne bedømme hovedprinsippene i administrative oppgaver i innkjøpsarbeidet (tilbud,......

Words: 1319 - Pages: 6

Free Essay

Journalistik Og Politik

... Kristensen   Side  1  af  6   Tilsynsførendes   signatur:       Journalistik  og  politik     En  ny  tendens  i  journalistikken  har  siden  90’erne  taget  sit  indtog  i  Danmark.  politikken  og   journalistikken  har  indtaget  en  ny  diskurs,  hvori  der  er  mere  fokus  på  individet  end  hvad   dette  står  for.     Politikerne  er  som  oftest  blevet  genstand  for  megen  kritik  gennem  medierne.  Kritikken  er   som  oftest  personligt.  Er  dette  en  uheldig  diskurs  som  forårsager  at  de  klogeste  fravælger   politikken  fordi  det  simpelthen  ikke  er  det  værd?     Det  mener  DR’s  nyhedschef  Ulrik  Haagerup,  som  under  et  sommerferieoplæg  på  Rødding   højskole  cementerede  sin  påstand  at  de  klogeste  fravælger  politik  og  journalistik,  fordi   lønningerne  og  kvaliteten  af  disse  simpelthen  er  for  lav  i  forhold  til  de  arbejdsforhold  de  får   præsenteret.  Men  er  dette  rimeligt?     Peter  Bro,  medieforsker  og  leder  af  center  for  Journalistik  på  Syddansk  Universitet,  sætter ......

Words: 1956 - Pages: 8

Premium Essay

Orgs and Behaviour

...suggested as then everyone will get there say on matters, everyone will feel involved and part of a team and then the team can work effectively. 4 Bibliography Mullins, L.J (2010), ‘Influences on behaviour’, 9th edition, Edinburgh gate, England. Pearson Education Limited. Mullins, L.J (2010), ‘The shamrock organisation’, 9th edition, Edinburgh gate, England. Pearson Education Limited. Shamrock organisation [Fig 1] Available at: http://www.google.co.uk/search?q=shamrock+organisation&rlz=1C1NNVC_enGB506GB537&espv=2&biw=1920&bih=955&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=RQ3yVJZNzY7tBosT&ved=0CAYQ_AUoAQ&dpr=1#imgdii=_&imgrc=BERtl0ifetVamM%253A%3BOLHUrdNEnQKjWM%3Bhttps%253A%252F%252Fwinthework.files.wordpress.com%252F2011%252F01%252Fshamrock-org-graphic-2.jpg%3Bhttps%253A%252F%252Fwinthework.wordpress.com%252F2011%252F02%252F02%252Fthe-third-leaf-in-the-shamrock-organization%252F%3B3300%3B2334 [Accessed: February 2015] Management Study Guide (2014) Cultures Available at: http://www.managementstudyguide.com/charles-handy-model.htm [Accessed: February 2015] http://www.managementstudyguide.com/charles-handy-model.htm Businessballs (2014) Forming, Storming, Norming and Performing Available at: http://www.businessballs.com/tuckmanformingstormingnormingperforming.htm [Accessed: February 2015] Belbin (2014) Belbin Available at: http://www.belbin.com/rte.asp? id=8 [Accessed: February 2015]...

Words: 5984 - Pages: 24

Free Essay

Haremad Og Glatvejbred

...Haremad og Glat vejbred Vi var i en biologi time ude for at finde planter, vi kunne sammenligne og fremlægge om for klassen. Vi fandt en Haremad langs vejen, op ad en mur, midt i solen. Vi fandt også en glat vejbred langs vejen, mellem en masse andet ukrudt. Vi kunne godt tænke os at vide hvor de to planter lever bedst, hvordan deres rødder ser ud, hvordan de formere sig og hvad de er for nogle planter? For at finde resultaterne på vores problemstilling, læste vi i en bog, jeg er ikke helt sikker på hvad den hedder men tror det er ”Flora i farver” og vi søgte på nogle forskellige hjemmesider, som kan findes under Kilder Haremad - Lapsana communis Vi fandt ud af at Haremad er en tokimbladede plante og den hører til kurvblomstfamilien. Dens kendetegn er at den er ret spinkel og det er en etårig kurvplante, hvis stængel er ret og forgrenet. Stænglen er stivhåret forneden og glat foroven. Den kan blive op til en meter høj. Bladende på planten sidder ret spredt. De nederste blade er fjersnitdelte med stort endeafsnit og få små sidelapper, de øverste blade er æglanchetformede med uregelmæssigt takket rand. Blomsterne er gule og små. Planten har kun mellem 8 – 12 blomster som alle har tungformede kroner. Roden på en Haremad er en pælerod. Det er meget praktisk hvis den står på en mark omringet af andre planter, så kan den stikke roden længere ned og få vand. Det er også grunden til at den er så høj. Den kan nå op over andre planter og få sollys. Haremad er som sagt......

Words: 700 - Pages: 3

Free Essay

Bioteknologi Og Genteknologi

...Bioteknologi og genteknologi- kapittel 7 Proteinsyntesen- versjon 1 1. En kopi av et gen lages DNA-molekylene inne i cellekjernen som inneholder genet blir kopiert. Kopien kalles m-RNA 2. m-RNA sendes ut i cytoplasmaet Genet m-RNA beveger seg i kjernemembranen gjennom porer og legger seg på et ribosom i cytoplasmaet. En kode blir dannet for en aminosyre: tre og tre av nitrogenbasene i m-RNA. Slik blir DNA-molekylet fortsatt værende i kjernen, og det unngås å bli ødelagt i cytoplasmaet. 3. t-RNA er transportmolekyl som aminosyrene bindes til Aminosyrer finnes i store mengder i cellen, for det blir hele tiden tilført aminosyrer fra maten vi spiser. Disse aminosyrene binder seg til transportmolekylet t-RNA. Det finnes minst én type t-RNA for hver av de 20 aminosyrer. 4. t-RNA bringer aminosyrene inn på riktig plass Proteinsyntesen- versjon 2 Genene i DNA molekylet inneholder informasjon om hvordan proteiner skal bygges opp. Informasjonen overføres til et m-RNA-molekyl som transporteres ut av cellekjernen og binder seg til et ribosom. Tre og tre nitrogenbaser i m-RNA er en kode for en aminosyre. Aminosyrer bringes inn på riktig plass og i riktig rekkefølge av t-RNA-molekyler etter hvert som m-RNA beveger seg bortover ribosomet. Genene i DNA-molekylet inneholder informasjon om hvordan proteiner skal bygges opp. Genene i Dna-molekylet inneholder info om hvordan proteiner skal bygges opp. Infoen overføres til et m-RNA-molekyl som transporteres ut av cellekjernen......

Words: 2142 - Pages: 9

Free Essay

Syre Og Baser

...Syrer og Baser: Hvad er en syre? En syrer er en betegnelse for alt der har en pH-værdi på under 7 når den når over 7 kommer der normalt en basisk reaktion. En syrer har en masse H+-ioner som den kan afgive. Altså det hydrogen en syrer kan afgive kaldes syrerbrint. Med hensyn til syrer kan de enten være stærke og svage det er meget forskelligt. Citronsyre, kulsyre(H2CO3) og eddikesyre(CH3COOH) er svage, mens saltsyrer(HCL), salpetersyre(HNO3) og svovlsyrer(H2SO4) er nogle stærke syre. Der findes ikke kun stærke og svage syrer. De kan også være mellemstærke og mellemsvage, en fosforsyrer(H3PO4) er eks. middelstærk. Forskellen med svage og stærke syrer er at de stærke, afgiver let H+-ioner mens en svage H+-ioner holder bedre på dem. En eddikesyre(CH3COOH) som er en svag syrer og den afgiver eks. kun 1 % H+-ioner til vandmolekylerne. Man må aldrig komme til at skylle eller hælde vand på syrer. For når eks. eddikesyrer kommer i kontakt med syrer bliver vandet(fordi den har en mindre massefylde end syrer) liggende øverst i syren. Men når syren reagerer med vandet, kan temperaturen stige så voldsomt og det derfor kan begynde at sprutkoge. Så det syren sprøjter ud til alle sider. Hvis man nu fortynder en stærk syre med vand, skal man altid huske at hælde syren ned i vandet i en lang tynd stråle, for så fordeler syren sig og temperaturen stiger dog ikke så voldsomt. Hvad er en base? En base er et stof der kan optage H+-ioner(alle slags syrer indeholder H+-ioner).......

Words: 1008 - Pages: 5

Premium Essay

Org Behaviour

...“contingency approach”, and the levels of analysis in understanding behaviour in organizations • Systems approach : • organizations depend upon the external environment • transform inputs into outputs efficiently and effectively • subsystems --> transformation process--> feedback • Contingency approach : OB involves complex relationships, it does not have right or wrong answers just makes hypotheses and uses consistencies to predict behaviour • Levels of Analysis • individual • task performance : goal directed behavior • organizational citizenship : helpfulness above job requirements • counterproductive work behaviours: potentially harms the work environment • staying with the org : agreeing to and staying in the environment • job attendance : attending at required times • group • orginization 4.Explain OB’s contribution to effective organizational functioning • High performance work practices : employees are the competitive advantage, value increases through practices • employee involvement and job autonomy • employee competence • performance based rewards • Organizational Learning : • stock - intellectual capital • human capital - people possess • structural capital - systems and structures • relationship capital - value from satisfaction • flow - capacity to acquire and share knowledge • Stakeholders Perspective • values......

Words: 2008 - Pages: 9