Premium Essay

Επενδυτικά Σφάλματα & Behavioural Finance

In: Business and Management

Submitted By dassim
Words 256
Pages 2
Σύμφωνα με μια παλιά παροιμία της Wall Street, οι αγορές επηρεάζονται από δύο παράγοντες: τον φόβο και την απληστία.

Αν και σε μεγάλο βαθμό αυτό είναι αληθές, η συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση είναι ιδιαίτερα υπεραπλουστευμένη, αφού δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι αγορές αποτελούνται από άτομα και το ανθρώπινο μυαλό είναι ιδιαίτερα πολυσύνθετο. Επιπλέον τα συναισθήματα είναι τόσο πολύπλοκα που ο φόβος και η απληστία αδυνατούν να περιγράψουν με ακρίβεια το σύνολο των ψυχολογικών παραγόντων που επηρεάζουν τα άτομα κατά τη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων.

Όπως είναι γνωστό, η παραδοσιακή χρηματοοικονομική επιστήμη έχει επικεντρωθεί στην ανάπτυξη εργαλείων που χρησιμοποιούν οι επενδυτές για να μεγιστοποιήσουν την αναμενόμενη απόδοση και να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο που αναλαμβάνουν. Η προσπάθεια αυτή αποδείχθηκε πολύ αποτελεσματική και αναδείχθηκαν χρήσιμα επενδυτικά εργαλεία όπως είναι τα υποδείγματα αποτίμησης αξιογράφων, η θεωρία χαρτοφυλακίου, το υπόδειγμα εξισορροπητικής κερδοσκοπίας κ.λπ.

Αν και οι επενδυτές θα έπρεπε να χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία κατά τη διαδικασία λήψης των επενδυτικών τους αποφάσεων, συνήθως δεν το πράττουν, καθώς φαίνεται ότι η ψυχολογία επηρεάζει τις επενδυτικές αποφάσεις σε μεγαλύτερο βαθμό από την χρηματοοικονομική θεωρία.

Σαν αποτέλεσμα, μια σειρά από συμπεριφορικά σφάλματα δυσχεραίνουν την επενδυτική διαδικασία, καθώς οι επενδυτές αλλά και οι διαχειριστές χαρτοφυλακίων (fund managers) διαπράττουν αποδεδειγμένα μια σειρά από επενδυτικά σφάλματα όπως το σφάλμα οικειότητας (Familiarity Bias), το σφάλμα διατύπωσης (Framing), η αποστροφή απώλειας (Loss aversion), η υπεραντίδραση και η υποαντίδραση σε έκτακτα γεγονότα (Overreaction/Underreaction), η υπερβολική εμπιστοσύνη στις ικανότητες μας (Overconfidence), η υπερβολική αντίδραση των Μέσων Ενημέρωσης σε διάφορα γεγονότα (Media response), η συμπεριφορά της αγέλης…...

Similar Documents

Free Essay

Cognitive Model and Behavioural Model

...Cognitive model and behavioural model are two of the most common approaches that have been using by the marketers to understand the consumer behaviour. Both approaches have their own supporters who are the theorists or marketers. However, there has been an argument that about which model describes the consumer behaviour the best existed in markets for decades. “Consumer behavior is widely understood as a problem-solving and decision-making sequence, the outcome of which is determined by the buyer's goal-directed processing of information.” (Foxall 1992, p384). Cognitive model describes the consumers go through a few processes that consist of a few steps to achieve their purchase decisions among some alternatives. Although cognitive model sounds make sense and persuasive, it does not really have empirical facts to prove that it really works in all the real market. However, cognitive model do exist in the real market world in some buying situations. The main factor that affects the feasibility of cognitive model is the involvement of the consumer products. The higher the involvement of the product category, consumers are more willing to spend time for the decision making process. However, this does not mean general low involvement products will only suitable to describe as behavioural purchase. For example, when individuals buying a pen, they will make their purchase decision in behavioural way instead of cognitive way since the product is low involvement product and it......

Words: 571 - Pages: 3

Premium Essay

Behavioural Economics and Customer Complaints

...BEHAVIOURAL ECONOMICS AND CUSTOMER COMPLAINTS IN COMMUNICATION MARKETS A report prepared for the Australian Communications and Media Authority (ACMA) in connection with the public inquiry “Reconnecting the Customer” by Dr Patrick Xavier* Adjunct Professor of Economics & Finance, Curtin University Business School. May 2011 * Dr Patrick Xavier BEc (Hons), M.A., M.Ec, PhD is Director of Info-Comm Strategies and Adjunct Professor of Economics, Curtin Business School, Curtin University of Technology, Australia. Dr Xavier has published widely and has had extensive experience as a consultant to national and international agencies on regulatory reform in the (tele)communications sector, including the OECD, ITU, World Bank and APEC. He was part of the OECD’s regulatory reform team that visited a range of countries to advise on regulatory reform in major industrialised and emergent economies. He has undertaken work in Hong Kong and in a range of developing countries, including Lao PDR, Romania, Armenia, Vietnam, Pakistan, Pacific Islands, Thailand, Bhutan and China. He can be contacted at: poxavier@gmail.com Disclaimer. The views in this report are those of the author and do not necessarily reflect the views of the ACMA. © BEHAVIOURAL ECONOMICS AND CUSTOMER COMPLAINTS IN COMMUNICATION MARKETS Executive summary 4 1. INTRODUCTION 10 1.1 Purpose of this report 10 1.2 Customer complaints in the...

Words: 24011 - Pages: 97

Free Essay

Finance Behavioural

...Behavioural Finance Martin Sewell University of Cambridge February 2007 (revised April 2010) Abstract An introduction to behavioural finance, including a review of the major works and a summary of important heuristics. 1 Introduction Behavioural finance is the study of the influence of psychology on the behaviour of financial practitioners and the subsequent effect on markets. Behavioural finance is of interest because it helps explain why and how markets might be inefficient. For more information on behavioural finance, see Sewell (2001). 2 History Back in 1896, Gustave le Bon wrote The Crowd: A Study of the Popular Mind, one of the greatest and most influential books of social psychology ever written (le Bon 1896). Selden (1912) wrote Psychology of the Stock Market. He based the book ‘upon the belief that the movements of prices on the exchanges are dependent to a very considerable degree on the mental attitude of the investing and trading public’. In 1956 the US psychologist Leon Festinger introduced a new concept in social psychology: the theory of cognitive dissonance (Festinger, Riecken and Schachter 1956). When two simultaneously held cognitions are inconsistent, this will produce a state of cognitive dissonance. Because the experience of dissonance is unpleasant, the person will strive to reduce it by changing their beliefs. Pratt (1964) considers utility functions, risk aversion and also risks considered as a proportion of total assets...

Words: 4442 - Pages: 18

Premium Essay

Behavioural Finance: Deal or No Deal? Who Wants to Be a Millionaire?

...Behavioural Finance - Erin McCall Who Wants To Be A Millionaire? Deal Or No Deal? WHO WANTS TO BE A MILLIONAIRE? 1) The risk averse investor would accept the safety level of $500,000 because they would refuse to accept any risk. The risk neutral investor would have been indifferent had the expected payout for both options been equal however, given that the expected payout for the guess is higher than that of the sure thing the risk neutral investor would choose to guess. The risk lover investor would always choose the option pertaining to the most risk and therefor choose to guess. 2) The expected value of the guess is $15 million [(0.5 x 30M) + (0.5 x 0)]. However, the actual outcome will either be $30 million or $0. 3) The average person would choose the safe $10 million because their marginal utility after that point begins to decrease. $10 million is far higher than the average American’s income of roughly $51,000 , implying that most people would recognize that $10,000,000 is a life changing amount and not be willing to risk it for $30,000,000. The individuals who choose not to risk the guaranteed $10,000,000 are most likely female , an older adult , married and in a low to moderate-income profession. Females are inherently more risk averse than men, making them more inclined to take the sure thing rather than risking it. Older adults must consider their sources of income after retirement as well as potential medical considerations when......

Words: 2000 - Pages: 8

Premium Essay

Behavioural Finance Overview

...Behavioural Finance Topic 10 What it is: * Relatively new and controversial area in the study of finance. * Orthodox finance theory is based on a representative agent that is a rational utility ‘maximiser’ who makes unbiased forecasts about the future. * BF expands the attributes allowed for this representative, replacing the ‘rational’ agent with a ‘normal’ person who is susceptible to a range of cognitive illusions. How and why it began: * The idea that psychological factors may play a role in financial markets, as opposed to mant theorist have always known that less than rational behaviour has been a dominating feature of markets. * This counter act the rational utility maximising representative agent. Dividends: the dividend policy could be completely irrelevant to its share price. This can be shown with an example that if firm A was to pay a large dividene then its retained earnings fall. However if B paid a larger amount then the retainbed earnings is correspondingly higher. Which ever way you go the if the capitalisation is the same than the market will force the price up on the larger dividend company. Trading Volumes: Orthodox models of financial markets imply that there should be little trading in financial assets. The reason for this is that in a world that is rational why would anyone be selling an asset unless they had some information to suggest that they should – and if so, why would anyone else want to buy? Of course, some trading......

Words: 2792 - Pages: 12

Premium Essay

Behavioural Finance

...1.- Problem statement and motivation How do Financial Markets participants make decisions? How do these decisions affect the financial markets? With the financial markets in Asia being the largest in the world, such an interesting environment with participants displaying different levels of capitalism, financial market experience and knowledge, Asia is definitely a fertile ground for the study od behavioral finance. According to conventional financial theory, the world and its participants are, for the most part, rational "wealth maximizers". However, there are many instances where emotion and psychology influence our decisions, causing us to behave in unpredictable or irrational ways. Asians in general suffer from cognitive biases, more so than Westerners, often being viewed as ‘Gamblers. Behavioral finance is a relatively new field that seeks to combine behavioral and cognitive psychological theory with conventional economics and finance to provide explanations for why people make irrational financial decisions .It calls for investigation into higher mental processes, memory, perception, problem solving and thinking .This paper looks at some of the anomalies (i.e., irregularities) that conventional financial theories have failed to explain. In addition, review underlying reasons and biases that cause some people to behave irrationally. 2.- Brief survey of the literature The following areas of research have been covered, from the mid 1980’s to the main focus of the......

Words: 899 - Pages: 4

Free Essay

Behavioural Finance

...A Behavioural Finance view of the Deepwater Horizon Disaster of 2010 INTRODUCTION The Deepwater Horizon disaster of 2010 was the largest accidental marine oil spill the oil industry has ever seen. It claimed 11 lives and caused huge environmental damage on the shoreline of the Gulf of Mexico by discharging circa 4.9 million barrels of oil. There have been numerous enquiries and studies into the accident to try to understand what happened, the goal of the enquiries was to establish where the fault and therefore guilt lay in order to ascertain compensation. This report attempts to apply key concepts from behavioural finance with a view to understanding the thought processes behind the decisions that were made. In the last decades there have been a lot of studies documenting the impact of psychological traits on the decisions made by managers. This report while touching on them, will not go into detail regarding the various technical difficulties encountered on the Deepwater Horizon and will instead focus on understanding the thought process of the various players involved. We will also briefly cover BP’s historical safety record as this will help us understand some of the behavioural factors in play within the organization. While BP was the principal on the Deepwater Horizon rig there were also other parties like Transocean , the rig operator, Halliburton, who operated in a consultancy position, Anadarko and Schlumberger. These companies played a part in the crisis and their...

Words: 3129 - Pages: 13

Free Essay

Behavioural Segment

...Behavorial segmentation Benefits sought: Biscuits are widely popular from rural to urban segments and available in different flavors and price range. But with increasing affluence, the Indian customers are moving towards the health conscious sector. Especially in urban sector, with increasing work load and stress in their lives, people are getting attracted towards health product segment. Britannia has identified this behavioural change in the urban population of India and hence marked this market segment of health conscious people. Purchase behaviour: India is traditionally price-oriented market. Indian consumers prefer quality but within certain price range. New products in the market are placed with specific balance between price and quality. In healthy biscuit segments, there are very few players like Threptin which tend to be on the higher side of the price range. Here Britannia with its mass production advantage has used this leverage to promote its health products in a lower price range than conventional health biscuits. Usage: In Indian households, biscuits and savory snacks are the most commonly consumed items. They are consumed by people under all segments. Here if the biscuits are aligned to the health aspects of the individuals within their affordable range, the consumers will be ready to buy such products. Also, diabetic patients have a strict diet schedule and if a product specific to their diet requirements is placed, it has a high chance of being......

Words: 295 - Pages: 2

Premium Essay

Behavioural Finance and the Psychology of Investing

...CHAPTER 9 Behavioural Finance and the Psychology of Investing “The investor’s chief problem, and even his worst enemy, is likely to be himself.” —Benjamin Graham “There are three factors that influence the market: Fear, Greed, and Greed.” —Market folklore Be honest: Do you think of yourself as a better than average driver? If you do, you are not alone. About 80 percent of the people who are asked this question will say yes. Evidently, we tend to overestimate our abilities behind the wheel. Is the same thing true when it comes to making investment decisions?  You will probably not be surprised when we say that human beings sometimes make errors in judgment. How these errors, and other aspects of human behaviour, affect investors and asset prices falls under the general heading of “behavioural finance.” In the first part of this chapter, our goal is to acquaint you with some common types of mistakes investors make and their financial implications. As you will see, researchers have identified a wide variety of potentially damaging behaviours. In the second part of the chapter, we describe a trading strategy known as “technical analysis.” Some investors use technical analysis as a tool to try to exploit patterns in prices. These patterns are thought to exist (by advocates of technical analysis) because of predictable behaviour by investors. Chapter 9 Behavioural Finance and the Psychology of Investing 273 9.1 Introduction to Behavioural Finance Sooner......

Words: 17663 - Pages: 71

Premium Essay

Behavioural Skills

...Assesment 1 behavioural skills for Business 1. Analyse Jess’s role as a manager of the customer Engagement team using appropriate management and leadership theories. Jess role is to ensure the team is focussing, motivating and achieving their target for the year. Jess is also in charge of resolving issues, negotiation of new contract, but she is also representating the department at meetings, any approval has to go thought her. Jess role is complex and very diverse, in different situation. We define Jess manager role, however Jess could also be describe has a leader. There are differences between manager and leader, they are linked. However the differences are managers have employees, leaders won followers, managers react to change, and leaders create change. Managers have good ideas, leaders implement them. Manager’s communication but leaders persuade. Managers direct the groups, but leaders create teams. Managers try to be heroes but leaders make heroes of everyone around them. Managers take credit but leaders take responsibility, managers are focused but leaders create shared focus. Finally managers exercise power over people but leaders develops power with people. Those comparisons show exactly the difference between managers and leader. An approaches to leadership Jess could used in order to manager her team could be the democratic leadership. This leadership style is based on allowing new ideas, which could be an advantage for the business.......

Words: 541 - Pages: 3

Free Essay

Behavioural Finance Book Review

...PREPARED BY :  ASHISH SHARMA 2014 2014 Behavioral Finance and Wealth Management Author Information “Michael M. Pompian, CFA, CFP, is a partner at Mercer Investment Consulting, a firm serving institutional and private wealth clients. Prior to joining Mercer, he was a wealth management advisor with Merrill Lynch and PNC Private Bank, and served on the investment staff of a family office. Pompian is a Chartered Financial Analyst (CFA), a Certified Financial Planner (CFP), and a Certified Trust Financial Advisor (CTFA). He is also a member of the CFA Institute (formerly AIMR) and the New York Society of Security Analysts (NYSSA). He holds a BS in management from the University of New Hampshire and an MBA in finance from Tulane University. Pompian is a regular speaker on the subject of behavioral finance and has published several articles on the subject. He is married with three sons and can be reached at michael.pompian@mercer.com. “ Michael M. Pompian describes various biases which we can see in human beings , also tells about various experiments on human beings in his book “ BEHAVIOURAL FINANCE AND WEALTH MANAGEMENT “ and tells “HOW TO BUILD OPTIMAL PORTFOLIOS THAT ACCOUNTS FOR INVESTOR BIASES “ The book is published by John wiley and sons, inc. ,Hoboken , New jersey. Published simultaneously in Canada. The book was published in the year 2006 . SUMMARY : Understanding the use of behavioral finance theory in investing is a important topic these......

Words: 4842 - Pages: 20

Premium Essay

Behavioural Skills

...Behavioural skills for business Assesment 1 "Management is concerned with getting things done through the efforts of other. To get the work done through the efforts of others, the management has to undertake a number of activities in a systematic manner. These activities or elements, which every manager has to perform, are known as the functions of management." http://www.preservearticles.com/2012010319691/what-are-the-important-functions-of-management.html Koontz & O'donnell decided that the 5 functions of management were Planning Organising staffing directing controlling In relation to this Jess has done the following: Planning Jess has done some things well in regards to planning such as following up an appointment with her line manager, with regards to strategic objectives been set. Jess needs to improve on setting targets, focus on meeting and individual jobs in order to achieve the targets she is setting in order to benefit the organisation. This could be done by holding staff meetings and providing each individual with a specific task Organising Jess has done a lot of things wrong with organising which resulted in jess doign the work herself, which resulted in her job taking a huge strain on her. Jess should start encouraging team work and team meetings to lower the divide within staff memebers. A major problem is the lack of training within the organisation, this could be easily fixed by arranging for staff training, this may also help the lack of......

Words: 952 - Pages: 4

Premium Essay

Behavioural Approach

...Discuss the behavioural approach to explaining psychological abnormalities (12 marks) The behavioural approach focuses on the behaviour of an individual in order to explain psychological problems. Behaviourists claim that abnormal behaviour is learned through experiences in the same way as most other behaviour through classical and operant conditioning. Behaviourists believe the concept of classical conditioning can be used to explain the development of many abnormal behaviours, including phobias and taste aversions. The theory of classical conditioning is used to explain how behaviour is learnt through ‘stimulus-response’ associations. An event in the environment (stimulus) results in a physiological reaction (response) in the individual. Then the events and reactions are forged into an association which can lead to the development of phobias. For example a person may climb the top of a high hill and when looking down (environmental stimulus) may experience nausea or dizziness (physiological response). This then will be made into a stimulus-response association and will lead to the development of a phobia e.g. the fear of heights, which means the person, will be scared of heights and will avoid them whenever possible. Watson and Rayner demonstrated how phobias are learnt through conditioning in their experiment involving “Little Albert”. They experimented with an 11-month-old boy, ‘little Albert’, producing fear of a white rat by associating it with loud and frightful......

Words: 1024 - Pages: 5

Premium Essay

Popular Ipos and Behavioural Finance

...Popular IPOs and Behavioural Finance 1 a) The IPO of Facebook Executive Summary This report examines and evaluates any observable behavioural finance phenomena during the recent Facebook Initial Public Offering. It starts by looking into Facebook’s background and what led up to the decision of turning the company public. It gives a brief explanation on the reasoning behind the decision and outlines the company’s main aims and focuses. It then gets into a few behavioural finance theories which help to explain the reasoning and decision-making process of investors purchasing Facebook stocks. Due to the very high anticipation of Facebook’s IPO and the company’s overall popularity, many investors may be over-confident or overestimate Facebook’s stock performance in the future. This may be damaging towards investors. However it is then concluded, that even though many investors decisions to purchase Facebook stocks may not be completely rational, they may still turn out to be beneficial for the investor. Introduction An IPO or Initial Public Offering, which can also be called Stock Market Launch, can be defined as a private company’s first sale of stock to the public. It is through this process that a private company is transformed into a public company. One of the most common reasons for going public is to raise expansion capital, which is to be used for the company’s growth. Behavioural Finance can be defined as a field of finance, which seeks to provide explanations......

Words: 877 - Pages: 4

Free Essay

Addiction - Behavioural

...Behavioural (learning) models of addiction Classical and operant conditioning in addiction Do we develop addictions simply by being rewarded for doing them? Classical conditioning and the initiation of addictive behaviour Stimuli that occur just before, or at the same time, as a learned stimulus (e.g. a drug) may become secondary reinforcers by association. An example of this is learning that the sights and sounds of a pub are associated with alcohol – the sights and sounds then produce the same physiological effects as alcohol. Operant conditioning and the initiation of addictive behaviour If a behaviour is rewarded (positive reinforcement) it is likely to be repeated. Positive reinforcers cause dopamine release in the mesolimbic dopamine system. The system is designed for natural reinforcers such as food, drink, keeping warm, and sex, however addictive drugs can produce the same effect. Drugs such as cocaine, amphetamine, nicotine and alcohol cause massive over-stimulation of dopamine receptors and are therefore positively rewarded. Gambling leads to a rush of adrenaline when experiencing a win or near-win, is socially rewarding through praise from peers, and financially rewarding after a win (Griffiths, 2009). Operant conditioning and the maintenance/relapse of addictive behaviour Repeated use of drugs leads to withdrawal symptoms when stopping. Withdrawal is physically unpleasant and can be reduced by taking the drug again (negative......

Words: 782 - Pages: 4