Premium Essay

Hudai

In: Business and Management

Submitted By faisalj
Words 386
Pages 2
1.0.0: Introduction
Calculate the CAPM we have to follow some steps. First step is to calculate the Beta Coefficient of individual securities, β which estimate the risk of the security. Then second step is to calculate the Rate of Return of Individual Securities and the third step is to put the collected data on CAPM model. We calculate CAPM for Bata Shoe, Apex Adel chi Footwear and Legacy Footwear LTD
1.1: Objectives of the Study:
This term paper titled as “Expected Return Analysis of three Companies (Bata Shoe, Apex Adelchi, and Legacy footwear LTD.)” aimed at fulfilling a set of specific objectives, the summation of which is stated as its Broad Objective.
1.1.1: Broad Objective:
Our broad objective is to find out the Expected Return of three companies (Bata shoe, Apex Adelchi and legacy footwear LTD.).
1.1.2: Specific Objectives:
The specific objective of the term paper is mainly focused on the Expected Return Analysis of those following companies.
1.2: Scope of the Study:
Scope in this section is very broad to analyze, as information’s are quite available. Internet is the major scope while we will do this study and also the website which will also help us to collect information.
1.3: Methodology:
This report will be the output of 7 days working altogether. Much information will be collect from different published articles, journals, web sites. All the information incorporated in this term paper will be collect both from the primary sources and as well as from the secondary sources.

For the collection of information the following steps has been taken:
1.4: Sources:
Both Primary & secondary data will be collect. The methods of data collection are follows:

1.4.1: Primary data source:
We collect data from the knowledge of us which are the part of primary source.

1.4.2: Secondary survey: • Several textbooks. •…...

Similar Documents

Free Essay

Books

...vücut zevklerinin bir manası vardı. Sabahları ağzımda bir acılık, başımda bir ağırlık, içimde bir boşlukla uyanır ve bir gece evvelki cismanî tarz-ı hareketimden pişmanlık duyardım. Lâkin, güneş batmaya yakın iken derûnumda yeni iştiyakler teşekkül eder ve aynı haz bâdiresine bir kerre daha giryan olarak nefs-i âcizime bir kerre daha mağlup olurdum. Bir gece, yâr-ı cefakâr teşrif etmedi; ol sebepten vuslat mümkin olmadı. Ol yevme kadar hayatımın bir sani211 10 11 yesinde dahi tefekküre mahal kalmadığı için, ne yapacağımı şaşırdım. Bir hafta kadar evvel dost meclisinde bir ahbabın hediye ettiği ve hangi cehenneme attığımı bir türlü hatırlayamadığım bir kitap aklıma ve bir müddet arandıktan sonra da ayağıma takıldı. Bu, komşularımızdan Hüdai Yeşilkalem’in elle sekiz nüsha yazarak teksir ettiği bir itikat kitabı idi. İşte İLMİHAL’e böylece sahip olmuştum. Divanda, bir göz gezdirmek maksadıyla elime aldığım kitabı, horozlar ötünceye ve son satırını bitirinceye kadar bırakamadım. Bundan evvel, “Kan Kalesi” ile “Hayber Muharebesi” hariç, hiçbir kitabın beni bu kadar sardığını hatırlamıyordum. Divandan kalktığım zaman, artık başka bir adam olmuştum. Bütün servetimi, zevklerimi, ahbabımı, canânı, iptilâlarımı terk ile kendimi İlmihal’in yoluna vakfetmeye karar verdim. Bu uğurda dört katlı ve bahçeli çift müştemilâtlı evimi; ayrı üslupta döşenmiş dört misafir, altı oturma ve üç yatak odası ile birlikte terk ettim. Yataktan kalkınca âni nevazile mâni olan ve fevkalâde rahat sekiz......

Words: 162885 - Pages: 652