Free Essay

Kanser Sa Suso

In: Other Topics

Submitted By Iam17
Words 2416
Pages 10
Pumili ng paksang tatalakayin.
Brainstorming
Activity 1
Kalusugan
Dentista
Ospital
Pasyente
Gamot
Ehersisyo
Dyeta
Serbisyong pang-medikal
Medisina
DOH
Red Cross
Tuberculosis
Kanser
Check-up
Dengue
Nars
Medical Technologist
Radiological Technologist
Pharmacist
Physical Therapist
Malaria
AIDS
HIV
Bitamina

Sustansya
Nutrisyon
Bakuna
Kalinisan
Kapaligiran
Paunang lunas
Operasyon
Protina
Epidemya
Lagnat
Sipon
Ubo
Diabetes
SARS
Resistensya
Lunas
Trangkaso
Dextrose
Blood test
Injection
Klinika
Mikrobyo
Virus
Fungi
Dumi

Hepatitis
Emphysema
Asthma
Cardiologist
Pulmonologist
Neurologist
Obstetrician Gynecologist
Pediatrician

Activity 2:
Med Tech
CLSI
LAI
Shigella
Salmonella
E. Coli
Venipuncture
Cloning
Urine
Fecalysis
Semenalysis
Urinalysis
Stem cells
Fecal matter
CBC
FBS
ART
Blood
Hematocrit
Hemoglobin
RBC
WBC
Thrombocytes

Clinical Chemistry
Parasitology
Hematology
Microbiology
Blood Banking
Histopathology
Clinical Microscopy
Immunology
Serology
Pathology
Code of Ethics
Biomedical wastes
PAMET
PASMETH
Microscope
Slides
Syringe
Cover slip
Cuvette
Aspirator
Pipette

Stains
Reagents
Body fluids
Universal precaution
Streptococcus pyogenes
Staphylococcus
Malariae
Vivax
Ovale
Falciparum
Clostridium
Anne Fagelson
Hippocrates
Centrifuge
Ospital
Test tube
Test tube holer
Gloves
Lab gown
Giardia lamblia
ASCP

Goggles
Bacillus anthracis
Sterilize
RA 5527
RA 7170
RA 6969
Biomedical wastes
Analyzers
Fungi
Bacteria
Virus
Dr. Douglas
Sputum
Bioaccumulation
Hepatitis
Syphilis
Cellulitis
Tuberculosis
DENR
DOH
EMB

Ilimita ang napiling paksa.

Napiling paksa: Kalusugan

Ang Kalusugan

Estado ng kalusugan sa Asya

Estado ng kalusugan sa Pilipinas

Pangunahing sakit sa Pilipinas

Kanser

Kanser sa suso

Tukuyin ang tiyak na layunin sa pagsulat.
Mga layunin ng pagsulat tungkol sa kanser sa suso: 1. Ano ang mga kaalaman mo tungkol sa kanser na ito? Sapat na ba ang mga ito? 2. Saan ito nakukuha o nanggaling? 3. Paano ito maiiwasan at malulunasan?

Gumawa ng balangkas batay sa mga impormasyong nakalap.
Paksa: Kanser sa Suso I. Mga Karaniwang Impormasyon tungkol sa Kanser sa Suso A. Kaunting Statistiks tungkol sa Kanser sa Suso B. Ang Maikling Depinisyon ng Kanser sa Suso C. Mga Sintomas ng Kanser sa Suso D. Ang Maaaring Panggalingan ng Kanser sa Suso II. Ang Pinagmumulan ng Kanser sa Suso A. Ang Pagdedebelop ng Kanser sa Suso B. Mga Maaaring Pagmulan ng Kanser sa Suso C. Mga Paunang Sintomas ng Kanser sa Suso III. Mga Sintomas ng Pagkakaroon ng Kanser sa Suso A. Mga Maaaring Gawin B. Mga Karaniwang Karamdaman C. Mga Pisikal na Pagbabago IV. Mga Pagsusuring Ginagawa A. Mga Karaniwang Pagsusuri sa Laboratoryo B. Mga Radiographic na Pagsusuri C. Mga Pagsusuring Pinapagawa ng Doktor V. Mga Lunas sa Kanser sa Suso A. Ang Operasyon sa Suso B. Mga Gamot o iba pang mga Droga na maaaring maging Lunas C. Mga iba pang Paraan na Lunas VI. Kanser sa Suso sa mga Lalaki A. Mga Sintomas B. Mga Lunas C. Pinagkaiba sa Kanser sa Suso ng mga Babae

Kanser sa Suso: Isang Nakababahalang Sakit

Panimula
(Teknik na ginamit: Paglalahahd ng isang kakaiba o kapuna-punang pahayag)

20,000 inosenteng buhay ng mga tao ang nababawas sa populasyon ng mundo kada araw dahil sila ay namamatay sa sakit na kanser sa suso.

Noong nakaraang taong 2010, nakapagtala ang World Health Organization ng 8.2 milyon na bilang ng mga namatay sa sakit na kanser. Isa sa may pinakamaraming kaso dito ay ang kanser sa suso o breast cancer sa Ingles. Naitala na 521,000 ang namatay noong 2010 nang dahil sa kanser na ito. Tunay na nakababahala ang ganitong karaming bilang sapagkat maraming inosenteng buhay ang nawawala kada-araw. (lead-in) Ang kanser sa suso ay nagsisimula sa pagbubuo o pagkumpol-kumpol ng mga selyula o cells at ito ay nagreresulta sa bukol o tumor sa may bahagi ng suso. Maaaring malaman ng isang tao kung taglay niya ang kanser na ito sa pamamagitan ng paghawak ng kanyang suso at kung nalaman niya na mayroong bukol ito, kailangang ipatingin agad ito sa doktor. Mararamdaman din niya na mayroong pagkirot malapit sa kanyang suso dahil isa ito sa mga sintomas. Ang kanser na ito ay maaaring kumalat sa pamamagitan ng pagdaloy ng dugo na mayroong cancer cells at ito ay nagreresulta sa pagkakaroon ng komplikasyon sa ibang bahagi ng katawan. (taga-ugnay) Ang kanser sa suso ay isang sakit na nakababahala, hindi dapat ipagpawalang bahala, at nangangailangan ng agarang pansin dahil isa ito sa may pinakamaraming kasong naitala na nakakitil ng maraming buhay; hindi lamang sa suso ng isang tao pwedeng magkaroon ng komplikasyon dahil maaari itong kumalat sa ibang parte ng katawan; hindi lamang babae ang pwedeng magkaroon ng ganitong klaseng kanser dahil pwede rin itong makuha ng mga kalalakihan; at higit sa lahat may 10 porsyentong posibilidad na maaari itong mamana o makuha sa magulang na nagtataglay ng kanser na ito pero mayroon namang mga epektibong lunas at mga pagsusuri na maaaring gawin upang ito’y maagapan. (tesis isteytment)

Katawan
(Teknik na ginamit: Deskriptibo at Pagbibigay Depinisyon)

Nararapat lamang na ating malaman kung paano at saan nagsisimula ang kanser sa suso upang maiwasan natin ang pagkakaroon ng sakit na ito. Lima hanggang sampung porsiyento (5% - 10%) lamang ng kanser ang namamana o hereditary at nobenta porsiyento (90%) naman ang dahil sa abnormal na pagdami ng selyula. Bilyun bilyong selyula ang makikita sa suso at ang mga selyulang ito ay regular na namamatay at napapalitan ng bago. Ngunit kapag may abnormal na pagdami ng mga selyula, nagkakaroon ng kamalian sa DNA o genes na lalong nagpapataas ng posibilidad na magkaroon ng kanser ang tao. Halos lahat ng kanser sa suso ay nagmumula sa mga selyula malapit sa parte ng suso kung saan mayroong lobes at ducts at kadalasan, ang mga ito ay carcinoma. Ang carcinoma ay ang abnormal na pagdami ng mga selyula sa tisyu ng isang bahagi ng katawan. Nangyayari ito kapag ang DNA ng mga selyula ay napinsala at nagreresulta naman ito sa hindi mapigilang pagdami ng mga selyula sa suso na nagiging tumor o bukol. Iilan sa mga ito ay ang Ductal Carcinoma at ang Lobular Carcinoma na maaaring kumalat patungo sa mga lymph nodes, tissues ng suso at sa ibang bahagi ng katawan. Ang Lobular Carcinoma ay nagsisimula sa lobules samantala, ang Ductal Carcinoma naman, na kadalasang sanhi ng kanser sa suso, ay nagsisimula sa milk duct. Ang edad, pag-inom ng alak, long term use of hormone replacement therapy ay ilan lamang sa iba pang mga bagay na maaaring magpataas ng posibilidad ng pagkakaroon ng kanser sa suso.

Maaaring malaman ng isang tao kung siya ay may kanser sa suso batay sa mga sintomas na kanyang nararamdaman. Ang isang paunang sintomas na maaaring maramdaman ng isang tao ay ang pagkakaroon ng bukol sa kanyang suso o malapit sa kili kili. Ang higit sa 80% ng kaso sa kanser sa suso ay natutuklasan sa pamamagitan ng pagsalat ng tao sa kanyang suso. Ang bukol na lumilitaw dito ay karaniwang hindi nagdudulot ng pananakit. Maaari ring indikasyon ng kanser sa suso ang patuloy na pagkirot o pananakit sa bahaging suso. Bukod sa bukol at pananakit, maaari ding indikasyon ang pagbabago ng laki, hugis, kulay, at temperatura ng suso. Mapapansin sa isang taong may kanser sa suso ang pagkakaroon ng mapula at tila yari sa balat ng kahel na prutas ang kanyang suso. Ang paglubog, pangangati, at parang nasusunog na nararamdaman sa utong ay ilan din sa mga sintomas ng kanser sa suso. Ang utong ng isang taong may kanser sa suso ay naglalabas ng likidong malinaw o kakulay ng dugo at hindi ito napipigilan. Ang huling sintomas na maaaring maramdaman o makita ay ang pagkakaroon ng magkaibang hugis at laki ng dalawang suso. Lahat ng mga nabanggit na sintomas ay maaaring mapansin ng isang tao na posibleng nagkaroon ng kanser sa suso.

Ang kanser sa suso ay nakababahala kaya mayroong mga pagsusuri na ginagawa o diagnosis upang malaman kung ang tao ay positibo sa kanser na ito. Ang mga pagsusuri ay ipinapagawa ng doktor upang matiyak kung may kanser nga ba sa suso ang isang tao at upang malaman niya ang pinakamainam na gawin upang ito ay malunasan. Ang mga screening tests katulad ng mammogram ay isinasagawa kada taon sa mga taong malusog ang pangangatawan at walang kanser sa suso. Ang pangunahing dahilan nito ay upang malaman ng mas maaga kung ang tao ay positibo sa kanser bago pa magdebelop ang mga paunang sintomas at sa ganitong paraan mas madaling magagamot ang kanser. Ang mga diagnostic tests naman katulad ng biopsy ay isinasagawa sa mga taong mayroong kasner sa suso dahil nagdebelop na ang mga sintomas at nagpositibo sila sa screening test. Isinasagawa ito upang malaman kung gaano na kalala ang kanser at kung kumalat na ito sa iba pang bahagi ng katawan. Nakakatulong ito sa mga doktor upang malaman nila ang nararapat na lunas sa pasyente. Sa kalagitnaan ng paglunas sa kanser, isinasagawa ang mga monitoring tests upang masubaybayan ng doktor kung epektibo ang isinasagawang lunas. Ang mga pagsusuri o tests na ginagawa ay ang mga Biopsy, Blood Cell Counts, Blood Chemistries, Blood Marker Tests, Bone Scans, Breast MRI (Magnetic Resonance Imaging),Breast Physical Exam, Breast Self-Exam (BSE),CT Scans (Computerized Tomography),Chest X-Rays, Digital Tomosynthesis, Ductal Lavage, FISH Test (Fluorescence In Situ Hybridization), IHC Tests (ImmunoHistoChemistry), Inform HER2 Dual ISH Test, MammaPrint Test, Mammograms, Mammostrat Test, MarginProbe, Molecular Breast Imaging, Oncotype DX Test,PET Scans, Prosigna Breast Cancer Prognostic Gene Signature Assay, Thermography and Ultrasound. Malalaman din sa mga pagsusuring ginagawa ang antas o stage ng kanser. Ito ay ginagamitan ng mga bilang Romano mula 0 hanggang IV. Ang antas 0 ay nangangahulugang ang kanser ay nananatili sa suso at hindi pa ito kumakalat. Ang antas IV ay nangagahulugang laganap na ang kanser at kumalat na ito sa iba pang bahagi ng katawan. Ang lahat ng mga pagsusuri ay isinasagawa upang mabigyan ng ideya ang doktor kung ano ang pinakamainam na lunas. Hindi malalaman ng isang doktor kung ang tao ay positibo sa kanser sa suso kung hindi siya dadaan sa mga pagsusuri,

Ang taong mayroong kanser sa suso ay hindi dapat mawalan ng pag-asa dahil mayroong mga lunas sa malubhang sakit na ito. Batay sa resulta ng mga pagsusuring ginawa at sa antas ng kanser, ang taong may kanser at ang doktor ay magpapasiya kung ano ang pinakamainam na lunas upang ito ay magamot. Isa sa mga lunas ay ang operasyon sa suso. Ang pangunahing layunin ng operasyon ay ang matanggal ang mga selyula ng kanser sa suso upang mapigilan ang mabilis na pagdami ng mga ito. Ang operasyon ay maaaring Breast-Conserving Surgery (BCS) o mastectomy. Sa BCS, ang mga tisyu lamang na may kanser ang tinatanggal samantalang sa mastectomy, ang buong suso ng tao ay tinatanggal dahil sa laganap na ang kanser dito. Ang isa pa sa mga maaaring lunas ay ang radiation therapy. Sa radiation therapy, gumagamit ng mga sinag na may mataas na enerhiya (high-energy beams) ang doktor upang mapatay ang mga selyula ng kanser. Madalas na ginagawa ang radiation therapy pagkatapos ng BCS upang masiguro na mapatay ang mga selyula ng kanser na natira sa suso. Ang mga pasyenteng dumaan sa proseso ng mastectomy ay nangangailangan ng radiation therapy kung ang bukol sa kanyang suso ay umabot sa 5 sentimetro. Ang isa pa sa mga lunas ay ang systemic therapy. Sa systemic therapy, ang gamot o droga para sa kanser ay tinuturok sa mga veins o ipinapainom sa pasyente. Ang gamot ay dumadaloy sa dugo upang masugpo ang mga selyula ng kanser sa iba pang bahagi ng katawan. Kabilang sa systemic therapy ang chemotherapy, hormone therapy at targeted therapy. Ang mga lunas na nabanggit ditto ay karaniwang ginagawa dahil ito ang mga pinakamabisa.

Hindi lamang ang mga babae ang maaaring magkaroon ng kanser sa suso dahil ang sakit na ito ay maaari ding magdebelop sa mga lalaki. Ang kanser sa suso sa mga lalaki ay bibihirang mangyari at mayroon lamang isang porsyentong pagkakataon na magdebelop ito sa mga lalaki. Mas tumataas ang panganib ng kanser sa suso sa mga lalaki kapag tumaas ang bilang ng estrogen sa katawan, sa radiation exposure, at kung may kasaysayan ang pamilya niya sa kanser sa suso. Maaari din itong magdebelop kapag nagkarooon ng pagbabago sa ayos sa mga genes ng lalaki. Ang Ductal Carcinoma ang karaniwang uri ng kanser sa suso na nagdedebelop sa isang lalaki. Ang karaniwang sintomas ay ang pagkakaroon ng bukol malapit sa utong ng suso ng lalaki. Ang mga antas ng kanser sa lalaki ay katulad din ng sa mga babae. Ang antas 0 ay nangangahulugang hindi pa ito kumakalat at ang antas IV naman ay nangangahulugang laganap na ito at kumalat na sa ibang bahagi ng katawan. Ang mga lunas na maaaring isagawa ay katulad din ng lunas sa kanser sa suso sa mga babae. Ang ilan sa mga ito ay ang operasyon, chemotherapy, radiation therapy, at hormonal therapy. Ang mga pagsusuri, sintomas, at lunas sa kanser sa suso sa mga lalaki ay katulad din ng sa mga babae at ipinapakita lamang na hindi ligtas ang sinuman sa sakit na ito.

Konklusyon
(Teknik na ginamit: Paglalahad ng buod)

Sa madaling salita, nararapat lamang na bigyan ng pansin ang kanser sa suso sapagkat maraming tao ang namamatay sa sakit na ito. Hindi ito dapat ipagpawalang bahala dahil nagdudulot ito ng maraming komplikasyon sa ating buhay at maaari itong kumalat sa iba pang bahagi ng ating katawan. Mas mainam ang laging pagpapatingin sa doktor upang masubaybayan ang estado ng iyong buhay at upang makita ng mas maaga ang mga senyales ng kanser. Pagkatapos ng iyong pagbabasa, ikaw ba ay nabigyan ng linaw sa sakit na ito? Kung oo, bumisita ka na sa iyong doktor upang mapanatili na malusog ang iyong pangangatawan.

Mga Sanggunian:

http://www.webmd.com/breast-cancer/guide/understanding-breast-cancer-symptoms http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/en/ http://www.breastcancer.org/risk/factors/genetics http://www.medicinenet.com/male_breast_cancer/article.htm http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/invasive-lobular-carcinoma/basics/definition/con-20033968

http://www.buhayofw.com/medical-advice/cancer/breast-cancer-o-kanser-sa-suso-o-dede-ano-sintomas-gamot-lunas-53bf7f67cabd4#.VgduSSubKJs

http://www.breastcancer.org/symptoms/types/idc

http://www.breastcancer.org/symptoms/types/ilc

http://scienceblog.cancerresearchuk.org/2013/02/19/tracing-the-roots-of-breast-cancer/

http://www.wehi.edu.au/wehi-tv/origin-breast-cancer http://jjco.oxfordjournals.org/ http://www.gmanetwork.com/news/story/329126/cbb/phl-has-highest-breast-cancer-rate-in-asia http://patient.info/health/breast-cancer-hereditary-factors http://www.breastcancer.org/risk/factors/genetics http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/en/ Siegel, R. MPH, et. al. (2013). Breast Cancer Facts and Figures 2013-2014. Atlanta, Georgia: American Cancer Society
Chan, D. MD. (2006). Breast Cancer Real Questions, Real Answers. New York: Avalon Publishing Group, Inc.…...

Similar Documents

Free Essay

Mga Kasanayan Sa Akademikong Pilipino

...MGA KASANAYAN SA AKADEMIKONG PAGBASA Introduksyon May mahalagang bahaging ginagampanan ang pagbasa sa paghahasa ng talino ng tao. Kailangan ang maunawaang pagbasa tungo sa ganap na pag-unawa ng ano mang disiplinang saklaw ng kaalamanng tao. Kaugnay nito,dapat mabatid na ang pagbasa ay isang makrong kasanayang binubuo ng mga maykrong kasanayan. Sa medaling sabi, may mga kasanayang kailangang linangin ang sinumang tao upang siya ay maging isang epektib na mambabasa. Lalo na sa akademikong pagbasa, may mga ispesipik na kasanayang kailangang malinang upang ang pagbabasa ay maging higit na kawili-wili at prodaktib na karanasan para sa sinuman. Isa sa mga ispesipik na kasanayang ito ang pagtukoy sa hulwaran ng organisasyon ng teksto na tinalakay na sa naunang leksyon. Ang iba pang kasanayang mahalaga sa akademikong pagbasa ay ang mga sumusunod: 1. PAG-UURI NG MGA IDEYA AT DETALYE Makakatulong nang malaki ang kaalaman sa paksang pangungusap na siyang sentro o pangunahing tema/pokus sa pagpapalawak ng ideya at mga sumusuportang detalyena tumutulong, nagpapalawak, nagbibigay-linaw sa paksang pangungusap. Ang paksang pangungusap ay ang pangunahing tema sa anumang tekstong ekspositori. Ito ang batayan ng mga detalyeng inilahad sa isang teksto. Kadalasa’y makikita ito sa unang talata at huling talata ng tekstong ekspositori. Maaring implayd o ekspresd ang paksang pangungusap kung ito ay nasa unahan. Kung ito ay nasa hulihan, nagiging kongklusyon ang paksang......

Words: 2507 - Pages: 11

Free Essay

Sas-Project

...SAS also known as “Statistical Analysis System” institute was founded in 1976. It all started at North Carolina State University (NCSU) as a project to analyze agricultural research, but the need for statistical analysis skyrocketed and thus SAS was founded. Two NCSU faculty members headed the project, Jim Goodnight and Jim Barr each one playing a major role in the development of SAS. With the help of Jane Helwig, a documentation writer, and John Sall, a computer programmer, the SAS core team was formed. These four people are given credit for co-founding the company. The company had their first user conference in 1976 to determine if the company could stand independently. They had more than 300 people attend this conference. With their customer clientele already growing and reaching nearly 100, they were sure that this company could be a success. Late in 1976, the co-founders left NCSU and formed the company in an office building across from the University. In 1976, they had small rooms filled with computers lined wall to wall. Base SAS, the first program created by the company, was stored on a punch card consisting of 300,000 lines of code. By 1977, SAS was awarded the first outstanding software recognition award and was placed on the Data pro Software honor roll. By 1978, SAS had 21 employees and over 600 customer sites. In 1976, SAS’s main concern was the customer; therefore, they issued a survey called the SASware Ballot, which still exists today. With this ballot......

Words: 283 - Pages: 2

Premium Essay

Sas 112

...MEMORANDUM TO: Accounting Staff FROM: Junior Accountant DATE: September 23, 2013 SUBJECT: Replacement of SAS 112 with SAS 115 The American Institute of CPAs (AICPA) Statement on Auditing Standards (SAS) Number 115 supersedes SAS Number 112. Going forward, auditors are to use rule SAS 115 when performing internal control audits. The rules have some similarities. However, the key differences in the rules are the definitions for control deficiency, significant deficiency, and material weaknesses. The change in rules also creates more opportunities for accounting firms to offer services. Similarities between SAS 112 and SAS 115: Similarities exist between SAS 115 and SAS 112. The rules require auditors to look at deficiencies found during an audit. The auditor must continue to identify the deficiencies found as significant deficiencies or material weaknesses.1 SAS 112 and SAS 115 require auditors to determine if internal controls can prevent and detect errors. Management receives written communication of the findings, as before. Both rules require management to become more aware of the weaknesses in the organizational internal controls. The differences in rules SAS 112 and SAS 115 are as significant as the similarities. Differences between SAS 112 and SAS 115: The differences between SAS 112 and SAS 115 are subtle but important. The major difference between the two rules is the definition of control deficiency, significant deficiency, and material......

Words: 1974 - Pages: 8

Premium Essay

Sas Airlines

...conclusions, we collected and evaluated 1,283 observations across 30 airlines, over a 12-year period beginning in 2000. We used this information to analyze the effects of a variety of independent variables on our dependent variable of revenue (both domestic and international). The independent variables we examined included number of flights, baggage fee revenue, fuel costs, amount of fuel consumption, and the dollar amount spent on advertising. These variables were divided into both domestic and international amounts. To complement our findings and evaluate data on a more disaggregated level, we separated the airlines into major and minor airlines. We placed all of the data we collected into Excel and then imputed all of the Excel information into SAS in order to run our analysis. II. Description of Variables All of the variables we analyzed, except for advertising spending, were found utilizing the RITA database provided by the Department of Transportation. Advertising spending data for airlines was found via Ad$pender. Ad$pender and RITA are both discussed further in Section III. Each variable was broken down to a per quarter basis. Independent Variables: * Domestic Flights- The number of domestic flights that the airline had from 2000-2011 * International Flights- The number of international flights that the airline had from 2000-2011 * Domestic Fuel Consumption- The amount of fuel consumed in gallons domestically from 2000-2011 * International Fuel......

Words: 3762 - Pages: 16

Premium Essay

Bank Sa

...BANK SA Standard Variable Rate Home Loan Flexibility and great features with a Standard Variable Rate Home Loan! For a limited time, save 0.97% p.a. off our standard variable rate with Advantage Package for loans of $500,000 or more* * Get a competitive variable interest rate without being locked in for a set term * Flexible repayment options * Full interest offset facility to help you save interest on your home loan * Request to redraw funds from your extra payments, when you need it* * Perfect for buying a home, building or buying vacant land Fees | Save when you package your home loan, selected credit card and transaction account with Advantage Package, an annual package fee of $395 applies. | Establishment fee | * $6002 or * $0 with Advantage Package3 | Monthly administration fee | * $10 or * $0 with Advantage Package3 | Repayment Frequency | * Principal and interest repayments for up to 30 years, or * Interest based repayments for up to 15 years. | Additional payments | * Make additional payments at any time at no cost * Calculate what you could save by making extra payments | Automatic repayments | * Set up convenient automatic repayments from your nominated BankSA bank account | Overview Competitive interest rate * Get a competitive variable interest rate.   Choice of loan term & repayments * Choice of term up to 30 years for principal and interest repayments or up to 15 years for......

Words: 301 - Pages: 2

Premium Essay

Sas 112

...SAS 112 and SAS 115 Explanation to Key Clients Tara Stanley, Kenya Irving and Cynthia Etzel COM/530 Communications for Accountants August 25, 2014 Gloria Davis MEMORANDUM TO: Clients of ACE Accounting FROM: Kim Jones, Junior Accountant DATE: August 25, 2014 SUBJECT: Statement of Accounting Standards SAS 112 and SAS 115 Auditing Changes In response to the recent changes to the auditing processes, our company felt the need to clarify the changes and how they will affect your company. The SAS 112 and SAS 115 enforce changes to the auditing process for private companies, governments and non-profit organizations. These changes bring the audit process in line with current processes already in place for publicly held companies. The changes went into effect for audits of financial statements ending on or after December 15, 2006 and December 15, 2009 respectively. The significant changes apply to the definitions of internal control deficiencies, significant deficiencies and material weaknesses. The SAS 112 defines internal control deficiencies as “a design or operation of a control that does not allow management or employees to prevent or detect misstatements on a timely basis” (American Institute of CPAs, 2006). The SAS 115 further defines internal control deficiencies by adding the word correct to the definition. Under the SAS 112, auditors are required to note whether or not the internal controls could detect and prevent errors. ......

Words: 466 - Pages: 2

Premium Essay

Sa-Sa

...Sa-Sa has several methods to segment their customers. The primary method is to classify customers as tourists or residents. Customers can fall into a third category of Mainland residents after the join-venture with Ebeca. With no tariffs on beauty products in Hong Kong, tourists are a major customer base for the perfume and cosmetics industry. The largest chunk of tourists come from mainland China, followed by Taiwan and then by South East Asia. The customers prefer imported products from Europe, USA and Japan as the products reflect quality and prestige. The customers can then be further profiled by their demographics and buying behavior. The three customer segments are Real Spenders, Best Overall Value Seekers, and Convenience seekers. The real spenders are in their 20s and 30s and are high-income earning professionals, managers or business owners. They spend the highest on skincare products, cosmetics, and fragrances/health supplements. They don’t spend as much on hair care products as they might be going to professional stylists and getting their products from the salon. This segment has the highest number of purchases at Sa-Sa. They might be ones more likely to buy the in-house products leading to greater profit margins for Sa-Sa. One way Sa-Sa can compete is to sell more luxury products to the real spender segment and generate higher profits. Convenience seekers are usually above 40 years of age and include housewives, blue-collar and part-time workers. They have......

Words: 846 - Pages: 4

Free Essay

Sas Insitute

...Erica Graham 1  Erica Graham   Prof. Poznanska  International Business  Final Paper  3/6/2015    Introduction:      SAS Institute Inc is by far the world largest private software company. It is known for  two things, it was the first company to make software for analyzing data, and how it treats its  employees. “SAS Institute is probably the most important software company that you’ve never  heard of.” (Fishmen) Yet a majority of the people in the United States and overseas uses SAS  technology every day without knowing where and how it came into being. SAS is considered to  be the sanest company in America, with the lowest turnover rates for employees across the  world. “The company experiences annual turnover in the range of 2­3% compared to an industry  average of 22%.” (Crowley)   This is due to the way that SAS operates, putting its workers and their job satisfaction  above everything else.  SAS institute is also one of the very few companies to take a  sustainability approach to business, one in which it holds the value of people above all else.  “SAS has found that by being an especially benevolent and respected organization, they  consistently produce the most optimal workplace performance.” (Crowley)   Reason for International Expansion:  Erica Graham 2  In 1966 there was no company called SAS, but the foundation for this fast growing  multinational company was laid. In 1966 the need for computerized statistics programs was ......

Words: 1761 - Pages: 8

Premium Essay

Sas 99

...SAS 99 AND ITS CHALLENGES TO THE ACCOUNTING PROFESSION Submitted by: Ronneil I. Capones Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit, also known as Statement on Auditing Standard 99 was issued in November 2002. It is a revision to improve the deficiencies of SAS 82 with regards to audit process and quality (Marczewski and Akers, 2005, p. 38). The revision of SAS 82 was started prior to the huge accounting scandals that shook public confidence in the reliability of audits. Nevertheless, it gave the accounting profession more focus on tackling the issues of fraud detection on audits Three key fraud risk factors are classified and described in SAS 99; incentive/pressure to perpetrate fraud, opportunity to carry out the fraud, and attitude/ability to rationalize the fraudulent action. Incentives or pressure to perpetrate fraud may arise from the threat of losing profitability as a result of failures in the industry, declining product demand, frequent negative cash flows from operations, threat of losing job because of pressure from management to meet analysts’ expectations are a few examples (Casabona and Grego, 2003, p. 17). Opportunities to carry out fraud are characterized by the following conditions; abundance of transactions with related parties not within the normal course of business, unusual complex transactions coupled with subjective judgments, ineffective monitoring by management, board of directors, and audit committee (Casabona and Grego, 2003, p.17)...

Words: 687 - Pages: 3

Free Essay

Procedure in Sas

...SAS Global Forum 2008 Reporting and Information Visualization Paper 264-2008 PROC TABULATE® and the Neat Things You Can Do With It Wendi L. Wright, CTB / McGraw-Hill, Harrisburg, PA ABSTRACT This paper starts with an introduction to PROC TABULATE®. It looks at the basic syntax, and then builds on this syntax by using examples on how to produce one-, two-, and three-dimensional tables using the TABLE statement. Some of the examples cover how to choose statistics for the table, labeling variables and statistics, how to add totals and subtotals, working with percents and missing data, and how to clean up the table. The presentation then shows several examples using the ODS STYLE= option in PROC TABULATE to customize tables and improve their attractiveness. This option is versatile and, depending on where the option is used, has the ability to justify cells or row and column headings, change colors for both the foreground and background of the table, modify borders, add a flyover text box in ODS HTML, or add GIF figures to the row or column headings. INTRODUCTION PROC TABULATE is a procedure that displays descriptive statistics in tabular format. It computes many statistics that other procedures compute, such as MEANS, FREQ, and REPORT and displays these statistics in a table format. TABULATE will produce tables in up to three dimensions and allows, within each dimension, multiple variables to be reported one after another hierarchically. There are also some very nice......

Words: 3610 - Pages: 15

Free Essay

Sa Ibabaw Ng Kubyerta Report

...I. SA KUBYERTA ( Kabanata I ) Submitted by: Synar Fabes Arriola Michael Vince Rene Corpuz Submitted to : Ma’am Michelle Viernes II. MGA TAUHAN * Kapitan ng Barko – Isang beteranong marinero ang kapitan ng barko. Siya ay may malawak na karanasan sa paglalakbay sa iba’t ibang panig ng mundo noong kanyang kabataan lulan ng matutuling at malalaking barko. * Donya Victorina de Espadaňa – Larawan si Donya Victorina ng isang Pilipinang walang pagpapahalaga sa kanyang lahi. Inaalimura, tinutuligsa at itinatakwil ang mga Indiong kanyang kalipi. * Don Custodio de Salazar y Sanchez de Monteredondo – Nakapag asawa ng maganda at mayamang mestisa. Umangat ang kanyang posisyon hanggang nagging opisyal na tagapayo ng Kapitan Heneral dahil sa likas niyang talino. Ang mga salitang masipag, mapanuri, matalino, palaisip ay ilan lamang sa mahuhusay na bansag sa kanya dahil ito sa mabuting panulat ni Ben * Ben Zayb – Ang mamamahayag na malayang mag-isip at minsan ay kakatwa ang paksang nais niyang isulat magkaroon lamang ng ilalathala. * Padre Camorra – Isang batang paring Pransiskano na mahilig makipag-tungayaw kay Ben Zayb sa kung ano-anong bagay na maibigan. Siya ang kura ng Tiani. Wala siyang galang sa kababauhan lalo na sa magagandang dilag. * Padre Bernardo Salvi – Isang paring Pransiskano na pinakikinggan at iginagalang ng iba pa niyang kasamahang prayle. Siya ay mapag-isip. Umiibig ng lubos kay Maria Clara at kompesor ng dalagang ito ni Kapitan......

Words: 1052 - Pages: 5

Premium Essay

Strategy Sas

............................ 11 9. Appendix ........................................................................................................................................... 13 3 1. Introduction Scandinavian Airlines (SAS AB) is a state owned airline company, mainly active in Scandinavia, but also globally. It strives to make life easier for Scandinavia's frequent flyers enabling them to be part of a community experiencing easy, joyful and reliable services which are delivered the Scandinavian way (SAS-Group; About SAS, 2014) SAS has been faced with critical challenges during the past years, the present times and still needs to handle them to stay profitable and competitive. During the previous years, SAS had problems to generate profit which led to cost cuts and a radical restructuring of the company (Breaking Travel News, 2012). The current situation of SAS shows that the actual strategy as well as the general operations are not meeting the criteria to become an established profitable company on the airline market. In order to reach their goals and to keep up with the changing environment within the market, change is required. 2. Conceptual overview This paper generally focuses on the strategy, the difficulties SAS faces and plausible strategic recommendations. In the methodology the applied methods are described and questions such as “Who are we?” and “Who should we be?” will be answered in the findings. The findings continue with the......

Words: 5586 - Pages: 23

Premium Essay

Sas Hr

...SAS * Employment security The company culture and working environment lend itself to a warm friendly place to work. Along with this the corporate strategy of making software that customers want ensures that new products are in line with consumer needs. These things create a very stable work environment where people enjoy coming to work. SAS experiences only a 4% turnover rate a year far lower than the industry average due to the work environment they create. This atmosphere allows for a great deal of security and makes employees enjoy coming to work and as a result their work is higher quality. * Selective hiring The hiring practices at SAS are a major reason for its success. SAS goes about recruiting people based a great deal on how they fit within the corporate culture. Due to the fact that the company headquarters is located in the south much of the recruiting is targeted at people who want to live in the south. Along with this the turnover rate for the company is extremely low because the employees like working for the company. This selection process allows SAS to get skilled employees that enjoy their work environment and don’t want to work somewhere else. * Self managed teams When it comes to management strategy SAS has a simplistic approach built on trust and responsibility. The company follows a motto of “give people the tools they need to do their job and get out of the way.”The training of employees allows the company to mentor and coach employees......

Words: 641 - Pages: 3

Free Essay

Banghay Aralin Sa Filipino

...Aralin sa Filipino Grade 3 at 4 I. Kompetensis a. Pagbasa: Makasusuri sa mga mahahalagang mensaheng nakapaloob sa kwento. b. Pakikinig: Mauunawaang ganap ang kwentong nabasa at ang aral nito sa mga mambabasa. c. Pagsasalita: Maipapaliwanag ang mga pangyayaring naganap sa kwentong binasa. II. Layunin: Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang: Kognitibo: Baitang 3: Nakasasagot nang may katalinuhan sa mga tanong hinggil sa kwentong binasa. Nasasabi kung ano ang pangungusap at mga uri nito. Baitang 4: Nasasagot nang may katalinuhan sa mga tanong hinggil sa kwentong binasa. Nasasabi kung ano ang pagkakaiba ng karaniwan at di-karaniwang ayos ng pangungusap. Apektibo: Baitang 3 at 4: Napapahalagahan ang mga aral na nakapaloob sa binasang kwento at maiuugnay sa sariling buhay. Napapansin ang simuno at panaguri sa pangungusap. Saykomotor: Baitang 3: nakabubuo ng saring pananaw ayon sa mga aral sa binasang kwento. Baitang 4: Nakakabuo ng buod sa kwentong binasa sa pamamagitan ng Story Map. Baitang 3: Nakakabuo ng mga pangungusap na may simuno at panaguri. Baitang 4: Nakabubuo ng mga pangungusap na nasa ayos karaniwan at di-karaniwan. III. Nilalaman Paksang-Aralin: “Ang Tatlong Magkaibigang Baka” Wika: Pangungusap at ang mga Ayos nito Kagamitan: Manila Paper, Powerpoint Presentation, Sipi ng Kwento, Marker Pagpapahala: Pagpapahalaga sa......

Words: 1871 - Pages: 8

Free Essay

Sas Procedures

...SAS Global Forum 2009 Pharma, Life Sciences and Healthcare Paper 174-2009 Clinical Trial Reporting Using SAS/GRAPH® SG Procedures Susan Schwartz, SAS Institute Inc., Cary, NC ABSTRACT Graphics are a powerful way to display clinical trial data. By their very nature, clinical trials generate a large amount of information, and a concise visual presentation of the results is essential. Information about the patient population, drug dosages, clinical responses, and adverse events must be clear. Clinical laboratory results need to be presented within the context of acceptable limits, and subtle changes over time must be highlighted. This presentation will show, by example, how such graphs can easily be created using the SAS/GRAPH® SG procedures. The techniques that will be emphasized in this presentation include: • • • • • • Creation of a dose response plot by overlaying multiple plots in one graph Construction of a hematology panel using treatment regimen and visit numbers as the classification variables Presentation of a matrix of liver function tests (LFTs) for at-risk patients Aggregation of data into on-the-fly classification variables using user-defined formats Getting the axis you want using built-in best fit algorithms Generation of publication-ready graphs in color and in black and white INTRODUCTION The new SAS/GRAPH procedures—SGPLOT, SGPANEL, and SGSCATTER—provide new tools for viewing and reporting data collected during clinical trials. The SG procedures are an......

Words: 7726 - Pages: 31