Free Essay

Detta Är En Gris

In: Science

Submitted By marcusahlmen
Words 421
Pages 2
amsvin, svin, gris, betraktas som en domesticerad art, Sus domestica, eller en underart, Sus scrofa domestica, av vildsvinet, Sus scrofa. Svinet är ett av de äldsta husdjuren och är känt från omkring år 9 000 före Kristi födelse.[1]
Hanen kallas galt, (tidigare också fargalt och orne), honan kallas sugga eller so, en obetäckt sugga (som alltså ännu inte fött) kallas gylta. Gris var ursprungligen namnet på svinets ungar, och när en sugga föder kallas det att hon grisar. Numera kallas ungar hos svin kultingar (rotbesläktat med kalv). Nosen kallas tryne.
Bredvid köttproduktionen används grisar för att leta efter tryffelsvampar, särskilt i Frankrike. Så kallade minigrisar hålls också som sällskapsdjur.

Judendom och islam betraktar svinet som ett orent djur, medan det snarare har motsatt status inom den germanska kulturkretsen. Trots detta är dock ordet svin en vanlig förolämpning på germanska språk, fastän även positiva omdömen kan innehålla sammansättningar med gris, till exempel gullegris. Att grisen har så olikartad symbolik beror på att tamsvinet hade en central betydelse i det europeiska bondesamhället, medan andra civilisationer företrädesvis födde upp andra djur.
I den nordiska mytologin förekommer därför grisar med en helt annan symbolisk innebörd än vad de har inom andra kulturer. Gudinnan Freja i den nordiska mytologin hade Syr (forngerm. för sugga) som tillnamn. Grisen Särimner slaktades varje natt och återuppstod. Det är dock inte bara i den gamla germanska kulturen som haft grisar som gudomar. Kelterna hade en svingudinna, Ceridwen, som representerade visheten, och på Kanarieöarna var svinet en regngud.
Som symbol har grisen använts länge. Inom kinesisk astrologi är grisen de tolfte och sista djuret av de tolv zodiakdjuren. I det gamla Egypten var en sugga som åt sina kultingar en symbol för stjärnornas dagliga återfödelse. På Malta finns en avbildning från yngre stenåldern föreställande en ammande sugga med tretton kultingar. Enligt legenden skulle Aeneas, Julius Caesars påstådda förfader och Roms grundare, finna en ammande sugga med trettio kultingar som ett tecken att han funnit Latium. En antik romersk staty som anspelar på denna legend finns på Glyptoteket i Köpenhamn.
Även inom heraldiken finns grisar. Ätten Svinhufvud förde ett grishuvud som vapen, och så även vissa av de svenska släkter som hetat Grijs. En släkt Gris har givit stadsdelen Grisbacka i Umeå sitt namn.
Inom skönlitteraturen förekommer ofta grisar. Sagan om de tre små grisarna framställer djuret som oskyldigt och hotat; på ett likartat sätt framställs huvudpersonen i barnboken Charlotte's Web av E.B. White från 1952, där titelfiguren är en smart spindel som räddar den värnlösa grisen Wilbur från att bli slaktad. I George Orwells Djurfarmen får grisen Napoleon däremot symbolisera tyranni och diktatur, men även hjälten Snowball är en gris.…...

Similar Documents

Premium Essay

Holcim Corporate Sustainability Gri

...taking to prevent unfair labor practices?” Social commitment Q “How is Holcim’s business model able to improve the quality of life of the poor?” Performance data Methodology and assurance 30 36 28 22 18 14 10 10 2 3 4 6 Key to symbols: CR ARA see page in this report see our Annual Report see graph data visit www.holcim.com/ sustainable for more information www. Contact us at Holcim Sustainable Development Ruksana Mirza Phone +41 58 858 54 61 Fax +41 58 858 54 59 sustainable.development@holcim.com Corporate Communications Roland Walker Phone +41 58 858 87 10 Fax +41 58 858 87 19 communications@holcim.com Investor Relations Bernhard A. Fuchs Phone +41 58 858 87 87 Fax +41 58 858 80 09 investor.relations@holcim.com GRI reference to GRI indicator Corporate Sustainable Development Report 2011 1 Introduction Vision and strategy SD challenges Performance data Introduction Methodology and assurance Performance against targets The following is a summary of our progress against our main sustainable development performance targets. Area Target Progress Target date Status 2011 Vision, strategy and corporate governance Strategy Integration of SD materiality review in existing business risk management (BRM) system for use by Group companies. The SD materiality review has been integrated into the existing BRM system and recommendations provided to Group companies. Work is continuing with integrating SD issues fully into the......

Words: 9712 - Pages: 39

Premium Essay

Ar-Rahnu

...acceptable or not in a newly context of Islamic pawnshop. The simplified theory is tested using survey data from 250 respondents. Out of these, only 221 questionnaires are found to be usable whilst the rest are omitted owing to the incomplete responses. The results reveal that attitude was significantly related to the intention to use Islamic pawnshop. Subjective norm was also significantly associated with the intention to use Islamic pawnshop. In sum, the present study provides us valuable insights for service providers to future planning of Islamic pawnshop businesses. Key words: Attitude, subjective norm, questionnaire-survey, theory testing, Islamic pawnshop, Malaysia. INTRODUCTION In this study, an Islamic pawn is normally noted as arRahnu. Ar-Rahnu is defined as a method of providing short-term financing to a person by pawning her jewellery to banks or pawnshops as a security. It is one of the micro financing facilities available for low and middle class income earners who are seeking financial assistance to meet two purposes. Firstly, for precautionary purposes, mainly when one encounters unexpected situations such as death and accident which required quick cash, and less cumbersome financial assistance, Islamic pawnshop particularly acts to provide the access to overcome this demanding situation. Secondly, it is to meet one’s transaction needs. For instance, the availability of Islamic pawnshop is certainly assisting a small trader to meet her working capital need for......

Words: 4692 - Pages: 19

Free Essay

En Jämförelse Av Fanny Och Alexander Och Glasblåsarns Barn

...En jämförelse av Fanny och Alexander och Glasblåsarns barn Denna analys är en jämförelse mellan de två svenska filmerna Fanny och Alexander från 1982 och Glasblåsarns barn från 1998. Båda filmerna handlar om två syskon och jämförelsen är just barnens situation i de båda filmerna. I båda filmerna är barnen en pojke och en flicka i liknande åldrar men däremot är pojken i Fanny och Alexander det äldsta syskonet medan flickan i Glasblåsarns Barn är äldre än hennes bror. Småsyskonen är ganska lika i filmerna, de säger nämligen inte speciellt mycket och håller sig i bakgrunden. I början av Fanny och Alexander lever barnen ett liv präglat av frihet tills deras pappa dör och mamman gifter sig med biskopen. Då flyttar de in på biskopsgården och blir tvungna att lämna alla sina ägodelar. Innan flytten talar mamman dock väldigt gott om biskopen och försöker få situationen att låta bättre än vad den egentligen är. Samtidigt var mamman ganska blind för verkligheten eftersom hon inte såg biskopens egentliga personlighet. Hon anade nog ändå onåd, men hennes kärlek till biskopen gjorde att hon undvek dessa tankar. I Glasblåsarns barn blir barnen kidnappade och därmed bortrövade från sin vardagliga frihet hemma hos föräldrarna. De hamnar i ”Det stora huset” i Drömstaden hos ett par som kallas Härskaren och Härskarinnan. Även i denna film verkar allt i början att vara väldigt bra – så fort barnen kommit till huset blir de överösta med leksaker och god mat. Ganska snart förvärras dock......

Words: 1287 - Pages: 6

Free Essay

Ars 101

...Michelle Cabirac ARS 101 1/30/12 Essay #1 The relief sculpture of the pharaoh Akhenaten, Nefertiti and three Daughters, along with the relief sculpture of Mai and Urel emerged from the eighteenth dynasty during the New Kingdom, and commenced a brief artistic revolution in Egyptian art. These two sculptures portrayed a sense of realism that was never seen before in the earlier/ancestral Egyptian artwork. By comparing and contrasting the two relief sculptures one can achieve a better sense of what each piece of art was trying to express. By examining both the relief sculptures of Akhenaten, Nefertiti and three Daughters, and Mai and Urel, several differences can be depicted. Many of these unlike characteristics involve a representation of the human form and appearance. At the top of the sculpture of Akhenaten, Nefertiti and three Daughters, appears a sun disk with rays angling down on all of them to represent the God of Aton. However, no such reference to Aton can be found in the sculpture of Mai and Urel. Next, the figures are seated facing one another in the sculpture of Akhenaten, Nefertiti and three Daughters, while the figures are both facing right in the sculpture of Mai and Urel. In addition, the Akhenaten, Nefertiti and three Daughters sculpture clearly has a reference to offspring. In the sculpture of Mai and Urel no children seem to appear. A few other contrasting characteristics of these two relief sculptures involve specifically the human form.......

Words: 570 - Pages: 3

Free Essay

En Uppsats

...offentligt stöd som man mottagit under en period av tre beskattningsår, sammantaget inte överstiger 200 000 € (100 000 € för företag inom vägtransportsektorn), i enlighet med Kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse (numer artiklarna 107 och 108 TFEU). Genom undertecknande intygas att företaget, utöver det nu aktuella stödet, inte har erhållit ytterligare offentligt stöd (EU-stöd och/eller nationellt stöd) än det som redovisats ovan under innevarande och de två senaste beskattningsåren. Om stödtaket överskrids kommer det nu beviljade stödet i sin helhet att återkrävas, oaktat eventuellt utrymme till stödtaket. Ort och datum:………………………………………………………………………. Underskrift av behörig företrädare:…………………………..…………………………………….. Namnförtydligande:……………………………………………………….. Information Försumbart stöd kan beviljas i enlighet med Kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse. Försumbart stöd kan beviljas till både små och stora företag. Försumbart stöd får inte beviljas till företag i svårigheter eller till utgifter som har samband med exportverksamhet. Total stöd till ett företag får inte överstiga 200 000 € under en period om tre beskattningsår (innevarande och de 2 föregående beskattningsåren). För företag verksamt inom vägtransportsektorn är taket 100 000 € under......

Words: 377 - Pages: 2

Free Essay

Metodología Ar

...istema natural, como consecuencia de un  siniestro. Representa el “Impacto Ambiental” en el SEREM.   AMENAZA: Condición latente derivada de la posible ocurrencia de un fenómeno físico de origen natural, socio‐natural o  antrópico no intencional, que puede causar daño a la población y sus bienes, la infraestructura, el ambiente y la economía  pública y privada. Es un factor de riesgo externo.  DPAE: Dirección de Prevención y Atención de Emergencias. (Hoy Fondo de Prevención y Atención de Emergencias ‐FOPAE)  ECONÓMICO: Se refiere a las pérdidas económicas directas sufridas por la Organización como consecuencia del siniestro.  Representa el “Impacto Económico” en el SEREM  EMERGENCIA: Todo evento identificable en el tiempo, que produce un estado de perturbación funcional en el sistema, por la  ocurrencia de un evento indeseable, que en su momento exige una respuesta mayor a la establecida mediante los recursos  normalmente disponibles, produciendo una modificación sustancial pero temporal, sobre el sistema involucrado, el cual  compromete a la comunidad o el ambiente, alterando los servicios e impidiendo el normal desarrollo de las actividades  esenciales.  IMAGEN: Se refiere al nivel de daño causado a la imagen de la Organización como consecuencia del nivel de responsabilidad  que la opinión asume tuvo la Organización en la presentación del Siniestro. Representa el “Impacto Institucional” en el SEREM ......

Words: 7799 - Pages: 32

Free Essay

Ar Rahnu

...Research 13 (Research in Contemporary Islamic Finance and Wealth Management): 98-102, 2013; ISSN 1990-9233 © IDOSI Publications, 2013 DOI: 10.5829/idosi.mejsr.2013.13.1888 The Concept and Challenges of Islamic Pawn Broking (Ar-Rahnu) 1 S. Hisham, 1S. Abdul Shukor, 1A.B. Ummi Salwa and 2Kamaruzaman Jusoff 1 Faculty of Economics and Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia, 71800 Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia 2 Department of Forest Production, Faculty of Forestry, Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM Serdang, Selangor, Malaysia Abstract: The introduction of Islamic pawn broking (Ar-Rahnu) in Malaysia is seen as a new micro credit instrument. This paper aims to provide a review on Ar-Rahnu’s concept and challenges faced by Islamic pawn shops in Malaysia. The study employs library and archive research to achieve the objectives of the paper. Islamic pawn broking consists of four basic concepts namely Qardhul Hasan, Ar-Rahnu, Al-Wadi'ah and Al-Ujrah. The Islamic pawn broking have several advantages over conventional pawn broking because it provides a cheaper way to obtain financing and is free from interest. In addition, assets pawned are guaranteed to be kept safely and there is a fair practice in auctioning and bidding. In addition, Ar-Rahnu also helps finance educational needs and provides capital to small businesses and entrepreneurs. It implies that this instrument will help the community to increase economic capability of their families. Future......

Words: 3290 - Pages: 14

Free Essay

Ar Rahnu

...earners seeking financial assistance to meet their fast working capital needs. [2] The inclusion of syariah regulation in the banking system in 1983 has encouraged its implementation in other finance institutions such as insurance, trust unit and Islamic pawn broking (ar-rahnu). The main reason is to eliminate interest which was imposed by pawn brokers as payment from the cash being loaned. The effect can be seen by the emergence of two pawn broking systems in Malaysia, namely the conventional pawn broking system and the Islamic pawn broking system. Rahnu principle is mainly used for Islamic pawn broking services in Malaysia. Under rahnu, valuable item is collateralized to a debt which may be utilized as payment if the debt is not repaid within the agreed period. In the event the debtor is not able to repay the debt, the pawned asset will be sold off to settle the outstanding debt and nay surplus will be given back to the owner of the asset. However, if the owner of the asset could not be traced, it is the responsibility of the Islamic pawn broker to place the fund in the Baitulmal account for future savings should any claims is made for the surplus by the owner of his heir.[3] 2.0 Objectives of Ar-Rahnu Scheme. Rahnu is a quick and easy access to short-term financing for lower income group. The prime objectives of this scheme are as below:[4] 1) To provide a fast, hassle-free and riba-free (interest-free) microcredit financing facilities to the small......

Words: 7930 - Pages: 32

Premium Essay

Ar Rahnu

...Then, it continued to expand after the discovery of tin mining in Larut in the 19 century. Pawn broking can be traced back to at least 3,000 years in ancient China. It also has been found in the earliest written histories of Greek and Roman civilizations. According to the Islamic Financial Services Board (IFSB), the Ar- Rahnu scheme can demonstrate its roles as a viable microcredit product of the financial institution in meeting the different customer requirements. Firstly, it represents a credit channel to those who want to use Ar-Rahnu scheme to obtain financial resources to meet their daily financial requirements; and secondly, it can be a credit channel to those who requires temporary working capital, particularly for small business. The objective of Ar-Rahnu is to create an alternative financing channel to the conventional pawn broking, that is not only more transparent but it also more compliant with Shari’ah principles. Ar-Rahnu is a form of microcredit product the borrower places their valuable assets such as gold or jewellery as collateral for the financing. In conventional pawn broking, the interest is charge based on the loan. On the other hand, Ar-Rahnu has no interest but it charges on safekeeping service. 1.2 BACKGROUND OF THE ORGANIZATION 1.3.1 BANK RAKYAT Bank Rakyat was established in September 1954 under the Cooperative Ordinance 1948, following an expansion of the cooperative movement in Peninsular Malaysia. To facilitate the......

Words: 4954 - Pages: 20

Free Essay

Ar 190

...Personnel, Civilian Internees and Other Detainees Headquarters Departments of the Army, the Navy, the Air Force, and the Marine Corps Washington, DC 1 October 1997 UNCLASSIFIED SUMMARY of CHANGE AR 190–8/OPNAVINST 3461.6/AFJI 31–304/MCO 3461.1 Enemy Prisoners of War, Retained Personnel, Civilian Internees and Other Detainees This revision-o o o Establishes a multi-service regulation for all services (para 1-4a). Ensures compliance with DOD Directive 2310.1 dated August 1994 (para 1-4g). Establishes HQDA, Deputy Chief of Staff for Operations as the primary Army Staff responsibility for the Enemy Prisoner of War, Civilian Internee and Retained Persons Program (para 1-4c). Establishes a DD FORM 2745, Enemy Prisoner of War(EPW) Capture Tag (para 21b). Highlights Combatant Commanders, Task Force Commanders and Joint Task Force Commanders responsibilities (para 1-4g). Establishes procedures for conducting tribunals (para 1-6). Establishes Public Affairs policy (para 1-9). Establishes policy for EPW held aboard ship (para 2-1b). Updates OCONUS evacuation policy (para 2-3). Establishes the use of Health and Comfort Packs as a temporary substitution for Advance of Pay for short term operations (para 3-4h). Updates procedures for contracting EPW (para 4-22). Combines AR 190-8 and AR 190-57 (para 6-1). o o o o o o o o o Headquarters Departments of the Army, the Navy, the Air Force, and the Marine Corps Washington, DC 1 October 1997 Military Police *Army......

Words: 40335 - Pages: 162

Premium Essay

Infosys Ar

...enhanced our programs and initiatives to renew our commitment to the culture of quality. We continue to adhere to international quality standard certifications such as ISO 9001:2008, ISO 22301, ISO 20000, AS EN 9100, ISO 13485, TL 9000 SV, OHSAS 18001 and ISO 14001. We have also received an independent auditor's assurance report on compliance to ISAE 3402 / SSAE16 and a certification of compliance on PCIDSS V 2.0 for Infosys BPO Limited. We also get assessed at CMMi level 5. According to the Process Maturity Profile published by the CMMi Institute of Carnegie Mellon University in December 2014, only 7% of 10,768 organizations globally are operating at Level 5, which is the highest level of process maturity. Infosys is certified under various standards to meet client demands and enhance delivery value. Infosys Limited and Infosys BPO Limited are certified for the revised ISO 27001:2013 information security standards. As part of Infosys' contract, the Central Processing Center of the Government of India's income tax department was certified for ISO 27001. Following the successful completion of external independent assurance assessment based on GRI G4 comprehensive requirements, Infosys became the first IT company to publish a sustainability report compliant with GRI G4 comprehensive guidelines. Our Quality department handles large change management initiatives to drive quality and productivity improvements across the Company, using various techniques such......

Words: 136409 - Pages: 546

Free Essay

Att Leda Och Styra Då Vinst Inte äR HuvudmåLet

...ATT LEDA OCH STYRA NÄR VINST INTE ÄR HUVUDMÅLET Utbildning: Mgruppen, Master of Leadership Ledare: Gunnar Landborn April 2014 Skriven av: Anna Linder Charlotta Göransson Eva-Lena Albihn Marianne Lundgren-Précenth Ulrika Geeraedts Förord Vi brinner för att vara med i samhällsutvecklingen! Vi har alla arbetat i näringslivet och har det perspektivet med oss och nu arbetar vi på ett statligt eller kommunalägt bolag där vinst inte är huvudsyftet. När vi läste Jim Collins Good to Great blev vi inspirerade av hans tankar om att andra motiv än ekonomisk vinst skapar framgång i organisationer. Collins hade gjort en monografi som kompletterar Good to Great – När vinst inte är målet. Den tog vi oss an då den fokuserar på ideella och offentliga organisationer. Vi har sökt efter forskning som fokuserar på ideella och offentliga organisationer utifrån ett vinsteller framgångsperspektiv, men inte hittat så mycket. Visst finns det studier som tittat på olika former av företagande såsom socialt och kooperativt företagande eller aktiebolag där ekonomisk vinst inte är huvudsyftet, men det ger inte svar på frågan om vad det är som motiverar. Ett exempel på ett företag som funnit en större mening med sitt företagande än bara vinst är Patagonia som säljer funktionella kläder för människor som älskar naturen. De skriver klart och tydligt på sin hemsida under rubriken ”Miljö- och socialtansvarstagande”: “Patagonia wants to be in business for a good long time, and a......

Words: 14486 - Pages: 58

Premium Essay

Ars Poetica

...Ars Poetica Formalist Approach The poem is about the art of poetry or what a poem should be. It is interesting to note that as MacLeish states what a poem should be, he illustrates it as well in the poem by successfully using paradoxes/contradictions and images to convey the idea that good poetry uses powerful images. I can’t really say much about the speaker as a person because his voice sounds impersonal. For me the point of view that is used here is third person omniscient. He takes us from series of images that is not usual in our physical world. His voice brings us to those "entangled trees" and gets us closer to that moon climbing in the sky, just like the good poetry he speaks of. So we get why he's not supposed to sound all emotional and human. This poem speaks to the readers and all who loves the art. It tells the readers to appreciate the poem as it is and do not give different meaning to it that will only speak for their own ideas. Poem should be felt. Readers should not look at it in its concrete meaning because poetry is an "art" and according to the dictionary, art is the expression or application of human creative skill and imagination, typically in a visual form such as painting or sculpture, producing works to be appreciated primarily for their beauty or emotional power. That is why we should not solved the poems like an equations, instead appreciate it on what it gives to us and let it be free. The situation of this poem can be anywhere since the texts...

Words: 374 - Pages: 2

Free Essay

Ars System

...ARS and ARE were created to help facilitate a Concern being electronically generated within Yazaki North America Inc. ARS was designed to generate information on specific concern issues, and allow access to business units for reports. As we move forward, we accept all constructive criticism about how the system works. ARE was designed to enter all the Production Wiring work sheets that are produced from the floor to generate the reports. This latest 2.1 version of the ARS/AR Express application provides the following features: • Allows more than 2 users. • Accessible from any computer with an internet connection. • System will notify all ARE users when data is updated in ARS. • Lead-in to a paperless system. • Business Units (BU) and Functional Groups (FG) can access the most up-to-date information. Allows users to run their own reports which can be saved as a file. • Elimination of faxing and scanning. • Reduces redundant data entry. • Automatic overtime calculations in reports. • System is backed up much more frequently. • System will help enforce that proper procedures are followed. • Ability to copy a CS • Ability to cancel a CS • GQRS links to all GQRS Systems • All Reports Created with Crystal 10 for the ability to export to multiple sources including PDF and Excel • Harness Type field has been added • Names of creator, approver and writer added to the top of the Detail Report • Electrical / Safety questions added to Detail Report • Ability to...

Words: 282 - Pages: 2

Premium Essay

Ar 670-1

...Army Regulation 670–1 Uniforms and Insignia Wear and Appearance of Army Uniforms and Insignia Rapid Action Revision (RAR) Issue Date: 11 May 2012 Headquarters Department of the Army Washington, DC 3 February 2005 UNCLASSIFIED SUMMARY of CHANGE AR 670–1 Wear and Appearance of Army Uniforms and Insignia This rapid action revision, dated 11 May 2012-o Integrates the Program Executive Office Soldier products list guidance into the Uniform Quality Control Program (para 2-8). o Makes administrative changes (app A: marked obsolete forms and publications; corrected forms and publication titles; and corrected Web site addresses; glossary: deleted unused acronyms and corrected titles/abbreviations as prescribed by Army Records Management and Declassification Agency). *Army Regulation 670–1 Headquarters Department of the Army Washington, DC 3 February 2005 Effective 3 March 2005 Uniforms and Insignia Wear and Appearance of Army Uniforms and Insignia Corps of Cadets, United States Military Academy, only when their respective uniform regulations do not include sufficient guidance or instruction. It does not apply to generals of the Army, the Chief of Staff of the Army, or former Chiefs of Staff of the Army, each of whom may prescribe his or her own uniform. During mobilization, the proponent may modify chapters and policies contained in this regulation. History. This publication is a rapid action revision (RAR). This......

Words: 116203 - Pages: 465