Discuss.

In: Business and Management

Submitted By thanaphan
Words 4542
Pages 19
แผนธุรกิจ
รานดอกไมฟาใส
1. บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ในอดีตรานจัดดอกไมถูกมองวานาจะเติบโตไดยาก เพราะดอกไมสดยังจัดเปนสินคาประเภท
ไมกอประโยชนในดานอุปโภคบริโภค แตปจจุบันความนิยมในการสงดอกไมเพื่อเปนตัวแทนในการแสดง
ความยินดีหรือแสดงความเสียใจในโอกาสตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น สงผลใหธุรกิจรานจัดดอกไมขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
ในชวง 2 – 3 ปที่ผานมา ซึ่งคาดกันวามีรานจัดดอกไมกระจายอยูทั่วประเทศกวา 1,000 รานในปจจุบัน โดยอยู
ในกรุงเทพและปริมณฑลประมาณรอยละ 50 สวนที่เหลืออยูในจังหวัดตาง ๆ โดยเฉพาะเมืองใหญ ๆ
ธุรกิจรานจัดดอกไมเปนอีกธุรกิจหนึ่งที่มีผสนใจเปนจํานวนมาก ซึ่งสวนใหญมักจะคิดวาเปน
ู
ธุรกิจที่สามารถทําไดโดยไมยากนัก เพียงแตมีความรูในเรื่องวิธีการจัดดอกไมก็สามารถที่จะประกอบธุรกิจได
แตในความเปนจริงแลวธุรกิจรานจัดดอกไมที่ประสบผลสําเร็จนั้นผูประกอบการจะตองมีความชํานาญ รวมทั้งมี
ความตั้งใจในการที่จะทําธุรกิจนี้อยางจริงจัง เพราะรานจัดดอกไมในปจจุบันมีการแขงขันคอนขางสูง
ดังนั้นถาขาดความตั้งใจและไมมีความชํานาญในการทําธุรกิจก็อาจจะไมประสบความสําเร็จ
ดังที่ตองการได ถึงแมวาการทําธุรกิจรานจัดดอกไมจะตองคํานึงถึงปจจัยหลายประการ แตโอกาสในการ
ขยายตัวของธุรกิจนี้กยังมีอยูมาก ทั้งนี้เพราะรานจัดดอกไมในกรุงเทพฯ สวนใหญจะกระจุกตัวอยูในใจกลาง


เมืองเสียเปนสวนมาก แหลงชุมชนอยูไกลออกไปยังไมคอยมีรานจัดดอกไมมากนัก ซึ่งทําใหผูประกอบการ

หลายรายมองเห็นโอกาสในการทําธุรกิจดังกลาว แตอยางไรก็ตามการที่จะลงทุนเปดกิจการรานจัดดอกไมนน
ั้
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองกําหนดกลุมลูกคาเปาหมายใหชัดเจน ทั้งนี้เพื่อที่จะหาสถานที่ตั้งรานใหเหมาะสม เพราะ
การที่ธุรกิจจะประสบความสําเร็จไดนั้น สถานที่ตั้งรานเปนสิ่งที่ตองคํานึงถึงเปนลําดับแรก เพราะหากเปด
กิจการในพื้นที่ที่มีลูกคากลุมเปาหมายนอย โอกาสที่จะประสบความสําเร็จก็นอยลงดวยเชนกัน
การนํากลยุทธการตลาดมาใชเปนการวิเคราะหโอกาสทางการตลาด เพือใหเกิดความแตกตาง

ทางการแขงขัน ในรูปของตัวผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย…...

Similar Documents

Discuss the Advantages and Disadvantages of Globalization

...DISCUSS THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF GLOBALIZATION The world as we know it has evolved over the years. From times when communities thought they were alone through periods when they depended on one another through trade to today when it is considered to be a global village. Over time the interdependent nature of countries across the world has gained prominence, hence the coinage of the term Globalization. Globalization is defined as the tendency for the world economy to work as one unit, led by large international companies doing business all over the world (Longman Business English Dictionary 2000). There has been many views concerning globalization. Whereas some people are of the opinion that it is good and are in favour of promoting and supporting it, others see globalization as detrimental to the world in general. This essays will discuss the advantages and disadvantages of globalization. The idea of globalization is an old one and can be traced back to the days when nations fought to create empires. The Babylonians and Romans through the conquest of weaker nations to formed huge empires thereby setting large single economies. These however did not extend to the global level as is happening now. As Ellwood (2001, p.21) noted, globalization is a new word which describes an old process: the integration of the global economy that began in earnest with the launch of the colonial era five centuries ago. The aim of colonization was to establish new sources of raw......

Words: 1477 - Pages: 6

Kotler Botox Case Discuss

...begin thinking about the value of the product and the impact extension marketing of it has on consumers. In class, begin the discussion by asking students what they knew about Botox before they read the case. This should illustrate the value of publicity and also the potential for misunderstanding the product and naturally leads to questions about the value of the product—what it consists of and how that affects satisfaction. You might follow the order of the questions at the end of the case. When you get to the last question, go to the Web sites (www.allergan.com and www.Botoxcosmetic.com). Work through the Web site and focus on the differences in the “pitches” to final consumers and doctors. This will provide plenty of opportunity to discuss the stimulation of wants, relationship with customers, etc. At the end of the discussion, you might ask students how they feel about the extension promotion of Botox. Should it be heavily promoted for cosmetic purposes? Is doing so good for society? The class might even be divided in those who favor heavily promoting Botox and those who don’t to debate the issue. It’s important to emphasize the needs and wants of consumers as part of a social system. There is always an opportunity cost to buying Botox. If consumers are spending so much on it, what are they not buying? Should this product be promoted to consumers with incomes of $50,000 as opposed to $150,000. What is the spillover impact on consumers with lower incomes? Would......

Words: 1960 - Pages: 8

Discuss Berlioz's Contribution to the Symphony

...Discuss Berlioz’s contribution to the symphony Berlioz is often overlooked as an influential composer; however the reality is that he was one of the most important due to his developing ideas of how orchestration could be expanded, how symphonic form could be developed and how music would be written in a programmatic style. Above all this, Berlioz was one of the pioneers of the Romantic period, inspiring through his innovation of ideas such as the ‘idée fix’ and as some saw it, his disregard for the ‘Viennese Architectural Legacy’ and ‘rules of composition’. The ‘idée fix’ was Berlioz’s most famous creation as it enabled him to take a more narrative approach to his composing. This was important as it contrasted from the strongly structured music that had come before him. The idée fixe is used to unify the disparate elements of the symphony in ‘Symphonie Fantastique’. Another talent Berlioz was gifted with was the art of orchestration. Although, it was not an advance that was received well at the time, it had an overarching effect of great significance. Berlioz demonstrated his talent in his first symphony, ‘Symphonie Fantastique’. This work was the first of four symphonies that Berlioz composed. ‘Symphonie Fantastique’ was composed in a programmatic format.  Berlioz may well have been the first great composer to not be able to play a musical instrument, nor to have shown any musical talent at an early age. But he persevered, and became interested in different ways to use......

Words: 508 - Pages: 3

What Is the Purpose of Business? Discuss.

...What is the purpose of business? Discuss. INTRODUCTION 1 At a dinner party a doctor, a lawyer and a businessman are sitting around the table chatting and talking about their life and work. At one point another man approaches the table and asks the three men what the purpose of their jobs is. The doctor immediately responds that he wants to help people and save life. The lawyer takes over and says he fights for justice and equality but when it comes to the businessman to answer the question - he remains silent. Would a normal businessman have been able to give readily a precise answer as to the purpose of business? Would he have said is it all about money and making profit? Or would he have answered like Peter Drucker that the customer should have the highest priority in business life and everything should be done to satisfy him1. Or would he have responded like Dave Packard once said: “I think many people assume, wrongly, that a company exists simply to make money. While this is an important result of a company’s existence, we have to go deeper and find the real reasons for our being...” 2 These quotes describe very well the difficulty in answering the question what the purpose of business is and the need for detailed analysis. As everybody is affected and surrounded by business every day, and since one can hardly imagine a world without business, it is crucial to know its purpose. Therefore it is the objective of this paper to examine in greater detail the nature and......

Words: 2725 - Pages: 11

Discuss Institutional Explanations of Aggression

...Discuss institutional explanations of aggression (24 marks) Since prison aggression has been on the rise psychologists have tried to explain why aggression occurs in institutions. Two models have been developed: importation and deprivation. They focus on whether aggression is due to the persons characteristics or the situation they are in. Zimbardos prison experiment has also helped to contribute to research into this. The importation model claims that those who engage in institutional violence are likely to have particular values/attitudes/experiences and that violence is a result of personal characteristics rather than the prison itself. It is also thought that because younger inmates have a harder time adjusting to the surroundings therefore are more likely to confront other inmates and staff with violence because they deem it an appropriate response. Other research has also shown that black people are more associated with institutional aggression because they ‘import’ cultural norms e.g. violence, from impoverished societies, into the prison therefore affecting other inmates and staff. Harer and Steffenmeiser found that although white inmates had a higher level of alcohol and drugs misconduct, black inmates did display higher rates of violent behaviour. This supports the model because it shows that the racial differences and different characteristics that come with that are ‘imported’ into the prison. It was also found by Keller and Wang that high security inmates were...

Words: 836 - Pages: 4

Discuss

...multi-stakeholder perspective, this course addresses challenges faced by not only the end-user but also the departmental manager, IS manager and company director. us e on Page: 2/7 Course Description ly ITECH1005 BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Scope: Topics may include: Sequence: Week(s) 1-3 ip tio n The following is an approximate guide to the sequence of topics in this course. Topic(s) Introduction to Business Information Systems, Business Processes, Business Strategy, Business Intelligence, Strategic 4-6 7-9 D se 10 - 12 C ou r Learning Tasks and Assessment: Students need to become familiar with analyzing Business Information system problems. The tutorials allow students to prepare and discuss learning materials to contribute towards a deeper understanding. Skills in understanding data, Information, and knowledge management will be addressed in the computer laboratories. Students should prepare for these as the hands-on applications will attract marks and lay the groundwork for the major assignment. Comprehending all aspects of the design of Information Systems should be assisted by taking detailed notes of lectures and progressively summarizing these in preparation for the semester examination. The following tasks will be graded. Task Test Labs and Tutorials Assignment Released Week 1 Week 1 Week 1 Due Week 1 Various Week 1 Weighting 10% 15% 25% Type B A A fdlGrades COURSEDESC_ITECH1005_SZP_2012-23.pdf es......

Words: 2180 - Pages: 9

Discuss the Psychodynamic Approach to Psychopathology.

...Discuss the psychodynamic approach to psychopathology. (12 marks) Psychopathology is the study of abnormality. Abnormality is a psychological behaviour that deviates from the norm or is harmful and distressing to those around them. The psychodynamic approach to psychopathology looks at what drives us to behave in a particular way. Freud believed that a mental disorder is caused by unresolved conflicts of childhood which are unconscious. According to Freud the human mind or psyche consists of the id, ego and superego and conflict between these cause anxiety. The id is the irrational part of our personality which uses the pleasure principle: it seeks to have fun. The ego is the conscious rational part of personality, it uses the reality principle. The superego is the moral sense of right and wrong. Conflict between the id, ego and superego create anxiety. The id demands gratification which causes conflict with the superego’s sense of right and wrong. The ego then must step in between the two to restore them to reality and then proceeds to defend itself against the anxiety caused by using ego defence mechanisms.examples of ego defence mechanisms are: repression, denial, projection etc. These are all part of the unconscious mind, here memories and information that are hard to bring into the conscious mind exist. This has a powerful effect on behaviour which frequently leads to distress because the person does not understand why they are acting a......

Words: 556 - Pages: 3

Unit 9 Explore and Discuss

...mike zavala NT1430 5/24/14 Unit 9 Explore and Discuss Bind in linux- BIND (Berkeley Internet name domain ) is the most commonly used DNS (domain name system) server on the internet, and it is the defacto standard on linux and other Unix-like operating systems. Configuring BIND- the first thing to configure is /ect/bind/named.conf. The first part of this step is specifying binds root directory, the listing port with IP’s, the pid file, and line for IPv6 protocol. The second part of named.conf is the internal view used for our local network. The third part of named.conf is the external view used to resolve our domain name for the rest of the world and to resolve all other domain names for us( and anyone who wants to use our DNS server). The final part of named.conf is the logging policy. The /var/log/named/ directory mustbe exist and belong to named: BIND history – BIND was originally written at University of California at Berkeley (UCB) as a graduate student project under a grant from the U.S. Defense Advanced Research Projects Administration (DARPA). The acronym BIND originally stood for Berkeley Internet name daemon. DNS BIND Linux – BIND provides an openly redistributable reference implementation of the major components of the DNS, including a DNS server (called named), a DNS resolver library and tools for verifying the proper operation of the DNS server. The resolver library is a collection of functions witten in the C programming language that provides......

Words: 268 - Pages: 2

Discuss Weather and Climate

...“Urban areas have a significant impact on climatic characteristics.” Discuss this statement. (40) Exam Board Approved Back of Textbook Sample Paper (a) Study figure 2 which shows the global origins and occurrences of tropical storms. Describe and account for the distribution of tropical storms and their travel paths. (7) (b) Explain how urban temperatures can differ from the temperatures of surrounding rural areas, and why these differences occur. (8) (c) With reference to examples you have studied outline the hazards associated with high and low pressure systems. (10) Evaluate the extent to which knowledge of the origins and nature of air masses is necessary for an understanding of the way that weather patterns affect life in the UK. (40) Weather, Climate and associated Hazards - June 2010 Study Figure 2 which shows temperatures in Louisville, USA at 2200 hours on an August evening. Describe and comment on the extent of the urban heat island shown. (7) (b) Explain how urban structures and layout affect winds. (8) (c) With reference to examples, discuss how pollution reduction policies have attempted to lessen the incidence of particulate pollution and photochemical smog. (10) Discuss the impacts of storm events in the British Isles and evaluate the......

Words: 500 - Pages: 2

Discuss Insitutional Aggression

...Discuss Institutional Aggression (24 marks) The deprivation model suggests that the subculture of prison originated within the walls of the constitution. Thus, it is the deprivations that the inmates faced and attempted to cope with that were so extreme that healthy relationships could not be formed with members of the community outside the walls. Gresham Sykes suggested five particular deprivations responsible for inmate aggression, one of which is the Deprivation of Liberty. Deprivation of liberty is when by being imprisoned behind walls, the felon feels as though society no longer consider him to be a person that can live in a respected and trusted manner in the free world. The nature of the institution conveys this loss through symbols such as uniform, and the loss of liberty is further implied by the prisoner having to obtain permission for simple tasks such as eating, sleeping or showering etc. Another deprivation Sykes suggested is the Deprivation of Goods and Services. Prisons confine offenders in poverty-like conditions perceived by the inmates from disadvantaged backgrounds as being worse than the conditions they came from (ie. Lack of home cooked food and cigarettes of preference.) Some inmates felt as though the prison system allows poverty conditions in order to economically regulate and control the inmates, and despite some majority of them accepting responsibility for their conditions, the deprivation of goods and services still brought a sense of failure to......

Words: 961 - Pages: 4

How to Discuss an Paper

...Each class you are required to present a critical review of one assigned research article to the rest of the class. You will have about 20-25 min to present, and 5-10 min to answer questions from other students and the instructor. You should review each article by summarizing and criticizing each of the following dimensions. It will be a good practice to prepare your presentation in PowerPoint. You should submit your PowerPoint to the Instructor and share it with other students in the class. Key issues to discuss: 1) What is the phenomenon or problem being studied? 2) Why it is important to study the problem or phenomenon? 3) What motivated the research? What are the research gaps or inconsistencies identified? 4) What are the research questions? 5) What is the theory or theories or theoretical frameworks used? 6) Are the theories adequately described? Are the theories appropriate for the problem? 7) Is the literature review complete? Relevant? Up-to-date? Logically organized? 8) What is the research model? Is it interesting? Is it innovative? 9) Are the research hypotheses or propositions clearly articulated? Logical? Evidence based? Related to research questions? 10) How are data gathered? Unit analysis adequate relevant to research question and theory? 11) What is the research method? Is the method adequate relevant to research question and theory? 12) How are the hypotheses tested? Propositions articulated? 13) What are the main findings? 14) How do the......

Words: 360 - Pages: 2

Topics Im Confident to Discuss

...5. Who works better, Peña or Binay? • It’s good news for senior citizens residing in Makati, because as per the proposal of Romulo Peña Jr, the acting mayor of Makati City, proposed to double the pension of the senior citizens from P500 to P1000 monthly. Not only that, Peña also suggested for a “free medicine, free delivery” program on the city to cater to the needs and feeble condition of the senior citizens. Not only the senior citizen but also the city’s employees will receive additional benefits and better-quality services as promised by Peña. Peña also changed the “ganito kami sa Makati, sana sa buong Pilipinas din” campaign slogan of mayor Binay to “Ganito dapat sa Makati, ganito na kami ngayon.” • It is an interesting topic to discuss and to follow later on if acting mayor Peña will do a better performance than Mayor Binay and if this six months suspension of Mayor Junjun Binay will have a good or bad effect for to the established good image of Makati city. • The Binay’s are the perfect example of Political Dynasty in our country. And last month is officially the end of Mayor Junjun Binay’s reign as the mayor of Makati after being suspended due to the alleged involvement in the overpriced Makati science high school. For me it’s a good thing that mayor Peña has a plan for the improvements and welfare of the people especially the seniors in Makati. But the thing is, Mayor Peña is just refining the things that Mayor Junjun Binay has already implemented and done before....

Words: 1867 - Pages: 8

Discuss the Impacts of Obesity

...Discuss the impacts of one non-communicable disease (15 marks) Non-communicable diseases are said to be diseases of lifestyle, and obesity, a disease in which someone’s BMI is 30 or over is now a very common, yet preventable, disease with many impacts. 67% of people in the UK have weight issues, with 1 in 4 being obese and an extra 40% being overweight; it has even been suggested that it has ‘pandemic proportions’ due to its global reach – in 2008, 10% of the world was said to be obese. The WHO claim obesities recent rise has been due to two factors: ‘an increased intake of energy-dense foods that are high in fat; and an increase in physical inactivity due to the increasingly sedentary nature of many forms of work, changing modes of transportation, and increasing urbanisation’. The main issue with the former is that the energy-dense, high in fat foods are cheap. This means they’re affordable for people who lack money for more nutritious food and so globally there has been a massive increase in the purchasing of high fat foods – especially in the areas where expensive, healthier food isn’t available. But just what are the impacts of such a large scale problem? Three main issues have arisen from obesity, these being: social, political, and economical – all of which link but also differ in their affects. The health implications of having a raised BMI are very severe; high blood pressure and high cholesterol are just two of many possible communicable diseases that are a......

Words: 956 - Pages: 4

Discuss the Consequences of Privation

...Discuss the Consequences of Privation. (12 marks) Privation occurs if a child is deprived the chance of forming an attachment relationship with another person. The consequences of this can be detrimental to the child’s wellbeing and ability to develop. One consequence of privation is that it could lead to affectionless psychopathy, delinquency and low IQ, as suggested by Bowlby (1946). Bowlby conducted an experiment where he interviewed 44 juvenile thieves, asking them about themselves, their behaviour and childhood experiences. The results showed 14 of the individuals as showing signs of being an affectionless psychopath, of which 12 had been separated from their mothers for a long period of time during the first 2 years of their life. Bowlby concluded from this that delinquency is linked to childhood maternal deprivation, as the delinquents were more likely than the average population to have been deprived in their childhood. However, Schaffer and Emerson found that children develop more than one strong attachment, which contradicts the suggestion that an absent mother is the cause of delinquency. As well as this, Rutter argued that the there is no simple cause and effect relationship between delinquency and maternal deprivation. He suggested that there were other important variable that need to be considered, like the reason of separation from the mother and how the separation was handled. Another criticism is that Hodges and Tizard’s research would support the idea of......

Words: 298 - Pages: 2

Discuss Two Explanations for Conformity

...Discuss two explanations for conformity. Refer to Polly and Jed in your discussion. Normative social influence is a form of conformity. It is when an individual conforms because they want to be liked or respected by a group even whilst knowing the difference between right and wrong. This is linked to compliance because it is the action of ‘going along with others’ and publically agreeing with their opinions although not privately; this is why the individual’s behaviour stops as soon as group pressure stops. Polly is seeking acceptance from her friends in order to not be the ‘odd one out’ and therefore goes along with what her friends wear although she may not privately agree with what they are wearing. Here, Polly is complying with her friends and is Normative socially influenced. Asch’s research investigated whether people would conform to a majority in situations where the answer was obvious using a ‘line perception’ test. 7 confederates and 1 naïve participant were shown lines and asked to name a corresponding line from the listed answers; when the 7 confederates all gave the same answer, the naïve participant usually conformed. In fact the average conformity rate was 33% from the 12 trails Asch created. However, Asch’s control group showed that less than 1% of participants made a mistake when answering. This shows that participants conformed and gave the wrong answer in order to be liked and accepted by the confederates. This supports Normative Social Influence......

Words: 715 - Pages: 3