Free Essay

Marketing

In: Business and Management

Submitted By drudinnadya
Words 3864
Pages 16
C U P R I N S :

1. Conceptul de marketing şi funcţiile marketingului turistic ..................................3

2.Mixul de marketing în domeniul turismului ……………………………………..5

3. Mediul de marketing al firmei de turism ………………………………………..6

3.1 Micromediul de marketing ……………………………………………...7

3.2 Macromediul de marketing ……………………………………………..9

3.3 Organismele publice …………………………………………………...11

1.1.Conceptul de marketing şi funcţiile marketingului turistic

Termenul de marketing (de origine anglo-saxonă )derivă din participiul trecut al verbului " to market" care înseamnă a desfaşura o tranzactie pe piaţă , a vinde . Dea-lungul timpului s-a realizat o specializare a marketingului de la domeniul bunurilor tangibile, către domeniul serviciilor . În acest fel a apărut marketingul social, marketingul serviciilor şi valorilor culturale .Marketingul în sectorul terţiar s-a dezvoltat foarte mult , aceasta pe de o parte datorită dinamismului de pe piaţa serviciilor dar şi caracteristicilor serviciilor: intangibilitate, eterogenitate, perisabilitate, inseparabilitatea de persoana prestatorului . Dacă abordăm serviciile din punctul de vedere al conţinutului lor concret din perspectiva marketingului , putem identifica diverse specializări ale acestuia: marketing turistic, marketing bancar, marketingul transporturilor aeriene, marketingul asigurărilor, marketingul educaţional, marketingul sănătaţii, marketingul securităţii rutiere etc. Practica de marketing a devansat teoria şi în domeniul turismului . Înainte de închegarea teoriei marketingului turistic, a particularizării conceptelor, metodelor şi tehnicilor sale, numeroase unităţi cu acest profil şi organisme specializate acţionau instinctiv, empiric, în zona marketingului turistic, în scopul cunoaşterii pieţei turistice, a nevoilor şi a dorinţelor de consum. Presiunea exercitată dinspre practică a impulsionat căutările, eforturile pentru elaborarea teoriei marketingului turistic, teorie care să se constituie într-un veritabil suport pentru viitoare demersuri practice fundamentale ştiinţific. Unele dintre primele lucrări consacrate marketingului turistic sunt cele ale lui G.Schellenberg şi J.Krippendorf. Lor li s-au adăugat, în cele patru decenii ce s-au scurs, o serie de alte lucrări, configurînd împreună literatura de specialitate pe care o pot accesa cei interesaţi. În ceia ce priveşte definirea conceptului de marketing turistic există o paletă largă de definiţii. Elveţianul Jost Krippendorf , considerat clasicul acestui concept, defineşte marketingul turistic ca fiind ,,…orientarea sistematică şi coordonată a politicii întreprinderii turistice şi a întregii politice turistice de stat şi private pe plan local, regional, naţional şi internaţional pentru satisfacerea optimă a nevoilor anumitor grupuri determinate de consumatori şi obţinerea unui anumit profit ” . Un alt autor elveţian J.J.Schwartz , consideră marketingul turistic la distanţă de peste un deceniu , ca un proces de ,, căutare şi obţinere a pieţei optime în funcţie de nevoile recunoscute sau efective în interesul maxim al întreprinderii şi consumatorului. ” Marketingul turistic este prezentat deci ca un proces de identificare şi asigurare a formulei optime prin care devine posibilă atît satisfacerea nevoilor consumatorului, cît şi atingerea interesului întreprizătorului (subînţelegîndu-se că este vorba de maximizarea profitului). Din literatura română de specialitate am selectat doar două definiţii, formulate de Eugeniu Nicolescu şi Iulian Berbecaru : ,,Marketingul turistic ar reprezenta (…) politica promovată de întreprinderea sau organizaţia de turism, care, studiind constant cerinţele de consum turistic prezente şi în evoluţie, urmăreşte- prin metode şi tehnici specifice- adaptarea permanentă a ofertei proprii la aceste cerinţe, în vederea satisfacerii lor optimale şi a realizării unei activităţi economice rentabile în condiţiile date ale pieţei ”. ,,Marketingul turistic este un sistem de conducere, înţeles ca o modalitate de a planifica, de a dirija şi de a controla activităţile, prin utlizarea raţională a mijloacelor disponibile, ca un ansamblu de operaţiuni ce asigură prospectarea ştiinţifică a pieţei în scopul modelării ofertei turistice potrivit cu necesităţile şi motivaţiile turiştilor ”. Marketingul turistic presupune o bună cunoaştere a exigenţelor şi tendinţelor evolutive ale pieţei , orientarea ofertei de produse turistice în concordanţă cu dimensiunile şi structrura cererii , stabilirea unei strategii de preţuri şi tarife, a unei stragii de distribuţie, utilizarea unor instrumente eficace de promovare a produsului turistic , estimarea posibilităţilor de vînzare în funcţie de sezonalitate. Conchidem că marketingul turistic este o nouă optică,o filosofie, dar şi o ştiinţă şi artă ce implică cercetarea pieţei turistice ca punct de plecare, urmată de orientarea, organizarea şi operaţionalizarea activităţilor turistice astfel încît să se asigure satisfacerea în condiţii superioare a nevoilor de consum şi maximizarea profitului întreprinderii turistice. Funcţiile marketingului turistic Asimilarea orientării de marketing turistic de către firmele de profil conduce la o serie de reconsiderări de ordin teoretic şi practic, respectiv se porneşte de la nevoile pieţei ; se adoptă decizii în legătură cu ce produse turistice să se ofere, la ce preţ etc. Se ajunge astfel la un ansamblu de funcţii ale marketingului turistic, corespunzătoare activităţilor derulate, şi anume : 1. studiul pieţei turistice(analiză şi prognoză) ; 2. alegerea pieţelor ţintă ; 3. căutarea, evaluarea şi selectarea produselor turistice pentru ofertare ; 4. fixarea preţurilor ; 5. alegerea canalelor de distribuţie ; 6. elaborarea strategiei de comunicaţie promoţională ; 7. derularea campaniilor promoţionale ; 8. distribuirea produselor turistice ; 9. operaţionalizarea programelor de producţie turistică ; 10. prestarea serviciilor post-vînzare ş.a

Primele şase funcţii aparţin marketingului turistic strategic , în timp ce ultimele patru fac parte din marketingul turistic operaţional. Observăm că rolul marketingului turistic s-a extins asupra tuturor activităţilor derulate de întreprinderea turistică, în conditţiile raportării aceteia la cerinţele mediului economico-social. Într-o economie concurenţială, îndeplinirea funcţiilor de marketing de către o firmă turistică îi asigură acesteia şanse sporite de iddentificare şi fructificare a oportunităţilor din mediul extern şi de reducere a riscurilor pe care le presupune derularea activităţii sale, parallel cu valorificarea punctelor sale forte şi cu surmontarea slăbiciunilor sale. Dincolo de rolul particular al marketingului turistic al firmei, şi deci de funcţiile sale parţiale , specifice menţionate anterior, litaratura de specialitate adduce în prim plan şi un alt punct de vedere : implicarea marketingului în general, şi prin extensie a markentingului turistic , se realizează prin intermediul unor funcţii generale şi anume : 1. investigarea pieţei, a necesităţilor de consum turistic ; 2. conectarea dinamică a întreprinderii de turism la mediul economico-social ; 3. satisfacerea în condiţii superioare a nevoilor de consum turistic ; 4. maximizarea profitului . În această variantă, prima funcţie este o funcţie-premisă deoarece precede şi totodată , pregăteşte condiţiile de realizare a celorlalte funcţii ale marketingului turistic, cea de-a doua este o funcţie – mijloc ce presupune asigurarea unui grad cît mai înalt de adaptabilitate a firmei turistice la schimbările survenite în mediul economico-social, iar ultimele două sunt funcţii-obiectiv(se vor oferta şi se vor ,,produce” numai acele produse turistice care vor permite satisfacerea nevoilor , dorinţelor consumatorilor şi maximizarea profitului).

2.Mixul de marketing in domeniul turismului Marketing-mix înseamnă ,, combinarea într-un tot unitar, coerent, sub forma unor programe, a elementelor politiciide produs, de preţ, de distribuţie şi de promovare în funcâţie de resursele interne şi mediul extern”. Marketingul – mix poate fi definit şi ca aptitudinea de a a lege ,a combina şi a stabili structura factorilor endogeni care vor permite atingerea obiectivelor fixate pentru o anumită perioadă de timp cu minimum de eforturi materiale.Mixul de marketing priveşte modul cum sunt antrenate resursele firmei pentru a se ajunge la efectele dorite, instrumentele pe care firma le folosseşte în contactele cu piaţa. Succesul unei firme depinde foarte mult de cît de bine este realizat mixul de marketing. Mixul de marketing presupune îmbinarea a patru politici, fiecare dintre acestea avînd o importanţă deosebită pentru firmă, şi aflate în strînsă interdependenţă una cu cealaltă. Acestea sunt:
• politica de produs ;
• politica de preţ ;
• politica de distribuţie ;
• politica de promovare ;
Fiecare politică este un element esenţial în cadrul mixului de marketing , iar absenţa unei politici sau existenta unor deficienţe în realizarea şi aplicarea acesteia va genera deficienţe în intreg sistemul de marketing. Politica de produs -- produsul turistic reprezintă ansamblul de servicii şi facilităţi , se materializează în ambianţa specifică a factorilor naturali, de atracţie, a amenajărilor turistice create, care reprezintă elemente componente ale ofertei turistice, şi pot reprezenta puncte de atracţie pentru turişti. Politica de preţuri şi tarife - presupune să se stabilească preţurile pentru produsele turistice oferite, asa încît acesta să acopere toate cheltuielile agenţiei de turism, să permită obtinerea de profit, şi să fie accesibil unei palete cat mai largi de potenţiali turişti. Oricît de mare ar fi nevoia de turism a oamenilor daca aceasta nu este solvabilă atunci produsele turistice oricît de atractive ar fi, nu pot fi cumparate. Politica de promovare - practicînd aceste politici o firmă de turism mai întîi îşi informează turiştii despre existenţa firmei şi a produselor sale şi apoi îi determină sî cumpere produsul în cauză. Un bun sau serviciu oricît de bun ar fi şi oricît de multe performanţe se ating prin consumarea lui dacă nu este cunoscut pe piaţă , clienţii nu stiu de existenţa lui, nu se va bucura de succes. Din acest motiv o bună concepere a politicii de promovare este necesară pentru sucesul unei firme. Politica de distribuţie -aceasta presupune alegerea canalelelor de distribuţie a produselor turistice oferite de firmă. Produsele pot fi distribuite direct sau se folosesc canale de distribuţie. Pentru ca bunurile si serviciile să ajungă la clienţi în timpul util şi in cele mai bune codiţii este necesar ca fiecare firmă sa-şi aleagă şi să îşi conceapă cu atenţie sistemul de distribuţie

3. Mediul de marketing al firmei de turism

Marketingul presupune o concordanţă între desfaşurarea activităţii şi evoluţia mediului economico-social. Mediul unei firme este format din acei agenţi şi forţe, altele decît cele de marketing, care influenţează capacitatea conducerii compartimentului de marketing. Mediul de marketing se caracterizează atît prin ocazii favorabile cît şi prin ameninţări, în funcţie de care firma îşi orientează activitatea urmărind fructificarea oportunităţilor şi evitarea ameninţărilor. Cunoasterea mediului în care acţionează firma presupune luarea în considerare atît a mediului intern cît şi a mediului extern al acesteia. Mediul extern include un ansamblu de factori cu structură complexă , eterogenă, fiind factori de natură economică , socială , culturală , juridică, politică , demografică, ecologică .
Mediul extern de marketing este format din două componente: micromediul şi macromediul ,la acestea se adaugă organismele publice.
Faţă de acţiunea factorilor de mediu o firmă poate avea doua comportamente:
• atitudine pasivă - cînd factorii de mediu sunt cosideraţi ca fiind necontrolabili, iar firma nu face decît să se adapteze.
• atitudine activă - firma consideră că factorii de mediu pot fi controlaţi, încercînd prin activităţile sale sa influenţeze direct sau indirect , pozitiv sau negativ mediul.
Luînd în considerare raporturile pe care întreprinderea le are cu o serie de factori care acţionează în afara ei , dar şi în interiorul ei , acesta reprezintă micromediul de marketing . Avînd în vedere factorii care actionează la scara societăţii aceasta reprezintă macromediul de marketing.

Componentele mediului de marketing a întreprinderii de turism sunt:
MICROMEDIUL
• Hotelierii
• Furnizorii
• Transportatori
• Agenţii de voiaj
• Oficii de turism concurenţă, intermediarii
• Alti prestatori ,clienţii
MACROMEDIUL
• Mediul economic
• Mediul tehnologic
• Mediul socio-cultural
• Mediul politico-legislativ
• Mediul natural
ORGANISMELE PUBLICE
• Lumea afacerilor
• Organele de stat
• Mediile de informare în masă
• Marele public
• Asociaţii profesionale

3.1 Micromediul de marketing Micromediul de marketing reflectă acei factori din interiorul şi exteriorul firmei, care influenţează capacitatea întreprinderii de a realiza o ofertă care să satisfacă cerinţele clienţilor .
Realizarea de produse turistice (voiaje forfetare) de către o agentie de turism tour-operatoare implică un proces de asamblare a componentelor .
Organizatorul de produse turistice elaborează produsele sale în colaborare cu hotelierii (detinatorii de spatii de cazare, restaurante, baze de agrement), cu transportatorii, cu oficiile naţionale de turism sau alţi prestatori de servicii.
Micromediul include: ➢ furnizorii (prestatorii de servicii, proprietarii de vile ) ➢ concurenţii ➢ clienţii ➢ intermediarii

Furnizorii. Pentru organizatorul de produse turistice hotelierii şi transportatorii sunt furnizori., fiind aceia care asigură condiţiile necesare desfaşurării activităţii de afaceri. Raporturile care sunt întreţinute cu furnizorii sunt foarte importante pentru bunul mers al afacerii, de modul în care se negociază preţurile cu furnizorii depinde tariful pe care organizatorul de turism va fi capabil să îl ofere turistului. De asemenea contează foarte mult calitatea serviciilor oferite de furnizori, organizatorul de turism fiind obligat să supravegheze îndeaproape modul în care furnizorii prestează serviciile la adresa turiştilor şi satisfac exigenţele acestora. Pentru ca organizatorii de pachete turistice să poată obţine preţuri mai mici la contactarea ofertei aceştia trebuie să aibă o putere financiară destul de mare, pentru a beneficia de reduceri substanţiale din partea furnizorilor.. Organizatorii de pachete turistice trebuie să aibă o bază cît mai mare de date, un numar cît mai mare de prestatori, pentru a putea sa satisfacă toate cerinţele turiştilor.
Intermediarii
Pentru o bună desfaşurare a activităţii, firmele îşi constituie un sistem de intermediari prin care produsele turistice sunt promovate către clienţi. Sistemul de intermediere este important în momentul în care o firmă realizează distribuţia produselor sale prin intermediari deoarece aceştia percep un comision pentru activitatea lor .Intermediarii sunt componetă a sistemului de distribuţie, ei fiind cei care mijlocesc transferul serviciilor turistice catre clienţi. În domeniul turistic intermediarii sunt reprezentaţi de agenţiile de turism detailiste, oficiile de turism , birourile de cazare. Agentia de voiaj este considerată o întreprindere comercială care are ca scop:
• Asigurarea tuturor prestărilor de servicii privind transporturile, hotelurile sau actiunile turistice.
• Organizarea de calătorii individuale sau colective la un preţ forfetar, cu un program stabilit fie de agenţie , fie la libera alegere a clientului. Agentia de turism este definită ca fiind o unitate specializată care organizează , ofera ţi vinde pachete de servicii turistice sau componente ale acestora.Agentiile de turism se pot împărţi în următoarele tipuri:
• Agentie de turism tour-operatoare care are ca obiect de activitate organizarea si vînzarea pe cont propriu a pachetelor de servicii turistice, direct sau prin intermediari.
• Agentia de turism detailista care vinde sau oferă spre vînzare în contul unei agenţii de turism tour-operatoare ,pachete de servicii turistice sau componente ale acestora. Tour-operatorii sunt producătorii sau fabricanţii de voiaje forfetare.
1.Voiajul forfetar- este un voiaj organizat conform unui program detaliat care cuprinde un ansamblu mai mult sau mai puţin vast , pentru un preţ fix determinat i în prealabil.Voiajul forfetar se organizează în două forme : Voiajul Totul Inclus -sejururi cu pensiune completă , circuite organizate , croaziere; voiajul mixt -forma de voiaj care asociază transportul la numite prestatii (Fly and drive, Fly and bad, ), asociază o temă culturală, un sport.
2.Pachetul de vacantă - are ca destinatie un hotel sau o statiune.
3. Turul cu ghid -astfel de tururi sunt conduse de un ghid şi include peisajul sau alte atractii speciale.

Clienţii
Clienţii alcătuiesc pieţele sau componentele de piaţă către care se orientează organizatorii. O întreprindere poate acţiona simultan pe mai multe pieţe :
- Pieţe ale consumatorilor individuali,
- Piete industriale în cadrul carora putem distinge • În funcţie de locul şi rolul lor în cadrul prestaţiei turistice clienţii se împart în trei categorii: a) Clientii potenţiali -acestora firma le adresează oferta sa, întregul mix de marketing fiind orientat către ei. Clienţii potentiali pot proveni din toate mediile sociale, pot avea orice vîrstă deoarece agroturismul satisface cele mai exigente gusturi. b) Clienţii efectivi - sunt reprezentaţi de persoanele care au achiziţionat serviciul, s-au întîlnit cu prestatorul. Acestora li se aplică marketingul interactiv şi anume: serviciul prestat şi livrat, promovarea la locul prestaţiei. Datorită inseparabilităţii prestaţiei de consum, în satisfacţia clientului un rol esenţial îl are prestatorul serviciului. El trebuie să satisfacă cerinţele turistului dar în acelesi timp să culeagă informaţiile de la turişti cu scopul de a preîntimpina nevoile turistului. c) Personalul firmei -care este mai intîi beneficiar al informaţiilor privind produsele oferite şi apoi o forţă de munca care are un rol esenţial în realizarea prestaţiei. De mărimea lor depinde preţul la care produsul turistic va putea fi achiziţionat de clienţi.
Concurenţii.
Ei reprezintă o componentă nelipsita a micromediului , reprezentaţi de firme sau persoane particulare care îşi dispută aceaşi categorie de clienţi, şi în numeroase cazuri aceaşi furnizori sau prestatori de servicii . Organizatorul de produse turistice trebuie sa suprvegheze îndeaproape concurenţa, ceilalţi organizatori de pachete turistice, să valorifice acele segmente de piaţă încă nevalorificate.. Calitatea serviciilor prestate reprezintă o modalitate eficace de obţinere a unui avantaj competitiv Existenţa unei concurenţe puternice , nu numai în domeniul serviciilor, este un element datorită căruia clienţii au de cîştigat, în aceste condiţii li se oferă produse turistice cît mai competitive. Existînd concurenţă organizatorii de produse turistice vor acorda o importanţă mai mare calitaţii serviciilor oferite turiştilor şi în acelaşi timp ţi pretul se stabileste la un nivel mai mic.

3.2 Macromediul firmei
• Mediul economic Evoluţia vieţii economice se regăseţte în puterea de cumpărare a consumatorilor şi în modul de cheltuire a veniturilor . Se referă la condiţiile naţionale şi locale ale producţiei şi distribuţiei, la veniturile populaţiei, la tendinţe în evoluţia consumului, rata inflaţiei, cursul de schimb, şomajul. Aceştia sunt factori care îşi pun amprenta asupra raportului cerere-ofertă. Cea mai mare parte a veniturilor populaţiei reprezintă cheltuieli de alimentaţie şi intretinere a locuinţei, articole de îmbracat şi o parte relativ mică pentru satisfacerea celorlalte nevoi între care şi nevoia de turism. Numărul tot mai mare de şomeri este un alt factor care nu încurajează deloc turismul.Cei care îşi permit să calătorească sunt persoanele care au venituri mari şi doresc de regulă produse de calitate superioară, dar care din păcate sunt în număr mic.
• Mediul tehnologic Dezvoltarea tehnică este un element care favorizează desfaşurarea unei activităţi economice. Dezvoltarea foarte rapidă a sistemului informatic vine în uşurarea muncii agenţilor economici, dar avînd în vedere că echipamentele necesare sunt relativ scumpe utilizarea lor poate reprezenta un avantaj concurenţial. Informaţia este foarte importantă pentru agenţia de turism, mai ales modul de circulaţie a acesteia între agentie şi turisti, agenţie si alte agenţii, agenţie şi prestatorii de servicii (proprietari de vile, prestatorii de servicii de transport etc.). Inovaţia tehnologică a revoluţionat majoritatea serviciilor, transformîndu-le atît în privinţa modului de desfăşurare cît şi în privinţa calităţii.

• Mediul socio-cultural. O componentă extrem de importantă a mediului agenţiei este mediul social. Acesta fiind sectorul “oamenilor”, include dorinţele, acţiunile, convingerile şi interesele acestora. Este ştiut faptul, că cel mai dificil este să lucrezi cu oamenii fiecare avînd un comportament unic, nevoi şi idei proprii, aceasta implicînd o personalizare a ofertei. Influenţa mediului social asupra activităţii desfaşurate se referă la urmatoarele aspecte:
- Nivelul de educaţie al clienţilor potenţiali. În functie de nivelul de pregătire pe care îl au clienţii potenţiali se optează pentru anumite programe turistice. Nivelul de pregătire al prestatorilor de servicii este un factor extrem de important -de multe ori datorită lipsei de pregătire a acestora calitatea serviciilor oferite are de suferit, influenţînd gradul de satisfacţie al turiştilor şi imaginea pe care aceştia şi-o formează. În literatura de specialitate este precizat faptul că un client mulţumit aduce alţi 10 clienţi, existînd de asemenea posibilitatea ca respectivul client să revină. Una din tendinţele înregistrate în evoluţia educaţiei se constată o tendinţă nouă de crestere a neştiutorilor de carte .
- demografie. -populaţia ţării reprezintă, prin nevoile şi cerintele ei pieţele către care se orienteaza acţiunile producătorilor de bunuri şi servicii, piaţa evoluează în stransa legătură cu factorii demografici care se concretizează în mărimea, densitatea, localizarea, vîrsta, sexul . În ţara noastră statisticile arată un fenomen de îmbătrînire a populaţiei în condiţiile în care ponderea populaţiei tinere se reduce. Schimbările în structura de vîrstă a populaţiei influenţează puternic şi piaţa muncii şi cererea pentru bunuri şi servicii.
- cultura. Între popoarele lumii există diferenţe culturale, fiecare avînd propriile traditii, obiceiuri, forme de organizare, legi sociale care îi conferă un statut propriu. Existenţa acestor diferenţe de cultura este o motivaţie în plus pentru străinii care vin aici pentru a ne cunoaşte. În acelaşi timp prestatorii de servicii trebuie să aibă în vedere obiceiurile de consum ale turiştilor straini. Membrii unei societăţi împărtăşesc numeroase convingeri şi valori proprii , transmise din generatie în generaţie şi consolidate la scoală , biserică şi diverse instituţii ale statului. • Mediul politico-legislativ Se referă la legile care guvernează activitatea de turism. Legislatia specifică turismului este cea care îi obligă pe lucrătorii din turism sa obţina brevet şi licenţă, să obţina o multime de autorizaţii de funcţionare. Tot legea este cea care obligă agenţiile de turism sa afişeze la loc vizibil licenţa şi brevetul, tarifele practicate, numerele de telefon de la Protectia Consumatorului şi Ministerul Turismului.
• Mediul natural Tot mai mult în desfăşurarea unei activităţi firmele au în vedere calitatea mediului , precum şi consecinţele pe care activitatea lor le exercită asupra acestora. Activităţile economice sunt legate şi direct influenţate de mediul natural. Legătura mediul natural /mediul economic se manifestă direct , în masura în care resursele naturale intervin ca imput-uri în procesele de productie controlate de agenţii economici.
3.3.Organismele publice
• Lumea afacerilor Cuprinde băncile, agenţiile de schimb, acţionarii, faţă de care întreprinderea turistică trebuie să aibă o atitudine pozitivă. Pentru aceasta firma de turism trebuie să realizeze o activitate de comunicare care să se adreseze în special acestui segment de public.Lumea afacerilor este cea de care depinde în mare masură succesul firmei, asigurînd mijloacele financiare necesare dezvoltării.
• Organele de stat Ocupă un loc aparte în cadrul acestei componente a mediului extern al i întreprinderii , faţă de ele întreprinderea avînd o serie de obligaţii legale. Intervenţia statului în domeniul turismului este o practică curentă în multe ţări ale lumii.
• Asociaţiile consumatorilor În adoptarea deciziilor de marketing,întreprinderile turistice trebuie să ţină cont de aceste grupări, ba chiar sa le asocieze la politica lor.
• Mediile de informare în masă Au o influenţă deosebită în rîndul publicului larg, putînd în unele cazuri să dăuneze imaginii firmei. Pentru aceasta firmele de turism trebuie să aibă o relaţie cît mai bună cu mass media, sa inducă acesteia promovarea unei imagini favorabile despre firma noastră .

Mediul intern reprezintă totalitatea elementelor care asigură realizarea obiectului de activitate al acesteia. Mediul intern este constituit din resursele de care dispune întreprinderea : materiale, financiare, umane. În domeniul turismului resursele de care dispune sunt cele care dau caracterul de originalitate al fiecarui voiaj forfetar , dar mai ales modul de îmbinare al acestora.…...

Similar Documents

Premium Essay

Marketing

...focus inward on the organization’s needs instead of outward (the customer’s needs). • Product is aimed at everyone. • Firms want to profit through maximizing sales volume. • Promotion to achieve goals. 2. Describe some of the characteristics of a firm that would follow a marketing orientation. Marketing orientation is “a philosophy that assumes that a sale does not depend on an aggressive sales force but rather than on a customer’s decision to purchase a product; it is synonymous with the marketing concept.” • Unlike sales orientation, a firm would focus outward on the customers wants and needs. • The goal of a firm is to satisfy customers wants and needs and delivering superior value. • The target is specific groups of people. • Where sales orientation profits by sales volume, marketing orientation firms profit with good feedback from customers or customer satisfaction. • It’s more about marketing and less about selling (less persuasion). • Firms identify what customers want and have businesses give them what they want efficiently. 3. In what ways does McDonald's embody both a marketing and a societal marketing orientation? Do some internet research if necessary. McDonald’s embodies a marketing orientation by targeting specific groups like children, back in the 80s it was senior citizens, and in the 90s, it was “young urban professionals”. McDonald’s change as the market change. Back then, it started with catering to “quality, service, and cleanliness” (QSC)......

Words: 1110 - Pages: 5

Premium Essay

Marketing

...oriented philosophy is so important. The phrase market-oriented is used in marketing conversations as an adjective describing a company with a marketing orientation. Market orientation more describes the company's approach to doing business. Market-oriented defines the company itself. If a company is market-oriented, its board and executive leadership believe that the best way to succeed is to prioritize the marketplace above products. This usually goes over well with customers, but the company also must have adequate research and development to provide what the market wants. Hence, a market-oriented organization is one whose actions are consistent with the marketing concept. Difference Between Marketing Orientation & Market Oriented by Neil Kokemuller, Demand Media http://smallbusiness.chron.com/difference-between-marketing-orientation-market-oriented-14387.html Marketing is a management process and management support for marketing concept is very important element in success. If a company wants to be successful then it is market oriented. Marketing involves identifying the customer requirements and estimate the customer requirements in future. It requires planning which is very important process of marketing. To satisfy the needs the business should provide benefits – offering right marketing at right time at right place. Generally market based companies adopt strategic level marketing that defines the mission and long term objectives of the......

Words: 716 - Pages: 3

Premium Essay

Marketing

... Marketing is the process of communicating the value of a product or service to customers. Marketing might sometimes be interpreted as the art of selling products, but selling is only a small fraction of marketing. As the term "Marketing" may replace "Advertising" it is the overall strategy and function of promoting a product or service to the customer. From a societal point of view, marketing is the link between a society’s material requirements and its economic patterns of response. Marketing satisfies these needs and wants through exchange processes and building long term relationships. The process of communicating the value of a product or service through positioning to customers. Marketing can be looked at as an organizational function and a set of processes for creating, delivering and communicating value to customers, and managing customer relationships in ways that benefit the organization and its shareholders. Marketing is the science of choosing target markets through market analysis and market segmentation, as well as understanding consumer buying behavior and providing superior customer value. There are five competing concepts under which organizations can choose to operate their business; the production concept, the product concept, the selling concept, the marketing concept, and the holistic marketing concept. The four components of holistic marketing are relationship marketing, internal marketing, integrated marketing, and socially responsive marketing.......

Words: 1759 - Pages: 8

Premium Essay

Marketing

...Assessment: MKC1 Market Environmental Variables Reading: Contemporary Marketing: Chapter 3 Questions: 1. How would you categorize Generation X using the five segments of the marketing environment? A: Competitive Environment B: Political-legal environment C: Economic environment D: Technological environment E: Social-cultural environment 2. Joe and Ryan both have storefronts in the local mall. Joe sells candies and Ryan sells pretzels. Are Joe and Ryan in direct competition with each other? A: Yes B: No Consumer Behavior and Marketing Reading: Contemporary Marketing: Chapter 5 Questions: 1. Rachel and Sarah’s parents always purchased groceries from the local Aldi marketplace. What is this type of behavior an example of? A: Cultural influences B: Social Influences C: Personal factors 2. Maryanne purchases Maxwell House coffee every two weeks from the grocery. What is this type of behavior an example of? A: Routinized Problem Solving B: Limited problem solving C: Extended problem solving 3. Aaron does research on several local colleges before applying to his first three choices. This is an example of: A: High – involvement purchase decision B: Low – involvement purchase decision Marketing Plans Reading: Contemporary Marketing: Chapter 2 + Ch. 2 Appendix Web sites: http://www.jpec.org/handouts/jpec33.pdf http://www.netmba.com/marketing/process/ Questions: 1. Strategies are designed to meet......

Words: 8933 - Pages: 36

Premium Essay

Marketing

...Defining Marketing Paper ShuMikki Stinson MKT/351 Thomas Collins August 26, 2013 Marketing is a tool that can help business owners to prosper with their product. Marketing can be defined as an instrument that is helpful to individuals to promote their goods in their unique way that other people items would not be an eye-catcher. It is vital to know that the key thing for every marketing tool that the individual uses will be used for the proper reasons. By the individual using marketing tools in the proper way, the individual will reach their marketing level in which they wish to be at. There are side effects when it comes to the marketing tools and the techniques which they do not work properly as it was intended too. There are numerous of definitions that relate to the marketing field. According to William D. Perreault, the author of Basic Marketing, the best definition of marketing is the performance of activities that seek to accomplish an organization’s objectives by anticipating customer or client needs and directing a flow of need satisfying goods and services from producer to customer or client. (William D. Perreault, 2011). Marketing is important because it can be a benefit for a business or a hardship. Respectable marketing methods can make a transformation between a concrete upsurges in sales to an impasse circumstances on a quality merchandise. Marketing can be as simple as having a general conversation, which is usually the case in the long run. Marketing......

Words: 767 - Pages: 4

Premium Essay

Marketing

...*/introduction Critically evaluates the marketing planning process Discusses impediments to effective implementation of marketing plan Introduction The leading exponents of the marketing planning have been warned of the communications factors, operational, cultural and managerial in which frequently impede the effective implementation of the marketing planning programmers in the past two decades. (Cravens, 1998; Doyle, 1998; Greenley, 1982; Leeflang and de Mortanges, 1996; McDonald, 1992a, b; 1995; Piercy and Morgan, 1994; Jain, 1993; Simkin, 1996a, b; Verhage and Waarts, 1988). There have some specific guidance are offered in the recent years to assist marketing managers overcoming those internal organisational and in pre-empting forces (cf. Cravens, 1998; Dibb et al., 1996; Lings, 1999; Piercy, 1997; 1998; Simkin, 2000). Yet, the recent research has shows barriers to the implementation of programmes and marketing strategies. (Dibb and Simkin, 2001; Simkin, 2000). Another key barrier is indicating impeding the deployment of effective marketing practices used to be the lack in most marketing function or either in organisations. (cf. McDonald, 1992a, b; Piercy and Morgan, 1994). The research are shows this is a no longer to the case with the bulkiness businesses professing to have a marketing department undertaking not only promotion and customer research,but are relate to the Kotleresque textbook approach to marketing management (Dibb and Simkin, 1997;......

Words: 1580 - Pages: 7

Premium Essay

Marketing

...Marketing MKT 421 Marketing According to “American Marketing Association” (2013), “Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customer, clients, partners, and society at large.” The American Marketing Society has grown to be the largest marketing associations in the world. The members work, teach, and study in the field of marketing across the globe. Another definition of marketing is according to “About.com Investors” (2013), “Marketing is an activity. Marketing activities and strategies result in making products available that satisfy customers while making profits for the companies that offer those products.” Organizations success lies in marketing and it is the heart of the success. The marketing introduces a product or service to potential customers. An organization can offer the best service or product in the industry but the potential customers would not know about it without marketing. Sales could crash and organizations may close without marketing. For a business to succeed the product or service that is provided needs to be known to the potential buyers. Getting the word out is important part of marketing in any organizational success. Product or service awareness is created by marketing strategies. If marketing is not used the potential customers will never be aware of the organizational offerings and the organization will not have the opportunity to......

Words: 776 - Pages: 4

Premium Essay

Marketing

...MARKETING PLAN RESEARCH DEFINITION: A marketing plan is a business document written for the purpose of describing the current market position of a business and its marketing strategy for the period covered by the marketing plan. Marketing plans usually have a life of from one to five years. PURPOSE: The purpose of creating a marketing plan is to clearly show what steps will be undertaken to achieve the business' marketing objectives. CONTENT OF MARKETING: A marketing plan for a small business typically includes Small Business Administration Description of competitors, including the level of demand for the product or service and the strengths and weaknesses of competitors. 1. Description of the product or service, including special features 2. Marketing budget, including the advertising and promotional plan 3. Description of the business location, including advantages and disadvantages for marketing 4. Pricing strategy 5. Market Segmentation The main contents in marketing plan are: * Executive Summary Brief statement of goals and recommendations based on hard data. * Environmental Analysis Presents data on the market, product, competition, distribution, macro-environment. (Product fact book) S.P.I.N.S. Situation “Where am I”, Problem identification/Implications “What is happening”, Needs Assessment “Why is it happening”, Solutions “What can I do about it” Market Situation: Data on target market, size and growth for past......

Words: 579 - Pages: 3

Premium Essay

Marketing

...ASB-1104 Introduction to Marketing Assignment 1 In view of the dynamic nature of the marketing environment, to what extent do you consider consumers to be, in practice, central to marketing activities? Name: ZHUOMING AN Student No: 500356688 Tutor: David James Introduction What is marketing? The answer is not changeless. There are some different definitions about marketing. The Chartered Institute of Marketing define that "Marketing is the management process responsible for identifying, anticipating and satisfying consumers' requirements profitably." (CIM). Taking a concern into this definition, it indicates that marketing begins before a product or service is developed. In additional, it also explain that marketing involves identifying an unsatisfied consumer need or want and determining if a profitable opportunity exists. Another definition is that “A social and managerial process by which individuals and groups obtain what they need and want through creating and exchanging products and value with others." (Kotler et al., 2005). The basic idea of this definition is that core to all marketing activities is customer satisfaction, which means marketing is an ongoing process as consumer demands and the environment is constantly changing. Products need to adapt as demands change. At the same time, marketing does not involve misleading, tricking or manipulation the customer. The Jobber also define the marketing is "The achievement of corporate goals through......

Words: 1933 - Pages: 8

Premium Essay

Marketing

...Marketing is the process of communicating the value of a product or service to customers, for the purpose of selling that product or service. Marketing can be looked at as an organizational function and a set of processes for creating, delivering and communicating value to customers, and customer relationship management that also benefits the organization. Marketing is the science of choosing target markets through market analysis and market segmentation, as well as understanding consumer behavior and providing superior customer value. From a societal point of view, marketing is the link between a society’s material requirements and its economic patterns of response. Marketing satisfies these needs and wants through exchange processes and building long term relationships. Organizations may choose to operate a business under five competing concepts: the production concept, the product concept, the selling concept, the marketing concept, and the holistic marketing concept.[1] The four components of holistic marketing are relationship marketing, internal marketing, integrated marketing, and socially responsive marketing. The set of engagements necessary for successful marketing management includes capturing marketing insights, connecting with customers, building strong brands, shaping the market offerings, delivering and communicating value, creating long-term growth, and developing marketing strategies and plans.[2] Marketing may be defined in several ways, depending......

Words: 270 - Pages: 2

Premium Essay

Marketing

...Omar Rochell Marketing MKT/421 April 7, 2011 Nikki Jackson Introduction Marketing is exposed to someone every day, even when they do not seem realize it. Driving down the roads you see billboards everywhere and that is part of marketing. Logos people were on their shirts and signs in the middle or on the sign of football fields are all part of marketing. Even when a child is marketing themselves to their parents to borrow the car or go to a party they are marketing themselves to their parents in exchange for the car or the party. A set of activities that will benefit both parties’ objectives is my own personal definition of marketing. This paper will be defining marketing in different perspectives. Discussing the importance of marketing in a organizational success will also be discussed with examples included from different organizations. As an organization it is important to know what marketing is and how to establish success. What is Marketing “Marketing is defined as the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that will have value for customers, clients, partners, and society at large.”(American Marketing Association, 2011) Marketing is a process that helps links the consumer, customer, and public to information that will help identify and market opportunities. Marketing research will generate, and evaluate different types of market actions, monitor marketing performance, and help......

Words: 1088 - Pages: 5

Premium Essay

Marketing

...How does Marketing affect the Global Economy Introduction: Nowadays, the development of global economy is closely related to the Marketing which involves some professional behaviour to sell or promote the goods. There are no possibilities to push the economic growth without the strategies of the Marketing, on the other hand, the Marketing cannot be separated from the global economy. During the financial crisis, the amounts of global transaction declined keeping company with the economic recession. In this case, it illustrates directly the interaction between the Marketing and the global economy. Not only does the Marketing play a fundamental role in the development of the micro companies’ economy, it is also irreplaceable for the progress of the society and the prosperity of the macro economy. However, it is hard to maintain the favourable condition between the Marketing and the global economy always. This essay is intended to explain what Marketing is and the affection to the global economy. Main body: Part 1: The conception and the meaning of the Marketing and the global economy A: The Marketing Philip Kotler once elaborated that Marketing is a social and managerial process by which individuals and groups obtain what they need and want through creating and exchanging products and value with other (1991). However, it is difficult to get an accurate principle of Marketing because of various interpretations from different researchers. To give some examples, referring......

Words: 1069 - Pages: 5

Premium Essay

Marketing

...Marketing is an expansive area of expertise that encompasses many different areas, skills and job descriptions. According to Merriam-Webster, broken down to its basic form, marketing is defined as: “The activities involved in making people aware of a company’s products and making sure that the products are available to be bought.” Working in a marketing position involves showcasing a company in a positive light, showing why customers should purchase products and drawing in a targeted audience to consider goods and services. But what does a marketer do? Unfortunately there isn’t one set job description for everyone in this position. But we connected with marketing pros to give you a sneak peek at three common types of marketing. Taking a closer look at these options will help you determine if this field is right for you. 1. Digital marketing Digital marketing is just what it sounds like: marketing that’s gone digital! This type of marketing utilizes the internet and all things technology to get the word out about products, services or companies. Digital marketing has a slew of benefits, according to Don Crow, CEO of Verge Pipe Media. He says two of the most obvious advantages are scale and cost. “Considering 70 percent of all phones today are smartphones, it's increasingly important that brands and organizations think about how to connect with consumers on this increasingly important digital device,” Crow explains. There are many jobs that fall under the......

Words: 864 - Pages: 4

Premium Essay

Marketing

...BTEC LEVEL 3 BUSINESS P1-Describe how marketing techniques are used to market products in two organizations Introduction In this task (P1) I will describe and explain how different marketing techniques are used to market products in two different organizations. The first one being Cotswold wildlife park and the second organization being Tesco. Using these two organizations I will describe the marketing techniques that they used to market products. Marketing 1) Marketing is the action, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners and the society at large. http://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx 2) Marketing is the social process by which individuals and groups obtain what they need and want through creating and exchanging products and values with others. http://www.marketingteacher.com/what-is-marketing/ 3) Marketing is traditionally the means by which an organization communicates to, connects with, and engages its target audience to convey the value of and ultimately sell its products and services. http://heidicohen.com/marketing-definition/ From the first definition of marketing, what I understand is that marketing is a process or activity that takes place by interacting directly to the customer or client. It is doing actions that will benefit the customer as well as the......

Words: 2001 - Pages: 9

Premium Essay

Marketing

...chapter 1 Marketing’s Role in the Global Economy When You Finish This Chapter, You Should 1. Know what marketing is and why you should learn about it. 2. Understand the difference between micro-marketing and macro-marketing. 3. Know why and how macromarketing systems develop. 4. Understand why marketing is crucial to economic development and our global economy. 5. Know why marketing special— ists—including middlemen and — facilitators—develop. 6. Know the marketing functions and who performs them. 7. Understand the important new terms (shown in red). www.mhhe. When it’s time to roll out of bed in the morning, does your General Electric alarm wake you with a buzzer—or by playing your favorite radio station? Is the station playing rock, classical, or country music—or perhaps a Red Cross ad asking you to contribute blood? Will you slip into your Levi’s jeans, your shirt from L. L. Bean, and your Reeboks, or does the day call for your Brooks Brothers interviewing suit? Will breakfast be Lender’s Bagels with cream cheese or Kellogg’s Frosted Flakes—made with grain from America’s heartland—or some extra large eggs and Oscar Mayer bacon cooked in a Panasonic microwave oven imported from Japan? Will you drink decaffeinated Maxwell House coffee—grown in Colombia—or some Tang instant juice? Will you eat at home or is this a day to meet a friend at the Marriott-run cafeteria—where you’ll pay someone else to serve your breakfast? After breakfast, will you head off to......

Words: 14069 - Pages: 57