Free Essay

Discuss.

In: Business and Management

Submitted By thanaphan
Words 4542
Pages 19
แผนธุรกิจ
รานดอกไมฟาใส
1. บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ในอดีตรานจัดดอกไมถูกมองวานาจะเติบโตไดยาก เพราะดอกไมสดยังจัดเปนสินคาประเภท
ไมกอประโยชนในดานอุปโภคบริโภค แตปจจุบันความนิยมในการสงดอกไมเพื่อเปนตัวแทนในการแสดง
ความยินดีหรือแสดงความเสียใจในโอกาสตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น สงผลใหธุรกิจรานจัดดอกไมขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
ในชวง 2 – 3 ปที่ผานมา ซึ่งคาดกันวามีรานจัดดอกไมกระจายอยูทั่วประเทศกวา 1,000 รานในปจจุบัน โดยอยู
ในกรุงเทพและปริมณฑลประมาณรอยละ 50 สวนที่เหลืออยูในจังหวัดตาง ๆ โดยเฉพาะเมืองใหญ ๆ
ธุรกิจรานจัดดอกไมเปนอีกธุรกิจหนึ่งที่มีผสนใจเปนจํานวนมาก ซึ่งสวนใหญมักจะคิดวาเปน
ู
ธุรกิจที่สามารถทําไดโดยไมยากนัก เพียงแตมีความรูในเรื่องวิธีการจัดดอกไมก็สามารถที่จะประกอบธุรกิจได
แตในความเปนจริงแลวธุรกิจรานจัดดอกไมที่ประสบผลสําเร็จนั้นผูประกอบการจะตองมีความชํานาญ รวมทั้งมี
ความตั้งใจในการที่จะทําธุรกิจนี้อยางจริงจัง เพราะรานจัดดอกไมในปจจุบันมีการแขงขันคอนขางสูง
ดังนั้นถาขาดความตั้งใจและไมมีความชํานาญในการทําธุรกิจก็อาจจะไมประสบความสําเร็จ
ดังที่ตองการได ถึงแมวาการทําธุรกิจรานจัดดอกไมจะตองคํานึงถึงปจจัยหลายประการ แตโอกาสในการ
ขยายตัวของธุรกิจนี้กยังมีอยูมาก ทั้งนี้เพราะรานจัดดอกไมในกรุงเทพฯ สวนใหญจะกระจุกตัวอยูในใจกลาง


เมืองเสียเปนสวนมาก แหลงชุมชนอยูไกลออกไปยังไมคอยมีรานจัดดอกไมมากนัก ซึ่งทําใหผูประกอบการ

หลายรายมองเห็นโอกาสในการทําธุรกิจดังกลาว แตอยางไรก็ตามการที่จะลงทุนเปดกิจการรานจัดดอกไมนน
ั้
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองกําหนดกลุมลูกคาเปาหมายใหชัดเจน ทั้งนี้เพื่อที่จะหาสถานที่ตั้งรานใหเหมาะสม เพราะ
การที่ธุรกิจจะประสบความสําเร็จไดนั้น สถานที่ตั้งรานเปนสิ่งที่ตองคํานึงถึงเปนลําดับแรก เพราะหากเปด
กิจการในพื้นที่ที่มีลูกคากลุมเปาหมายนอย โอกาสที่จะประสบความสําเร็จก็นอยลงดวยเชนกัน
การนํากลยุทธการตลาดมาใชเปนการวิเคราะหโอกาสทางการตลาด เพือใหเกิดความแตกตาง

ทางการแขงขัน ในรูปของตัวผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการขายทําใหยอดการ
จําหนายเพิ่มขึน เชน การนําผัก ผลไม สมุนไพร เขามาในการตกแตงชอดอกไม ใหแปลกตาและกลมกลืนเขากัน

ไดดี ซึ่งบงบอกความหมายของการมอบให พรอมทั้งจัดภาชนะใสดอกไมแบบธรรมชาติเขามาแทนภาชนะที่ใช
กันทั่วไป โดยนํากระบอกไมไผ กะลามะพราว ภาชนะที่ทํามาจากตนตาล ตนมะพราว มาจัดใสดอกไมทําใหเปน
ดูธรรมชาติ กลมกลืน สวยงามแปลกตาและไมกอใหเกิดมลภาวะ
การประมาณการใชเงินทุนหมุนเวียนถือเปนขั้นตอนสําคัญ เพราะจะชวยใหผูประกอบการ
ทราบความตองการการใชทรัพยากรการเงินทุนของธุรกิจที่ดําเนินอยู เพื่อจะสามารถจัดสรรการใชทรัพยากร
การเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ
สถานการณปจจุบันในดานการแขงขัน รานดอกไม จะตองเพิ่มศักยภาพในการบริการลูกคาที่

เขมขนขึ้น เนืองจากลูกคามีโอกาสที่จะเลือกซื้อสินคาหรือบริการไดหลายแหง ดังนันธุรกิจรานดอกไมตองหัน


1

มาพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของสินคา และบริการของตนเองอยูตลอดเวลา ตามสภาพแวดลอมและพฤติกรรม
ของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลง จะดํารงอยูในธุรกิจนี้ไดตลอดไป
2. ประวัติกิจการ / ภาพรวมกิจการ
หางหุนสวนจํากัด ฟาใส เริ่มดําเนินการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2545 มีทุนจดทะเบียน
280,000.00 บาท โดยการรวมมือในกลุมเพื่อนที่สนิททีมีประสบการณ และมีความรูในเรื่องดอกไมและวิธีการ

จัดดอกไม ประกอบกับมีใจรักในงานอาชีพนี้ที่เปนงานศิลปะแขนงหนึ่ง ที่ตองอาศัยความประณีตและความ
ละเอียดออน ทักษะ ความรู ความชํานาญ ไดเขามารวมกันทําธุรกิจขนาดยอมเปนของตนเอง ประกอบดวย
1. นางสาวเบญจ
ตันติวงศ
2. นางสาวเรณู
ควรตะขบ
3. นางสาววันดี
สายสิริเวช
ทั้งสามทานมีความคิดเห็นทีจะประกอบธุรกิจรานจัดดอกไมรวมกัน และไดวิเคราะหแหลง

ทําเลที่ตั้งในยานชุมชนเพื่อเขาถึงผูบริโภคโดยตรง ซึ่งหุนสวนทุกคนไดเสนอทําเลที่ตั้งแตละแหงตามที่ตนเอง

รูจัก ซึ่งผลสรุปในที่ประชุมของหุนสวนดวยกัน ควรเปดรานในยานถนนสุรวงษ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร เพราะเปนแหลงธุรกิจมีสํานักงานดําเนินกิจการจํานวนมาก พรอมทั้งมีวัดวาอารามขนาดใหญ
และมีศาสนกิจของศาสนาตาง ๆ ที่ตั้งอยูรายลอมในสถานที่ที่จะไปเปดดําเนินการ จึงไดดําเนินการติดตอขอเชา
จากเจาของอาคารพาณิชย ทีรูจักกันดีในราคาเดือนละ 10,000.- บาท ซึ่งตั้งอยูเลขที่ 288/34 ถนนสุรวงศ แขวง

สี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
รานดอกไมฟาใส หุนสวนทุกคนมีความรู ความชํานาญอยูแลว แตกยังศึกษาหาความรูเพิ่มเติม

เพื่อพัฒนารูปแบบสินคาใหมีความแตกตาง แปลกใหมใหทันสมัยตลอดเวลา โดยการนําดอกไมหลายสี หลาย
ชนิด และใบไมมาจัดในรูปแบบตาง ๆ เพื่อสนองความตองการกับผูที่มีรสนิยมที่ตองการความแปลกใหม โดย
การแจงรูปแบบความตองการ กอใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดตอลูกคา ซึ่งสรางความแตกตางในเชิงกลยุทธให
เหนือกวาคูแขงขันในธุรกิจเดียวกันหนึ่งกาวเสมอ
3. การวิเคราะหสถานการณ
ในอดีตรานจัดดอกไมถูกมองวานาจะเติบโตไดยาก เพราะดอกไมยังจัดเปนสินคาฟุมเฟอย

แตปจจุบนความนิยมในการสงดอกไมเพื่อเปนตัวแทน ในการแสดงความยินดีหรือแสดงความเสียใจ ในโอกาส

ตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น สงผลใหธุรกิจรานจัดดอกไมขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในชวง 2 – 3 ปที่ผานมา ซึ่งคาดกันวามีราน
จัดดอกไมกระจายอยูทวประเทศกวา 1,000 รานคา ในปจจุบันโดยอยูในกรุงเทพมหานครประมาณรอยละ 50
ั่
สวนที่เหลือกระจายอยูในตางจังหวัดตาง ๆ โดยเฉพาะเมืองใหญ ๆ เพราะธุรกิจชนิดนี้ใชเงินลงทุนไมมากนัก

2

3.1 การวิเคราะหปจจัยภายใน ( Internal situation )
รานดอกไมฟาใส หุนสวนทุกคนมีความรู ความสามารถในการจัดตกแตงดอกไม
เปนอยางดี และยังศึกษาหาความรู เทคนิคตาง ๆ กับชมรมและสมาคมดอกไมประดับตาง ๆ เพื่อใหมีความ
แตกตางกับรานคาดอกไมอน ๆ อยูตลอดเวลา
ื่
จุดแข็ง (Strengths)
1. หุนสวนทุกคนมีทักษะ ความรู ความชํานาญ ในดานจัดดอกไมโดยตรง
2. มีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบของงานแตละสวน ไดอยางชัดเจน
3. หุนสวนทุกคนมีความรูจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จึงมีความคิดริเริ่ม-สรางสรรคในการ
จัดดอกไมตลอดเวลา
4. มีลูกคาเดิมในสมัยที่หุนสวนเปนลูกจางในรานจัดดอกไม ยังชื่นชอบฝมอการจัดดอกไมของ

หุนสวนแตละคน ซึ่งยังใหการสนับสนุนอยู
5. ใชทุนดําเนินการเปนของตนเองทั้งหมด
6. ไดไปเรียนรูในการจัดดอกไม กับชมรม-สมาคมตางๆ ที่เกี่ยวกับจัดดอกไมโดยตรง เพื่อเพิ่ม
ทักษะในการจัดรูปแบบดอกไมตลอดเวลา
จุดออน (Weaknesses)
1. เปนรานคาที่เปดใหม ยังไมมีใครรูจักและเชื่อถือในฝมือมากนัก
2. บริหารกันเอง โดยไมมีบุคลากรหรือลูกจาง อาจทําใหงานลาชา
3. มีทุนจํานวนจํากัด ถามีคําสั่งซื้อมาก ๆ อาจทําใหเสียโอกาส
4. การสั่งซื้อวัตถุดิบ ยังไมไดรบเครดิตจากผูขาย จะตองจายเงินสดทุกครั้ง ทําใหขาดสภาพคลอง


ในเงินสดหมุนเวียน (Working capital)
3.2 การวิเคราะหปจจัยภายนอก (External situation)
โอกาส (Opportunities)
1. ปจจุบันนิยมการสงดอกไมในโอกาสตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น
2. การรับวัฒนธรรมตะวันตก ในการสงมอบดอกไมแสดงถึงความเคารพ ความชื่นชม ความยินดี
และความเสียใจ ปจจุบนในสังคมไทยไดนํามาถือเปนประเพณีปฏิบัติเชนเดียวกันกับอารยะ

ธรรมตางประเทศ
3. คูแขงขันในธุรกิจการจัดดอกไมยังมีไมมาก ทําใหยังมีสวนแบงตลาดในการทําธุรกิจไดไมยาก

4. การจัดรูปแบบของดอกไม ที่มีความแตกตางตอธุรกิจเดียวกัน ยอมทําใหสรางภาพลักษณ
(Image Building) ของสินคาไดดีกวา คูแขงที่ยังไมมีการปรับตัวตอสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป
5. ปจจุบันรัฐบาล ใหการสงเสริมในธุรกิจ SME’s เมื่อจะขยายกิจการสามารถขอการสนับสนุน
จากสถาบันการเงินของรัฐไดงายกวาในอดีต
3

อุปสรรค (Threats)
1. มีคูแขงขันใหมเพิ่มขึ้นตลอดเวลา
2. มีดอกไมประดิษฐ และผลิตภัณฑอนมาใชทดแทนกันได
ื่
3. ถาเศรษฐกิจไมดี มีผลกระทบตอยอดขายมาก
4. ยังขาดเทคโนโลยีมาชวยในการออกแบบผลิตภัณฑ
5. ในการจัดสงจะตองจางบุคลากรภายนอกเปนผูดําเนินการ บางครั้งผูจัดสงบริการไมดี ยอม
กอใหเกิดความไมพอใจตอลูกคา
4. วัตถุประสงคและเปาหมายธุรกิจ
4.1 วัตถุประสงคธุรกิจ
1. เปนศูนยกลางในการจัดดอกไม ครอบคลุมทุกภูมภาค

2. สรางเครือขายในลักษณะ Franchise
3. เปนผูนําในดานการจัดดอกไม
4.2 เปาหมายธุรกิจ
1. ยอดขายตอป 1,000,000 บาท ในปแรก และปตอไปเพิมขึ้น 20 % จากยอดขายแตละป

2. ภายใน 2 ป ที่เปดดําเนินการ จะขยายตลาดชองทางการจัดจําหนาย โดยใชเทคโนโลยี
เขามาใหบริการดวยการสั่งดอกไมผานทาง Internet โดยใชชื่อ
WWW. Sky flowers . com โดยการชําระคาสินคาดวยบัตรเครดิตผานทางระบบ
Internet โดยตรง
3. ภายใน 3 ป จะมีการเพิ่มทุนและขยายกิจการออกไปตามแหลงธุรกิจ ชุมชน 4 มุมเมือง
โดยเปลี่ยนกิจการจากหางหุนสวนจํากัดเปนบริษัท จํากัด

4. ภายใน 5 ป สรางเครือขายบริการทุกพื้นที่เขต ทุกอําเภอ ทุกจังหวัดทัวประเทศ โดย

การสงรูปแบบที่ลูกคาตองการไปทาง E-mail ของแตละรานคาในเครือขาย ใหได
จํานวน 300 รานคา โดยใหมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน
5. แผนการตลาด
รานดอกไมฟาใส เลือกลูกคาสวนใหญที่อยูในกรุงเทพมหานครเปนหลัก เพราะเปน

กลุมเปาหมายที่มีรายไดระดับปานกลางถึงมาก และมีความนิยมใชดอกไมเปนสื่อในโอกาสตาง ๆ
5.1 กลุมลูกคาเปาหมาย (Customer Groups)
ในปจจุบนกลุมลูกคาเปาหมายที่นิยมการมอบดอกไมเพื่อแสดงความดีใจ ชื่นชม ความ
ั 
เคารพ แสดงความเสียใจ มีกลุมลูกคาเปาหมายหลัก ๆ ไดแก กลุมนักธุรกิจ กลุมคนทํางาน กลุมนักศึกษา ดังนั้น
กลุมลูกคาเปาหมายอาจแบงไดเปน 2 กลุม คือ
4

กลุมที่ 1 บุคคลธรรมดา แบงออกเปน 3 ระดับ
1.1 ระดับลาง เปนกลุมลูกคานักศึกษาที่มรายไดนอย ไมเนนรูปแบบแตเนนปริมาณ

การจัดดอกไมตองมีราคาไมแพง
1.2 ระดับกลาง เปนกลุมลูกคาคนทํางานที่มีรายไดระดับปานกลาง เนนรูปแบบไม
เนนปริมาณและราคา จะตองไมถูกหรือแพงเกินไป
1.3 ระดับสูง เปนกลุมลูกคานักธุรกิจที่มีรายไดสูงเนนรูปแบบ ไมเนนปริมาณ ทําให
การจัดดอกไมสามารถตั้งราคาสูงได
กลุมที่ 2 นิติบคคล แบงออกเปน 2 ระดับ

2.1 วัด, ศาสนกิจศาสนาตาง ๆ, สมาคม
2.2 หางหุนสวน, บริษัทตาง ๆ ,โรงแรม
5.2 สิ่งที่ลูกคาตองการ (Customer needs)
การที่มีรูปแบบที่แตกตางจากรานจัดดอกไมทั่วไป ดอกไมที่ใหมและสดตลอดเวลา การ
บรรจุภัณฑทสวยงามกลมกลืนกับดอกไมเสมือนเปนสวนเดียวกัน ยอมทําใหลูกคาพึงพอใจ และการจัดสง
ี่
ดอกไมถึงผูที่ตองการใหจดสง ถือเปนการบริการที่สรางความประทับใจใหแกลกคาไดทางหนึ่ง การทําตลาด


เชิงรุก เพื่อความสะดวกสบายใหกับลูกคา โดยการนําเสนอรูปแบบตาง ๆ ของสินคาไปที่สํานักงานของลูกคา
หรือการสงรูปแบบทาง Internet ทําใหลูกคาสามารถประหยัด เวลา และคาใชจายตาง ๆ ไดเปนอยางดี สงผลใน
ดานการสรางความประทับใจตอลูกคาเปนอยางสูง กอใหเกิดการสื่อตอไปยังลูกคากลุมอื่นที่ยังไมไดใชบริการ

รานดอกไมฟาใสเพิ่มสวนแบงการตลาด โดยใชลูกคาเปนสื่อกลางซึ่งสรางความเชื่อถือตอลูกคารายใหมไดเปน
อยางดี
5.3 ประโยชนที่ลกคาไดรับ (Customer Benefits)

1. ไดรับสินคาที่มีคุณภาพ ใหม สด
2. ความสะดวกสบายในการจัดสงและบริการ ไปยังผูรับไดอยางรวดเร็ว
3. ไดรับพิจารณารูปแบบดวยตนเอง โดยมีแบบตาง ๆ ที่ไดนําเสนอและใหตัดสินใจเลือกดวย
ตนเอง จนกวาจะพอใจ
4. ราคาที่เหมาะสมกับชนิดของสินคาที่ไดสั่งจัดทํา
5.4 ความสะดวกตอลูกคา (Customer convenience)
1. สามารถสั่งซื้อทางโทรศัพทหรือทาง Internet
2. การเลือกรูปแบบผลิตภัณฑของการจัดดอกไมแตละประเภท สามารถดูไดจากทาง Internet
หรือโบรชัวร ที่นําไปเสนอ
3. การชําระคาสินคาสามารถชําระไดโดย
3.1 ทาง Internet โดยบันทึกหมายเลขบัตรเครดิตVisa และMaster card ของธนาคารตาง ๆ
3.2 เจาหนาที่ของทางรานมาเก็บเงินภายหลัง
3.3 โอนผานทางธนาคารตามที่ระบุไว
3.4 ชําระดวยบัตรเครดิต Visa, Master card และ American Express ที่ภายในราน
5

5.5 การรับรูขอมูลขาวสารของลูกคา (Customer communication)
1. หาขอมูลไดจากทาง Internet เขาสู WWW. Sky flowers .com
2. จัดสง Hand bill ไปใหลูกคาประจําและกลุมลูกคาใหม จากรายชื่อสมาคมตาง ๆ
3. เขารวมกับเทศกาลดอกไม เชน งานประกวดการแขงขันการจัดดอกไมตามชมรมและ
สมาคมตางๆระดับทองถิ่นและระดับชาติ การจัดรถพฤกษาชาติในงานสงกรานตและการ
จัดดอกไมในวันแหงความรัก ใหนยมใชดอกไมไทย

5.6 สวนผสมทางการตลาด ( Marketing mix )
1. ผลิตภัณฑ (Product) รูปแบบการจัดดอกไมสด แบงออกเปน 5 ประเภท
1.1 การจัดแบบชอ มีใหเลือกหลายรูปแบบ ทั้งแบบชอกลม ชอเปดหนา และโบเกชอยาว
เหมาะสําหรับใชในโอกาสแสดงความยินดี โดยเฉพาะชวงเทศกาลวันรับปริญญา วัน
แหงความรัก (Valentines day) และวันเกิด
1.2 การจัดแบบแจกัน รูปแบบการจัดแจกันทีนิยม คือ การจัดแบบทรงสูง ทรงเตี้ย และทรง

สามเหลี่ยม เหมาะสําหรับใชในโอกาสแสดงความยินดี เชน การเปดรานใหม การเลื่อน
ตําแหนง
1.3 การจัดแบบกระเชา มีใหเลือกหลายรูปแบบ ทั้งกระเชาดอกไม กระเชาของขวัญ และ
กระเชาผลไม การจัดแบบกระเชาเหมาะสําหรับใชในโอกาสแสดงความยินดีหรือแสดง
ความเคารพ โดยเฉพาะชวงวันปใหม วันเกิดหรือการนําไปเยียมผูปวย

1.4 การจัดพวงหรีด และการจัดหนาศพ การจัดดอกไมเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับงานศพ
เพราะดอกไมสามารถใชแทนความรูสึกเสียใจ การใหเกียรติและการไวอาลัย รูปแบบ
การจัดพวงหรีดที่ลูกคาสวนใหญนยม คือ การจัดแบบรูปหยดน้ํา และการจัดแบบรูป

วงกลม สวนรูปแบบการจัดดอกไมหนาศพที่ลูกคาสวนใหญนยม คือ การจัดแบบสวน

ดอกไมและการจัดแบบน้ําตก
1.5 การจัดงานแตงงาน การจัดดอกไมสําหรับการแตงงานเปนสิ่งจําเปนทีชวยใหบรรยากาศ

ในงานดูสดชืน และสวยงามขึ้น การจัดดอกไมมีใหเลือกหลายรูปแบบ คือ

1.5.1 การจัดซุมงานแตงงาน
1.5.2 การจัดพานรองรับน้ําสังข
1.5.3 การจัดดอกไมประดับหนาเวที ฯลฯ
รานดอกไม ฟาใส จัดดอกไมไดทุกรูปแบบ ทุกประเภท ไมวาจะเปนการจัดแบบชอ แบบแจกัน
แบบกระเชา หรือจะเปนการจัดในงานพิธตาง ๆ เพื่อสนองความตองการของลูกคาในทุกระดับ และเพื่อสามารถ

ขยายกลุมลูกคาไดมากขึ้นอีกดวย

6

2. ราคา (Price)
2.1 ปจจัยในการตังราคา ประกอบดวย

2.1.1 ตนทุน ประกอบดวย
- ตนทุนคงที่
- ตนทุนแปรผันตอหนวย
- ราคาขายตอหนวย
ตนทุนคงที่ประกอบดวย
คาเชาสถานที่เดือนละ
10,000.- บาท
คาตูแชดอกไมราคา 35,000 บาท คิดคาเสื่อม 5 ป เฉลี่ยเดือนละ
584 .- บาท
อุปกรณเครื่องมือ-เครื่องใช ราคา 23,000 บาท คิดคาเสื่อม 5 ป เฉลี่ยเดือนละ 383.- บาท
รถจักรยานยนตราคา 52,000 บาท คิดคาเสื่อม 5 ป เฉลี่ยเดือนละ
867.- บาท
คาตกแตงรานราคา 50,000 บาท ตัดจายภายใน 1 ป เฉลี่ยเดือนละ
4,167.- บาท
เงินเดือนหุนสวน เดือนละ
25,000.- บาท
คาไฟฟาและน้าประปา เฉลี่ยเดือนละ

1,200.- บาท
คาโทรศัพท เฉลี่ยเดือนละ
800.- บาท
คาทําโบรชัวร จํานวน 10,000 บาท ตัดจายภายใน 1 ป เฉลี่ยเดือนละ
834.- บาท
รวมตนทุนคงที่ตอเดือน
43,835. - บาท
ตนทุนแปรผันประกอบดวย
วัสดุ-อุปกรณตอการจัดดอกไมสดหนึ่งหนวย
30.- บาท
ภาชนะรองรับดอกไม
80.- บาท
คาดอกไมเฉลียตอชุด

150.- บาท
คาจัดสงแตละครั้ง
50.- บาท
รวมตนทุนแปรผันตอหนวย
310.- บาท
ราคาขายเฉลี่ยตอหนวย
550.- บาท
การวิเคราะหจุดคุมทุน =
ตนทุนคงที่
ราคาขายตอหนวย – ตนทุนแปรผันตอหนวย
=

43,835 = 182 หนวยตอเดือน หรือ 6 หนวยตอวัน
550-310
ดังนั้นทางรานจัดดอกไม ฟาใส จะตองขายใหไดวันละ 6 หนวยขึ้นไปถึงจะคุมทุน

7

2.1.2 สถานที่ที่ตั้ง ในยานธุรกิจหรือแหลงชุมชน คาเชาสถานที่จะมีราคาแพง แตไดรับผล
ตอบแทนมากกวาเมื่อเทียบกับสถานที่ที่ไมคอยมีผูคนพลุกพลาน รานดอกไมฟาใส ตั้งอยูเลขที่ ……………
ถนนสุรวงศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เปนสถานที่ที่ตั้งอยูในยานชุมชน และยานธุรกิจ ใน
รัศมี 10 ก.ม. มีสถานการศึกษาตั้งอยูหลายแหง เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เตรียมอุดมศึกษา วิทยาลัยอุเทน
ถวาย และใกลกับวัดอีกหลายแหง เชน วัดมหาพฤฒาราม วัดแกวฟา วัดไตรมิตร วัดหัวลําโพง ซึ่งถือเปน
สถานที่ที่เหมาะสมกับการทําธุรกิจเปนอยางมาก ทําใหสามารถกําหนดราคาที่ไดสูงตามความเหมาะสม
2.1.3 คูแขงขันในรานคาดอกไมดวยกัน ที่ตั้งอยูในบริเวณตลาดบางรัก ซึ่งจะเปนตัวแปรตัว
หนึ่งในการกําหนดราคา
2.2 โครงสรางราคา
การตั้งราคาขายดอกไมตามหลักสากล คือ ตองคิดราคาขาย 4 เทา ของตนทุน เพราะมีเผื่อ
ขาดเผื่อเสียดวย คํานวณโดยตนทุนแปรผัน + ตนทุนคงที่เฉลี่ย X 4 เปนราคาขาย
2.3 อัตราคาบริการจัดดอกไมแตละครั้ง พอจําแนกไดดงนี้
รูปแบบการจัด

อัตราคาบริการ
1. การจัดแบบชอ
300 – 1,000 บาท
2. การจัดแบบแจกัน
500 – 1,500 บาท
3. การจัดแบบกระเชา
500 – 1,500 บาท
4. การจัดแบบพวงหรีด
800 – 1,000 บาท
5. การจัดหนาศพ
6,000 – 7,000 บาท
6. การจัดสถานที่งานแตงงาน
10,000 – 20,000 บาท
หมายเหตุ อัตราคาบริการของการจัดดอกไม อาจเปลี่ยนแปลงได ทั้งนีขึ้นอยูกับชนิดของดอกไมและรูปแบบ

การจัด
3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place)
ธุรกิจรับจัดดอกไมสด สามารถแบงการจัดจําหนายไดเปน 2 ชองทางใหญ คือ
1. การจัดจําหนายทางหนาราน เปนชองทางการจัดจําหนายที่สามารถเขาถึงกลุมลูกคาไดทุกระดับ
และขอเปนตัวแทนกับทางวัด เปนผูจัดดอกไมหนาศพและเมรุพรอมกันดวย
2. การจัดจําหนายผานทาง Internet เปนชองทางการจัดจําหนายที่ตนทุนต่าและสามารถเขาถึงกลุม

ลูกคาไดมากขึน ตามจํานวนผูใชบริการทาง Internet ซึ่งทางรานดอกไมฟาใสยังไมไดเปด

ดําเนินการในสวนนี้ แตก็อยูในชวงการศึกษาและจะนํามาใชในอนาคต

วิธีการชําระเงิน ลูกคาสามารถเลือกชําระคาสินคาได 2 วิธี คือ
1. ชําระดวยเงินสด โดยชําระเปนเงินสดหรือการโอนผานธนาคารตามที่ไดระบุไว
2. ชําระผานบัตรเครดิต เชน บัตรวีซา บัตรมาสเตอรการด และบัตรอเมริกันเอ็กซเพรส ฯลฯ
3. การสงเสริมการขาย (Promotion)
8

รานดอกไมฟาใส มีการสงเสริมการตลาด ดังนี้
1. ทําปายโฆษณาหนารานใหสะดุดตา มองเห็นไดงาย
2. ทําHand bill หรือโบรชัวรแผนพับและเอกสารอื่น ๆ แจก ตามสถานการศึกษา สถานพยาบาล และ
ยานธุรกิจ
3. ลงโฆษณาในนิตยสารการตบแตงบานและสวน
4. ทําบัตรสมาชิกเพื่อมอบสวนลดพิเศษ ใหกับลูกคาที่มาใชบริการประจํา
5. ใหสวนลดพิเศษสําหรับลูกคาที่แนะนําเพือนมาใชบริการ โดยกําหนดราคาสั่งซื้อแตละครั้งดังนี้

5.1 ไมเกิน 500.- บาท จะไดสวนลด 5 %
5.2 ตั้งแต 500.- บาท ขึ้นไป แตไมเกิน 1,000. – บาท ไดรับสวนลด 8 %
5.3 ตั้งแต 1,000.- บาท ขึ้นไป ไดรับสวนลด 10 %
6. จัดรายการสะสมยอดการสั่งซื้อเพื่อรับของกํานัล
7. เขารวมประกวดงานพฤกษาชาติประจําป ที่กรุงเทพมหานคร
6. แผนการบริหารบุคลากรและการจัดองคการ
6.1 โครงสรางขององคกร
ผูจัดการทัวไป


ผูจัดการฝายบัญชี

ผูจัดการฝายตลาด

6.2 โครงสรางผูถอหุน

ในการดําเนินงานตามแผนธุรกิจ หางหุนสวนจํากัด ฟาใส มีทุนจดทะเบียน 240,000 บาท มีผู
ถือหุนตามโครงสรางองคกร ดังนี้
1. น.ส.เบญจวรรณ ตันติวงศ ผูถือหุนที่รับผิดชอบโดยไมจํากัดจํานวน
นําเงินมาลงทุนจํานวน 100,000 .- บาท
มีหนาที่ วางนโยบายการบริหารภายใน ควบคุมดูแลการผลิต-ปฏิบัติงานดานการผลิต
และการขายภายในราน
2. น.ส.เรณู ควรตะขบ ผูถือหุนที่รับผิดชอบโดยจํากัดจํานวน
นําเงินมาลงทุน 90,000บาท มีหนาที่ ควบคุมดูแลการบัญชี ปฏิบัติงานดานการผลิต
3. น.ส.วันดี สายสิริเวช ผูถือหุนที่รับผิดชอบโดยจํากัดจํานวน
นําเงินมาลงทุน 90,000 .- บาท มีหนาที่ ควบคุมดูแลการตลาดและการขาย ปฏิบัติดาน
การจัดสงและรับชําระเงิน
9

6.3 แผนดานบุคลากร จํานวน เวลาทํางาน คาตอบแทน
ตําแหนง

ผูดํารงตําแหนง

ผูจัดการ
ทั่วไป

เบญจวรรณ

ฝายบัญชี

เรณู

ฝาย
การตลาด

วันดี

วุฒิการศึกษาและ
ประสบการณ
- ปริญญาตรี บธ.บ.
- ประสบการณการ
ในสายงานไมนอย
กวา 8 ป
- มีความรูในการจัด
ดอกไมเปนอยางดี

- ปริญญาตรี บธ.บ.
- ประสบการณการ
ในสายงานที่
เกี่ยวของ 5 ป
- มีความสามารถ
ดานบัญชีและการจัด
ดอกไม
- ปริญญาตรี บธ.บ.
- ประสบการณการ
ในสายงานที่
เกี่ยวของ 5 ป
- มีความสามารถทาง
การตลาดธุรกิจจัด
ดอกไม

หนาที่ความ
รับผิดชอบ
- วางนโยบายการ
บริหารงานภายใน
องคกร
- ควบคุมดูแลการ
ผลิต
- ปฏิบัติงานดาน
การผลิต และการ
ขาย
- ควบคุมดูแลการ
บัญชี
- ปฏิบัติงานดาน
การผลิต

- ควบคุมดูแล
การตลาดและงาน
ขาย
- ปฏิบัติงานดาน
การจัดสง และรับ
ชําระคาสินคา

ผลตอบ แทน
เงินเดือน
9,000 บาท

เวลา
ทํางาน
08.00 น.
ถึง
20.00 น.

เงินเดือน
8,000 บาท

08.00 น.
ถึง
20.00 น.

เงินเดือน
8,000 บาท

08.00 น.
ถึง
20.00 น.

10

7. แผนการผลิต / ปฏิบัติการ
7.1 คุณภาพ
รานดอกไมฟาใส มีสินคาใหลูกคาเลือกซื้อไดหลายแบบ หลายระดับราคาตามกลุมลูกคาแต
ละระดับ พึงใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยทางรานมีแหลงซื้อดอกไมสดปากคลองตลาด ตลาดสี่มุมเมือง
ตลาดไท เปนแหลงดอกไมนานาพันธุ ไมวาเปนดอกไมไทยหรือตางประเทศ

7.2 การออกแบบกระบวนการผลิต
ปจจัยการนําเขา ( Input
)
- ผูจัดดอกไม
- ชนิดดอกไม
- วัสดอปกรณ

กระบวนการเปลี่ยนสภาพ
(Transformation process)
- รูป / แบบ สินคา
- การขาย

ผลผลิต
( Output )
- ความพึงพอใจ
- การจัดสง

ขอมูลยอนกลับขึ้น

การเตรียมการผลิตใหเกิดประสิทธิภาพ ดังนี้
1. มีผูชํานาญในการจัดดอกไม
2. ชนิดดอกไมใหเลือกหลากหลาย
3. วัสดุอุปกรณประกอบในการผลิต
4. จัดตามรูปที่ลูกคาตองการ
5. ใหเกิดความพึงพอใจ และเตรียมการจัดสง
7.3 การออกแบบสินคาและบริการ
วัตถุประสงค
ในการจัด

การจัดเตรียม
อุปกรณ

การจัดสง
ดอกไม

การจัดเตรียม
ดอกไมและใบไม

การจัด
ดอกไม

11

รานดอกไมฟาใส มีการออกแบบสินคาตามวัตถุประสงคของลูกคา ดังนี้
1. วัตถุประสงคในการจัด
1.1 ทราบขอมูลเบื้องตน
- เนื่องในโอกาสอะไร เชน แสดงความรัก แสดงความยินดี แสดงความเสียใจ
- ลูกคามีงบประมาณในการจัดเทาไหร
- ผูรับมีความสําคัญแคไหน เชนเปนคนในครอบครัว เปนเพื่อน เปนคนรัก เปนญาติ
ผูใหญหรือผูสูงอายุ
- ลูกคาตองการดอกไมแบบไหน สีอะไร ถาเปนผูหญิงจะใชดอกไมสหวานๆ เชน สี

ชมพู สีสมออน ฯลฯ ถาเปนผูชายจะใชดอกไมสีสดใส เชน สีฟา สีเหลือง ฯลฯ
1.2 การจัดวางรูปแบบ
กอนที่จะเริ่มลงมือจัด รานดอกไมฟาใสจะวางรูปแบบการจัดไวลวงหนากอน เพื่อยน

ระยะเวลาการจัดใหเร็วขึ้น
2. การเตรียมวัสดุที่ใชจดดอกไม

2.1 เตรียมวัสดุที่ใชจัดดอกไมใหพรอม เชน กรรไกร มีด โอเอซิส กระดาษฟอยล โบว
ริบบิ้น สกอตเทป เปนตน
2.2 ลางภาชนะที่จะจัดดอกไมใหพรอม และเช็ดใหแหง เชน แจกัน พาน เพื่อยืดอายุการ
ใชงาน
2.3 มีดและกรรไกรที่นํามาใชตัดดอกไมตองคม
3. การเตรียมดอกไมและใบไมกอนใชงาน
3.1 ดอกไมทมีใบมากเกินไป ควรเด็ดใบที่ไมจําเปนออกบาง
ี่
3.2 ใชมีดคมๆ ตัดปลายกานออกกอนจะนํามาจัด
3.3 นําดอกไมและใบไมมาตอกาน กอนทีจะนําไปจัด

4. ขั้นตอนการจัดดอกไม
การจัดดอกไมตองอาศัยหลักเกณฑพื้นฐาน ดังนี้
4.1 ความสมดุลลักษณะของดอกไม รูปทรง และสีของดอกไมที่นํามาจัด
4.2 สัดสวนความกวาง ความสูง ของดอกไมที่นํามาจัด
4.3 สวนเปรียบเทียบ คํานึงถึงความสัมพันธและความกลมกลืนระหวางขนาดของดอกไม
และภาชนะ
4.4 การตัดกันของพื้นผิววัตถุ สี และเสนของวัตถุที่นํามาจัด
4.5 จุดเดน เปนสวนหนึ่งที่ทําใหการจัดตามรูปแบบนั้นๆ ดูสดชื่น แจมใส
4.6 จังหวะ ตองอาศัยสวนประกอบของสี รูปทรง และเสนที่จดขึ้นเพื่อใหสายตาดูเคลื่อนไหว

ติดตาม

12

5. ขั้นตอนการจัดสงดอกไม มีการใหบริการจัดสงดอกไม ดังนี้
5.1 ทางรานตองแจงขอมูลสถานที่ ที่จะจัดสงดอกไม ใหพนักงานทราบกอนลวงหนา เพือ

พนักงานจะไดศึกษาเสนทางและวางแผนการจัดสง
5.2 นําดอกไมทจดเสร็จแลว ใสในลังไมที่เตรียมไวทายรถจักรยานยนต
ี่ ั
5.3 จากนั้น นําดอกไมไปสงใหผูรับที่ลูกคาระบุไว โดยใชระยะเวลาการสงไมเกิน 1 ชั่วโมง
หมายเหตุ

ภาชนะที่ใชจดสงดอกไม ควรเปนลังไมเพราะมีความแข็งแรง และไมดูดความรอนทํา

ใหดอกไมไมเหี่ยวเร็ว

7.4 การออกแบบผังของสถานประกอบการ

จากประตูขวามือ เปนตัวอยางการจัดโชวรปแบบดอกไม ชนิดตางๆ ถัดไปเปนตัวอยาง พวงหรีด

ตูแชดอกไม โตะจัดดอกไม เคานเตอรติดตอการจัดดอกไมและสถานที่รับรองลูกคา
7.5 การออกแบบระบบงาน
- ผูจัดการ
ทําหนาที่
- ฝายบัญชี
ทําหนาที่
- ฝายการตลาด
ทําหนาที่

ตอนรับลูกคาหนาราน เตรียมอุปกรณและจัดดอกไม
บัญชีรายรับ – จาย เตรียมอุปกรณและจัดดอกไม
ติดตอลูกคาภายนอกราน และเก็บบัญชีลูกคารวมทั้ง
การจัดสงดอกไม

13

8. แผนการเงิน
8.1 สมมติฐานทางการเงิน
รานดอกไมฟาใส ไมมีหนารานของตนเอง รานจึงใชวิธีเชาเนื้อที่ขนาด 30 ตารางเมตร เพื่อ
เปนหนาราน โดยเสียคาเชาเดือนละ 10,000 บาท จายมัดจําคาเชาลวงหนา 2 เดือน เนืองจากรานดอกไมฟาใส

เปนรานขนาดเล็ก รานจึงไมมีการจางพนักงาน และใชวธีทํากันเองภายในหุนสวน รานดอกไมฟาใส ใชเงิน

ลงทุนเริ่มแรกประมาณ 233,000 บาท ดังนี้
งบประมาณการลงทุนรานดอกไมฟาใส
คาตกแตงราน
50,000.ตูแชดอกไม
35,000.อุปกรณเครื่องมือ-เครื่องใช
23,000.รถจักรยานยนต
52,000.คามัดจําคาเชาลวงหนา 2 เดือน
20,000.โตะเกาอี้
1,500.ชั้นวางดอกไม
3,500.เครื่องโทรศัพทและโทรสาร
8,500.เครื่องปรับอากาศ
28,000.คาโบรชัวร
10,000.เครื่องคิดเลข
500.เบ็ดเตล็ด
1,000.รวมเงินทุนเริ่มแรก
233,000.-

14

หางหุนสวนจํากัด ฟาใส
งบกระแสเงินสด
ตั้งแต 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2545
ก.ค.
รายการดําเนินงาน
เงินสดรับจากการขาย
รวมเงินสดรับ
เงินสดจาย :
ซื้อ
คาขนสง
คาใชจายดําเนินงาน
เงินเดือน
คาสาธารณูปโภค
คาเชาสถานที่
วัสดุสิ้นเปลืองใชไป
คาใชจายเบ็ดเตล็ด
รวมเงินสดจาย
เงินสดรับ (จาย) สุทธิ
รายการทางการเงิน
เงินสดตนงวด
เงินสดรับ (จาย) สุทธิ
เงินกูยืมสถาบันการเงิน
ซื้อคอมพิวเตอร + อุปกรณ
แบงกําไรคืนหุนสวน
เงินสดคงเหลือปลายงวด

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

รวม

65,500
65,500

68,400
68,400

72,900
72,900

68,900
68,900

73,500
73,500

76,400
76,400

425,600
425,600

21,834
500

22,800
550

24,300
650

22,967
550

24,500
700

25,467
850

141,868
3,800

25,000
2,000
10,000
3,000
1,000
63,334

25,000
2,000
10,000
3,000
1,000
64,350

25,000
2,000
10,000
3,000
1,000
65,950

25,000
2,000
10,000
3,000
1,000
64,517

25,000
2,000
10,000
3,000
1,000
66,200

25,000
2,000
10,000
3,000
1,000
67,317

150,000
12,000
60,000
18,000
6,000
391,668

2,166

4,050

6,950

4,383

7,300

9,083

33,932

47,000
2,166

49,166
4,050

53,216
6,950

60,166
4,383

64,549
7,300

71,849
9,083

49,166

53,216

60,166

64,549

71,849

80,932

15

หางหุนสวนจํากัด ฟาใส
งบกระแสเงินสด
ตั้งแต 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2546
ม.ค
รายการดําเนินงาน
เงินสดรับจากการขาย
รวมเงินสดรับ
เงินสดจาย :
ซื้อ
คาขนสง
คาใชจายดําเนินงาน
เงินเดือน
คาสาธารณูปโภค
คาเชาสถานที่
วัสดุสิ้นเปลืองใชไป
คาใชจายเบ็ดเตล็ด
รวมเงินสดจาย
เงินสดรับ (จาย) สุทธิ
รายการทางการเงิน
เงินสดตนงวด
เงินสดรับ (จาย) สุทธิ
เงินกูยืมสถาบันการเงิน
ซื้อคอมพิวเตอร + อุปกรณ
แบงกําไรคืนหุนสวน
เงินสดคงเหลือปลายงวด

ก.พ

มี.ค.

เม.ย.

75,000
75,000

120,000
120,000

86,000
86,000

112,000
112,000

63,000
63,000

87,000
87,000

97,000
97,000

25,000
700

42,000
1,250

27,000
800

40,000
1,000

20,000
650

28,000
850

39,000
900

25,000
2,000
10,000
3,000
1,000
66,700

25,000
3,000
10,000
3,000
1,500
85,750

25,000
2,000
10,000
3,000
1,000
68,800

25,000
2,500
10,000
3,000
1,400
82,900

25,000
2,000
10,000
3,000
1,000
61,650

25,000
2,300
10,000
3,000
1,200
70,350

25,000
2,400
10,000
3,000
1,000
81,300

8,300

34,250

17,200

29,100

1,350

16,650

15,700

80,932
8,300

89,232
34,250

123,482
17,200

140,682
29,100

169,782
1,350

171,132
16,650

142,782
15,700

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

45,000
89,232

123,482

140,682

169,782

171,132

142,782

158,482

16

หางหุนสวนจํากัด ฟาใส
งบกระแสเงินสด
ตั้งแต 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2546
ก.ย.

ต.ค.

82,000
82,000

89,000
89,000

70,000
70,000

26,000
800

29,000
850

25,000
2,700
10,000
3,000
1,500
69,000

ส.ค.
รายการดําเนินงาน
เงินสดรับจากการขาย
รวมเงินสดรับ
เงินสดจาย :
ซื้อ
คาขนสง
คาใชจายดําเนินงาน
เงินเดือน
คาสาธารณูปโภค
คาเชาสถานที่
วัสดุสิ้นเปลืองใชไป
คาใชจายเบ็ดเตล็ด
รวมเงินสดจาย
เงินสดรับ (จาย) สุทธิ
รายการทางการเงิน
เงินสดตนงวด
เงินสดรับ (จาย) สุทธิ
เงินกูยืมสถาบันการเงิน
ซื้อคอมพิวเตอร + อุปกรณ
แบงกําไรคืนหุนสวน
เงินสดคงเหลือปลายงวด

พ.ย.

ธ.ค.

รวม

71,000
71,000

98,000
98,000

1,050,000
1,050,000

22,000
650

23,000

360,000

700

39,000
900

25,000
2,900
10,000
3,000
1,500
72,250

25,000
2,200
10,000
3,000
1,400
64,250

25,000
2,300
10,000
3,000
1,400
65,400

25,000
3,000
10,000
3,000
1,600
82,500

300,000
29,300
120,000
36,000
15,500
870,850

13,000

16,750

5,750

5,600

15,500

179,150

158,482
13,000

171,482
16,750

188,232
5,750

193,982
5,600

199,582
15,500

171,482

188,232

193,982

199,582

215,082

10,050

17

8.2 ประมาณทางการเงิน
หางหุนสวนจํากัด ฟาใส
งบกําไรขาดทุนลวงหนา
สําหรับงวด 6 เดือนแรก สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2545
รายไดจากการดําเนินงาน
ขายสุทธิ
425,600
ตนทุนขาย
สินคาคงเหลือตนงวด
ซื้อ
141,868
145,668
บวก คาขนสงเมื่อซื้อ
3,800
ตนทุนสินคาทีมีไวเพื่อขาย

145,668
หัก สินคาคงเหลือปลายงวด
2,000
ตนทุนขาย
143,668
กําไรขั้นตน
281,932
คาใชจายในการดําเนินงาน
เงินเดือน
150,000
คาสาธารณูปโภค
12,000
คาเชาสถานที่
60,000
คาวัสดุสิ้นเปลืองใชไป
18,000
คาตกแตงราน(เฉลี่ย 6 เดือน)
25,000
คาเอกสารสิ่งพิมพ (เฉลี่ย 6 เดือน)
5,000
คาใชจายเบ็ดเตล็ด
6,000
คาเสื่อมราคาอุปกรณสํานักงาน
4,200
คาเสื่อมราคารถจักรยานยนต
5,200
คาเสื่อมราคาอุปกรณ
5,800
รวมคาใชจายในการดําเนินงาน
291,200
กําไร (ขาดทุน) กอนหักภาษี
(9,268)
หัก ภาษีเงินได ( 20 % ของกําไร )
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ
(9,268)
หมายเหตุ การเสียภาษีธุรกิจ SME’s เฉพาะรายที่มีทุนจดทะเบียนชําระแลวไมเกิน 5 ลานบาท มีเงื่อนไขดังนี้
1. กําไรสุทธิ ตั้งแต 1 บาทแรก ถึง 1 ลานบาท
เสียภาษีอัตรา
20 %
18

2. กําไรสุทธิตั้งแต 1,000,001 บาท ถึง 3 ลานบาท
3. กําไรสุทธิตั้งแต 3 ลานขึ้นไป

เสียภาษีอตรา

เสียภาษีอัตรา

25 %
30 %

หางหุนสวนจํากัด ฟาใส
งบดุลลวงหนา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสด
ลูกหนี้
สินคาคงเหลือ
เงินมัดจําเชาสถานที่
คาตกแตงจายลวงหนา
คาแผนพับจายลวงหนา
วัสดุสิ้นเปลือง
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยถาวร
รถจักรยานยนต
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
อุปกรณเครื่องมือ-เครื่องใช
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
อุปกรณสํานักงาน
หัก คาเสือมราคาสะสม

รวมสินทรัพย

80,932
3,800
2,000
20,000
25,000
5,000
2,000
138,732
52,000
5,200
58,000
5,800
42,000
4,200

46,800
52,200
37,800

136,800
275,532

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้ – การคา
สวนของผูถือหุน
ผูถือหุนสวน
กําไร(ขาดทุน) สะสม
รวมหนี้สินและสวนของผูถอหุน


4,800
280,000
( 9,268)

270,732
275,532

หมายเหตุ หางหุนสวนจํากัด ฟาใส เริ่มเปดดําเนินการเมือวันที่ 1 กรกฎาคม 2545 มีผลดําเนินงานเพียง 6 เดือน

19

การคิดคาเสื่อมราคา 20 % ตอป

หางหุนสวนจํากัด ฟาใส
งบกําไรขาดทุนลวงหนา
ตั้งแตวนที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2546

รายไดจากการดําเนินงาน
ขายสุทธิ
1,050,000
ตนทุนขาย
สินคาคงเหลือตนงวด
2,000
ซื้อ
360,000
372,050
บวก คาขนสงเมื่อซื้อ
10,050
ตนทุนสินคาทีมีไวเพื่อขาย

372,050
หัก สินคาคงเหลือปลายงวด
1,500
ตนทุนขาย
370,550
กําไรขั้นตน
679,450
คาใชจายในการดําเนินงาน
เงินเดือน
300,000
คาสาธารณูปโภค
29,300
คาเชาสถานที่
120,000
คาวัสดุสิ้นเปลืองใชไป
36,000
คาตกแตงราน(เฉลี่ย 6 เดือน)
25,000
คาเอกสารสิ่งพิมพ (เฉลี่ย 6 เดือน)
5,000
คาใชจายเบ็ดเตล็ด
15,500
คาเสื่อมราคาอุปกรณสํานักงาน
8,300
คาเสื่อมราคารถจักรยานยนต
10,400
คาเสื่อมราคาอุปกรณ
11,600
รวมคาใชจายในการดําเนินงาน
561,100
กําไร (ขาดทุน) กอนหักภาษี
118,350
หัก ภาษีเงินได ( 20 % ของกําไร )
23,670
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ
94,680
หมายเหตุ การเสียภาษีธุรกิจ SME’s เฉพาะรายที่มีทุนจดทะเบียนชําระแลวไมเกิน 5 ลานบาท มีเงื่อนไขดังนี้
1. กําไรสุทธิ ตั้งแต 1 บาทแรก ถึง 1 ลานบาท
เสียภาษีอัตรา
20 %
2. กําไรสุทธิตั้งแต 1,000,001 บาท ถึง 3 ลานบาท
เสียภาษีอตรา

25 %
20

3. กําไรสุทธิตั้งแต 3 ลานขึ้นไป

เสียภาษีอัตรา

30 %

หางหุนสวนจํากัด ฟาใส
งบดุลลวงหนา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสด
ลูกหนี้
สินคาคงเหลือ
เงินมัดจําเชาสถานที่
วัสดุสิ้นเปลือง
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยถาวร
รถจักรยานยนต
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
อุปกรณเครื่องมือ-เครื่องใช
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
อุปกรณสํานักงาน
หัก คาเสือมราคาสะสม

รวมสินทรัพย

215,082
9,100
1,500
20,000
3,000
248,682
52,000
15,600
58,000
17,400
87,000
17,100

36,400
40,600
69,900

146,900
395,582

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้ – การคา
ภาษีคางจาย

สวนของผูถือหุน
ผูถือหุนสวน
กําไร(ขาดทุน) สะสม
รวมหนี้สินและสวนของผูถอหุน


6,500
23,670
280,000
85,412

365,412
395,582

21

การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน
1. สภาพคลอง
1.1 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
( Current Ratio )

=

หนี้สินหมุนเวียน

=
=
1.2 อัตราสวนสินทรัพยคลองตัว
( Quick Ratio )

สินทรัพยหมุนเวียน

=

225,482
30,170

7.5 : 1 เทา
สินทรัพยหมุนเวียน – สินคาคงเหลือ – เงินมัดจําวัสดุสิ้นเปลือง
หนี้สินหมุนเวียน

=
=

248,682 – 1,500 – 20,000 – 3,000
30,170

7 รอบ

2. ประสิทธิภาพในการใชสินทรัพย
2.1 อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้
( Receivable Turnover )

=

=
=
2.2 อัตราหมุนเวียนของสินคา
( Inventory Turnover )

=

ขายสุทธิ
ลูกหนี้เฉลี่ย
1,050,000
9,100

115 ครั้งตอป
ตนทุนสินคาขาย
สินคาคงเหลือเฉลี่ย

=

370,550
1,500

=

247 รอบ
22

2.3 ระยะเวลาเรียกเก็บหนี้
=
( Receivable Turnover Period )

365 x ลูกหนี้
ยอดขาย

=

365 x 9,100
1,050,000

=

3 วัน
365 x สินคาคงเหลือ

2.4 ระยะเวลาสินคาคงเหลือ
=
(Inventory Turnover Period )

ตนทุนขาย

=

365 x 1,500
370,550

=

1.47 วัน

3. ความสามารถในการบริหารงาน
3.1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยทงหมด =
ั้
( Return On Assets : ROA )
=
=
3.2 อัตราผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุน =
( Return On Equity : ROE )
=
=

กําไรสุทธิ x 100
สินทรัพยทั้งหมด
94,680 x 100
395,582

23.9 %
กําไรสุทธิ x 100
สวนของผูถือหุนทั้งหมด
94,680 x 100
280,000

33 %

23

3.3 อัตรากําไรขั้นตน
( Gross Profit Margin )

=

=
=

กําไรขั้นตน x 100
ยอดขาย

679,450 x 100
1,050,000

64.70 %

3. ความสามารถในการชําระหนี้
4.1 อัตราสวนแหงหนี้
( Debt Ratio )

=

=
=
4.2 อัตราสวนแหลงเงินทุน
( Debt to Equity Ratio )

=

=
=

หนี้สินรวม
สินทรัพยรวม
30,170
395,582

0.07 : 1
หนี้สินทั้งหมด
สวนผูถือหุน
30,170
280,000

0.1 : 1

8.3 การวิเคราะหเวลาคืนทุน
งวดเวลาที่ไดทุนคืน

=

=
=

เงินสดลงทุนเริ่มแรก
เงินสดรับสุทธิตอป
280,000
140,782

1.98

ระยะเวลาคืนทุน 2 ป
24

9. แผนการดําเนินงาน
แผนการดําเนินธุรกิจ
( ป 2546 )

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กิจกรรม
ดําเนินการเขาพบกลุม
ลูกคาเปาหมาย
จัดวางระบบบัญชี
ประเภทตาง
สรางสรรคเครือขาย
พันธมิตร
จัดซื้อคอมพิวเตอร
ดูแลการจัดทําWebsite
ดูแลการผลิต
ควบคุมดูแลใหไดตาม
เปาหมาย

ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. ผูรับผิดชอบ
วันดี
เรณู
เบญจวรรณ
วันดี
เรณู
เบญจวรรณ
เบญจวรรณ
เรณู , วันดี

10. แผนฉุกเฉิน
แผนธุรกิจไมไดเปนไปตามเปาหมาย รานดอกไมฟาใสจะปรับเปลี่ยนกิจการ ดังนี้
1. รานคาหนึ่งผลิตภัณฑหนึ่งตําบล และสินคาในโครงการพระราชดําริ
2. รานกาแฟ เบเกอรี่
3. ขายอาหาร Franchises เชน ขาวมันไกเจมส ชายสี่บะหมี่เกี้ยว
4. รานไอศครีม อาหารวาง แซนวิช สลัดผัก สเตก

25

26…...

Similar Documents

Premium Essay

Discuss the Advantages and Disadvantages of Globalization

...DISCUSS THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF GLOBALIZATION The world as we know it has evolved over the years. From times when communities thought they were alone through periods when they depended on one another through trade to today when it is considered to be a global village. Over time the interdependent nature of countries across the world has gained prominence, hence the coinage of the term Globalization. Globalization is defined as the tendency for the world economy to work as one unit, led by large international companies doing business all over the world (Longman Business English Dictionary 2000). There has been many views concerning globalization. Whereas some people are of the opinion that it is good and are in favour of promoting and supporting it, others see globalization as detrimental to the world in general. This essays will discuss the advantages and disadvantages of globalization. The idea of globalization is an old one and can be traced back to the days when nations fought to create empires. The Babylonians and Romans through the conquest of weaker nations to formed huge empires thereby setting large single economies. These however did not extend to the global level as is happening now. As Ellwood (2001, p.21) noted, globalization is a new word which describes an old process: the integration of the global economy that began in earnest with the launch of the colonial era five centuries ago. The aim of colonization was to establish new sources of raw......

Words: 1477 - Pages: 6

Premium Essay

Kotler Botox Case Discuss

...begin thinking about the value of the product and the impact extension marketing of it has on consumers. In class, begin the discussion by asking students what they knew about Botox before they read the case. This should illustrate the value of publicity and also the potential for misunderstanding the product and naturally leads to questions about the value of the product—what it consists of and how that affects satisfaction. You might follow the order of the questions at the end of the case. When you get to the last question, go to the Web sites (www.allergan.com and www.Botoxcosmetic.com). Work through the Web site and focus on the differences in the “pitches” to final consumers and doctors. This will provide plenty of opportunity to discuss the stimulation of wants, relationship with customers, etc. At the end of the discussion, you might ask students how they feel about the extension promotion of Botox. Should it be heavily promoted for cosmetic purposes? Is doing so good for society? The class might even be divided in those who favor heavily promoting Botox and those who don’t to debate the issue. It’s important to emphasize the needs and wants of consumers as part of a social system. There is always an opportunity cost to buying Botox. If consumers are spending so much on it, what are they not buying? Should this product be promoted to consumers with incomes of $50,000 as opposed to $150,000. What is the spillover impact on consumers with lower incomes? Would......

Words: 1960 - Pages: 8

Premium Essay

Discuss Berlioz's Contribution to the Symphony

...Discuss Berlioz’s contribution to the symphony Berlioz is often overlooked as an influential composer; however the reality is that he was one of the most important due to his developing ideas of how orchestration could be expanded, how symphonic form could be developed and how music would be written in a programmatic style. Above all this, Berlioz was one of the pioneers of the Romantic period, inspiring through his innovation of ideas such as the ‘idée fix’ and as some saw it, his disregard for the ‘Viennese Architectural Legacy’ and ‘rules of composition’. The ‘idée fix’ was Berlioz’s most famous creation as it enabled him to take a more narrative approach to his composing. This was important as it contrasted from the strongly structured music that had come before him. The idée fixe is used to unify the disparate elements of the symphony in ‘Symphonie Fantastique’. Another talent Berlioz was gifted with was the art of orchestration. Although, it was not an advance that was received well at the time, it had an overarching effect of great significance. Berlioz demonstrated his talent in his first symphony, ‘Symphonie Fantastique’. This work was the first of four symphonies that Berlioz composed. ‘Symphonie Fantastique’ was composed in a programmatic format.  Berlioz may well have been the first great composer to not be able to play a musical instrument, nor to have shown any musical talent at an early age. But he persevered, and became interested in different ways to use......

Words: 508 - Pages: 3

Free Essay

What Is the Purpose of Business? Discuss.

...What is the purpose of business? Discuss. INTRODUCTION 1 At a dinner party a doctor, a lawyer and a businessman are sitting around the table chatting and talking about their life and work. At one point another man approaches the table and asks the three men what the purpose of their jobs is. The doctor immediately responds that he wants to help people and save life. The lawyer takes over and says he fights for justice and equality but when it comes to the businessman to answer the question - he remains silent. Would a normal businessman have been able to give readily a precise answer as to the purpose of business? Would he have said is it all about money and making profit? Or would he have answered like Peter Drucker that the customer should have the highest priority in business life and everything should be done to satisfy him1. Or would he have responded like Dave Packard once said: “I think many people assume, wrongly, that a company exists simply to make money. While this is an important result of a company’s existence, we have to go deeper and find the real reasons for our being...” 2 These quotes describe very well the difficulty in answering the question what the purpose of business is and the need for detailed analysis. As everybody is affected and surrounded by business every day, and since one can hardly imagine a world without business, it is crucial to know its purpose. Therefore it is the objective of this paper to examine in greater detail the nature and......

Words: 2725 - Pages: 11

Premium Essay

Discuss Institutional Explanations of Aggression

...Discuss institutional explanations of aggression (24 marks) Since prison aggression has been on the rise psychologists have tried to explain why aggression occurs in institutions. Two models have been developed: importation and deprivation. They focus on whether aggression is due to the persons characteristics or the situation they are in. Zimbardos prison experiment has also helped to contribute to research into this. The importation model claims that those who engage in institutional violence are likely to have particular values/attitudes/experiences and that violence is a result of personal characteristics rather than the prison itself. It is also thought that because younger inmates have a harder time adjusting to the surroundings therefore are more likely to confront other inmates and staff with violence because they deem it an appropriate response. Other research has also shown that black people are more associated with institutional aggression because they ‘import’ cultural norms e.g. violence, from impoverished societies, into the prison therefore affecting other inmates and staff. Harer and Steffenmeiser found that although white inmates had a higher level of alcohol and drugs misconduct, black inmates did display higher rates of violent behaviour. This supports the model because it shows that the racial differences and different characteristics that come with that are ‘imported’ into the prison. It was also found by Keller and Wang that high security inmates were...

Words: 836 - Pages: 4

Premium Essay

Discuss

...multi-stakeholder perspective, this course addresses challenges faced by not only the end-user but also the departmental manager, IS manager and company director. us e on Page: 2/7 Course Description ly ITECH1005 BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Scope: Topics may include: Sequence: Week(s) 1-3 ip tio n The following is an approximate guide to the sequence of topics in this course. Topic(s) Introduction to Business Information Systems, Business Processes, Business Strategy, Business Intelligence, Strategic 4-6 7-9 D se 10 - 12 C ou r Learning Tasks and Assessment: Students need to become familiar with analyzing Business Information system problems. The tutorials allow students to prepare and discuss learning materials to contribute towards a deeper understanding. Skills in understanding data, Information, and knowledge management will be addressed in the computer laboratories. Students should prepare for these as the hands-on applications will attract marks and lay the groundwork for the major assignment. Comprehending all aspects of the design of Information Systems should be assisted by taking detailed notes of lectures and progressively summarizing these in preparation for the semester examination. The following tasks will be graded. Task Test Labs and Tutorials Assignment Released Week 1 Week 1 Week 1 Due Week 1 Various Week 1 Weighting 10% 15% 25% Type B A A fdlGrades COURSEDESC_ITECH1005_SZP_2012-23.pdf es......

Words: 2180 - Pages: 9

Premium Essay

Discuss the Psychodynamic Approach to Psychopathology.

...Discuss the psychodynamic approach to psychopathology. (12 marks) Psychopathology is the study of abnormality. Abnormality is a psychological behaviour that deviates from the norm or is harmful and distressing to those around them. The psychodynamic approach to psychopathology looks at what drives us to behave in a particular way. Freud believed that a mental disorder is caused by unresolved conflicts of childhood which are unconscious. According to Freud the human mind or psyche consists of the id, ego and superego and conflict between these cause anxiety. The id is the irrational part of our personality which uses the pleasure principle: it seeks to have fun. The ego is the conscious rational part of personality, it uses the reality principle. The superego is the moral sense of right and wrong. Conflict between the id, ego and superego create anxiety. The id demands gratification which causes conflict with the superego’s sense of right and wrong. The ego then must step in between the two to restore them to reality and then proceeds to defend itself against the anxiety caused by using ego defence mechanisms.examples of ego defence mechanisms are: repression, denial, projection etc. These are all part of the unconscious mind, here memories and information that are hard to bring into the conscious mind exist. This has a powerful effect on behaviour which frequently leads to distress because the person does not understand why they are acting a......

Words: 556 - Pages: 3

Free Essay

Unit 9 Explore and Discuss

...mike zavala NT1430 5/24/14 Unit 9 Explore and Discuss Bind in linux- BIND (Berkeley Internet name domain ) is the most commonly used DNS (domain name system) server on the internet, and it is the defacto standard on linux and other Unix-like operating systems. Configuring BIND- the first thing to configure is /ect/bind/named.conf. The first part of this step is specifying binds root directory, the listing port with IP’s, the pid file, and line for IPv6 protocol. The second part of named.conf is the internal view used for our local network. The third part of named.conf is the external view used to resolve our domain name for the rest of the world and to resolve all other domain names for us( and anyone who wants to use our DNS server). The final part of named.conf is the logging policy. The /var/log/named/ directory mustbe exist and belong to named: BIND history – BIND was originally written at University of California at Berkeley (UCB) as a graduate student project under a grant from the U.S. Defense Advanced Research Projects Administration (DARPA). The acronym BIND originally stood for Berkeley Internet name daemon. DNS BIND Linux – BIND provides an openly redistributable reference implementation of the major components of the DNS, including a DNS server (called named), a DNS resolver library and tools for verifying the proper operation of the DNS server. The resolver library is a collection of functions witten in the C programming language that provides......

Words: 268 - Pages: 2

Free Essay

Discuss Weather and Climate

...“Urban areas have a significant impact on climatic characteristics.” Discuss this statement. (40) Exam Board Approved Back of Textbook Sample Paper (a) Study figure 2 which shows the global origins and occurrences of tropical storms. Describe and account for the distribution of tropical storms and their travel paths. (7) (b) Explain how urban temperatures can differ from the temperatures of surrounding rural areas, and why these differences occur. (8) (c) With reference to examples you have studied outline the hazards associated with high and low pressure systems. (10) Evaluate the extent to which knowledge of the origins and nature of air masses is necessary for an understanding of the way that weather patterns affect life in the UK. (40) Weather, Climate and associated Hazards - June 2010 Study Figure 2 which shows temperatures in Louisville, USA at 2200 hours on an August evening. Describe and comment on the extent of the urban heat island shown. (7) (b) Explain how urban structures and layout affect winds. (8) (c) With reference to examples, discuss how pollution reduction policies have attempted to lessen the incidence of particulate pollution and photochemical smog. (10) Discuss the impacts of storm events in the British Isles and evaluate the......

Words: 500 - Pages: 2

Premium Essay

Discuss Insitutional Aggression

...Discuss Institutional Aggression (24 marks) The deprivation model suggests that the subculture of prison originated within the walls of the constitution. Thus, it is the deprivations that the inmates faced and attempted to cope with that were so extreme that healthy relationships could not be formed with members of the community outside the walls. Gresham Sykes suggested five particular deprivations responsible for inmate aggression, one of which is the Deprivation of Liberty. Deprivation of liberty is when by being imprisoned behind walls, the felon feels as though society no longer consider him to be a person that can live in a respected and trusted manner in the free world. The nature of the institution conveys this loss through symbols such as uniform, and the loss of liberty is further implied by the prisoner having to obtain permission for simple tasks such as eating, sleeping or showering etc. Another deprivation Sykes suggested is the Deprivation of Goods and Services. Prisons confine offenders in poverty-like conditions perceived by the inmates from disadvantaged backgrounds as being worse than the conditions they came from (ie. Lack of home cooked food and cigarettes of preference.) Some inmates felt as though the prison system allows poverty conditions in order to economically regulate and control the inmates, and despite some majority of them accepting responsibility for their conditions, the deprivation of goods and services still brought a sense of failure to......

Words: 961 - Pages: 4

Premium Essay

How to Discuss an Paper

...Each class you are required to present a critical review of one assigned research article to the rest of the class. You will have about 20-25 min to present, and 5-10 min to answer questions from other students and the instructor. You should review each article by summarizing and criticizing each of the following dimensions. It will be a good practice to prepare your presentation in PowerPoint. You should submit your PowerPoint to the Instructor and share it with other students in the class. Key issues to discuss: 1) What is the phenomenon or problem being studied? 2) Why it is important to study the problem or phenomenon? 3) What motivated the research? What are the research gaps or inconsistencies identified? 4) What are the research questions? 5) What is the theory or theories or theoretical frameworks used? 6) Are the theories adequately described? Are the theories appropriate for the problem? 7) Is the literature review complete? Relevant? Up-to-date? Logically organized? 8) What is the research model? Is it interesting? Is it innovative? 9) Are the research hypotheses or propositions clearly articulated? Logical? Evidence based? Related to research questions? 10) How are data gathered? Unit analysis adequate relevant to research question and theory? 11) What is the research method? Is the method adequate relevant to research question and theory? 12) How are the hypotheses tested? Propositions articulated? 13) What are the main findings? 14) How do the......

Words: 360 - Pages: 2

Premium Essay

Topics Im Confident to Discuss

...5. Who works better, Peña or Binay? • It’s good news for senior citizens residing in Makati, because as per the proposal of Romulo Peña Jr, the acting mayor of Makati City, proposed to double the pension of the senior citizens from P500 to P1000 monthly. Not only that, Peña also suggested for a “free medicine, free delivery” program on the city to cater to the needs and feeble condition of the senior citizens. Not only the senior citizen but also the city’s employees will receive additional benefits and better-quality services as promised by Peña. Peña also changed the “ganito kami sa Makati, sana sa buong Pilipinas din” campaign slogan of mayor Binay to “Ganito dapat sa Makati, ganito na kami ngayon.” • It is an interesting topic to discuss and to follow later on if acting mayor Peña will do a better performance than Mayor Binay and if this six months suspension of Mayor Junjun Binay will have a good or bad effect for to the established good image of Makati city. • The Binay’s are the perfect example of Political Dynasty in our country. And last month is officially the end of Mayor Junjun Binay’s reign as the mayor of Makati after being suspended due to the alleged involvement in the overpriced Makati science high school. For me it’s a good thing that mayor Peña has a plan for the improvements and welfare of the people especially the seniors in Makati. But the thing is, Mayor Peña is just refining the things that Mayor Junjun Binay has already implemented and done before....

Words: 1867 - Pages: 8

Premium Essay

Discuss the Impacts of Obesity

...Discuss the impacts of one non-communicable disease (15 marks) Non-communicable diseases are said to be diseases of lifestyle, and obesity, a disease in which someone’s BMI is 30 or over is now a very common, yet preventable, disease with many impacts. 67% of people in the UK have weight issues, with 1 in 4 being obese and an extra 40% being overweight; it has even been suggested that it has ‘pandemic proportions’ due to its global reach – in 2008, 10% of the world was said to be obese. The WHO claim obesities recent rise has been due to two factors: ‘an increased intake of energy-dense foods that are high in fat; and an increase in physical inactivity due to the increasingly sedentary nature of many forms of work, changing modes of transportation, and increasing urbanisation’. The main issue with the former is that the energy-dense, high in fat foods are cheap. This means they’re affordable for people who lack money for more nutritious food and so globally there has been a massive increase in the purchasing of high fat foods – especially in the areas where expensive, healthier food isn’t available. But just what are the impacts of such a large scale problem? Three main issues have arisen from obesity, these being: social, political, and economical – all of which link but also differ in their affects. The health implications of having a raised BMI are very severe; high blood pressure and high cholesterol are just two of many possible communicable diseases that are a......

Words: 956 - Pages: 4

Free Essay

Discuss the Consequences of Privation

...Discuss the Consequences of Privation. (12 marks) Privation occurs if a child is deprived the chance of forming an attachment relationship with another person. The consequences of this can be detrimental to the child’s wellbeing and ability to develop. One consequence of privation is that it could lead to affectionless psychopathy, delinquency and low IQ, as suggested by Bowlby (1946). Bowlby conducted an experiment where he interviewed 44 juvenile thieves, asking them about themselves, their behaviour and childhood experiences. The results showed 14 of the individuals as showing signs of being an affectionless psychopath, of which 12 had been separated from their mothers for a long period of time during the first 2 years of their life. Bowlby concluded from this that delinquency is linked to childhood maternal deprivation, as the delinquents were more likely than the average population to have been deprived in their childhood. However, Schaffer and Emerson found that children develop more than one strong attachment, which contradicts the suggestion that an absent mother is the cause of delinquency. As well as this, Rutter argued that the there is no simple cause and effect relationship between delinquency and maternal deprivation. He suggested that there were other important variable that need to be considered, like the reason of separation from the mother and how the separation was handled. Another criticism is that Hodges and Tizard’s research would support the idea of......

Words: 298 - Pages: 2

Premium Essay

Discuss Two Explanations for Conformity

...Discuss two explanations for conformity. Refer to Polly and Jed in your discussion. Normative social influence is a form of conformity. It is when an individual conforms because they want to be liked or respected by a group even whilst knowing the difference between right and wrong. This is linked to compliance because it is the action of ‘going along with others’ and publically agreeing with their opinions although not privately; this is why the individual’s behaviour stops as soon as group pressure stops. Polly is seeking acceptance from her friends in order to not be the ‘odd one out’ and therefore goes along with what her friends wear although she may not privately agree with what they are wearing. Here, Polly is complying with her friends and is Normative socially influenced. Asch’s research investigated whether people would conform to a majority in situations where the answer was obvious using a ‘line perception’ test. 7 confederates and 1 naïve participant were shown lines and asked to name a corresponding line from the listed answers; when the 7 confederates all gave the same answer, the naïve participant usually conformed. In fact the average conformity rate was 33% from the 12 trails Asch created. However, Asch’s control group showed that less than 1% of participants made a mistake when answering. This shows that participants conformed and gave the wrong answer in order to be liked and accepted by the confederates. This supports Normative Social Influence......

Words: 715 - Pages: 3