Free Essay

Lol Smiley

In: Business and Management

Submitted By quise22
Words 255
Pages 2
lolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i wanna lolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i wannalolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i wannalolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i wannalolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i wannalolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i wannalolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i wannalolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i wannalolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i wannalolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i wannalolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i wannalolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i wannalolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i wannalolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i wannalolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i wannalolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i wannavlolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i wannalolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i wannalolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i wannalolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i wannalolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i wannalolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i wannalolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i wannalolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i wannalolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i wannalolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i wannalolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i wannalolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i wannalolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i wanna lolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i wannalolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i wannalolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i wannalolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i wannalolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i wannalolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i wannalolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i wannalolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i wannalolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i wannalolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i wannalolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i wannalolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i wannalolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i wanna lolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i wanna dey sed i was going o the mall buti i sed no wanna lolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i wanna dey sed i was going o the mall buti i sed no wanna lolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i wanna dey sed i was going o the mall buti i sed no wanna lolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i wanna dey sed i was going o the mall buti i sed no wanna lolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i wanna dey sed i was going o the mall buti i sed no wanna lolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i wanna dey sed i was going o the mall buti i sed no wanna lolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i wanna dey sed i was going o the mall buti i sed no wanna lolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i wanna dey sed i was going o the mall buti i sed no wanna lolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i wanna dey sed i was going o the mall buti i sed no wanna lolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i wanna dey sed i was going o the mall buti i sed no wanna lolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i wanna dey sed i was going o the mall buti i sed no wanna lolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i wanna dey sed i was going o the mall buti i sed no wanna lolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i wanna dey sed i was going o the mall buti i sed no wanna lolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i wanna dey sed i was going o the mall buti i sed no…...

Similar Documents

Free Essay

Lol Lol Lol

...THERE ARE 3 PHASES TO THE P90X NUTRITION PLAN. This plan is designed to change right along with your 3-phase workout demands, providing the right combination of foods to satisfy your body’s energy needs every step of the way. While P90X is designed as a 90-day program, you might choose to alter your choice or timing of one or more of the plans. You can follow any phase at any time based on your nutritional level. These are general guidelines recommended here. PHASE 1 2 3 FAT SHREDDER A high-protein-based diet designed to help you strengthen muscle while rapidly shedding fat from your body. FAT SHREDDER PHASE ENERGY BOOSTER A balanced mix of carbohydrates and protein with a lower amount of fat to supply additional energy for performance. ENERGY BOOSTER PHASE ENDURANCE MAXIMIZER An athletic diet of complex carbohydrates, lean proteins, and lower fat with an emphasis on more carbohydrates. You’ll need this combination of foods as fuel to get the most out of your final training block and truly get in the best shape of your life! ENDURANCE MAXIMIZER 1 THE 3 PHASES Like the P90X exercise program, the P90X Nutrition Guideline is divided into 3 phases, calibrated to move from fast, efficient fat loss (Phase 1) to peak energy (Phase 2) to lasting success (Phase 3). The nutritional proportions change with each plan, so it’s important to follow the instructions for your current plan. The nutritional proportions for each of the 3 plans......

Words: 19028 - Pages: 77

Free Essay

Lol Lol Lol Lol Lol

...Tài liệu Áo dài Không ai biết rõ chiếc áo dài nguyên thủy ra đời từ lúc nào và hình dáng ra sao vì không có tài liệu ghi nhận và chưa có nhiều người nghiên cứu. Y phục xa xưa nhất của người Việt, theo những hình khắc trên mặt chiếc trống đồng Ngọc Lũ cách nay khoảng vài nghìn năm cho thấy hình phụ nữ mặc trang phục với hai tà áo xẻ. Sử giả Đào Duy Anh viết, "Theo sách Sử ký chép thì người Văn Lang xưa, tức là tổ tiên ta, mặc áo dài về bên tả (hình thức tả nhiệm). Sử lại chép rằng ở thế kỷ thứ nhất, Nhâm Diên dạy cho dân quận Cửu Chân dùng kiểu quần áo theo người Tàu. Theo những lời sách đó chép thì ta có thể suy luận rằng trước hồi Bắc thuộc thì người Việt gài áo về tay trái, mà sau bắt chước người Trung Quốc mới mặc áo gài về tay phải"[1]. Kiểu sơ khai của chiếc áo dài xưa nhất là áo giao lãnh, tương tự như áo tứ thân nhưng khi mặc thì hai thân trước để giao nhau mà không buộc lại. Áo mặc phủ ngoài yếm lót, váy tơ đen, thắt lưng mầu buông thả. Xưa các bà các cô búi tóc trên đỉnh đầu hoặc quấn quanh đầu, đội mũ lông chim dài; về sau bỏ mũ lông chim để đội khăn, vấn khăn, đội nón lá, nón thúng. Cổ nhân xưa đi chân đất, về sau mang guốc gỗ, dép, giày. Vì phải làm việc đồng áng hoặc buôn bán, chiếc áo giao lãnh được thu gọn lại thành kiểu áo tứ thân (gồm bốn vạt nửa: vạt nửa trước phải, vạt nửa trước trái, vạt nửa sau phải, vạt nửa sau trái). Áo tứ thân được mặc ra ngoài váy xắn quai cồng để tiện cho việc gồng gánh nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp của người phụ nữ. Áo tứ thân...

Words: 8397 - Pages: 34

Premium Essay

Trueblood Case 13-11 Lol

...Trueblood Case 13-11: Income Taxes – LOL Case Facts: * Transaction Date: June 30, 2011 * Acquirer: LOL * Acquired: Sundance * LOL Tax Related Balances as of December 31, 2010 * $150mm Deferred Tax Asset * $105mm Valuation Allowance * Sundance Tax Related Balances as of Acquisition Date * $200mm Deferred Tax Asset * $200mm Valuation Allowance * Acquisition Date Decisions * Remove LOL Valuation Allowance of $105mm * Remove $150mm Valuation Allowance from Sundance books * Subsequent Information as of December 31, 2012 * Sundanced Valuation Allowance is unnecessary ($50mm) Guidance Summary: * Both IAS 12 and ASC 740 “require income taxes to be accounted for using an asset and liability approach that recognizes current tax effects and expected future tax consequences of events that have been recognized for financial or tax reporting (i.e., deferred taxes) each period.” * The overall approaches are similar, but there are several significant differences * in the treatment of uncertain tax positions, * deferred tax assets and the related valuation allowances, * offsetting and classification, * deferred tax effects on outside basis of investments, and * disclosures. | ASC740 | IAS12 | Recognition | More likely than not | Probable | Calculation | Enacted tax rates must be used | Enacted or ―substantively enacted‖ tax rates as of the balance......

Words: 1168 - Pages: 5

Free Essay

The Lol of Lol

...LoLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ssssssswneifnekvnejfwnvkjf vfdobnvjnvnfkvnkfbvjbjfsdbvjbfjkv fvifeonfvfknvkfdnkjvfdvs vfmisnvkfnvkgjbvshjfdnj:LLLLLLLLLLLLLLLLLLL lllLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLd Legua nautica (nautical league): Between 1400 and 1600 the Spanish nautical league was equal to four Roman miles of 4 842 feet, making it 19 368 feet (5 903 meters or 3.1876 modern nautical miles). That seems pretty straight forward until one realizes that the accepted number of Spanish nautical leagues to a degree varied between 14 1/6 to 16 2/3 so in actual practice the length of a Spanish nautical league was 25 733 feet (7 843 meters or 4.235 modern nautical miles) to 21 874 feet (6 667 meters or 3.600 modern nautical miles) respectively.[8] Legua de por grado (league of the degree): From the 15th century through the early 17th century, the Spanish league of the degree was based on four Arabic miles. Although most contemporary accounts used an Arabic mile of 6 444 feet (1 964 meters), which gave a Spanish league of the degree of 25 776 feet (7 857 meters or 4.242 modern nautical miles) others defined an Arabic mile as just 6 000 feet making a Spanish league of the degree 24 000 feet (or 7315 meters, almost exactly 3.950 modern nautical miles).[9] Legua geographica (geographical league): Starting around......

Words: 410 - Pages: 2

Premium Essay

Lol Memo

...be considered in estimating taxable income? (3a.) In evaluating the income LOL is projecting related to future operations, is LOL in a cumulative loss position? (3b.) May LOL exclude the impact of the impairment of the non deductible goodwill when estimating future taxable income? (3c.) May LOL exclude the expense from writing off the accounts receivable from the customer who declared bankruptcy when evaluating the projections of future income? (3d.) Does the evidence of historic losses affect our ability to accept the company’s estimate of future growth? (3e.) In evaluating the income that LOL is projecting related to future operations, what evidence might you ask for to support the company’s projections? (4.) Would the tax- planning strategy to sell and lease back manufacturing equipment be a tax- planning strategy that is considered prudent and feasible? (5.) Would the tax-planning strategy to sell but not lease back the primary manufacturing facility be a tax-planning strategy that is prudent and feasible? We first looked to see if a valuation allowance should be necessary for the deferred tax asset (DTA). The following analysis helped us reach our conclusion that a valuation allowance was necessary. Four sources of taxable income According to ASC 740-10-30-18 there are four possible sources of taxable income to realize a tax benefit for deductible temporary differences and carryforwards: LOL may not use tax carrybacks and therefore we look at the other three......

Words: 1324 - Pages: 6

Free Essay

Lol Lol Lol Lol

...Legislation Acts Interpretation Act 1901 (Cth) | Purposive approach- S 15AA (1) – have regard to objects and purposes that Parliament was seeking to achieve Use of extrinsic material- S 15AB – courts may look at extrinsic material such as Parliamentary debates, reports of law reform commissions etc Rules as to gender and number s 23 In any Act, unless the contrary intention appears: (a)  words importing a gender include every other gender; and (b)  words in the singular number include the plural and words in the plural number include the singular. Meaning of certain words  S 22 (1)  In any Act, unless the contrary intention appears: (a)  expressions used to denote persons generally (such as “person”, “party”, “someone”, “anyone”, “noone”, “one”, “another” and “whoever”), include a body politic or corporate as well as an individual; (aa)  individual means a natural person; (b)  Month shall mean calendar month; … Similar: Legislation Act 2001(ACT) ss 139, 141-143 Interpretation Act 1987(NSW) ss 33 and 34. | Australia Acts 1986 | made Australia and the States fully independent in their law making powers. | Colonial Laws Validity Act 1865 | The purpose of the Act was to remove any apparent inconsistency between local (colonial) and British ("imperial") legislation. | Commonwealth Constitution (s109) | If there are inconsistent laws made by the Commonwealth and the States, the Commonwealth law will prevail | Free trade (S92) | The federation and free...

Words: 1570 - Pages: 7

Free Essay

Lol Lol Lol Lol

...1.Aman Resort Amanpulo The most luxurious resort in the Philippines with sky-rocketing rates that can go over $1,000 per person. For elites who want only the best destination especially for their honeymoon then theres no better place than Aman Resorts. Its exclusive and private first-class resort that only the most famous and wealthy can indulge.You can reached this resort through private flights. Rates range from $850 to $4,725. 2.Misibis Bay Resort Can be found in Cagraray Island of Bacacay, Albay. Its 5-hectare wide and has a tropical landscape where you can see the jungle, volcanoes and their beautiful white sand beach. This is the place of luxury where youre just a few steps away from a great adventure. Rates start at $470 to as high as $1489. 3.Apulit Island Resort A luxurious resort in El Nido, Palawan. It used to be named as Club Noah Isabelle Resort. It has 50 water cottages with Filipino style of architecture and each cottage gives you an amazing view of the azure beach of El Nido. Prices range from P18,000+ to over P22,000 4. Lagen Island Resort Another luxury resort in El Nido, Palawan. Its a resort situated in lushious forest and it’s perfect for couples who want to go in their tropical honeymoon. They have Forest rooms that are priced at P19,576 a night, Water or Beachfront cottages at P23,655 a night and the Forest Suite at P26,102 a night. 5. Dedon Island in Siargao To be found on the south-eastern coast of Siargao, just along the region of the......

Words: 1257 - Pages: 6

Premium Essay

Lol Income Taces Cumulative

...Handout 1 — LOL Draft Income Statement and Excerpt From Tax Footnote as of December 31, 2010 |LOL Corporation | |CONSOLIDATED STATEMENT OF OPERATIONS | |Years ended December 31, 2010, 2009, and 2008 | |(in thousands) | | |2010 |2009 |2008 | | | | | | |Revenues, net | 2,000,000 | 1,900,000 | 1,800,000 | |Cost of goods sold | 1,400,000 | 1,250,000 | 1,200,000 | |Gross profit | 600,000 | 650,000 | 600,000 | |Selling, general, and administrative expense | 500,000 | 500,000 | 400,000 | |Goodwill impairment | 750,000 | - | - ...

Words: 1720 - Pages: 7

Premium Essay

Lol Income Tax

...Accelerate taxable amounts to utilize expiring carryforwards, b.) Change the character of the taxable or deducible amounts from ordinary income or loss to capital gain or loss, or c.) Switch from tax exempt to taxable investments. Now, looking at LOL draft tax footnote there are three taxable temporary differences and the only one that should be considered is depreciation. This is because it is currently reversing and the taxable amounts are decreasing every year and in turn increasing the tax benefit. The trademark cannot be considered as taxable income because it is too difficult to determine when the reversal of the liability will take place because of its indefinite nature. And then the prepaid expenses can’t be considered as well because they do not seem to be reversing and it is difficult to set a schedule up of taxable prepaid expenses because of the inability to predict and layout projections of future amounts. As FASB ASC 740-10-30-17 states, “all available evidence shall be considered in determining whether a valuation allowance for DTA’s is needed”, so therefore relevant information that can be weighed as positive evidence should be compared to the amount of negative evidence that is present for LOL. And the two specific components of LOL that we will look at more closely are the impairment of nondeductible goodwill and the receivable write-off. According to FASB ASC 805-740-25-3 and FASB ASC 740-10-25-3(d), the recognition of a DTL for non-deductible goodwill......

Words: 705 - Pages: 3

Free Essay

Lol Lol Lol Lol Much

...Reaction Paper Extraordinary Measures A Portland couple have two younger children that are afflicted with Pompe’s disease, a rare neuromuscular ailment that is usually fatal within the first eight years of life. Megan is the partner’s 8-year-old middle child and Patrick is the 6-year-old youngest, so time is running out of them. The husband, an advertising executive, leaves his job and contacts Dr. Robert Stonehill, a cranky, renegade scientist in Nebraska who has done an unprecedented research for enzyme treatment and is one of the leading researcher in the field of Pompe’s who’s idiosyncratic for thinking to the beat of rock music blasting from a boom box. The two men meet and clash after driving to the University of Nebraska where Stonehill is employed. He has little money to fund his laboratory, and a thorny personality that drives away colleagues and funders. John and his wife Aileen raise money to help Stonehill's research and the required clinical trials. John takes on the task full time, working with venture capitalists and then rival teams of researchers. They lock horns with each other, venture capitalists, and finally a large genomic research corporation, Zymagen. Stonehill's angry outburst hinder the company's faith in him, and the profit motive may upend John's hopes. The researchers race against time for the children who have the disease. The film is maudlin to say the least but earnestly true. The very first thing I’ve learned in the movie is that......

Words: 630 - Pages: 3

Premium Essay

Lols

...ASSIGNMENT GUIDELINES Critical evaluation of an advertisement (individual assignment) In order to demonstrate the marketing skills acquired during this module, you are asked to conduct a critical analysis of an advertisement. You have to choose only one advertisement out of the following two: 1. “Starbucksadvertisement”,availableontheInternetthroughthefollowing link: http://www.youtube.com/watch?v=lKy7mrAL0Dk 2. “Samsung Teases iPhone 5 With Their New Commercial”, available on the Internet through the following link: http://www.youtube.com/watch?v=FRkmtbWURwo You have to write a detailed analysis demonstrating an adequate comprehension of the following marketing concepts: segmentation, targeting and positioning. As we saw during the lectures and the tutorials, advertising is one of the tools through which organisations seek to reach their marketing goals by communicating to specific audiences. Your task is to identify and reflect upon (a) the market segments that have been chosen by the advertisers to craft their message and (b) the communication strategies that create a distinctive positioning for the organisation/product/service featured in the ad in relation to the market segment targeted. Of course, you do not have access to: the meeting reports and documents describing the relationship between the organisation and the advertising agency that produced the ad; the marketing plan which identifies the marketing goals, the segments targeted, the competitors and......

Words: 843 - Pages: 4

Free Essay

Jim Smiley and the Jumping Frog"

...Book Report Do you like funny and amusing tell tales especially with the use of animals as caricatures? Well, set in Angel’s Camp, a gold mining community of California during the mid -19th century, Jim Smiley and his Jumping Frog by Mark Twain is a classical anecdote to chew on. The narrator, clearly an educated man from the East, presents the story of Jim Smiley, told in Simon Wheeler’s uneducated dialect. The author uses this dialect to present the contrast between East and West: educated verses the uneducated, or refined verses coarse. The narrator claims to have visited the camp populated primarily by men to find Simon Wheeler. Many of them looking for their fortune and probably seem to be full of loud, uncouth, and uneducated people compared to the more genteel East. Within this context, the author uses symbolism, imagery and allegory quite skilfully through his narrator using absurd characters to tell tale. Since tall tales traditionally have been more appreciated in the West, the setting is appropriate. Humorously, the names for the dog and the "educated" frog hint at some possible political undertones. The dog, who didn’t look like much but was feisty when it came to fighting, was named for Andrew Jackson, a westerner and the seventh president of the United States. He was a man of the people and believed in democracy for all. The moral of the tale could be that the uneducated, common frog was only able to beat the......

Words: 791 - Pages: 4

Free Essay

Smiley

...SAY IT AIN’T SO, HUCK: A SECOND LOOK AT MARK TWAIN’S “MASTERPIECE” Jane Smiley’s analysis gives a very controversial view on The Adventures of Huckleberry Finn due to its subdued thoughts upon what is known to many as classical American literature. Her essay concerns other author’s inspections about the issues upon slavery, and how differently they are represented in other works of literature. Smiley makes her point known that although Huck Finn is what most view as a great novel; she disagrees and states that Harriet Beecher Stowe’s novel Uncle Tom’s Cabin is more useful as a tool to learn about the problems dealing with slavery. From the beginning to the end of the essay, Smiley’s initial intention to bringing Mark Twain’s novel into to spot light changes. Her essay that was supposed to support Mark Twain moves more interest upon Uncle Tom’s Cabin, and seems to have replaced the luster of Huck Finn completely. She also is under the impression that the character Jim, the runaway slave also Huck’s companion in all of their misadventures was treated so poorly that the the novel as a whole doesn’t stand as an attack on racism at all. Perhaps, she must of read a different book than I, or she maybe had a few too many glasses of wine whilst reading and became over sensitive to the situation. I wish she would have given examples on how Huck’s actions should have played out towards Jim that would make her feel like the novel did suffice. The fact that Huck had several......

Words: 534 - Pages: 3

Free Essay

Tipping Smiley Faces

...Tipping Smiley Faces Kameron Coleman Dr. Lora Jacobi PSY 133.001 Core Assignment Tipping Smiley Face Part 1 The research problem is finding what factors of being a waiter or waitress earn bigger tips. The authors Rind and Bordia conducted an experiment in which a waiter and waitress were to serve customers and have a certain variable affect their tip. In the case of this experiment they used a smiley face on the back of the check. There were many independent variables that could have been used; the smiley face was used in this case, and also the male and female as a whole. The servers were given fifty 3 x 5 cards. Half the cards had smiley faces drawn on them and the other half did not. They were then randomly shuffled to vary which cards were drawn. When a waiter was to present their check to the diners they would draw a card to determine if a smiley face would be put on the check or not. When presenting the check they were to present the check to every customer with a neutral facial expression to avoid any more contact with the customer and say “Here’s your check” and immediately leave. The only dependent variable was the tip that the waiters earned. The tip percentage was measured by dividing the tip size by the bill amount and then multiplying it by 100. I believe that the male would receive less on his tips regardless of the smiley face. I believe this is because some customers will perceive this as weird coming from a male, unlike the female. Many......

Words: 1072 - Pages: 5

Premium Essay

Lols

...http://www.reuters.com/article/2012/04/16/net-us-google-idUSBRE83B1GJ20120416 Web freedom facing greatest threat: Google founder Summary: The co-founder of Google, Sergey Brinn, said “the principles of openness and universal access that underpinned the Internet’s creation are facing their greatest threat.” Brinn said that the threat to freedom of the Internet came from various factors including government effort to control access and communication. The attempts by the entertainment industry to stop piracy and the rise of restricting platforms such as Facebook and Apple which determines which type of software can be released are also leading to greater restrictions. Facebook and Apple’s can contribute to stifling innovation and lead to the fragmentation of the webverse. Significance: Why is there a want for a free unrestrained internet? Why is openness good? The internet is abstract in its idea, an abstract form that encompasses the entire world connecting people from across the globe. The concept is so enormous and the possibilities within leads people to believe it to be as a sort of uncharted territory where the possibilities are endless. This realm can be used for entertainment, business, black market dealings, and innovation. Restriction on the internet closes the idea of the internet itself and for many who have been so accustomed to its freedom find it unsettling. http://www.latimes.com/news/local/la-me-0414-ucsd-harassment-20120414,0,5116422.story U.S. ends......

Words: 715 - Pages: 3