Free Essay

Klima Konsekvenser

In: Other Topics

Submitted By saraallouch
Words 2672
Pages 11
Abstract
This report focuses on the consequences of the global climate changes. Due to the global warming, the earth will drastically change over the next decades.
We’ve written about five concrete topics; the ice caps of the earth (glaciers, ice coverage) and the consequences of their melting, examples of changes of the fauna, examples of changes of the flora, changes of the climate zones of the earth, and the consequences for the people, their habitat, and their livelihood. We’ve also written about the general climate changes; such as increasing temperature, extreme weather, and the greenhouse effect.
We can conclude that humanity needs take immediate action to stop the rapid climate changes we are, and will be, experiencing. If not many places on earth will not be inhabited in just a few decades, due to flooding and lack of food.

Indholdsfortegnelse:

Abstract s. 1
Generelle klimaændringer s. 3
De 5 problemområder
Jordens is-kalotter s. 4 Jordens fauna s. 5 Jordens flora s. 6 Jordens klimabælter s. 7 Konsekvenser for jordens befolkning s. 8 Konklusion s. 9
Kilder s. 10

Generelle klimaændringer:

Vores udslip af drivhusgasser (CO2, cfc-gasser, CH4, N2O, H2O) fører til temperaturændringer, da gasserne sætter sig i et så tykt lag rundt om jorden, at der kommer varme ind i atmosfæren, som ikke kan komme ud igen. Dette kaldes drivhuseffekten, og er en proces, der ikke er skadelig i sig selv, men som er blevet forstærket på grund af menneskets højere udledning af drivhusgasser.
Den menneskeskabte drivhuseffekt vil føre til temperaturstigninger på omkring 0,3 - 4,8°C i løbet af de næste 100 år. Dette vil få konsekvenser for havniveauet, der vil stige med 20 - 98 cm frem til år 2100. Samtidigt vil nedbørsmængden også forandre sig, men stigningen vil være forskellig fra område til område, nogle steder vil man opleve mindre nedbør, mens andre steder vil man få betydeligt større nedbør. Tørre områder vil blive mindre tørre, mens allerede fugtige områder vil blive mere fugtige.

De 5 problemområder * Jordens is-kalotter
Når områder med stor isdække smelter, stiger vandstanden. De sidste 20 år er vandstanden steget med omkring 4-5 cm, og for tiden stiger vandstanden med omkring 3 mm årligt.
Lige nu smelter Grønlands indlandsis med rekordfart, og Grønland mister dobbelt så meget is om året, som man tidligere havde antaget. Smeltningen af indlandsisen bidrager med ca. 15% af den globale havstigning. Hvis hele indlandsisen på Grønland smelter, vil den globale vandstand stige med ca. 6-7 meter, og hvis iskappen på Antarktis smelter, vil den globale vandstand stige med ca. 57 meter.
Ud Over Grønlands indlandsis bidrager verdens gletsjere med omkring 30% af den globale havstigning.
Arktis er også dækket af is, men der findes ikke fast land under isen, som der gør på Antarktis. Det isdækkede område af Arktis vurderes at skrumpe med 8% pr. 10. år. Og om 60 år, hvis ikke hurtigere, vurderes det, at der ikke længere vil være is på Arktis om sommeren. Temperaturen på Arktis er steget med omkring 2°C i løbet af de sidste 50 år.
Der findes mange gletsjere i høje bjerge som Alperne, Himalaya og Andesbjergene, som også er påvirket af den globale opvarmning. Flere gletsjere var blevet gennemsnitlig 6 meter tyndere fra 1980-2001, og man mener at flere gletsjere kan være helt væk i slutningen af dette århundrede. Dette vil få store konsekvenser, for folk som bor i disse områder, da gletsjerne har en stor betydning for forsyningen af drikkevand. I lande som Schweiz bruger man smeltevand fra gletsjerne til vandkraftværker, og hvis gletsjerne forsvinder, vil det give landet store problemer med strømforsyning.
De store smeltevandssøer, der dannes som følge af smeltningen af gletsjerne, kan vælte ned over bjergsiden og forårsage livsfarlige mudder- og jordskred. I Peru er omkring 30.000 mennesker allerede døde på grund af sådanne ulykker.
Nedsmeltningen af gletsjerne vil ikke have stor betydning for den globale vandstand, og vil kun bidrage til en stigning på omkring 0,5 m hvis alle verdens gletsjere smeltede helt. Til gengæld vil det som sagt have stor betydning for lokalbefolkningen.

* Jordens fauna
Jordens dyreliv vil ændre sig markant i takt med de voldsomme klimaforandringer.
Et dyr som pingvinen er afhængig af den kolde temperatur, da de er skabt til at svømme i koldt vand og bygge reder i sneen. Også andre dyr som sæler, isbjørne, samt vandets algeproduktion vil blive påvirket af en varmere temperatur; isbjørnen har brug for is for at fange sæler, og sæler skal bruge is for at bygge huler til deres unger, andre sælarter fælder og yngler også på havisen. Hvis temperaturen stiger, vil mængden af havis falde, og disse dyr vil få dårligere leveforhold.
Som konsekvens af klimaforandringerne vurderer man, at omkring 1150 dyrearter er i fare for at uddø, herunder er 25% af verdens pattedyr.
Men hvilke dyrearter der er i risiko for at uddø, afhænger meget af hvor i verden dyrene befinder sig. Et dansk forskningsprojekt fra 2011 viser, at dyr som ikke bevæger sig særlig hurtigt, er i større fare for at uddø. På grund af den globale opvarmning er dyrene tvunget til at bevæge sig hurtigere og længere væk for at finde føde, og kan dyrene ikke det, er de i større fare for at uddø. Derfor er der færre fuglearter i risiko for at uddø, end der fx er salamandre. Fuglene er i stand til at bevæge sig hurtigt over længere afstande, mens salamanderne er meget begrænsede.
Noget andet der spiller en stor rolle, er hvilket landskab disse dyr lever i. Lever dyrene i bjergene har de større chance for at overleve, da de ikke skal bevæge sig så langt for at komme til et område med varmere luftlag, typisk skal dyrene ikke bevæge sig længere end lidt ned af bjerget for at finde varmere områder. I Danmark har vi til gengæld et fladt klima, og dyrene skal bevæge sig længere for at finde områder med enten koldere eller varmere klima.
Også hastigheden af klimaforandringerne spiller en stor rolle, for hvordan dyrelivet ændrer sig. Forskere fra Stanford University har undersøgt klimaforandringernes hastighed, og studiet viser at klimaforandringerne vil ske ti gange hurtigere de næste 100 år, end nogen klimaforandringer er sket før de sidste 65 millioner år, derfor vil endnu flere dyrearter uddø end tidligere, da dyrene ikke har tid til at tilpasse sig.

* Jordens flora
Et bestemt områdes flora afhænger af mange faktorer, én af dem er klimaet her og nu, et andet er hvordan klimaet tidligere har været, og hvordan klimaet hele tiden ændrer sig.
Klimaforandringerne sker så hurtigt, af floraen ikke kan nå at følge med, derfor må planterne eksistere i et klima, som ikke er egnet for dem, og derfor bliver forskellige arter langsomt udryddet. En undersøgelse viser at omkring 5% af danske plantearter risikerer at uddø, som følge af klimaændringerne, mellem 67-78% af de danske planter påvirkes negativt af klimaændringerne, dog er ingen af tallene helt sikre størrelser, da det er svært at forudse hvordan klimaet vil ændre sig, og hvordan planterne vil sprede sig.
En ting der dog er sikkert, er at klimaforandringerne uden tvivl vil komme til at påvirke floraen, ikke kun i Danmark, men i hele verden.
Et internationalt studie har vist, at klimaforandringer der har været på jorden for flere millioner år siden, stadig påvirker vores klima den dag i dag. I studiet har man undersøgt plantearter i Afrika og Sydamerika, og man er kommet frem til, at palmearterne i Sydamerika er beslægtede med hinanden, i modsætning til i Afrika, hvor palme arterne var vidt forskellige. Alle Palmegrupper er gamle og stammer helt tilbage fra dinosaurernes tid. Dengang havde de to kontinenter den samme palme flora, men er efterfølgende gået igennem to forskellige klima historier; Sydamerika har altid været præget af regn og fugt, og derfor er der store og ældgamle regnskovsområder, som vi stadig ser i dag. I Afrika har man til gengæld været plaget af tørke, derfor er regnskovsarealet skrumpet betydeligt, og derfor har man kun få, men forskellige, palmearter tilbage i Afrika.
Også i et nordligt land som Norge har undersøgelser bevist, at klimaforandringerne påvirker flora. Undersøgelsen tager udgangspunkt i Norges fjelde, og observeringer har vist at mangfoldigheden i fjeldet ændrer sig markant i takt med klimaforandringerne. Fjeldenes mindre planter søger højere op på fjeldet, og planternes højdekurve er blevet øget med op til 2,7 m. I gennemsnit er antallet af forskellige plantearter på de norske fjelde steget på grund af en højere temperatur, der har gjort at flere forskellige slags planter nu kan leve der.
Til gengæld viser undersøgelsen også, at der er en reduktion af plantearter i bjergområder i Middelhavet, hvilket skyldes mindre nedbør og højere temperatur om sommeren.

* Ændringer i jordens klimabælter og konsekvenser for berørte befolkninger
Nogle forskere i Amerika har undersøgt hvordan jordens klimabælter vil komme til at ændre sig i takt med den stigende temperatur. Undersøgelsen viser at ca. 39% af alt landjord i år 2100 vil være i et helt andet klimabælte, kun hvis de nuværede klimaændringerfortsætter.
Forskere mener desuden at der vil kunne opstå helt nye klimaer som vi ikke kender til i dag. Disse ændringer vil kunne være til fare for mange planter- og dyrearter.
De områder som er mest udsatte er bl.a. Amazonskoven, Indonesien og de afrikanske og sydamerikanske bjergkæder.
I dag kan der allerede konstateres, at planterne og dyrene langsomt er begyndt at bevæge sig væk fra ækvator, og økosystemerne i bjergområdet langsomt bevæger sig højere op.
Stigende temperaturer og klimaændringer er menneskeskabte, det mener langt de fleste klimaforskere. Hovedteorien er her at menneskernes udledning af drivhusgasser lægger et isolerende lag omkring kloden, og det gør det derfor umuligt for solens varme at slippe ud igen i atmosfæren.
Nogle af de konsekvenser der ville kunne opstå for mennesket de seneste 10 til 20 år kan være, at der vil ske en stigning af antallet af hedebølger og det vil medføre til dødsfald. Tilfælde af ekstreme nedbør kan medfører til oversvømmelser og jord- og mudderskred, som også kan få fatale konsekvenser.
Mellem 300 og op til 1600 mennesker vil opleve mangel på ferskvand.
Der vil blive 18-60 mio. mennesker der vil risikere sult og fødemangel.
Klimaforandringerne vil komme til at presse jorden til det yderste, om ca. 90 år.
Intense skovbrande og hedebølger vil hærge i langt større grad end hvad det er i dag. Der vil være en risiko for at blive smittet af sygdomme og mio. af mennesker tvinges på flugt.

* Konsekvenser for jordens befolkning. Deres levesteder og levebrød
Det siges at verdens befolkning vil vokse fra 7 mia. mennesker til over 9 mia. i løbet af de næste 40 år.
Når vi bliver 9 mia. mennesker i verdenen og vi alle skal have en livsstil, så vil det blive en stor belastning for verdens miljø. Dyrearter, utallige fisk og planter vil uddø, vi vil alle udsættes for en form for forurening, og klimaet vil skifte sig og blive værre end nogensinde før. Verdens fossile reserver vil i et kæmpemæssigt sug forsvinde, og dette kan ske i løbet af nogle få generationer.
Hvis vi antager at samfundet fortsætter med at udlede CO2 i atmosfæren, vil konsekvenserne være at havniveauet vil stige, gletsjerne vil smelte og vi vil opleve mange flere ekstreme ødelæggelser som følge af voldsomt vejr, såsom cykloner, tørke og oversvømmelse.
70.000 kvadratkilometer frugtbar jord bliver hvert år forvandlet til ørken. Når det bliver varmere her på jorden, bliver det også tørrere og det fører til ørkenspredning i hele verdenen. Ca 40% af jordens overflader er dækket af tørre områder, som er hjem for 2 mia. mennesker, hvor derimod ca 90% bor i udviklingslandene.
I Sahel, som ligger i det nordlige Afrika, er situationen specielt dårligt. 80% af den dyrkbare jord er meget påvirket af ørkenspredningen. Det skaber store fattigdomsproblemer for menneskene, som bor i dette område.
Jorden kan ikke længere bruges til landbrug og mio. af mennesker mister deres levebrød. Nogle af de tydeligste konsekvenser af ørkenspredning er noget, som fører til fattigdom, det er forringelse af græsningsarealerne og nedgangen i fødevareproduktion.
Flere mennesker vil komme til at forlade deres hjem på grund af den stigende vandstand. Verden vil komme til at se flere klimaflygtninge i fremtiden, og samtidig vil ca en sjettedel af befolkningen, komme til at skulle mangle rent drikkevand. Klimaændringerne påvirker også plante- og dyrelivet og ca en tredjedel af alle dyre- og plantearter risikerer at blive udslettet.
En af konsekvenserne af klimaændringer ses allerede i Grønland hvor gletsjerne smelter en større hastighed end hidtil antaget.

Konklusion:
Ved at kigge på vores besvarelser på de fem problemområder, kan vi konkludere, at jordens natur, dyreliv og menneskets leveforhold vil ændre sig drastisk over de næste år.
Vandstanden vil stige markant, da både Grønlands indlandsis og den arktiske is er i fare for at smelte, verdens gletsjere er også udsatte, og smelter de vil det have store konsekvenser for mennesker og dyr, der bor i området.
Både specielle plante- og dyrearter vil få svært ved at overleve klimaforholdene, da de vil blive tvunget til at leve i temperaturer, de ikke er vant til. Hvis dyrene ikke kan bevæge sig hurtigt nok væk, er de i fare for at uddø.
Der vil i fremtiden opstå klimaer, vi slet ikke kender i dag, hvis klimabælterne fortsætter med at ændre sig sådan, som de gør i dag. Vi vil også opleve mere ekstremt vejr som følge af global opvarmning, hvilket vil være en udfordring for mennesket.
Mennesket er en voksende race, hvilket også kan lede til problemer. I fremtiden vil færre steder på jorden være egnet til landbrug, og det vil drive en masse mennesker på flugt, og kan i værste fald føre til hungersnød.
Vi bliver altså alle nødt til at øge en indsats for at stoppe den menneskeskabte globale opvarmning, så de voldsomme klimaændringer ikke vil føre til så voldsomme konsekvenser.

Kilder: http://www.kebmin.dk/viden/klimaforandringer/drivhuseffekten-co2 http://www.dr.dk/Nyheder/Viden/Miljoe/2014/08/23062117.htm http://videnskab.dk/gronland-en-tikkende-klimabombe/indlandsisen-smelter http://www.climateminds.dk/index.php?id=772 http://www.klimadebat.dk/konsekvenser-for-dyr-bionyt-500-svar-om-klima-r50.php http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/klimaforandringer-gar-hardest-ud-over-de-langsomme-dyr http://ing.dk/artikel/lynhurtige-klimaforandringer-truer-dyr-og-planteliv-160712 http://www.b.dk/danmark/global-opvarmning-aendrer-floraen http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/fortidens-klima-bestemmer-nutidens-flora http://www.huntersmagazine.com/article/klimaforandringer-%C3%A6ndrer-floraen http://www.klimadebat.dk/klimabaelterne-forskubbes-rn18.php http://www.dr.dk/Undervisning/nyhederfraenvarmfremtid/Klimaarkiv/20090513130137.htm http://www.global-klima.org/Kap%205/s5_2a2.html http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2014/03/18/104400.htm http://ing.dk/artikel/sadan-brodfoder-vi-verdens-stigende-befolkning-109801 http://www.climateminds.dk/index.php?id=764 http://www.unric.org/da/aktuelt/26849-orkenspredning-rammer-mennesker-over-hele-verden http://www.dr.dk/Undervisning/nyhederfraenvarmfremtid/Klimaarkiv/20090513130137_1.htm

--------------------------------------------
[ 1 ]. http://www.kebmin.dk/viden/klimaforandringer/drivhuseffekten-co2
[ 2 ]. http://www.dr.dk/Nyheder/Viden/Miljoe/2014/08/23062117.htm
[ 3 ]. http://videnskab.dk/gronland-en-tikkende-klimabombe/indlandsisen-smelter
[ 4 ]. http://www.climateminds.dk/index.php?id=772
[ 5 ]. http://www.klimadebat.dk/konsekvenser-for-dyr-bionyt-500-svar-om-klima-r50.php
[ 6 ]. http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/klimaforandringer-gar-hardest-ud-over-de-langsomme-dyr
[ 7 ]. http://ing.dk/artikel/lynhurtige-klimaforandringer-truer-dyr-og-planteliv-160712
[ 8 ]. http://www.b.dk/danmark/global-opvarmning-aendrer-floraen
[ 9 ]. http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/fortidens-klima-bestemmer-nutidens-flora
[ 10 ]. http://www.huntersmagazine.com/article/klimaforandringer-%C3%A6ndrer-floraen
[ 11 ]. http://www.klimadebat.dk/klimabaelterne-forskubbes-rn18.php
[ 12 ]. http://www.dr.dk/Undervisning/nyhederfraenvarmfremtid/Klimaarkiv/20090513130137.htm
[ 13 ]. http://www.global-klima.org/Kap%205/s5_2a2.html
[ 14 ]. http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2014/03/18/104400.htm
[ 15 ]. http://ing.dk/artikel/sadan-brodfoder-vi-verdens-stigende-befolkning-109801
[ 16 ]. http://www.climateminds.dk/index.php?id=764
[ 17 ]. http://www.unric.org/da/aktuelt/26849-orkenspredning-rammer-mennesker-over-hele-verden
[ 18 ]. http://www.dr.dk/Undervisning/nyhederfraenvarmfremtid/Klimaarkiv/20090513130137_1.htm…...

Similar Documents

Free Essay

Klima I Kultura

...[pic] ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ВОДСТВО Програма за подготовка за испит за директор Модул ТЕОРИЈА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ Семинарска работa: К Л И М А И К У Л Т У Р А Mентор: Kандидат: M-р Благој Трајков Васе Цветков Струмица, мај 2009 год. СОДРЖИНА 1. Вовед ............................................................................... 3 2. Структура на училиштето ............................................. 4 2.1. Училишната клима-значаен структурален елемент на внатрешната структура на училиштето .......................... 4 2.2. Фактори за позитивна училишна клима ................... 5 2.3. Каква клима е воспоставена во нашето училиште ... 5 2.4. Функционална култура во училиштето ..................... 7 3. Заклучок ........................................................................... 8 9. Користена литература .................................................... 9 1. В О В Е Д Во општествено политичкото живеење во една земја, па и во нашата, секој поединец припаѓа во некоја формална или неформална група, заедница, институција или организација. Однесувањето на поединецот во тие интерперсонални односи зависи од многу околности и фактори. Така, најчесто однесувањето на субјектите внатре во секоја организација е одредено-нормирано со посебен......

Words: 1786 - Pages: 8

Free Essay

Coca Cola & Csr

...i verden. Coca Cola har afdelinger og samarbejdspartenere i stort set alle lande, og tilsammen arbejder der 600.000 for denne store virksomhed. Coca Colas produkter kan købes i mere end 200 lande. Coca Cola Enterprises er den tredje største selvstændige Coca Cola tapperi. Coca Cola Enterprises er også det eneste tapperi der har licens til at tappe Coca Colas produkter i Belgien, kontinentale Frankrig, Storbritannien, Luxembourg, Monaco, Holland, Norge og Sverige. Coca Cola Enterprises beskæftiger omkring 4500 medarbejdere i Storbritannien. Coca Cola Enterprises har besluttet sig for at minimere de miljømæssige konsekvensker af deres produkter og aktiviteter. De har særligt fokus på bæredygtig emballage, og genanvendelse, samt energi og klima beskyttelse. Coca Cola Enterprises’ produktion er ISO 14 001 certificeret. 2.2 CSR politik Coca Cola Enterprises’ CSR politik hedder ”Commitment 2020”, denne har de lavet ud fra The Coca Cola Companys ”Live Positively”. CSR politikken har syv hovedpunkter, som minder meget om de syv hovedpunkter der er i ”Live Positively”, men Coca Cola Enterprises har valgt at sætte sit eget præg på CSR politikken. ”Energy conservation/climate change: Reduce the overall carbon footprint of our business operations by an absolute 15% by 2020, as compared to our 2007 baseline. Water stewardship: Establish a......

Words: 4703 - Pages: 19

Free Essay

Dfhasf

...Nuuk og Dikson - levevilkår: Nuuk er hovedstaden i Grønland, og er samtidig Grønlands største by med 16.181 indbyggere. Nuuk ligger ca. 240 km syd for polarcirklen, hvilket resulterer i en gennemsnits temperatur på 7 grader i juli og minus otte grader januar. Byens placering nær kysten betyder at byen er ramt af meget snevejr i vinter månederne november december og januar. Nuuk er truet af den globale opvarmning, og i grønland peger 32 pct. På netop dette som det største problem for Arktis områderne. Levevilkårene i det arktiske område er kendetegnet ved et ekstremt klima, med store variationer. Dyrelivet i området har med tiden tilpasset sig det varierende klima, men dette gør visse dyrearter meget sårbare overfor yderligere påvirkning. Livet i Arktis afhænger meget afhænger meget af jagt fiskeri og rendrift, som i mange områder stadig spiller en stor rolle i forhold til kostsammensætningen. Arktisk kost er fra naturens side sund, den har en højt næringsværdi og man for den nødvendige dosis af de forskellige vitaminer og mineraler. Det er muligt at se en sammenhæng mellem lave risiko for hjertekarsygdomme og mængden af umættet fedtsyre i havpattedyr og fisk. Men på trods af dette ses det at Grønland er udsat for forurenende stoffer, disse forurenende stoffer føres til grønland over store afstande og mange af disse stoffer opkoncentreres i fødekæden. På Grønland, og i Nuuk består en væsentlig del af kosten af dyr som tandhvaler og sæler, som selv befinder sig meget......

Words: 554 - Pages: 3

Free Essay

Happy Birhday

...vores forsøg, kan vi konkludere, at gærcellerne er mest aktive ved de 40 grader. Diskussion: Klimaændringer kan få konsekvenser for dyrelivet i Højarktis, hvor dyrene har tilpasset sig til at temperaturen er under 5oC. Der er ca. 300 forskellige arter, med et varmere klima vil området blive mindre og det kan derved true arterne som kun findes i det område. Det kan også få konsekvenser for fødekæden. Klimaændringer kan også være positivt, det kan bl.a. betyde at der ændres nogle livsbetingelser og det kan medføre, at der vil komme nye arter til området. Et mildere klima vil også betyde, at flere dyr og især planter vil kunne overleve bedre. For de arter hvor havisen spiller en vigtig rolle kan det få store konsekvenser, hvis havisen forsvinder pga. det varmere klima. Det kan medføre at isbjørnen ikke længere kan finde et sted at opholde sine unger og havisen er et rigtig godt jagtområde, der skaffer dyrene(isbjørnen) føde til sig selv og sine unger. Konklusion: Vi kan ud fra gærcelle forsøget(biologi) konkludere, at temperaturen har en indflydelse på gærcellerenes aktivitet. I dette forsøg ser vi, at jo højere temperatur, jo mere aktive bliver gærcellerne, derved kan vi konkludere at gærceller er vekselvarme. De tilpasser sig til omgivelserne. Vi kan drage en sammenligning til Grønland, hvor vi tydeligt ser at dyrene har tilpasset sig til det kolde klima; ved at være udstyret med spæk- og fedt lag. I gæring forsøget skal man nogenlunde kunne bestemme......

Words: 1909 - Pages: 8

Free Essay

Bad Krozingen

...Classica" mit Wellness-Oase und Sauna-Paradies. Hier finden Sie Entspannung, Gesundheit und Genuss. Bad Krozingen ist ein kleines Stück wahrgewordenes Paradies, sonnig und wohltemperiert zwischen Schwarzwald und Vogesen. Mildes Klima und sanfte Hügelketten haben diesem Landstrich das Prädikat ’’Toskana Deutschalnds’’ verliehen. Wer Erholung sucht, hier wird er sie finden, denn Bad Krozingen ist von Natur aus ein Wohlfühlort. Und nicht nur das. Bad Krozingen ist idealer Ausgangspunkt für Rennrad- und Mountainbiketouren sowohl für Einsteiger als auch für ambitionierte Radfahrer. Vor Ort existiert ein reichhaltiges Unterhaltungsprogramm für Jung und Alt, das für jeden Geschmack etwas zu bieten hat. Zur Gunst des lieblichen Landstrichs gesellen sich sinnliche Genüsse in Hülle und Fülle: Kunst, Kultur und Kulinarisches. Das natürliche Heilmittel in Bad Krozingen ist das kohlensäurereiche Mineral-Thermalwasser. Neben einer Temperatur von 39,4°C und einem Mineraliengehalt von über 4000 mg pro Liter haben die Quellen mit 2200 mg pro Liter eine der höchsten Kohlensäurekonzentrationen in ganz Europa. Das Thermalwasser wirkt entspannend und regenerierend, regt darüber hinaus die Durchblutung an. Die klimatischen Verhältnisse mit einem nahezu mediterranen Klima beinhalten warme Sommer sowie milde Winter. Dank seiner guten Verkehrsanbindung ist Bad Krozingen leicht zu erreichen Zm.b mit dem Auto über eigene Autobahnausfahrt Bad Krozingen ; mit dem Zug ; oder mit dem Flugzeug zum......

Words: 376 - Pages: 2

Free Essay

Micheal Jackson

...Kyoto aftalen – besvarelse af problemformulering Hvad er Kyoto protokollen? Kyoto protokollen er en international aftale, der blev lavet med det formål at beskytte jordens klima. De lande der har deltagelse i aftalen er berettiget til at reducere udledningen af 6 drivhusgasser – kuldioxid, metan, lattergas, og industrigasserne HFC’er, PFC’er og SF6. Aftalen udspringer fra FN konventionen ”United Nations Framework Convention on Climata Change (UNFCCC)”. Kyoto aftalens hovedindhold: Første punkt klargør at industri lande skal nedbringe deres udslip af CO2 med 5,2% fra perioden 2008-2012 i forhold til Der er dog stadigvæk forskel på hvor mange % de forskellige lande skal nedbringe deres udslip, da nogle ikke er så langt fremme i den industrielle fase som andre. Danmark og tyskland reducere med 21% Canada og japan reducere med 6% Rusland forbliver det samme f.eks. Spanien, Grækenland og Portugal må øge med øge med henholdsvis 15% 21% -og 25% (da disse ikke er så langt fremme industrielt og derfor ikke har nok energi til at skabe industriel vækst.) Punkt to klargør at ulandende ikke har fået fastgjort nogle reduktionsmål da dette ville ødelægge udvikling og vækst. Punkt omhandler CO2-kvoter, det vil sige at de lande som f.eks. Spanien, Grækenland og Portugal kan sælge dele af sine CO2-kvoter til lande der skal skære ned på CO2-kvoter. Punkt fire beskriver hvordan plantning af en skov kan medregnes ...

Words: 757 - Pages: 4

Free Essay

Klimatologi

...Klimatologi Indledning Klimatologi er viden/læren om klimaet, heraf bl.a. vind, vejr, årstider og klimatyper. Ordet klima betyder hældning. Jorden hælder med en vinkel på 66,5o mellem omdrejningsaksen og jordens omdrejningsplan. Denne hældning er grunden til at vi på jorden har både nat og dag, hvis længde varierer og årstider. Hældningen er også grunden til at vi har forskellige klimaer på jorden, fx kolde polare områder og varme tropiske områder. I Danmark har vi et tempereret klima i et løvskovsområde. Dette klima er karakteristisk ved bl.a. en årsnedbør på mere end 60 cm og varmeste temperaturer er over 10 Co. Klimaet har stor betydning for menneskeheden. Fx ville mennesket ikke kunne leve på jorden uden en atmosfære og et ozonlag til at holde jordens gennemsnittemperatur på 15 Co. Solindstråling: De tre grafer er fra Rungsted Gymnasiums vejrstation. Den første graf illustrerer solindstrålingen de sidste 24 timer (målt i Watt/m2). På x-aksen ses tiden og på y-aksen ses mængden af solindstrålingen. Fra kl. 18-6 er der ingen solindstrålingen, eftersom solen er gået ned. Efter kl. 6 stiger solindstrålingen gradvist, hvorefter den skiftevis daler og stiger. Nummer 2 graf illustrerer temperaturen på samme område og i samme tidsrum. Der ses en tydelig sammenhæng mellem graf nummer 1 og 2. Temperaturen falder ikke lige så brat som solindstrålingen, da jorden og omgivelserne har absorberet energien fra solen og det tager længere tid før denne varme aftager. Efter solen...

Words: 1617 - Pages: 7

Premium Essay

Mechanical

...meetings with manufacturing and quality teams about the process flow of new projects, Arrangement of sample deliveries, Management of customer feedback process - Contributes to risk assessment and executes risk management plans for new projects or for development and improvement of existing projects - Leads engineering changes demanded by customer or initiated by manufacturing team for much more efficient production process with higher safety - Conducts lean production and innovation activities on field - Participates in manufacturing excellence projects having yield of saving, smooth transition of engineering changes and operational efficiency Technical Sales Engineer Klas Isıtma Soğutma Klima Sanayi Tic. Ltd. Şti. – Sep 2011 - June 2012. - Followed-up of projects, orders, invoices, payments and deliveries, quality and start-up of the supplied systems - Sales lead generation for expanding the customer portfolio, built and maintained strong relations with customers - Prepared quotations and processed orders by customized solutions from new products - Technical customer support with maintenance team according to the sales and marketing strategies SKILLS : Foreign Language English : Advanced (American Cultural Association ADVANCED certificate & TOEFL IBT Score: 92) German : Beginner Computer Skills Ms Office Programs - Advanced AUTOCAD - Advanced SolidWorks -......

Words: 742 - Pages: 3

Premium Essay

Caselösning Axeon

...detta avsnitt redogörs för studiens teoretiska referensram. Avsnittet kommer att redogöra tre avsnitt: Selznick’s Model, Lack of Direction samt Preaction Reviews. 2.1 Selznick’s Model Dalton (1971) nämner i sin bok Motivation and Control in Organizations, olika sociologiska modeller som beskriver kopplingen mellan styrning och handling i en organisation. En av dessa är Selznicks modell (figur 1) som fokuserar på ansvarsdelegering och dess oavsiktliga konsekvenser. Selznick nämner att syftet med delegering är möjligheten till en ökad specialisering inom avgränsade områden då organisationen växer. Huvudobjektet för att klara av en ansvarsdelegering är att rätt kompetenser utvecklas, vilket träning har till syfte att uppfylla. Till följd av ansvarsdelegeringen kan splittring uppstå mellan organisationen och dess enheter på grund av att enheternas beslutsfattande fokuserar på att uppfylla de interna målen och inte på vad som är bäst för organisationen. Ju högre nivå av delegering, desto större blir risken att dessa konsekvenser sker. Figur 1. The Simplified Selznick Model 2.2 Lack of Direction En del av ekonomistyrningens uppgifter är att få personer i organisationen att arbeta och handla utefter önskvärda beteenden (Merchant et.al. 2012). Det har visat sig mycket vanligt att anställda underpresterar eller begår misstag enbart för att de inte har förstått sina arbetsuppgifter (ibid.). Merchant et.al (2012) förklarar och betonar att detta kan undvikas genom att......

Words: 1258 - Pages: 6

Free Essay

Maltiske Kultur

...regler kan virke uoverskuelige. Men det er fordi vi sammenligner det med hvad vi har der hjemme, hvor regler betyder alt. Men hvis man kigger på deres adfærd som person er de jo ikke sure i trafiken men meget forstålige. Der bliver givet plads til folk som enlig ikke har forkørsels ret. De er os meget mere tolerante i trafiken. De har den der ”syden” måde at køre på, men de kører i venstre side ligesom i england. Det er på grund af at malta i lang periode har været under engelsk styre. Her har vi 2 forskellige kulture som mødes. Den syden frie måde at køre på og venstre siden køresel og regler fra england. De har os et meget anderledes klima på malta, de har en varmt tørt klima. Hvor der godt kan gå 5 måneder, hvor der ikke falder en eneste dråbe vand. Mange bruger/snakker om sætningen ”klima skaber kultur”. Hvilket de kan have fat i noget om, da klima har en stor betydesle for hvordan folk klæder sig og hvor meget de er udefor. På malta har de den her cafe kultur, hvor man sidder uden foran cafe’en/restauraner. Her sidder du udenfor og er sociale, hilser på folk som går forbi. Hvor vi derimod i danmark sidder indenfor fordi det simpelhen er vejret til at sidde ude. Vi har da os denne cafe kultur her hjemme med det er noget vi har nappet nede fra de varme lande, og det er ikke i så stor omfang som i syden. Mad kan os ha en kulturel værdi, maden på malta er meget Italiensk indspireret da italien ligger meget tæt på. De har dog en ret som er en lokal ret. Det er kanin, du......

Words: 815 - Pages: 4

Free Essay

Noter 1.G

...Sofister. * Sofisme – gøre vores handlinger klare for hinanden. * Gjort brug af retorik i Athen – Taler osv.. * Deliberativ demokrati – ud for fælles forudsætninger kommer vi til gode løsninger. * Platon – dialekt i sandhedens tjeneste. * * * Læsebrev: * Hovedsynspunkt (overordnet påstand): Unge er egoistiske Belæg for den overordnede påstand: fordi de får givet alt fra forældre og staten Belæg: forældrene hjælper de unge med at finde et arbejde Kilde: interview med leder i Kvickly fra avisen Belæg: forældrene ringer til SU-styrelsen for dem Belæg: de unge får lommepenge selvom de er gamle nok til at tjene dem selv Gendrivelse: unge har travlt med uddannelsen Påstand: det vil få konsekvenser for dem senere hen Belæg: når de ikke får ansvar tager de ikke ansvar * * * * To 16/5 2. modul, uge 20 * 1e DA: Læs s. 1-6 i kompendiet.Vælg et element ud, som du gerne vil arbejde videre med på klassen (det kan være kameravinkel, billedkomposition, lys, lyd e.a.), og læs mere om det på s. 7-28.Tag noter, så du kan holde et kort oplæg om det virkemiddel, du har valgt. (kernestof) | * * Jeg har valgt elementet ’’farver’’. * Noter fra teksten: Den sort/hvide film står traditionelt set - måske pga. filmens historiske udvikling som udtryk for autencitet, når det drejer sig om dokumentarisk stof og for realisme, når det drejer sig om spillefilm. I dag bruger man farver. Man kan mene, at en......

Words: 21864 - Pages: 88

Free Essay

Hhkhn

...Engstrandskolen Hvidovrevej 440 2650 Hvidovre Tlf: 3649 6511 Samlede bestemmelser for Folkeskolens 10. klasse afgangsprøver - Fs10 2013 Til elever & forældre Indholdsfortegnelse 10. klasse, Selvvalgt opgave Tilmelding: 2 Prøvetidspunkt: 2 Hjælpemidler: 2 Vejledningen omfatter: 2 Vurdering: 2 Tilmelding: 3 Skriftlige prøver Prøvetidspunkter skriftlige prøver i 10. klasse, maj 2013: 3 Sygdom: 3 Hjælpemidler: 3 En grammatisk oversigt kan være: 3 Hvornår er prøven begyndt? 3 Konsekvenser ved at komme for sent: 3 Konsekvenser af at yde eller modtage uretmæssig hjælp: 3 Huskeseddel til de skriftlige prøver: 3 10. klasse, Selvvalgt opgave Obligatorisk Selvvalgt Opgave Tilmelding: Den selvvalgte opgave er obligatorisk for eleverne på 10. klassetrin. Prøvetidspunkt: Tidspunktet fremgår af linjens årsplan. Opgaven skal være afleveret til bedømmelse og fremlagt, for at eleven kan blive indstillet til prøve. Hjælpemidler: Eleven modtager vejledning under hele opgaveforløbet. Vejledningen skal give den enkelte elev mulighed for at tage udgangspunkt i egne faglige og personlige forudsætninger og i uddannelsesplanen. Vejledningen omfatter: 1. Valg og afgrænsning af emne og indhold i forhold til uddannelsesplanen 2. Brug af arbejdsmetoder og undersøgelsesformer 3. Brug af kilder og materialer 4. Valg af udtryksform Eleven udarbejder et konkret produkt, inden for de rammer, som skolen giver mulighed for. Fremlæggelsen sker i......

Words: 1297 - Pages: 6

Free Essay

Artikel

...om at rejse hjem, men har valgt at lade være. Jeg synes ikke, der er stærke argumenter for at bryde loven for at hjælpe dem. Og jeg finder det ikke særlig evangelisk at bruge irakernes situation til som præst at fremhæve sig selv som god og staten som ond. Ulrik Becker Nissen: Hvor langt man kan gå i sine handlinger som præst, ved jeg ikke. Men Per Ramsdal går i hvert fald ikke for langt i forhold til sit ansvar og sit præsteløfte. Bør det få konsekvenser for Per Rasmdals ansættelsesforhold at være på kant med landets love? Ditlev Tamm: – Det er i hvert fald en overvejelse, om han som præst varetager selve den institutions interesser, som han er ansat af. Eller om han skal overveje at tage konsekvensen. For det kan principielt ikke forenes at være folkekirkepræst og lovbryder. Ulrik Becker Nissen: – Sagen om Per Ramsdal minder om sagen om sognepræst Leif Bork Hansen, som i 1999 blev dømt for at skjule flygtninge. Men dengang var der ingen, der talte om, at det skulle koste ham embedet. Forskellen er, at det politiske klima er skiftet. Dansk Folkeparti har fået mere indflydelse, og der er mere fokus på præsten som statslig embedsmand. Debatten om Per Ramsdal er derfor mere et spørgsmål om politik end teologi. mikkelsen@kristeligt-dagblad.dk...

Words: 889 - Pages: 4

Free Essay

Himalaya

...herausgehoben. -Subduktionszone, Eine Kruste taucht unter die Andere. Das bewirkte das Entstehen von Himalaya. Fossilienfunde in Tibet zeigen, dass die Entstehung des Himalayas auch große Auswirkungen auf das Klima hatte. Lag Tibet früher viel näher am Äquator, ist es heute eine aride Trockenzone im Wetterschatten des Gebirges. Der Himalaya hebt sich immer noch um ca. 1 bis 2 cm pro Jahr, außerdem konnten neueste Messungen eine Bewegung nach Nordosten feststellen. Das Klima im Himalaya ist auf der Erde einzigartig. Das Himalayagebirge fungiert allein aufgrund seiner großen Höhe als Klimascheide zwischen dem Subkontinent Indien und der Hochplatte Tibets. Die kalten Nordwinde kommen nicht über das Gebirge. Im Süden davon bleibt es daher für den Breitengrad unverhältnismäßig warm. Umgekehrt gelangen die feucht-schwülen Monsunwinde nicht über den Himalaya nach Norden. Hinter dem Himalayagebirge ist es daher ausgesprochen trocken. Hier sind deshalb auch die bekannten ausgedehnten Wüsten Gobi und Taklamakan zu finden, die zu den trockensten Gebieten der Erde zählen. Die Südseite des Himalayas ist also geografisch und klimatisch völlig anders als die Nordseite. Während sich an den Südhängen Monsunregen und Steigungsregen abregnen und dort für Feuchtigkeit und Vegetation sorgen, bleibt das Klima im Norden des Gebirges trocken und kalt. Eine der ersten Studien zur Entwicklung der Eisdicke an vierzig Gletschern im westlichen Himalaya anhand von Satellitenbildern kam zu dem......

Words: 429 - Pages: 2

Free Essay

Docx

...Blacker og andre se i modellen? Hvordan finder man befolkningsvæksten i den demografiske transitionsmodel? Hvornår er den størst? I power pointet er fase 1 til 5 gennemgået og modellen er sammenlignet med den faktiske udvikling i Danmark. Blackers model brugt på Danmark Hvorfor blev landbrugsproduktionen forøget? Hvordan er den gode cirkel? Hvordan blev hygiejnen forbedret? Hvorfor falder fødselsraten i fase 3? Opsummer de tre trin, der er årsag til den faldende dødelighed. Hvordan er forholdet mellem model og virkelighed ved fase 3-4 og hvorfor? Hvordan var fødselshyppigheden i 1930'erne og hvorfor? Hvilke konsekvenser har det fået senere - hvornår? Hvordan var fødselshyppigheden i 1940'erne og hvorfor? Hvilke konsekvenser har det fået senere - og hvornår? Hvorfor stiger dødsraten efter 1950? Hvad er karakteristisk for fase 5 og hvilke konsekvenser ser du? Hvornår reproducerer en befolkning sig selv? Hvilke kritikpunkter er der af modellen?...

Words: 364 - Pages: 2