Japan B2

In: Business and Management

Submitted By christodoulos899
Words 2301
Pages 10
Πρόλογος:

Η εκάστοτε κυβέρνηση είναι αυτή που καθορίζει τους κανόνες, βάσει των οποίων η κάθε επιχείρηση λειτουργεί. Ξεκινώντας με αυτό, είναι εμφανές ότι η η επιρροή της κυβέρνησης, με τους διάφορους κανονισμούς που θεσπίζει, είναι σημαντική για τον τρόπο οργάνωσης, λειτουργίας και διεξαγωγής των υπηρεσιών της κάθε επιχείρησης. Πολλοί από αυτούς τους κανονισμούς της κυβέρνησης επηρρεάζουν άμεσα τις επιχειρήσης, είτε θετικά είτε αρνητικά. Εξαιτίας αυτού, οι σχέση της κυβέρνησης με τις επιχειρήσεις, μπορεί να είναι είτε συνεργασίας, είτε «εχθρική» κατά μία έννοια. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων, για να είναι σε θέση να εργαστούν με ηθικό και νόμιμο τρόπο, πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα όσα επιβάλλει η κυβέρνηση, όχι μόνο στη χώρα τους, αλλά και στο εξωτερικό.

Στόχοι:

Στόχος της έρευνας αυτής είναι η εξέταση της σχέσης μεταξύ κυβέρνησης και επιχείρησης. Θα αναφερθούν, τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά της σχέσης αυτής, αναδεικνύοντας τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις από τη σχέση συνεργασίας, αλλά και τη σχέση διαφωνίας και αντιπαράθεσης. Θα αναφερθούν παραδείγματα, με σκοπό την πραγμάτωση των αποτελεσμάτων και επιπτώσεων, παρουσιάζοντας τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στην κοινωνία, τις επιχειρήσεις, τους υπαλλήλους και καταναλωτές.

Κυρίως μέρος:

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η κυβέρνηση μπορεί να συνεργαστεί στενά με επιχειρήσεις, ώστε να δημιουργήσουν σχέση συνεργασίας και να επιδιώκουν κοινούς στόχους, όπως για παράδειγμα σε ορισμένες ασιατικές χώρες,όπου η κοινωνία αντιμετωπίζεται ως μια συλλογική οικογένεια που περιλαμβάνει τόσο την κυβέρνηση όσο και τις επιχειρήσεις. Εργάζονται μαζί σαν μια οικογένεια, γεγονός που σημαίνει ότι αποζητούν αποτελέσματα που επωφελούν και την κοινωνία και τις επιχειρήσεις ( A.T. Lawrence et al, 2005).
Στην Ευρώπη, η σχέση μεταξύ κυβέρνησης και επιχειρήσεων συχνά ήταν σχέση συνεργασίας, μία σχέση που περιλαμβάνει…...

Similar Documents

Japan

...aftermath of the tsunami of March 11, 2011, the people of Japan have not only the challenge of redevelopment but the safety from Fukushima and strength to build a healthy psychological future. When Fukushima Daiichi was designed and built with information of tsunami hazard, there were no known large tsunamis that hit that particular part of the coast (Noggerath 39). Once the news of the nuclear disaster was being announced it brought a series of new tragedies to the community. They were evacuated from the surrounding area of the nuclear plant because of the release of radioactive materials. Many are not able to come back to their homes due to the decaying contaminates emitting radiation. Although evacuations were set forth immediately, those that have been exposed will suffer a great deal of health problems. Cancer and tumors are likely for those who were exposed to high levels of radiation. Other problems facing many is the psychological repercussions leading to “stress related symptoms such as depression, anxiety, post-traumatic stress disorder (ptsd), and medically unexplained physical symptoms”(von Hippel 33). There are services provided to those that want or need them provided through UNICEF, Association for Aid and Relief (AAR), and Red Cross. The shattering destruction brings survivors of the tsunami together to rebuild, mend their hearts, and live with uncertainties of toxic contamination. Japan has gone through the worst modern time......

Words: 528 - Pages: 3

Japan

...beings such a small island Japan is actually has a huge cultural impact on the world. Most of it's early cultural has been influenced by other countries and empires mainly China and has since the early B.C era of times has evolved into the prosperous culture we have today. Japan today is rich and diverse and unique from any other Asian country and culture today. In Ancient Japan before the the establishment of city states, Japan was no different from any other early civilization were they had many hunter gathering villages and tribes. The men in this culture typically Hunted and the women stayed at home and harvested and domestic work. The thing that make Japan so unique is that other early civilization did not put such a heavy influence on pottery and art like the early Japaneses did. This period in Japaneses history is known as the Jōmon period. Art in this era is consisted of pottery and vases decorated in many beautiful gems such as Jade. Even there weapons had an artistic appeal to it. This early Art influence has molded Japan into the innovative country it is today. The Heian period is noted as the peak of Japan ancient culture were its art and literature are still a very influence part of today's culture. During this time the Chinese involvement in Japan had reduced to a minimal and many Chinese invention were expanded upon and made better and more useful. This advancement of already useful goods is tradition that still has strong impact in japans culture today.......

Words: 2324 - Pages: 10

Japan

...Japan Bill Cook Westwood College February 4, 2013 Japan History Japan is a country that has been around for a long time and is filled with conflicts and extremes. Japan is known for the way they do things and it’s state of the art technology, solid fighting traditions and superior creative achievements. Japan is an island that so close to the mainland, yet it’s still very much secluded. Throughout history, there have been several ideas that have been adopted from both Asia and the West that believe with Japan being so secluded from the mainland, this has developed the country into a distinctive cultural of crossbreeds. As a result, Japan is a country that has traces of many developments and it its own unique identity. Even though the Japan has very few natural resources and has experienced several natural disasters, Japan has learned to continue to push through a complicated system of where there is a great need of dependency and feeling the obligation to work together in the country where survival is quite difficult. Economy Every country has its own form of money, which is called currency. In Japan, their currency is called “Yen”. According to London South East of the History of Japanese Yen (www.lse.co.uk/currency), Japanese coins were first modeled on Chinese coins. 'The word “Yen” plainly means, “circle” and the original coins were rounded and had either a square or round hole in the center of the coin. Since 1871, Yen has been the approved unit of currency......

Words: 2965 - Pages: 12

Japan

...an overlap of resources and cannibalization for a long time, but they were not able to solve these problems. In order to solve the problems, in 2001 Panasonic executed a “Value Creation 21” plan, in which the principles were “deconstruction and creation.” Its concept derives from a super manufacturing company business model, which emphasizes the top priority of providing customer- 1 Introduction In recent years, companies have been suffering from unexpected changes in the global market, technological innovaY. Park (*) Department of Business Administration, Ube National College of Technology, 2-14-1 Tokiwadai, Ube, Yamaguchi 755-8555, Japan e-mail: ecventure@ube-k.ac.jp Y. Chen Faculty of Economics, Shiga University, Shiga, Japan This work was presented in part at the 15th International Symposium on Artificial Life and Robotics, Oita, Japan, February 4–6, 2010 396 oriented services and creating value for customers through the development and supply of tailored systems, equipment, components, and devices. As the principles were presented, the core elements of the plan were to contain (1) structural reforms with a stress on profitability and efficiency improvements, which refer to the deconstruction strategy, and (2) the creation of a new growth strategy.3,4 Itami4 pointed out that these strategies should be implemented to reform a wide range of functions and business areas such as employment, business structure, marketing, accounting, supply chain management, etc. What......

Words: 2116 - Pages: 9

Japan

...Style of Japanese Corporate Management Image of Global Exposure Less than 20% of sales are made in Japan, while markets in emerging countries are expanding.
Ratio of employees with foreign nationality is more than half and all functions are being multi-nationalized. Sales companies: Localization is further promoted but also integration with service deposits is facilitated. In order to focus on maintenance and service business in the future, these bases and technologies are developed by the company itself. Factories: More globalized division of labor is promoted. Corporation with factories in Japan is also enhanced. R&D: They have a history of more than ten years. Research and development are divided. Japan is responsible for application research, and basic research is optimally deployed. (By intensively supplying manpower and money to ventures and research bases for cutting-edge technologies mostly in the U.S. and maintaining the sensitivity of the antenna at a higher level, access to world-class intellects is enhanced.) Japan still plays the central role with its ability for concurrent development, and development unique to each location is conducted locally.
Global headquarters (Japan) is specialized in coordination among functional regional headquarters and global control. Only some parts of it employ bilingualism. At the same time, regional headquarters in Japan is also established. Leaders are frequently exchanged across borders. A certain number of employees......

Words: 849 - Pages: 4

Japan

...Case Study 1: Matsushita’s Culture Changes with Japan Japan suffered one of the worst economic hit in history when the economic bubble deflated steeply in the 1990s. Stock prices and real estate slumped enormously mostly due to domestic monetary policies. As a result, companies in Japan faced financial trouble which triggered the cultural change in Japan. Before the Economic crisis, employee and the company have a particularly close relationship. The company is involved in the live of the employee. For example, a lot of companies require their employee’s manager to sign before they can rent an apartment. On the other hand employees are also very loyal and obliged to their company. With the company’s guaranteed lifetime employment policy, few employees will fancy changing jobs. Moreover they work hard in response to the generous benefit by the company. However after the economic crisis, companies cannot afford to pay that many benefits to the employees so they finally had to lay them off, which they never did. This cultural change propagates to traditional value change eventually when employees see that loyalty does not guarantee anything. Since then, younger employees started to think more about individual as opposed to group. Japan is moving towards more individualism than collectivism after the economic bubble. Nonetheless, this is a good opportunity for Japan to adapt to the globalization world and be more competitive. The cultural change will lead to greater......

Words: 529 - Pages: 3

Japan

...LONDON — Japan issued a travel alert for Europe on Monday, joining the United States and Britain in warning of a possible terrorist attack by al-Qaida or other groups. The Foreign Ministry in Tokyo urged Japanese citizens to be cautious when using public transport or visiting popular tourist sites. European authorities tightened efforts to keep the public safe in the wake of warnings by officials in several countries that the terrorism threat is high and extra vigilance is warranted. Washington warned Sunday that al-Qaida might target transport infrastructure. The U.S. State Department issued a warning directed at American citizens traveling in Europe, without singling out any specific countries, saying tourists should proceed with caution. Britain raised the terrorism threat level in its advice for citizens traveling to Germany and France to "high" from "general." It left the threat level at home unchanged at "severe," meaning an attack is highly likely, and said it agreed with the U.S. assessment for the continent as a whole. On Monday, French authorities arrested a man in his 50s who is suspected of several bomb threats in Paris, including one at a railway hub, a police official said. The man, who was not identified, was detained southwest of the capital on suspicions of links to a phoned-in threat at the Saint-Lazare train station. French authorities have recorded nine bomb alerts in the capital last month, including at the Eiffel Tower — a threefold......

Words: 252 - Pages: 2

Japan

...When Japan is mentioned, the first picture painted in ones mind is the look of the ancient temples, a mountainous terrain covered in mist, bullet trains among other famous features. These are among the unique aspects that are synonymous with the Asian nation that today is one of the leading economies in the world. Like other countries however, Japan has its history and the general information that one has to take a detailed look at in order to understand the nation well. Japan is an island nation that lies in the eastern side of Asia continent in the Pacific Ocean. It neighbors countries like China, North Korea, South Korea, and Russia which are to the east of Japan, while on the south it borders Taiwan. Japan stretches from Sea of Okhotsk in the north towards south up to the East China Sea forming a chain cluster of islands those total up to 6,852 islands that together are known as the Japanese Archipelago. Honshu, Hokkaido, Kyushu and Shikoku are the four largest islands in the mountainous nation of Japan accounting for around twenty seven percent of the whole land area. In total, Japan sits on 377,915 square kilometers with land forming 364,485 sq km and water occupying the rest 13,430 sq km. Comparing the area occupied by the whole of Japan to an equivalent in the U.S, it is said to be slightly smaller in size than the state of California. This island nation has a relatively long coast line that stretches for 29,751 km. Legendary stories trace the creation of the......

Words: 2384 - Pages: 10

Japan

...the education system, is Japan. Nevertheless, this country was not as well as in an earlier. After World War II, Japan became conscious about the importance of education, so it has tried hard to improve education system. Now, Japan became one of the most highly educated countries in the world. Every year, people come to Japan to receive education at different institutional. This essay, will discuss the three main points such as, the reasons of why students choose Japan, where international students come from and last but not least the most popular universities in Japan. There are several reasons why students choose Japan. According to Jasso (2009) "International Students in Japan 2009" " more than 132,720 international students as of May, 2009" .One of main reasons of why students choose Japan is because of high education standers and excellent research environment. However, Japanese universities are maybe like universities in any country, but the different exist. Research carried out by Studyjapan (n.d) " why study in Japan" the most famous reasons of studying in Japan is that Japan provide academic environment which helps students to feel comfortable and its also offer different kinds of majors such as, Japanese literature, electronics, international business administration or medicine . Moreover, both Japanese universities and institutes of higher education are able to offer research programs of virtually and different course studies. Japan contain many institutes......

Words: 869 - Pages: 4

Japan

...Japan’s Shrinking Population Will Be the Downfall of Its Economy Japan’s changing values and contracting population will be the downfall of its economy. With a declining birth rate, currently at 1.3 births per woman (Bonnett,2009) and ever aging population, Japan is expected to shrink in population from its peak of 128 million people seven years ago to 87 million people by the year 2060 (Week Magazine 2014). How will Japan afford to sustain its generous social programs and bolster its fragile economy at the same time? How can Japan convince its younger generation to reverse the current trend of shunning marriage and children? The aversion of Japan’s younger generation to marriage and childbirth along with its aging population will drain its finances as it tries to sustain its economy. Japan’s population is getting smaller, and a variety of factors contribute to the shrinking population. One of the most dramatic factors is Japan’s declining fertility rate. This decline in fertility can be explained by two main factors, changing values and economics. Japanese women are joining the work force in greater numbers than ever before and in doing so have dramatically changed Japan’s demographic future. Japanese women have more options in the workforce than ever before and they are more educated than any point in Japan’s history. Thus, they are postponing or completely forgoing marriage to pursue opportunities outside the traditional Japanese home. The number of unmarried women ages...

Words: 1097 - Pages: 5

Japan

...To Be or Not to Be: Japan’s Reliance on Mahan’s Strategy during World War II Geographically, Japan is an island nation that is slightly smaller than the state of California, with an area of 377,915 square kilometers. However, Japan has a coastline that is almost 30,000 kilometers in length in comparison to the United States coastline, which is 19,924 kilometers in length. It is narrowly separated from modern-day Russia, North Korea, South Korea, and China by the Sea of Japan and the East China Sea. On maps the largest cities in Japan are on the Eastern side of the island chain, looking toward the Atlantic Ocean, and it boasts few natural resources, besides fishing. The geography of Japan and its proximity to its neighbors has shaped the strategic policy of Japan for centuries, and has driven the necessity of a strong navel strategy. However, it did not always have naval aims. During World War II, while Japan strongly relied on the writings on Alfred Thayer Mahan (1840-1914) in developing their national and naval strategy. However, their strategy had some fatal flaws that would prevent a victory or a negotiated settlement with the United States. Mahan is often compared to the highly esteemed Jomini and Clausewitz, who were famous for their land-based military strategy. However, many of his ideas were not new; they were derived from historical sources from which he distilled and clarified some major concepts. Mahan’s huge contribution to Navel strategy was......

Words: 2943 - Pages: 12

Japan

...More Globalization To Solve Japan's Prolonged Economic Stagnation: 2020 Tokyo Olympic, Establishment of Foreign Companies and Cultural Reform/Cultural Ramification Before Japan was globalized it was secluded from the rest of the world for nearly two centuries from1603 to 1868. This time period was called the Tokugawa Period. Even though Japan closed its ports to foreign trade, it was self sustainable and independent. This self sustainable society was maintained through its unique producer-consumer relationship and the "reuse recycle" practice in commerce due to the island's limited resources. Repair merchants such as tinker, ceramics repairers and truss hoop repairers supported a society where nothing was thrown away but instead carefully repaired and reused until the products were truly un-amendable. For example, tinkers used special techniques and charcoal heat to weld holes in pots and kettles with other metals; ceramic repairers glue broken ceramic pieces together with sticky rice and applied heat; paper makers buy used papers and blend them to make a variety of paper from writing paper to toilet paper (Staff). The Tokugawa Period served as a model of a flourishing sustainable society to the Japanese. After Japan was introduced to globalization during the Second World War, the nation benefited from becoming a export driven economy, business policies such as the lifetime employment policy promoted the efficiency of the company, and the cultural influences on business......

Words: 3659 - Pages: 15

Japan

...recognizable parts of Japanese culture. The Kimono have a particular meaning and are wore to different events or occasions.There are many types of kimono such as :Furisode, Tomesode, Yukata,... Food Sushi : Sushi is the most famous Japanese dish of Japan. It consists of cooked vinegared rice combined with other ingredients like seafood, vegetables and sometimes tropical fruits. There are many different types of sushi. Some popular ones are: Nigiri - sushi rice and fresh fish , Gunkan – seaweed and cavier , Temaki – hand rolled sushi,.... Ramen: Ramen is a noodle soup dish that was originally imported from China and has become one of the most popular dishes in Japan in recent decades. Ramen are inexpensive and widely available. Ramen restaurants, or ramen-ya, can be found in virtually every corner of the country. Flower Cherry blossoms are Japan's national flowers. The cherry blossom trees are known as "Sakura" in Japanese. The “Sakura” trees in Japan are highly appreciated. It is a symbol of simplicity, spring and innocence. ENDINGS That completes our presentation. To sum up, there are six specialty of Japan: geisha, comics and anime, Japanese’s character, kimono, food and flower . If you have a chance, you should visit Japan once. Thank you for listening. Do you have any questions for us?...

Words: 254 - Pages: 2

Japan

...Question #1 Ancient Japan throughout history has been regarded as an autonomous and sovereign country, which successfully rid themselves from the influences of the Western world and the Asian mainland before the arrival of Commodore Matthew Perry in 1853. However, considering the origin of the nation’s religion, livelihood, and trade system, this statement may not be as accurate as believed by today’s society. Every civilization is influenced—at least in some aspect—from other empires, even an island (like Japan) isolated from all neighboring domains. Nonetheless, this widespread declaration may be present due to what is known in Japan as the Edo Period, where the Shoguns attempted to separate the kingdom from the rest of the world. By the time the Tokugawa family rose to power in 1603, religion in Japan had already been established. The faiths of Buddhism, Christianity, and Confucianism were all existent, each being introduced to Japan by different nations. Buddhism, which originated in India, made its way across Asia, reaching Japan in the 6th century from Korea. Japan similarly was exposed to Confucianism by the Chinese not long after the philosophy grew in popularity. Moreover, Christianity arrived in Japan from visiting European countries, first introduced by Portugal in 1543, who were interested in “converting the countrymen to the faith of Christ” (153). Europe managed, by 1614, to have approximately 1% of the Japanese population following Christianity, achieving......

Words: 807 - Pages: 4

Japan

...Cultural Perspectives of Japan William Earl Barnes Jr. Abstract Japan is an island country sited east of the mainland of Asia. It is made up of a long, slender group of islands. The four main islands are Honshu (the largest), Hokkaido, Kyushu, and Shikoku. There are more than three thousand smaller islands. Together, they have about the identical land area as the state of California. Across the Sea of Japan to its north and west are Russia and South Korea. To the east, where the sun rises, Japan borders the Pacific Ocean. The Japanese call their nation Nippon, which means “Land of the Rising Sun” Japan has a remarkable landscape. Mountains and hills cover most of the land. A chain of mountains runs down the middle of Japan. Snow-capped Mount Fuji, Japan’s highest peak, towers over Honshu Island. Swift streams flow from the mountains into the sea. Thick forests cover the mountainsides where deer and monkeys make their homes in the spring; the countryside is colored pink and white with the blossoms of plum and cherry trees. In southern Japan, summers are long and hot. In the north, winters are cold and snowy. Central Japan has an enjoyable climate, with warm summers and cool winters. The country is often shaken by volcanic explosions and earthquakes. Japan’s first powerful rulers were chiefs from the Yamato region. During the Yamatos’ rule, many visitors from other lands came to Japan. Scholars from china brought the Chinese writing system in the 400s. They also......

Words: 3523 - Pages: 15