Aktieägaravtal

In: Business and Management

Submitted By pappakeno
Words 1410
Pages 6
Aktieägaravtalet – en form av personbolag
Med personbolag menas handels- och kommanditbolag samt enkla bolag. För dessa gäller 1980 års lag om handelsbolag och enkla bolag.
Handelsbolag – avtal mellan två eller flera att gemensamt utöva näringsverksamhet i bolag som förts in i handelsregistret.
Enkelt bolag – avtal mellan två eller flera att utöva verksamhet i bolag utan att det är fråga om ett handelsbolag.
Aktieägar- eller konsortialavtalet är en form av enkelt bolag och styrs av:
- innehållet i avtalet
- lagen om handelsbolag och enkla bolag och kan påverkas av
- bolagsordningen
- aktiebolagslagen
Aktieägaravtalet ./. Bolagsordning
Aktiebolagslagen tar över – se därför till att aktieägaravtalet aldrig krockar med ABL.
Bolagsordningen tar över – se därför till att avtalet aldrig krockar med bolagsordningen.
Aktieägaravtalet har inte några aktiebolagsrättsliga verkningar!
Exempel:
Ett bolagsstämmobeslut där rösträttsregler i avtal inte respekterats kan inte upphävas genom klander.
Rätt att bli införd i aktieboken även om ett aktieförvärv strider mot begränsningar i aktieägaravtal. Omöjligt att hos Bolagsverket få registrerat bestämmelser i bolagsordningen som hänvisar till ett aktieägaravtal.
Vad gäller vid förvärv av aktier som omfattas av ett aktieägaravtal?
Förvärvaren är inte bunden under förutsättning att han inte känner till eller borde ha känt till avtalet.
Den som förvärvar aktier med vetskap om avtalade röstbindningar, eller försäljningsbegränsningar, binds av avtalet.
Viktigt undantag!
Den som förvärvar aktier genom ett familjerättsligt fång binds inte av ett aktieägaravtal, även om avtalet var känt.
Observandum!
Ett aktieägaravtal gäller inte vid aktiebolagets konkurs eller utmätning hos aktiebolaget.

Gränsdragningsproblem
Enkelt bolag eller samäganderätt?
Av samäganderättslagen (19 §) följer att den egendomsgemenskap som uppkommer i ett bolag inte…...

Similar Documents