Free Essay

Essay Godsdienst

In: Religion Topics

Submitted By Dominick
Words 1834
Pages 8
Essay “Geloof en wetenschap” bij het college Fysica & Samenleving

“De eerste slok uit de beker der natuurwetenschap maakt athe¨ ıstisch, maar op de bodem wacht God.” (Werner Heisenberg)

c Timon Idema 2004, 2006

1

Ooit was alles onverklaarbaar. Dat wil zeggen, onverklaarbaar in de huidige zin van het woord. Voor onze voorouders die millennia geleden leefden, was er wel degelijk een verklaring: alles werd geregeld en bestuurd door hogere machten. Dat waren goden, of tovenaars, of geesten van overledenen. Zij oefenden hun macht uit bij de gratie van de mensen die in hen geloofden. Voor de gelovigen was dit heel gewoon; zij hebben waarschijnlijk nooit stilgestaan bij het feit dat ze erin geloofden. Voor hen waren de hogere machten gewoon onderdeel van de dagelijkse realiteit. De filosofen uit de oudheid verwierpen veel ‘goddelijke’ verklaringen voor alledaagse zaken. Toch was in het jaar 1000 iedereen in Europa ervan overtuigd dat de aarde plat was. Dat de zon, de maan, de planeten en de sterren om de aarde draaiden. Dat een man een rib minder heeft dan een vrouw, omdat God een rib van Adam gebruikte om Eva te maken1 . Intussen heeft de wetenschap ons geleerd dat de aarde een weliswaar miljarden jaren oude, maar verder vrij onbetekenende bol van steen is die in een immens heelal rondjes om de zon draait. Nog maar een fractie van de tijd dat de aarde bestaat wonen er mensen op. Hun oorsprong is nog steeds niet geheel duidelijk, maar bijvoorbeeld hun anatomie (waaronder ook het aantal ribben valt) is voor een groot deel bekend. In de westerse samenleving anno 2004 is de wetenschap een gevestigd instituut. Of zij door de maatschappij op haar waarde geschat wordt is de vraag, maar de resultaten van wetenschappelijk onderzoek worden algemeen als feiten aangenomen. Sterker nog, het overheidsbeleid wordt voor een groot deel gebaseerd op (resultaten van de) wetenschap. Een voorbeeld hiervan zijn de cijfers van het Centraal Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Deze rol als adviseur van de overheid werd vroeger vervuld door de kerk. Op grond van deze ontwikkelingen zou men kunnen zeggen dat de wetenschap het geloof vervangen heeft. Maar juist dat is een gevaarlijk standpunt om twee belangrijke redenen. Ten eerste leidt het tot de gedachte dat de wetenschap alle problemen kan oplossen en het geloof overbodig is. In de tweede plaats is het niet de wetenschap die het geloof vervangen heeft, maar eerder wetenschappers die in zekere zin de rol van kerkelijke functionarissen hebben overgenomen.

2

Voor wie er even over nadenkt, is het tweede punt een goed te begrijpen ontwikkeling. In de oudheid waren de wereldlijke leiders vaak ook opperpriester of anderszins betrokken bij de godsdienst. In de middeleeuwen hadden hoge (Christelijke) geestelijken veel in te brengen als het ging om het bestuur van een land. Vreemd is dat niet, omdat juist diezelfde leiders en geestelijken vaak degenen waren met een goede opleiding en zij vaak fungeerden als leermeesters van de toekomstige machthebbers. Verder is het natuurlijk zo dat in een wereld waarin iedereen hetzelfde geloof aanhangt, de geestelijken automatisch meer invloed krijgen, en zij dus ook bij het landsbestuur betrokken moeten worden in een aantal Islamitische landen is dit nog steeds het geval. Na de Renaissance, in de periode die we aanduiden als de Verlichting, werd het voor een veel groter deel van de bevolking mogelijk een goede opleiding te krijgen. Voor die tijd waren het vooral geestelijken geweest die de mogelijkheden hadden om zich bezig te houden met wetenschap2 . Tijdens de Verlichting nam het vertrouwen in de wetenschap echter sterk toe, waardoor het voor mensen uit het welgestelde deel van de bevolking mogelijk werd om zich volledig met wetenschap bezig te houden. Natuurlijk werd daar door de overheid gebruik van gemaakt; een mooi voorbeeld is Leeghwater, die in opdracht van stadhouder Frederik Hendrik het water van de verdedigingswerken van Den Bosch wegpompte, waarna de Nederlandse troepen de stad op de Spanjaarden konden veroveren (1629). Tegelijkertijd werd er een geloofsstrijd uitgevochten tussen katholieke en protestantse Christenen, waardoor de macht van de kerk sterk afnam. Ook het streven naar een scheiding van kerk en staat droeg hier aan bij. Het gevolg was dat de overheid zich over beleidskwesties liet adviseren door wetenschappers. Deze ontwikkeling is dus niet veroorzaakt door een directe ‘strijd’ tussen geloof en wetenschap. Ondanks het feit dat de wetenschap al enkele eeuwen ‘aan de macht’ is, heeft zij bijvoorbeeld de wereldvrede niet dichterbij gebracht. Aan de andere kant is het geloof niet uitgestorven, wat men wel zou verwachten van een overbodig of verouderd fenomeen. De gedachte dat de wetenschap alle problemen kan oplossen en dat het geloof overbodig is, is vanuit onze huidige samenleving gezien dan ook tamelijk absurd. Maar waarom eigenlijk? Volgens velen vertelt de wetenschap ons precies hoe het heelal in elkaar zit en hoe het leven is ontstaan. Sommigen menen zelfs te kunnen verklaren waar de figuur van Jezus vandaan komt3 . Juist wetenschappers weten echter dat de wetenschap geen absolute waarheid is en dat wie gelooft dat dat wel het geval is, zichzelf lelijk in de vingers kan snijden.

3

Een bekende anekdote uit de fysica vertelt hoe men aan het eind van de 19e eeuw aan de jonge Max Planck afraadde om natuurkunde te gaan studeren. De natuurkunde was immers vrijwel af: met de mechanica van Newton, de thermodynamica van Joule en het elektromagnetisme van Maxwell waren alle grote problemen opgelost. Er waren weliswaar nog een paar kleine gaatjes, maar veel eer zou daar niet aan te behalen zijn. Zoals bekend zette Planck gelukkig door en vond dat een van die gaatjes een gat in het fundament was, waarna hij met zijn gequantiseerde energie het volledige fysische wereldbeeld op zijn kop zette. Wie wetenschap wil beoefenen, moet zich eerst realiseren dat alle wetenschap theorie is, een model dat moet aansluiten bij de waarnemingen en verworpen moet worden als het daarmee in strijd is. Zo’n model kan wel voorspellingen doen en ons een bepaald begrip geven over hoe de wereld in elkaar zit, maar het is zeker geen absolute waarheid. In het verleden heeft de kerk zich nogal eens met de wetenschap bemoeid en haar resultaten op grond van bijbelteksten of andere overtuigingen verworpen. ı Overbekende voorbeelden hiervan zijn de theorien van Galile¨ en Darwin. Ook nu nog zijn er mensen die geloven dat God ongeveer 6000 jaar geleden de wereld en de mens geschapen heeft. De meerderheid van de Christenen gebruikt de bijbel echter niet als natuurkunde- of geschiedenisboek. Zelfs het Vaticaan heeft ingezien dat het verwerpen van Galile¨ resultaten absurd is en heeft de verketı’s tering daarvan dan ook teruggedraaid. Kort gezegd erkent ook het geloof dat het niet de absolute waarheid (althans over wetenschappelijke vraagstukken) in huis heeft. Natuurlijk blijft er discussie tussen de standpunten van ‘de wetenschapper’ en ‘de gelovige’4 . Met name over de vraag hoe het (menselijk) leven is ontstaan is men het vaak niet met elkaar eens. Dat neemt niet weg dat in het West-Europa van 2004 geloof en wetenschap goed samen gaan. Als er al een probleem bestaat, dan ligt dat in de visie van de maatschappij op geloof en wetenschap. Zowel wetenschappers als gelovigen worden door de maatschappij immers maar al te vaak beschouwd als ‘vreemde’ of ‘rare’ mensen. Ondanks het feit dat iedere niet-wetenschapper vrijwel zonder uitzondering direct gelooft wat een wetenschapper zegt, moet hij wel constant verantwoording afleggen over het ‘maatschappelijk nut’ van zijn werk. Al dan niet fundamenteel onderzoek wordt vaak als overbodig beschouwd, tenzij de maatschappij er op korte termijn aanwijsbaar voordeel van heeft.

4

Ook zijn er velen die gelovigen zien als vrij naeve mensen die ‘kennelijk’ God nodig hebben. Veelal wordt het geloof gezien als achterhaald, en gelovigen als ouderwets en conservatief. Daarnaast blijkt een groot deel van de bevolking niet te weten wat er precies met de Christelijke feestdagen kerst en pasen gevierd wordt, terwijl het Christendom toch sterk verbonden is met de Europese cultuur. Op deze manier staan zowel wetenschap als geloof in maatschappelijk opzicht zwak. Omdat ook de wetenschappers en gelovigen deel uitmaken van de maatschappij (en de doorsnee van beide groepen maar vrij klein is), hebben ook zij soms de bovengenoemde vooroordelen ten opzichte van elkaar. Zoals ik hierboven heb geprobeerd duidelijk te maken, is daar echter geen enkele reden toe. Geloof en wetenschap kunnen elkaar juist erg goed aanvullen, zoals in de visie van Galile¨ ı, die het als katholiek betreurde dat de kerk zijn idee¨n als een aanval op hun e positie zag. Zijn overtuiging was dat God de mensen de wereld van het geloof had proberen duidelijk te maken door de bijbel, de profeten en Christus, maar dat hij de verklaring van de natuurwetenschappelijke werkelijkheid als puzzel voor de mensheid had overgelaten2 . Helaas blijken veel wetenschappers zich liever aan te sluiten bij de (wellicht bekendere) visie van Laplace. Hij had in opdracht van Napoleon Bonaparte een boek geschreven waarin hij de op dat moment bekende natuurkunde uitlegde. Toen Napoleon hem vroeg waarom hij niet eenmaal de ‘auteur van het universum’ had genoemd, antwoordde Laplace: ‘Sire, die hypothese had ik niet nodig.’ Veel wetenschappers gaan (waarschijnlijk onbewust) veel verder en beweren ‘die hypothese’ al niet nodig te hebben v´´rdat ze beginnen te werken aan een theooo rie. Het meest bekende voorbeeld is wellicht Stephen Hawking, die in zijn boek ‘The universe’ zegt: ‘Als we eenmaal de theorie van alles hebben ontwikkeld, kennen we de geest van God.’5 Voor deze wetenschappers is het onaanvaardbaar dat er fenomenen zijn die niet verklaarbaar zijn met de huidige, of toekomstig te ontwikkelen, (natuur)wetenschap. Zij geloven dat de natuurkunde uiteindelijk een antwoord zal kunnen geven op vragen als ‘hoe zit de menselijke geest in elkaar?’ en ‘hoe is het heelal ontstaan?’ Of dat in de verre toekomst inderdaad zo zal zijn is op dit moment onmogelijk aan te geven. Wie er over nadenkt komt echter vrij snel tot de conclusie dat het op zijn best bijzonder onwaarschijnlijk is dat we deze ‘natuurkundige utopie’ ooit zullen bereiken. In elk geval is de overtuiging dat de wetenschap (in principe) ‘alle antwoorden’ heeft ook een geloof. Misschien is het zelfs wel een geloof dat veel moeilijker te verdedigen is dan geloven in God.

5

Literatuurlijst
1. Bijbel, NBG-vertaling, Nederlands Bijbel Genootschap, 1951 2. Dava Sobel, ‘De dochter van Galile¨ - Een verhaal van wetenschap, geloof ı en liefde’, Ambo, 2000
(Biografie van Galile¨ aan de hand van brieven die zijn dochter, zuster Maria ı Celeste, hem schreef)

3. Francesco Carotta, ‘Was Jezus Caesar? - De Romeinse oorsprong van het Christendom’, Soesterberg, 2002
(poging om Jezus te identificeren met de vergoddelijkte Julius Caesar; zie ook www.carotta.de)

4. Patrick Chatelion Counet en Ger Verhagen, ‘God, neem ik aan? - Het ongrijpbare van theologie en natuurkunde’, Meinema, 2000
(Dialoog tussen een theoloog en een natuurkundige)

5. Stephen Hawking, ‘Het universum’, Bert Bakker, 2001 6. Karen Armstrong, ‘Een geschiedenis van God - Vierduizend jaar jodendom, christendom en islam’, Ambo/Anthos, 1995

Timon Idema www.lorentz.leidenuniv.nl\˜idema 24 maart 2004

6…...

Similar Documents

Premium Essay

Essay

...1 Overview of How to Write an Essay Writing essays is a major element of your education at the university level. Effective writing gives you the ability to express your ideas, theories, arguments, and projects clearly. The skills you acquire at the university level through writing essays will be aimed at practical business applications that you will be able to use in the workplace. The following information provides a succinct overview of the elements you need to know to begin writing an essay. It will help you on your writing journey. Types of Essays Narrative A narrative essay is a story told by a narrator. Generally, a narrative discusses the personal experience of the author (the first person point of view), but it can also be written about things that happen to others (third person point of view). A narrative typically involves characters, a setting, specific and vivid details, and a series of events that can include current incidents, flashbacks, or dialogue. Cause and Effect A cause and effect essay explores why events, actions, or conditions occur (cause) and examines the results of those events, actions, or conditions (effect). For example, a cause could be purchasing a new expensive home. The effect might be fewer family vacations, more time spent on upkeep, or less time with family because of extra work hours to pay for the home. Comparison and Contrast A comparison and contrast essay shows the relationship between two or more elements. The items can be compared...

Words: 6215 - Pages: 25

Premium Essay

Essays

...HOW TO READ ESSAYS YOU MUST ANALYZE 1. Take a pencil in your hand. 2. Read the essay over once, quickly, looking for the main idea, for what the essay is about in general, and for what the author seems to be saying. Don't get bogged down in details. (If you come to an unfamiliar word, circle it but go on reading). 3. Check the meaning of unfamiliar words. If they seem to be key words, i.e., if the author uses them more than once, scribble a brief definition at the bottom of the page or at the end of the essay. 4. Now re-read more slowly and carefully, this time making a conscious attempt to begin to isolate the single most important generalization the author makes: his thesis. Follow his line of thought; try to get some sense of structure. The thesis determines the structure, so the structure, once you begin to sense it, can lead you to the thesis. What is the main point the author is making: Where is it? Remember, examples or "for instances" are not main points. The thesis is the generalization the author is attempting to prove valid. Your job, then is to ask yourself, "What is the author trying to prove"? Another way of identifying the thesis is to ask yourself, "What is the unifying principle of this essay"? or "What idea does everything in this essay talk about"? or "Under what single main statement could all the subdivisions fit"? If the author has stated his thesis fully and clearly and all in one place, your job is easier. The thesis is apt to be......

Words: 971 - Pages: 4

Free Essay

Essay

...POL1EEH International Relations and the Global Economy Take Home Examination 2 November 2012 INSTRUCTIONS: The examination is worth 35% of the final mark for this unit. Students are to answer ONE question from SECTION A and ONE question from SECTION B, each in essay format, independently. Each essay should be approximately 750 words and should be referenced appropriately. Each essay will constitute 50% of the mark for this piece of assessment. Completed exams should be submitted to the Essay Box in the Politics and International Relations Program Office no later than 5pm on Monday 5 November and also lodged electronically via the Turnitin link on LMS. As this is an examination there will be no extensions. Any exams submitted after the due date will receive 0% for this piece of work. If circumstances befall a student during the examination that prevent timely completion, students should contact Dr Jon Symons (J.Symons@latrobe.edu.au) with written evidence of the problem and an alternative time to complete the examination will be arranged. QUESTIONS: SECTION A 1. To what extent have the main features of the global economic order established after World War II been transformed by globalization? 2. ‘The failure of so many multilateral institutions reflects not just the problems of those institutions but the shortcomings of multilateralism more generally.’ Critically evaluate this claim in relation to ONE multilateral institution. 3. To what extent do liberal ideas retain their......

Words: 356 - Pages: 2

Premium Essay

Essay

...There are some teachers who are going to require you to write a 250 word essay. Actually, it is a very short essay for that matter but for some students, it may also be a burden to have a word limit in writing. Let us take a look at the scenarios that you need to understand to compose a well developed essay. For some students, it may be limiting to have a word factor quota in writing an article. There are some individuals who can tell more out of a topic and that having 250 words will not suffice to tell everything in their minds. That is why you need to have the skills in budgeting the words that you have to write without sacrificing the ideas that you have to deliver. There are different essay types that you also need to consider so having a word limit cannot simply be an easy task. Still for some students, a 250 word essay may mean too much because there are also some people who do not want to waste their time writing. No matter what the essay structure may be, these types of people are not really eager to translate their thoughts to written form so they think 250 words simply equates to too much work. Anyway, you need to understand that having this kind of limit will eventually benefit the students as they improve their discipline, being responsible and being resourceful individuals. We can offer you to buy essays from us so you do not have to worry about the number of words in writing. Let our writers make your life easier today...

Words: 273 - Pages: 2

Premium Essay

Essay

...An essay is usually a short piece of writing. It is often written from an author's personal point of view. Essays can be literary criticism, political manifestos, learned arguments, observations of daily life, recollections, and reflections of the author. The definition of an essay is vague, overlapping with those of an article and a short story. Almost all modern essays are written in prose, but works in verse have been dubbed essays (e.g. Alexander Pope's An Essay on Criticism and An Essay on Man). While brevity usually defines an essay, voluminous works like John Locke's An Essay Concerning Human Understanding and Thomas Malthus's An Essay on the Principle of Population provide counterexamples. It is very difficult to define the genre into which essays fall. Aldous Huxley, a leading essayist, gives guidance on the subject: Like the novel, the essay is a literary Abstract This article will examine the reasons why it is important both linguistically and psychologically to build a vocabulary quickly when learning a foreign language. The article asserts that very little can be achieved or learned in a foreign language with a small vocabulary and that by building a sizable vocabulary quite quickly one can soon be able to function adequately. You may also wish to look at http://www.jalt-publications.org/tlt/files/95/feb/meara.html   Introduction   It is obvious that in order to learn a foreign language one needs to learn many many words. But how many?......

Words: 332 - Pages: 2

Premium Essay

Essay

...to write A Level Sociology Essay Assessment With reference to the present AEB syllabus, there are three main skills being assessed in your essays. 1. Knowledge and Understanding (9 marks) 2. Interpretation and Application (9 marks) 3. Evaluation (9 marks) What Does This Mean? What this means is that for writing an essay is that the content (studies, names of researcher, dates, figures, concepts, although important need to be organised coherently, applied to a variety of social situations and interpreted, and expressed in a critical fashion. You must be aware of the skills being highlighted in the question in order to use the appropriate skills in your essays. You should also practice writing essays regularly and develop a technique which addresses the skills required so that you can actually answer the question set. I hope that this handout should allow you to achieve this. Stage One Many students are too quick into diving into an answer. They have focused on certain key terms and ‘assumed’ what the essay requires from a quick look at the question. Instead, the question should be read a number of times. Task One With the title provided. Analyze the question by underlining the key features in the essay title Double underline the skills being assessed, e.g., describe and explain Identify any terms or concepts contained in the question. These terms will need to be defined, i.e. concepts such as interactionists. Essay questions will also......

Words: 1452 - Pages: 6

Free Essay

Essay

...I’m sorry this is not a real essay I’m sorry this is not a real essay I’m sorry this is not a real essay I’m sorry this is not a real essay I’m sorry this is not a real essay I’m sorry this is not a real essay I’m sorry this is not a real essay I’m sorry this is not a real essay I’m sorry this is not a real essay I’m sorry this is not a real essay I’m sorry this is not a real essay I’m sorry this is not a real essay I’m sorry this is not a real essay I’m sorry this is not a real essay I’m sorry this is not a real essay I’m sorry this is not a real essay I’m sorry this is not a real essay I’m sorry this is not a real essay I’m sorry this is not a real essay I’m sorry this is not a real essay I’m sorry this is not a real essay I’m sorry this is not a real essay I’m sorry this is not a real essay I’m sorry this is not a real essay I’m sorry this is not a real essay I’m sorry this is not a real essay I’m sorry this is not a real essay I’m sorry this is not a real essay I’m sorry this is not a real essay I’m sorry this is not a real essay I’m sorry this is not a real essay I’m sorry this is not a real essay...

Words: 256 - Pages: 2

Free Essay

Essay

...Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger. Kommentarer til Save as many as you ruin - Essay * Kommentar #1 12. oktober 2012 Af IsabellaFF Wow, hvordan er du blevet så god til engelsk? :) Hvis jeg må spørge - du må have et eller andet trick. :D ------------------------------------------------- Øverst på formularen Nederst på formularen * Kommentar #2 24. november 2011 Af benjaminpetersen Fantastisk essay. Fortjent 12-tal. Grunden til at forrige kommentar, tror at du kobler det med Helligtrekongersdag, kunne være fordi at ordet "epiphany" både kan oversættes til førnævnte, men også betyde en slags åbenbaring. (Sudden realization) Men igen, super essay :) ------------------------------------------------- Øverst på formularen Nederst på formularen vis/skjul svar * 01. januar 1 Af Longarm Tak Benjamin, - og skarpt observeret! Nu giver det mere mening. :) God weekend! * Kommentar #3 28. august 2011 Af Fiierne Virkelig flot essay. Noget jeg ikke helt fanger er hvordan du kobler det sammen med Helligtrekongersdag? ------------------------------------------------- Øverst på formularen Nederst på formularen vis/skjul svar * 01. januar 1 Af Longarm Hvorfor skulle jeg det? :) Det må være en ekstra opgave i er blevet stillet :) * Kommentar #4 17. juni 2011 Af backus Et virkeligt velskrevet og rammende essay. ------------------------------------------------- Øverst på formularen Nederst......

Words: 758 - Pages: 4

Free Essay

Essay

...------------------------------------------------- Red River College ECE Program ECED-2009 Research Essay Assignment Value: 30% Select a topic related to Early Childhood Education for this assignment. The list on the following page may be helpful for some ideas, although you are not restricted to these topics. Approve your topic with your instructor by: _______ . Duplication of topics will not be allowed, and topic choice is on a first-come, first-served basis. Search for resources related to this topic. Check the Learning Centre, as well as the Library. Conduct an Internet search. For your paper, you need a minimum of 4 current (less than 8 years old) references. Include a minimum of one of each of the following: - book - scholarly journal article (from EBSCOHOST or other scholarly database) - reliable internet source. Use the APA style of documentation (see text) to write a 3 - 4 page paper. Include an introduction, thesis statement, body (that includes background information and at least 3 points of discussion), a conclusion, and a reference page. The reference page is not included in the length. You will also complete a 5 minute presentation to the class based on your research. Refer to Considerations for Effective Presentations. Use peer editing as part of your writing process. That is, when you have a draft completed, ask at least one peer to provide feedback using the peer editing rubric. Be mindful of the peer’s......

Words: 895 - Pages: 4

Premium Essay

Essay

...paragraph. The idea is to allow the author to develop an argument and support it with ideas. • Stated first and last The topic sentence appears both at the beginning and at the end. It is a technique that is used by authors in cases where the content of the paragraph is complex. The topic sentence that appears at the end aims to remind the readers about the content in the paragraph so that they do not loose focus. • Stated implied This is a situation where an author states an obvious topic sentence to avoid being direct. In this case, the topic sentence is not conspicuous. The readers have to read in between the lines to identify the hidden topic sentence. 13. Paragraphs are the building blocks of coherent, authoritative and well-developed essays. An adequately developed paragraph should contain the following four details; Topic sentence This is a sentence that traditionally appears as the first sentence. However, the topic sentence could also appear at the end, in the middle, at the beginning and at the end or implied. It informs the reader the subject matter of the paragraph. The reader is in a position to internalize what to expect in the paragraph. In addition, the topic sentence substantiates the thesis statement. Conclusion This is a summarizing sentence that comes at the end of the paragraph. The sentence wraps up the argument developed in the paragraph and gives a summary. The conclusion helps the reader to connect the argument that is being developed and......

Words: 1078 - Pages: 5

Free Essay

Essay

...Lindsay Apedaile Ms. Brown English 1020 2 November 2015 4.1 Ravisankar begins his essay by describing consumers and their want for low prices then describes sweatshops and their conditions. The problem he identifies is consumers demand lower prices to do this, corporations cut the cost on their employees either decreasing their wages or worsening their working conditions. Ravisankar assumes his readers are poor college students looking for lower prices and have a basic understanding of what a sweatshop is but does not fully know the appalling conditions of sweatshops. His purpose in this essay is to raise awareness of the degrading environment of sweatshops. In order to accomplish this purpose, he appeals mainly to pathos an appeal to emotions by mentioning how bad sweatshop working conditions are and its consumer’s. He also appeals to logos when he writes that people should have equal rights as others like pay. In this essay, Ravisankar addresses the main argument against his thesis the idea that the big companies like Nike, Reebox, and Gap are to blame for decreasing conditions in sweatshops. He refutes this argument by saying these companies are taking apart of “the race to the bottom” the pressure for low costs. Finally, he concludes by making the point that universities purchase around $3 billion in clothing with the universities name on it. This puts pressure on the companies to provide living wages and reasonable working. Overall, the argument Ravisankar makes...

Words: 291 - Pages: 2

Free Essay

Essay

...How to Write a Religious Studies Essay The first thing to understand when approaching an essay in religious studies is the unique nature of the discipline. Apart from its distinctive subject matter, the interdisciplinary nature of the field makes the study of religion both fascinating and highly challenging. The academic study of religion requires more than knowledge of individual texts, beliefs and practices, and may draw upon fields as diverse as history, sociology, anthropology, hermeneutics, and linguistics. For this reason, your instructors will expect you to familiarise yourself with and be able to employ a variety of different theories and methods. The interdisciplinary nature of the subject is also reflected in the various kinds of essays you will be asked to write, which may include a mixture of comparative, textual, ethnographic, hermeneutical, sociological and historical approaches. The academic study of religion takes place in a secular rather than a faith-based context. Since it aims to understand religion from a perspective that can be shared by all, and limits itself to evidence that is available to all, you will not be required to try to prove or refute particular religious beliefs. As an interdisciplinary academic subject, religious studies employs historical, textual, cultural, sociological and anthropological methods to contextualise, interpret and understand religious beliefs, practices, traditions and communities. As such, it is important......

Words: 250 - Pages: 1

Premium Essay

Essay

...steps in the scientific method? Type your response here: 4. Why did most Medieval philosophers and scientists feel that experimentation was unnecessary? Type your response here: 5. Why did the Enlightenment writer Voltaire get into so much trouble in France and elsewhere? Type your response here: Part 2 Write a well-developed essay of two to three paragraphs on one of the topics below. Make sure you use specific information from this lesson and, if need be, from previous lessons. Proofread your essay to eliminate errors in grammar and spelling. (Each question is worth 15 points) 1. Choice #1: Compare and contrast the careers of Galileo Galilei and Isaac Newton. What discoveries did each make? How were their methods similar or different? How were both received by the religious and political authorities of the day? A complete answer will include an assessment of the political and cultural climate in which each thinker lived.  Choice#2: Write an essay explaining how the Scientific Revolution influenced Enlightenment thinkers in other disciplines. Your essay should mention at least two of the following thinkers and topics: divine right of kings, empiricism, Vesalius, Descartes, Hobbes, or Voltaire. Type your response here: ----------------------- Submission ----------------------- © 2013 EDMENTUM, INC....

Words: 295 - Pages: 2

Premium Essay

Essay

...How to determine custom essay editing company that is legitimate This is the company you will find great editors to provide you with custom essay editing service. Students whose first language is not English may find speaking and writing in English as a difficult task for them. Most of these students are international students who have enrolled in various universities in America and in the UK. The main teaching language is English, American and Standard English respectively. It is essential for students to master well the language of instruction because it is a medium through which they are required to write their assignments and speak in classroom. Competence and fluency in English language will help students to read and understand the teaching material provided to them. It is important therefore for students to ask for support from custom essay editing services which deal with the tips of writing good essays among other academic papers and also to write for them assignment essays. Our writing and editing services is created both for students and professionals. We deal with both the non academic and academic editing and writing services to fulfill your needs. At our custom essay editing, you will find editors who are qualified in linguistics and English language. We are ready to provide you the custom essay editing service at any time of the day or night because we operate as a 24/7 service. Our custom essay editing service comprises of creative thinkers, skillful......

Words: 574 - Pages: 3

Premium Essay

Essay

...Process and Procedure Essay Samples are Helpful Guides in Writing Saturday, June 20th, 2009 Process and Procedure Essay Samples will Assist You in Understanding this Essay Format First of all let’s find out what essay is called process and procedure essay. It is an essay which sometimes called “how to” essay for it guides in certain activities or gives instructions as how to do some job (procedure) or complete a certain task. When you feel difficulty with this essay type, you can find process and procedure essay samples which can give you useful tips into creating an essay which will be have high rating. Process and procedure essay outlining certain procedures or directions to perform certain activity is an important task if one needs to learn how to compile clear instructions to serve the needs of professionals in different fields. These can be helpful for engineers, teachers, doctors and even housewives when it concerns cook books which are also some kind of instructive writing. Procedure essay writing is a useful skills for managerial personnel as they need to organize people and direct them toward certain activities. Process and procedure essay samples can be found online in abundance. Through these essay examples one can get some notion about procedure writing and take some notes how to complete a good piece of process essay. One may note that procedure can include descriptions, warnings and recommendations to the procedures described. To provide guidelines......

Words: 539 - Pages: 3