Free Essay

Gospodarka Usa

In: Business and Management

Submitted By cytrus07
Words 2424
Pages 10
a) Gospodarka Stanów Zjednoczonych

W czasie gdy Stany Zjednoczone stały się państwem niepodległym, były państwem słabo rozwiniętym w dziedzinie gospodarki. Działo się to za sprawą Wielkiej Brytanii, która stała na drodze rozwoju przemysłu w obrębie amerykańskich kolonii. Młode państwo amerykańskie rozwijało się różnie w zależności od rejonu - północ rozwijała się inaczej aniżeli południowe stany. Północ pięła się po szczeblach rozwoju za sprawą rozwoju przemysłu i rolnictwa typu farmerskiego, południe charakteryzowało się powstawaniem wielkich posiadłości plantacyjnych, będących własnością szlachty oraz zamożnych kupców, w których rękami do pracy byli niewolnicy z Afryki. Różnice między niewolniczym Południem i postępową Północą zaowocowały w 1861 r. wybuchem wojny domowej, w której zwyciężyła Północ. Ten moment stał się początkiem szybkiego rozwoju gospodarczego Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Po stu latach postępującego rozwoju rewolucji przemysłowej na terytorium Wielkiej Brytanii USA uplasowały się na pierwszym miejscu pod względem postępu technicznego, pokonując pozostałe kraje z uwagi na wydajność pracowników i wielkość produkcji. Odmiennie do innych państw Stanom Zjednoczonym udało się utrzymać wiodącą pozycję w produkcji i eksporcie płodów rolnych.

U źródeł niezwykłego tempa rozwoju gospodarczego Stanów Zjednoczonych znajduje się ogromne przestrzennie terytorium, posiadające dogodne położenie geograficzne oraz korzystne warunki klimatyczne i glebowe. Stany Zjednoczone posiadają na swym terenie bogate kopalnie wartościowych surowców mineralnych. Rozwój ekonomiczny państwa pośrednio wspomagany był brakiem feudalizmu oraz pańszczyzny jak również bezpośrednio dopływem młodej, a zwłaszcza wyposażonej w wysokie kwalifikacje siły roboczej pochodzenia europejskiego.

Charakterystyczna cecha gospodarki Stanów Zjednoczonych leży przede wszystkim w posuniętej koncentracji produkcji oraz środków finansowych. Stany Zjednoczone stanowią same jako państwo klasyczny model kraju monopolów, które koncentrują poprzez swe wpływy znaczną ilość produkcji oraz eksportu i importu. W ich działaniu leży przede wszystkim polityka nasycenia rynków oraz definiowania rozmiarów produkcji, które gwarantują korzystne ceny monopolom i utrudniają pojawianie się na rynku firm konkurencyjnych. Świadectwem znacznej koncentracji jest fakt zgromadzenia przeszło połowy produkcji przemysłowej oraz pracowników w sektorze przemysłowym w zakładach wielkich, zatrudniających powyżej 500 osób. Stany Zjednoczone to współcześnie największy, światowy wierzyciel oraz eksporter kapitału ze wszystkich krajów świata. Wielkość środków znajdujących się w amerykańskich inwestycjach zagranicznych, prowadzonych przeważnie przez zarządy wielkich koncernów, jak: "General Motors", "Ford", "Standard Oil", "General Electric", oscyluje wokół sumy 300 miliardów dolarów. Te nakłady pracują same na siebie dając korzystne zyski, pozwalające na prowadzenie gospodarczej i politycznej kontroli obszarów oraz lokowania kapitałów finansowych. Tymi obszarami są Kanada, Ameryka Łacińska oraz obszar Europy Zachodniej. Na terytorium słabo rozwiniętych krajów kontynentu afrykańskiego i azjatyckiego interesy Ameryki opierają się przede wszystkim na eksploatacji surowców mineralnych.

Postęp w rozwoju ekonomicznym USA nie przebiega w sposób liniowy - ciągły, lecz przebiega w sposób tzw. cyklu koniunkturalnego, są t periodycznie powtarzające się wahania głównych wielkości gospodarczych: liczby zatrudnionych, wielkości produkcji, wartości cen oraz wielkości dochodu narodowego. Kryzys oraz recesja w gospodarce jest albo o charakterze ogólnym, albo obejmuje tylko poszczególne gałęzie w gospodarce, np. przemysł stali, węgla bądź sektor rolniczy. Największe i najbardziej odczuwalne kryzysy na terenie USA miały miejsce w okresach: 1919-1920, 1929-1932, 1937-1938. To one były przyczyną gwałtownego spadku wielkości produkcji oraz klęski bezrobocia. Powtarzające się kryzysy o słabym charakterze miały miejsce po II wojnie, m.in. w okresach 1948-1953, w 1957 i w 1973-1975 r.

Stany Zjednoczone stanowią dziś najsilniejsze państwo o ustroju kapitalistycznym, państwo to pełni role największego producenta przemysłowego i jednego z najpotężniejszych producentów w rolnictwie. Jednak dziś państwo to charakteryzuje się mniejszą prężnością, jeśli chodzi o dynamiczny rozwój w stosunku do innych krajów świata, dlatego wkład Stanów Zjednoczonych w produkcję przemysłową w krajach kapitalistycznych, jak również w polityce handlu zagranicznego, odznacza się znacznym spadkiem.

Stany Zjednoczone posiadają jak jako jeden z nielicznych krajów wysoki dochód narodowy, wynoszący ponad 9000 dolarów w roku, przypadający na jednego mieszkańca. Rozkład finansów dochodu narodowego charakteryzuje się wyraźna nierównomiernością tak np. w 1971 r. jak podają dane statystyczne zarobek 25,5 mln osób znajdował się według ustawowych norm obowiązujących na terenie kraju poniżej minimum egzystencjalnego. Dotyczy to w przeważającej części rodzin ludności afroamerykańskich i latynoskich.

Produkcja przemysłowa

Produkcja przemysłu amerykańskiego charakteryzuje się masową oraz standardową wytwórczością, co jest wynikiem nadzwyczaj chłonnego rynku zbytu. Taśmowa oraz opierająca się na ciągłym systemie produkcja przemysłowa powoduje obniżenie kosztów produkcji a co za tym idzie zwiększenie zdolności do konkurowania pomiędzy firmami przemysłu Stanów Zjednoczonych. Masowa produkcja wspomagana i ugruntowana jest bogatą bazą surowcową. Stany Zjednoczone nie posiadają niestety wszystkich potrzebnych surowców potrzebnych w prowadzeniu produkcji przemysłowej, ale są zmuszone do importu około 20 różnorodnych surowców, zwłaszcza metali uszlachetniających stal, a w szczególności chromu, manganu, wanadu, niklu, wolframu oraz ropy naftowej.

Wkład Stanów Zjednoczonych w produkcję przemysłową świata odznacza się wysokim poziomem. W 1978 roku USA wytwarzało około 31,3% światowej energii, ponad 23,7% węgla kamiennego, około 14,5% ropy naftowej, niemalże 42,1% gazu ziemnego, niespełna 17,7% stali, ponad 31% aluminium, prawie 28,7% samochodów osobowych. Wielkość produkcji na terenie Stanów Zjednoczonych podlega ciągłym zmianom, u których podstaw leży zmienna koniunktura dyktowana rynkiem światowym.

Przemysł Stanów Zjednoczonych charakteryzuje wysoki poziom rozwoju technicznego jak również zastosowanie w dużej mierze mechanizacji oraz kolejno automatyzacji procesu produkcji. Stąd też wynika znacznie zaawansowana specjalizacja połączona z kooperacją w zakresie różnych przedsiębiorstw, co bezpośrednio generuje podniesienie wydajności produkcji.

Wytwarzanie energii elektrycznej zależy głównie od bogactwa zasobów węgla kamiennego, ropy naftowej, gazu ziemnego oraz siły wód płynących. Najważniejszymi obszarami eksploatacji węgla na terenie USA są stany: Wirginia Zachodnia, Pensylwania, Kentucky, Illinois, Ohio, Indiana oraz Alabama. Kopalnie węgla znajdują się również na terenie dwudziestu pozostałych stanów. Wydobycie węgla w roku szacuje się na około 688 min ton ( dane z 1979 roku). W wynik znacznej mechanizacji wydobywania i eksploatowania jedynie najlepiej dostępnych złóż stopień wydajności pracy wśród górników amerykańskim charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem. Bilans energetyczny Stanów Zjednoczonych odznacza się spadkiem udziału węgla kamiennego na rzecz wykorzystania w energetyce ropy naftowej, a USA to drugi na świecie potentat w produkcji i konsumpcji tego surowca. Z liczby niemalże 500 tyś. szybów znajdujących się w obrębie 22 stanów wydobyto w 1979 r. 420 min ton tego surowca. Wydobycie to niestety nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb rynkowych co do wykorzystania owego surowca mineralnego. Większość zużytej ropy naftowej zostaje przeznaczone przez Stany Zjednoczone na import. Najważniejszy obszar wydobywania ropy to współcześnie: Teksas (około 34%), jak również Kalifornia, Luizjana, Kansas, Oklahoma oraz Alaska. Bogaty obszar roponośny znajduje się także w obrębie szelfu Zatoki Meksykańskiej. Zmniejszyła się zaś bardzo pozycja Pensylwanii w rankingu regionów górnictwa naftowego.

Znaczenie gazu ziemnego, wzbierającego na sile w energetyce oraz przemyśle chemicznym, zaznacza się znacznie dzięki jego wydobyciu na terenie stanów: Teksasu, Luizjany, Oklahomy, Kansas, Wirginii Zachodniej i Pensylwanii. Rocznie wydobywa się około 532 mld m3 (1979) i ciągle ono wzrasta.

Ropa naftowa i gaz ziemny transportowane są głównie za pomocą ropo- i gazociągów łączących tereny roponośne i portów, do których dostarcza się ropę pochodzącą z importu, z obszarami o największym stopniu uprzemysłowienia i zaludnienia. Długość sieci rurociągów wynosiła wtedy około 300 tyś. km. Ropę naftowa transportuje się również z wykorzystaniem cystern jak również floty tankowców, docierających szczególnie często do portów Ameryki Łacińskiej oraz Bliskiego Wschodu.

Wkład sił wodnych w bilans energetyczny Stanów Zjednoczonych szacowany jest na około 3,6%, w czasie gdy wkład ropy i gazu ziemnego wynosi około 76,1%. Największymi urządzeniami hydroelektrycznymi, które czerpią niezliczone kWh to elektrownia na zaporze Hoover na rzece Kolorado, na zaporze Grand Coulee na rzece Kolumbia, w obrębie zbiornika Shasta na rzece Sacra-mento. W celach energetycznych wykorzystywana jest również rzeka Ohio wraz z dopływem rzeką Tennessee z wodospadami Niagary.

Energia atomowa ciągle zwiększa swe znaczenie w stosunku do energii elektrycznej w sposób systematyczny. Stany Zjednoczone są bogate w znaczne zasoby rud uranu, a ich kopalnie znajdują się na obszarze stanów: Kolorado, Nowego Meksyku, Arizony, Teksasu, Waszyngtonu, Dakoty Północnej i Południowej. Elektrownie atomowe budowane są szczególnie często na obszarze uprzemysłowionego Regionu Północno-Wschodniego w pobliżu Nowego Jorku, Chicago, na terenie stanów: Illinois, Michigan, Kalifornii i Waszyngtonu.
Wielkość ogólnej produkcji energii elektrycznej na terenie Stanów Zjednoczonych szacowana była na 2435 mld kWh w 1980 r., w tym o pochodzeniu jądrowym około 263 mld kWh.

Stany Zjednoczone obfitują w złoża rudy żelaza. Są tutaj spotykane wysokoprocentowe hematyty wydobywane za pomocą metody odkrywkowej w sąsiedztwie Jeziora Górnego. Znaczna koncentracja złóż rud żelaza spotykana jest również w południowych stanach USA - jak to się ma w Alabamie, w sąsiedztwie zagłębia węglowego. Stany Zjednoczone importują także znaczne ilości rud żelaza z Wenezueli, Liberii, Kanady oraz Szwecji.

Najstarszy okręg hutniczy Stanów Zjednoczonych to Pittsburgh-Cleveland, którego powstanie generowane jest znacznym pokładom węgla koksującego oraz wapieni jak również znacznym zasobom złóż rud żelaza. Ostatnie lata to boom metalurgii amerykańskiej w okręgu Wielkich Jezior, a zwłaszcza głównego ośrodka - Chicago-Gary. Hutę żelaza spotkać możemy także w Baltimore, w Erie, Buffalo, Cleveland oraz Detroit. Południe kraju szczyci się lokalizacja ośrodka hutnictwa w Birmingham. Wielkość produkcji stali w 1980 r. przekroczyła 95 min ton.

Powodzenie metalurgii kolorowej zależy przede wszystkim od bogactwa złóż miedzi (w stanach: Arizonie, Utah, Michigan, Montanie, Nowym Meksyku) jak również złóż cynku i ołowiu (w stanach: Idaho, Montanie, Arizonie, Kolorado). Huty aluminium działają głównie na importowanych boksytach, przywożonych z Jamajki i Surinamu, a zlokalizowane są one w bliskiej odległości do źródeł niedrogiej energii, stąd wokół np. doliny rzeki Tennessee, wielkich elektrownii nad rzeką Kolumbią, wodospadu Niagara, złóż gazu ziemnego na terenie stanu Teksas.

Przemysł maszynowy występuje przede wszystkim na obszarach o wysokim stopniu zaludnienia oraz zurbanizowanych obszarach w Regionie Północno-Wschodnim. Znaczna pozycja spośród wszystkich gałęzi przemysłu maszynowego zajmowana jest przez przemysł samochodowy, całkowicie opanowany przez monopole światowej sławy, takie jak: General Motors, Ford, Chrysler. Początek rozwoju i boomu produkcji samochodów miał miejsce w Detroit. Liczne fabryki samochodowe spotykamy także w Cleveland, South Bend, Toledo, Buffalo, Chicago jak również w rejonie stanu Kalifornia, która pod względem produkowania pojazdów znajduje się na drugiej pozycji, zaraz po stanie Michigan. W roku 1979 na obszarze Stanów Zjednoczonych wyprodukowano wszystkich więcej niż 8 mln samochodów osobowych oraz 3 mln ciężarówek.

Rozwój przemysłu stoczniowego miał miejsce zwłaszcza w czasie II wojny światowej, ale dziś przezywa recesję. Znajduje się przede wszystkim w rejonie zatoki De-laware (Filadelfia, Cameden, Wilmington) jak również zatoki Chesapeake. Stoczni zlokalizowano na wybrzeżu Pacyfiku i wokół Zatoki Meksykańskiej.

Silna dynamika rozwojowa charakteryzuje przemysł lotniczy, którego zakłady zlokalizowane są szczególnie gęsto w pasie wybrzeża Oceanu Spokojnego, w stanie Kansas oraz w pasie wybrzeża Atlantyku. Produkcja maszyn rolniczych skoncentrowana jest głównie na terenie okręgów towarowych o wysoko zmechanizowanym rolnictwie, jak się dzieje na terenie stanów: Illinois oraz Wisconsin. Największą produkcją maszyn włókienniczych odznacza się Nowa Anglia, zaś wytwarzaniem urządzeń oraz maszyn elektrycznych odznaczają się stany: Massachusetts, Nowy Jork, New Jersey, Pensylwania, Ohio, Indiana, Michigan oraz Illinois.

Produkcja przemysłu chemicznego, o znacznym poziomie koncentracji, mechanizacji a w kolejności rozwoju i automatyzacji, stała się miejscem pracy dla miliona pracowników. W czterech wielkich koncernach produkuje się około 50-75% całkowitej produkcji artykułów chemicznych jak również ponad 80% substancji eksplozyjnych na czele z amunicją. W pięciu firmach na terenie Stanów Zjednoczonych skupiono około 90% produkcji kalcynowanej sody, ponad 92% acetylenu oraz niemalże 98% nylonu. Surowcem do obróbki chemicznej, z pominięciem już węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego, jest siarka wydobywana szczególnie wydajnie i intensywnie na terenie Teksasu i Luizjany, sól kamienna - w obrębie jeziora Erie i Kalifornii, sole potasowe wydobywane w rejonie Nowego Meksyku i Kalifornii, fosforyty na terenie stanu Idaho i Florydy. Znaczna ilość fabryk produkujących chemikalia mieści się w dolinie rzeki Delaware, na terenie stanu Pensylwania, a przede wszystkim w miastach: Nowy Jork, stanach: Teksas, Alabama i Kalifornia. Rozległy i znany na cały świat ośrodek nowoczesnego przemysłu gumowego stanowi miasto Akron. Zakłady produkcyjne, będące własnością firm "Firestone" i "Goodyear" wytwarzają około 25% ogółu wyrobów gumowych na światowym rynku gumowym.

Przemysł atomowy odznacza się wielkim znaczeniem nie tylko w sensie ekonomicznym ale i strategicznym. Ma on za zadanie przede wszystkim wydobywanie i wzbogacanie rud uranu i toru a następnie zajmuje się rafinacją ich w celu uzyskania materiałów wykorzystywanych w produkcji zakładów energii jądrowej, do produkowania bomb atomowych oraz wodorowych. Przemysł atomowy zajmuje się również produkcją silników atomowych do montowania ich na okrętach, łodziach podwodnych jak również samolotach. Zakłady przemysłu atomowego zlokalizowane są w obrębie doliny rzeki Tennessee, ponieważ wykorzystują one również tanią energię elektryczną. Prąd pochodzący z elektrowni wodnych, wybudowanych na rzece Kolumbii czerpie kombinat atomowy położony w sąsiedztwie miasta Richland (na terenie stanu Waszyngton). Produkcja bomb wodorowych ma miejsce w zakładach zlokalizowanych nad rzeką Savannah niedaleko Augusty. Przemysł atomowy opanowany jest przez monopole, dodatkowo uzyskuje on również subwencje rządowe, toteż podlega ścisłej kontroli państwa.

Historia koncentracji przemysłu włókienniczego związana jest z Nową Anglią, gdyż tam występowała rzadko spotykana obfitość wód, warunki wilgotnego klimatu ułatwiającego przędzenie cienkich nici jak również duża liczba taniej siły roboczej, głównie złożonej z imigrantów. Współcześnie Nowa Anglia jest światową marką wysokiej jakości produkcji, oddając dominacje w rozmiarach produkcji regionom południowym, zatrudniającym również tanią siłę roboczą i wykorzystującym jak pierwowzór bliskość źródeł surowca. Okręgi przemysłowe produkcji włókienniczej znajdują się głównie na terenie stanów: Karoliny Północnej, Georgii, Alabamy, Nowego Jorku, New Jersey. Jednak ta gałąź przemysłu nie zanotowała imponującego wzrostu od zakończenia II wojny światowej.

Przemysł spożywczy na terenie Stanów Zjednoczonych charakteryzuje się wysokim stopniem terytorialnego rozproszenia, zatrudnieniem ponad 1,5 mln ludzi. Wysoki poziom techniczny oraz rozmiary produkcji wyróżniają na terenie Stanów Zjednoczonych branżę mięsną, której znakomitymi przedstawicielami reklamującymi swe wyroby są zakłady w Chicago, Peoriia nad rzeką Illinois, Cincinatti, St. Louis, Kansas City, Omaha, St. Paul.

Niedaleko Jeziora Michigan w wyniku intensywnej hodowli bydła prężnie na wielką skalę rozrósł się przemysł mleczarski, dostarczający swe produkty ludności przemysłowej. Przemysł przetwórczy płodów rolnych oparty na zbożach, zwłaszcza na pszenicy pracuje na młynach; te zaś mieszczą się w: Buffalo, Minneapolis, St. Louis, Chicago, Indianapolis, Kansas City.

Rybołówstwo Stanów Zjednoczonych plasuje się na piątym miejscu w skali światowej. Niemalże połowa wszystkich połowów, sięgających około 3,5 min ton rocznie, pochodzi z Oceanu Spokojnego.

Przemysł amerykański charakteryzuje się nierównomiernym rozmieszczeniem. Najsilniejszym stopniem uprzemysłowienia odznacza się północ kraju wraz ze stanami środkowoatlantyckimi, centralnymi stanami północno-wschodnimi i centralnymi stanami północno-zachodnimi. Mniejszym uprzemysłowieniem odznaczają się stany południowoatlantyckie wraz z centralnymi stanami południowo-wschodnimi i centralnymi stanami południowo-zachodnimi. Najmniejszym stopniem industrializacji wyróżniają się stany zachodnie gór. Jednakże ostatnie lata pokazały, że ciągle zachodzą zmiany pod względem rozmieszczenia produkcji przemysłowej. Przesuwa się to ciągle w stronę zatuszowania dysproporcji między równymi częściami kraju ze względu na to zjawisko. Przy lokalizowaniu nowych gałęzi przetwórstwa przemysłowego traci na znaczeniu bliskość surowca, a zyskuje natomiast - chłonny rynek zbytu. Kierunek przemian uprzemysłowienia różnych obszarów kraju potwierdzają dane z lat1947-1954, kiedy to na terenie pięciu szczególnie uprzemysłowionych stanów doszło do spadku o prawie 6% zatrudnionych w przemyśle, na terenie siedmiu innych zaś zmniejszenie nastąpiło o przynajmniej 5%, w niektórych stanach zaś, odznaczających się słabym uprzemysłowieniem, jak w przypadku Kansas, Nevady, Nowego Meksyku, Kalifornii i Teksasu doszło do wzrostu liczby zatrudnionych w sektorze przemysłowym gospodarki krajowej.…...

Similar Documents

Premium Essay

Miss Usa

...The American Dream Studs Terkel’s “Miss USA” interview of a young Emma Knight portrays the reality of the “American Dream”. Through Emma Knight, Terkel describes the life of a beauty queen using irony and pessimism. With Emma Knight’s negative self image, she projects herself as being unsuitable for the beauty queen pageant as she states, “NO, uh-uh, never, never, never. I’ll lose, how humiliating.” However, she enters and ironically goes on to win the Miss USA pageant. Terkel continues to express the irony of Knight by including her thoughts after the second night saying, “I thought: This will soon be over, get on a plane tomorrow, and no one will be the wiser. Except that my name got called as one of the fifteen.” Still showing the lack of confidence the young contestant displays her ability to fit in or belong in the world of pageantry. Terkel also utilizes a pessimistic tone in addition to the irony expressed throughout the interview of Emma Knight. In the interview Knight says “If I could put that banner and crown on that lamp, I swear to God ten men would come in and ask it for a date.” Therefore, implying that only the crown and banner makes a woman appealing. Another depiction of pessimism illustrated is her statement in the beginning of the interview saying, “It’s mostly what’s known as t and a, tits and ass. No talent.” implying that the pageants are mostly for demoralizing the women in it. Emma Knight’s tone throughout the story of the American......

Words: 319 - Pages: 2

Free Essay

Gospodarka Oparta Na Wiedzy

...treści Wprowadzenie2 Rozdział I: Gospodarka oparta na wiedzy – cechy, definicje, mierniki4 1.1 Gospodarka oparta na wiedzy w różnych ujęciach4 1.1.1 Próba definicji4 1.1.2 Definicja według OECD i Banku Światowego5 1.1.3 Wiedza jako nieodłączny czynnik kształtujący GOW6 1.1.4 Gospodarka oparta na wiedzy a konkurencyjność9 1.1.5 Ewolucja w czasie11 1.1.6 Teorie Josepha Schumpetera i wynikające z nich wnioski12 1.2 Wybrane mierniki GOW16 1.3 Korzyści z rozwoju GOW20 1.3.1 Wzrost konkurencyjności20 1.3.2 Globalizacja21 1.3.3 Przywództwo technologiczne23 1.3.4 Spadek znaczenia zasobności w bogactwa naturalne25 Rozdział II: Gospodarka oparta na wiedzy i jej stopień zaawansowania w Polsce27 2.1 Analiza GOW w Polsce w ujęciu czasowym27 2.2 Porównanie GOW wybranych krajów30 2.3 Stymulacja rozwoju GOW w Polsce34 2.3.1 Polityka Unijna wobec GOW34 2.3.2. Działania Rządu36 2.3.3 Inicjatywy oddolne41 Rozdział III: Metody pobudzania rozwoju GOW42 3.1 Inwestycje42 3.2 Drenaż mózgów43 3.3 Dyfuzja wiedzy44 Rozdział IV:Ocena możliwości rozwoju GOW w Polsce46 4.1 Analiza SWOT46 4.1.1 Mocne strony Polski46 4.1.2 Słabe strony Polski47 4.1.3 Szanse dla Polski51 4.1.4 Zagrożenia dla Polski55 4.2 Polska na rozdrożu 58 Zakończenie60 Bibliografia62 Spis grafik69 Wprowadzenie Polska już nie stoi przed wielką dla niej szansą. Polska powinna ją wykorzystywać. Szansą tą jest nowy rodzaj gospodarki – opartej na wiedzy. Gospodarka ta nie wymaga posiadania......

Words: 11675 - Pages: 47

Free Essay

Politic Usa

...Utrikespolitik USA                                                                                     Shirin Magnusson Monroedoktrinen är en riktlinje för amerikansk utrikespolitik som är formulerad i president James Monroes budskap till kongressen 1823. En befrielsekamp som de spanska kolonierna i Latinamerika inledde cirka 1820 väckte sympati i USA. Det fanns fruktan för att de europeiska makterna i den Heliga alliansen skulle ingripa. Monroe fastslog i sitt budskap för att varje inblandning av en europeisk makt i Nya världens inre inflytande skulle betraktas som en osympatisk handling mot USA. Förpliktelsen ledde till att USA inte skulle ingripa i konflikter mellan europeiska makter. Trumandoktrinen som gjordes av USA:s president Truman 1947. Budskapet med detta var attt lämna ekonomisk och militär hjälp till Grekland samt Turkiet. Dessa två länder var pressade av sovjetiska påverkning, men bakgrunden till detta var oron inom USA:s regering för sovjetisk tillväxt i Västeuropa. Truman förklarade att USA hade ett ändamål om att hjälpa demokratiska länder att få frihet och oberoende hotades av andra länder eller rörelser. Denna doktrin var riktad mot Sovjetunionen samt den innebar en helt y inriktning av USA:s tradionella utrikespolitik under fredstid. Uppföljningar av doktrinen blev bl.a. Marshallplanen samt Atlantpakten. Flexible response-doktrinen var en doktrin inom NATO som blev antagen 1967. Budskapet var att skrämma bort Sovjetunionen från militärt angrepp...

Words: 3217 - Pages: 13

Premium Essay

Test Usa

...Test From Wikipedia: The United States of America (USA), commonly referred to as the United States (US), America, or simply the States, is a federal republic[10][11] consisting of 50 states and a federal district. The 48 contiguous states and the federal district of Washington, D.C., are in central North America between Canada and Mexico. The state of Alaska is the northwestern part of North America and the state of Hawaii is an archipelago in the mid-Pacific. The country also has five populated and nine unpopulated territories in the Pacific and the Caribbean. At 3.79 million square miles (9.83 million km2) in total and with around 317 million people, the United States is the fourth-largest country by total area and third largest by population. It is one of the world's most ethnically diverse and multicultural nations, the product of large-scale immigration from many countries.[12] The geography and climate of the United States is also extremely diverse, and it is home to a wide variety of wildlife. Paleo-indians migrated from Asia to what is now the U.S. mainland around 15,000 years ago,[13] with European colonization beginning in the 16th century. The United States emerged from 13 British colonies located along the Atlantic seaboard. Disputes between Great Britain and these colonies led to the American Revolution. On July 4, 1776, delegates from the 13 colonies unanimously issued the Declaration of Independence. The ensuing war ended in 1783 with the recognition of......

Words: 617 - Pages: 3

Premium Essay

The Eu and the Usa

...United States. After he mentions the three models, actually the forth models; THE USA, china, Japan, and the EU model, He believes that EU developed model is the best one for the world in the 21 century. In order to present the model as the suitable one, Steve stresses many points that EU pass out the USA and show how USA continues to miss lead the public and presents its model as the bet one. Among those issues that he has stressed, USA media and what has associated with it in term of European economy and American view , welfare and social system and what associate with it. Steven Hill stresses that because of American media and political leaders taken a model adaptation, in term of who is right or who is wrong, and which model beats the other. Instead take it, from the point that we just need to learn from together, and we have to teach together in order to save ourselves and the world as the whole. Taken for consideration that there are countries round the world who needs to get to where we are now, to have the same chance that we had have, but how they going to achieve it without burning the world, without global warming environment chaos, if our media until today doesn’t has a transparency in presenting the best for us. He express that USA medias has been hid the truth about Europe achievement, He indicates that media is missing the real story and presenting to the USA a couple countries in Europe that have economic struggle such Greece, Spain ......

Words: 1560 - Pages: 7

Premium Essay

Kirin Usa

...Kirin USA Q1. Run “Segmentation” from the Segmentation and Classification tool (do not enable the Discrimination) to find the optimal number of segments in the market. Explain where you decided to cut the dendogram and why? When we ran the segmentation a dendogram was created and this provided us with information regarding the amount of lost information when we clustered the data together. The top of the dendogram is where all clusters are grouped together and most information is lost. The bottom of the dendogram is where all the clusters are not grouped together and the information is most similar. According to the first dendogram that was created, we determined that the optimal number of segments is four. This is the optimal number of segments because at this point the first significant jump occurs from .55 to .89. Four clusters is the best approach because you lose information from 4-3 and when going from 4-5 the information is too scattered and becomes irrelevant and unfocused. This is why 4 clusters is the best approach. Q2. Use the number of the segments you determined in Q1 and re-run “Segmentation” from the Segmentation and Classification tool (enable the Discrimination). This time, in the Dendogram sheet, instead of 9 segments you should see the specific number of segments you determined. What are the key segments of import beer drinkers? How can you label them? Explain the profile of each segment according to the segmentation (not discrimination) variables...

Words: 1658 - Pages: 7

Free Essay

Usa Motors

...Will the incentive plan to reduce absenteeism succeed? The incentive plan to reduce absenteeism will probably be successful because it takes from what employees look to the most, their vacation time. The employees had found a way to be compensated for being absent which is not what was intended 10 years ago between the union and USA Motors. That being said it seems that the new incentive plan will be met with great resistance from the emloyees and they will need to roll it out and give employees time to accept the new plan. After all, employees will see this as a “free” week of compensation being taken away. This is a large organization with over 8,000 employees and there will most likely be initial problems with the plan but if you follow the steps of designing a total rewards plan then the program should not go astray. But, it’s a well-known fact that, in any large organization, change takes time. ( Bridgewater Today., 2002). Although it has been labeled high-priority for fall negotiations, it will not happen overnight, organizational culture, changes very slowly. (Schauber, A.C., 2001). How much absenteeism is really under the employee’s control? Unfortunately, there are times when an illness or accident occurs and that is not within the employees control. There could be an on the job accident, and that would fall under worker’s compensation. Workers' compensation laws are designed to ensure that employees who are injured or disabled on the job are provided with......

Words: 991 - Pages: 4

Premium Essay

Usa Today

...Elizabeth Paul MKTG610 Marketing Strategies Mark Cusack USA Today: Innovation in an Evolving Industry 3/4/2015 USA Today: Innovation in an Evolving Industry USA Today has been a widely successful company for many decades now. When newspapers were the only form of read news, USA Today cornered the market in the national newspaper arena and become one of the number one newspapers for people in the America to read. As the digital age came about, it was time for change and USA today had huge competition ahead of them and difficulty if they did not chose to compete. New companies were emerging as leaders in the online news world, and even established companies were moving towards online news to keep up with the growing technology. Even though things started out very slow, with the reporting quality increasing they saw a large growth in the advertising and revenue side of things. The values that it included were independence, fairness, accuracy and trust. Loyalty played a huge part and something that the reporters loved and cherished about the company itself. However in the late 1990s, things started to change and technology readily started to take over the nation. Online reporting started to become popular as it was quicker and easier for people to access so more people were going from reading the daily newspaper to the internet for their breaking news. They quickly started losing their market share in the daily newspaper sales so they knew chance was needed to be able to......

Words: 947 - Pages: 4

Free Essay

Sports in the Usa

...References 11 INTRODUCTION Americans pay much attention to physical fitness. Many sports and sporting activities are popular in the USA. People participate in swimming, skating, squash and badminton, tennis, marathons, track-and-field, bowing, archery, skiing, skating etc. But the five major American sports are hockey, volleyball, baseball, football and basketball. Basketball and volleyball have been invented in America. There is a large choice of sports in America. This can be explained by the size and variety of the country. Another reason of the popularity of sports is the people’s love of competition of any kind. One more reason is that Americans use sports activities for teaching socials values, such as teamwork and sportsmanship. All this explains why Americans have traditionally done well in many kinds of sports. Every high school offers its students many sports, such as wrestling, rowing, tennis and golf. There are no separate “universities” for sports in the USA. Students of any higher educational establishment are trained in different kinds of sports. Many colleges and universities are famous for their sports clubs. There are sports facilities at every school. Some Americans like active games and others like quite games. I think that quite games, as golf and crocket, intend for rich elite people. Most popular games in the USA are hockey, American football, baseball, basketball and soccer. I would like to explore these sports in my paper. 1.......

Words: 2918 - Pages: 12

Free Essay

Usa Today

...USA Today by Gannett Company On 20th April 1982 - announced the first copies of USA Today In 1985 - became the second largest newspaper in the America In 17th April 1995 - Launced USA Today Online In 2000 - The paper redesign In 2009 - Newspaper have closed shop or reduced publications day and adapt to online only Norfatahiyah Bt Md Sulhaimi 1110937 USA Today Become a more serious newspaper with improved journalism Raising public awareness and move into profitability USAToday.com Readers interacted with the journalist and given opportunity to voice their opinion Continuous strategy of marketing innovation USA Today Product Innovation Promotional Innovation Distribution Innovation USAToday.com Added blogs Really Simple Syndication(RSS) Pod casting No Demand for the newspaper will decrease because customer just get news from USAToday.com Strength Weaknesses Opportunities Threats Huge media conglomerate with Gannett Gannett's capabilities in high-tech graphic design High fixed costs Weak profit margin Increasing numbers of white-collar workers Failure of competition to innovate and innovate rapidly Online news threaten to cannibalize printed news Competition from other newspaper, national and local  Fast delivery the news Design through customer preference Limitation when it saturated Move to USA Today Online Lose readers of the population ages over the next 10 to 30 years Economic factor such as higher newsprint......

Words: 1620 - Pages: 7

Premium Essay

Communism in the Usa

...Communism in the USA 1: Source A suggests that in the 1920s, America feared that the working class would stop working and the country would go downhill. This is shown in the source by the person representing the labour class, walking down the stairs, labelled with words like strikes, riots and murders. This is showing us that America feared what would happen to the labour class. Source A also suggests that America thinks one event will lead to another, not knowing what it will eventually end with. This is shown in the source by the words on the steps, like disorder and bolshevism, and then by the question mark at the end. 2: Source C and source B are both telling us about the problem of communism in America after the war. From these sources we can learn that people who were communist, were frowned upon by many Americans, especially the government. We can tell this because source C says ‘Hundreds of poor labouring men and women are being thrown into jails and police stations’, and in source B, it says ‘determination to drive from our midst the agents of Bolshevism.’ Both sources refer to them as criminals as source B says ‘a mass formation of the criminals of the world.’ and source C says that they are being tracked down, like criminals. We are also told by by both sources that there was a huge amount of communists. We can tell this by the fact that in source B they are referred to as a ‘mass formation’ and source C says ‘the voice of the many.’ Source C, is......

Words: 483 - Pages: 2

Premium Essay

Mini Usa

...differentiation value, MINI highlighted its cutie size and its nostalgia design. These benefits helped MINI do niche marketing in the USA. (2) Market segmentation: BMW implemented diversified IMC plans according to which market MINI entered, this brand strategy is based on market segmentation. BMW conducted different branding and marketing strategies in different market such as United Kingdom, the rest region of Europe, and the USA. (3) Co-branding: After BMW bought MINI, the first mission was to build MINI as a new lasting brand. Thus, BMW set MINI USA as a separate division of BMW headquarters. But on the opposite, MINI benefited from co-branding with BMW for the premium price and safety of BMW. Co-branding with BMW helped improving American customer’s impression on MINI and made MINI a premium brand for high-end users. (4) Reverse engineering: After succeed in launching the new MINI in USA, BMW summarized the successful experience in USA and started to rethink its future brand strategy for MINI in its former markets, such as European countries. This brand strategy is called reverse engineering. Q2 How are the brand elements of New Mini being communicated to customers? Comments on the execution style. Answer: In the article, we identify four brand elements of New Mini. (1) Slogan: According to the launch of New Mini, the slogans for Europe, Great Britain and USA are quite different. In European countries, the campaign slogan displaying the tag line "MINIÉ.Is it......

Words: 817 - Pages: 4

Premium Essay

Obesity in Usa

...Presentation on obesity in the USA Good morning everyone. During my stay here in America I have observed the habits of Americans in relation to foods and activity. Obesity is a big problem especially here in the USA. The American population are getting bigger and bigger and the obesity epidemic in the USA has grown over these past fifty years, which cost the USA $150 billion annually. America is a country, were everything is big: the cars, the houses, the menus on the restaurants and the people. One out of three adults in America are obese while one out of six children are obese. The obesity epidemic has grown but which factors have had an influence on the obesity epidemic? And which preventive measures have the companies, communities, schools and the First Lady done to prevent the obesity epidemic to grow even further? One contributing factor of the obesity epidemic is the fact that the eating habits have been changing over the last fifty years. Americans are more addictive to eat out instead of preparing healthy food at home and they continue eating unhealthy food although it may contribute diabetes, cancer and heart diseases. How come the obesity epidemic grown so fast and getting out of control? How come the parents feeding their children with processed foods with higher sugar, fat and calories - Is it the children who decide what to eat? Children are acting on their instincts and if they see an advertising on the TV for McDonalds with the Ronald McDonald clown......

Words: 1301 - Pages: 6

Premium Essay

Welfare in Usa

...Welfare programs in USA Abstract This research will provide information regarding basic welfare programs in USA. Welfare state is a government that provides for the total well-beeing of its citizens and is akin to socialism. However, very few true welfare states exist. The United States is a good example of this as it provides some social insurance or entitlement programs to its citizens but does not espouse socialism. As socialism and democracy cannot go hand in hand, therefore, it is impossible for the United States to be one of the true welfare states. The United States does make efforts to provide for persons in need through a myriad of social service programs known as welfare. Welfare encompasses those government programs that provide benefits and economic assistance to no or low income Americans. It can also be defined as financial assistance to impoverished Americans which is supplied through the taxes paid by the working class. One of the main goals of welfare programs in USA is to improve the quality of life and living standards for the poor and underprivileged. Welfare help is usually extended to people groups other than just the poor and underprivileged such as the elderly, the disabled, students, and unpaid workers, such as mothers and caregivers Welfare programs available in the United States include: Medicaid, Food Stamps, Supplemental Security Income (SSI), Housing and Urban Development (HUD) programs, Temporary Assistance for Needy Families (TANF), Head......

Words: 525 - Pages: 3

Premium Essay

Prostitution in the Usa

...Prostitution in the USA During my perusal of daytime television a few weeks ago, I came across a talk show featuring a woman who was selling her virginity. After majoring in Woman’s Studies in undergrad, Natalie Dylan (pseudonym) is using the money to pay for her graduate degree in Marriage and Family Therapy. She consulted with the owner of a legal brothel outside of Las Vegas, to auction off her first time. Natalie’s virginity auction sparked my interest in the legality of prostitution. Should women be able to sell their bodies? Why are some brothels legal in the United States, but prostitution as a whole illegal? What are the ramifications of selling your sexuality, and why does the government get involved? Body for Sale How does one put a price on any body part? Surely every time I hear of a new ailment that plagues another human being I can’t help but to think about how fantastic my arms or legs or elbows are, but should I be allowed to sell them to willing buyers? Let us consider all the other body components up for sale. Plasma donators can be “compensated” up to $200 a month for their time (Aho). Many people may believe that this is ok because it is used to save lives, but what about sperm and egg “donation”? A man can make up to $1000 a month for 1½ to two years; and though the numbers haven’t been nailed down, a woman can make an average of $4,217 per egg donation (Aho). Whether or not lives are saved in sperm/egg donation is arguable, but one thing is for......

Words: 1219 - Pages: 5