Free Essay

Ahu Urauranga Te Mahina, Rapa Nui

In: Science

Submitted By 185738
Words 804
Pages 4
95% of the statues on Rapa Nui are made out of volcanic tuff. The statues are examples of monumental carving with 961 maoi at more than 210 sites. The moai are erected on ‘image’ ahu located along the coast. ‘Image’ ahu are monuments that have a platform, a ramp on the inland side leading to a leveled court and in most circumstances wing-like construction extended out laterally from one or both ends of the platform. The moai would be placed on a pedestal on the platform and would face inland. The ahu would have been the center of social and spiritual life for the community. The construction of ahus started as early as AD 1300 to 1400 and construction and remodeling would have gone on until the end of the 17th century. The 2003-2004 UNESCO-JAPON project at the site complex at the ahu Ura Uranga te Mahina. The goal of the research was to establish chronological patterns of use and discard at Ura Uranga, find more evidence on stone working methods and distinct stages of shaping and examine what the statues can tell us about statues uses and attached meanings. Based on the characteristics of the three Ahu at Ura Uranga it was determined that Ahu three was built first, then Ahu five and finally Ahu four. Ahu three shows the most damage of all three from tsunamis as well as being partially buried by the reconstruction of Ahu four. No statues intact or otherwise were found at Ahu three, which suggests that Ahu three may have been built before people in Rapa Nui started erecting statues.
Ahu five was built next. It supported at least four moai, there were parts of several moai found buried at the base of the Ahu and no intact statues were found. There was one moai found buried under the ramp resting on bedrock, suggesting that the statues at Ahu five were being decommissioned. Even though there were no intact statues two torsos were intact enough to give an approximate height of the statues between three and four m. Ahu four is the most recently built of the Ahus. It is located between Ahu three and five and was built partially on top of them and has the highest platform at 9.5 m.
Ahu four supported three large moai that are now lying face down with their bases resting on the platform and one of the statues is still intact. The heights of the statues of Ahu four were between 5.5 and 6.6 m. We know that over time the people on Rapa Nui started making the statues bigger over time. Ahu four has taller statues than Ahu five as well as a higher platform this coupled with the idea that the statues at Ahu five were being decommissioned tells us that Ahu four was built before Ahu five. Evidence demonstrating stone working methods and stages of shaping came from a statue found 46 m Northwest of Ahu 5. This statue was lying face down, semi buried and is intact. This statue was probably meant for Ahu five considering the distance it was found and the height of the statue was 3.25 m similar the other statues found at Ahu five. Excavation around the face showed the head features were finely carved and the face had a smooth surface but the eyes were unopened and the ears were unfinished. The body of the statue was also unfinished, the fingers were not yet carved and the base was proportionally larger than the other already erected statues. Because this statue was incomplete it suggests that it was most likely being transported to an Ahu and would have been finished when it was erected. The people on Rapa Nui probably were waiting to finish the statue when it was erected in case it was damaged in transport. The statues most likely represent the ancestors of important people in the community; chiefs and religious leaders. The increase in size of the statues may have come from the idea that ancestors could become deities and therefore the increase in size would the show the status and significance of the ancestor. The statues still had significance when they fell or were taken down. Many the fallen statues have evidence of being used in rituals. For example the unfinished statue that was left in the court was found with cobblestones, red scoria and coral pieces placed around the head and base. When the statue was excavated human and avian bones were found buried under the stomach. The burying of statues, like the one at ahu five that was buried under the ramp, with bones and red scoria may show a parallel between how humans were buried and how statues were buried i.e. burial at an ahu.…...

Similar Documents

Free Essay

Kinh Tế Sri Lanka

...1. Hệ thống kinh tế - Kinh tế Sri Lanka theo cơ chế nền kinh tế thị trường - Kinh tế nhiều thành phần: 2. Cơ cấu ngành 1. Cơ cấu ngành: Nông lâm ngư nghiệp: chiếm khoảng 12%, Công nghiệp: chiếm khoảng 28.5% GDP, Dịch vụ: khoảng 59.5% 2. Hiện trạng của một số ngành nội bộ ➢ Nông, lâm, ngư nghiệp: Ngành nông nghiệp chiểm tỉ trọng 12% trong cơ cấu GDP, 25% trong tổng số kim ngạch xuất khẩu và 30% trong nguồn lao động năm 2010. Sản phẩm chủ yếu: gạo, mía đường, ngũ cốc, hạt có dầu, gia vị, rau quả, chè, cao su… Nông nghiệp: Ba cây xuất khẩu chính truyền thống của Sri Lanka là chè, cao su và dừa. Thủy sản : Sri Lanka có tiềm năng đáng kể về thủy sản biển khơi, thủy sản nội địa và thủy sản nuôi trồng Chăn nuôi: Ngành chăn nuôi bao gồm chủ yếu là sữa và gia cầm.Tính đến năm 2009, sản xuất sữa ở địa phương bao gồm 33% nguồn tiêu thụ quốc gia.  ➢ Công nghiệp: Bao gồm bốn lĩnh vực chính: Công nghiệp khai khoáng,Sản xuất (tức là chế biến các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp…),Năng lượng (Điện, khí đốt và nước), Xây dựng Về công nghiệp khai khoáng: Sri Lanka được trời phú với nhiều loại khoáng sản: Đá quý,Dầu thô Về lĩnh vực chế biến: Thực phẩm, đồ uống, và thuốc lá, Dệt may, may mặc, da, hóa chất, dầu khí, cao su, và các sản phẩm nhựa. Về lĩnh vực xây dựng: Ngành công nghiệp xây dựng đã ghi nhận mức tăng trưởng 9,3% cùng với tăng trưởng kinh tế 8% của Sri Lanka trong năm 2010. Về lĩnh vực năng lượng: ➢ Dịch......

Words: 372 - Pages: 2

Free Essay

Tăng Trưởng Kinh Tế

...Sự tăng trưởng về kinh tế nước ta nói chung, đô thị nói riêng trong những năm vừa qua đã kéo theo sự phát triển về văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật… nhưng bên cạnh đó nó cũng tồn tại một số vấn đề xã hội, trong đó đặc biệt là vấn đề nhà ở. Một cá nhân có thể trở thành người tốt, có phẩm chất và nhân cách khi cá nhân có điều kiện thực hiện tốt quá trình xã hội hóa. Nếu không được chăm sóc, giáo dục trong môi trường xã hội lành mạnh, tức là không có điều kiện để xã hội hóa bản thân, thì cá nhân đó có thể trở thành người xấu, bị tách khỏi chuẩn mực của xã hội.[9, 2006]. Với sinh viên là bộ phận ưu tú về trí tuệ của thanh niên nói chung. Họ là lớp người đang độ trưởng thành, lại được học tập, sinh hoạt ở thành phố, đô thị lớn nên có cơ hội tiếp xúc sớm với những tiến bộ xã hội. Sinh viên là nguồn bổ sung trực tiếp cho lực lượng trí thức của nước nhà. Ngày nay, bước sang thế kỷ 21, khi mà khoa học kỹ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp thì vai trò của sinh viên càng trở nên quan trọng. Vì vậy, việc nâng cao đời sống cho sinh viên là việc quan trọng và hết sức cần thiết, đặc biệt là quan tâm đến nhà ở - đó là một cách quan tâm thiết thực hơn đến đời sống và sinh hoạt của sinh viên - những trí thức trẻ trong tương lai. Vì thế, vấn đề nhà ở cho sinh viên là vấn đề thiết thực và cấp bách, cần được sự quan tâm của mọi người, nhưng vấn đề này vẫn nhận được ít sự quan tâm từ nhiều phía: chính sách hỗ trợ từ nhà nước, lãnh đạo các cơ quan ban, nghành, chức năng, các cơ quan...

Words: 899 - Pages: 4

Premium Essay

Tao Te Ching

...Nadine Couto LIT-211 03/03/2014 The book Tao Te Ching was originally called Laozi, the author’s name. When people mentioned Laozi, they were referring to the book as well as the man. The Tao Te Ching is translated as The Classic of the Way and Its Virtue, or simply The Way of Life. Laozi was a quiet and secluded person, and no one would have known him had he not written the Tao Te Ching. No details are known with certainty about his life. The introduction has the purpose to describe the concept and structure of Tao. Lao Tzu was trying to explain something that was inexpressible with language. According to the text Laozi (Lao Tzu) “One of the difficulties of the poems in the Dao De Jing is that they do not provide explanations or definitions, The Dao De Jing begins with what seems to be a series of conclusions about the dao, a word and concept for which we have no English equivalent. “ (Crawford et al. 1603) With that being said, Tao is something that is beyond whatever we could possible describe. The first two lines on the introduction “ The Tao that can be told is not the eternal Tao/ The name that can be named is not the eternal name.” can be described as the Tao that can be completely explained or expressed in words is not the constant, eternally unchanging and true Tao. The main idea here is that the Tao is a concept beyond reason and logic. If the name of this Tao can be defined with words, then it is not the constant, eternally unchanging name of......

Words: 661 - Pages: 3

Free Essay

Kinh Te Luong

...góp của tổ chức kinh tế, các khoản viện trợ, xóa nợ. 5. Dự trữ ngoại hối nhà nước, thường gọi tắt là dự trữ ngoại hối hoặc dự trữ ngoại tệ là lượng ngoại tệ mà ngân hàng trung ương hoặc cơ quan hữu trách tiền tệ của một quốc gia hay lãnh thổ nắm giữ. Đây là một loại tài sản của Nhà nước được cất giữ dưới dạng ngoại tệ (thường là các ngoại tệ mạnh như: Dollar Mỹ, Euro, Yên Nhật, v.v...) nhằm mục đích thanh toán quốc tế hoặc hỗ trợ giá trị đồng tiền quốc gia. Vai trò của NHTW là can thiệp và ổn định tỷ giá hối đoái trong trường hợp xảy ra cú sốc về cung cầu tiền tệ theo mục tiêu chính sách của chính phủ. Và can thiệp bằng dự trữ ngoại hối là một trong các biện pháp đó. Adnan Kasman và Duygu Ayhan (2007) đã đưa ra mô hình kiểm định về mối liên hệ giữa dự trữ ngoại hối và tỷ giá hối đoái trong trường hợp Thổ Nhĩ Kỳ giai đoạn 1982-2005. Bảng 1: Dự đoán ảnh hưởng các biến độc lập tới biến phụ thuộc tỷ giá hối đoái Nhân tố | Cơ sở lý thuyết | Tác động | Lạm phát | Lý thuyết PPP | Lạm phát tăng làm nội tệ giảm giá | Lãi suất | Lý thuyết IRP, mô hình Mundell-Fleming, mô hình giá linh hoạt | Lãi suất tăng làm tăng cung ngoại tệ, nội tệ tăng giá | Thu nhập | Mô hình giá linh hoạt | Thu nhập tăng làm tăng cầu tiền giao dịch, nội tệ tăng giá | Tài khoản vãng lai | Mô hình Mundell-Fleming, mô hình cân bằng danh mục | Cán cân thương mại thặng dư liên tục theo thời gian sẽ làm đồng nội tệ được giá và ngược lại | Can thiệp của chính phủ (các công cụ tiền tệ) | Mô hình giá......

Words: 3375 - Pages: 14

Free Essay

Chien Tranh Tien Te

...CHIẾN TRANH TIỀN TỆ SONG HONGBIN Vũ Hồng Kỳ Vuhongky.273@gmail.com MỤC LỤC Lời giới thiệu Phần 1: Gia tộc Rothschild – Cường quyền duy nhất ở châu Âu 1 3 Phần 2: Cuộc chiến trăm năm giữa ngân hàng Quốc tế và Tổng thống Hoa Kỳ 27 Phần 3: Cục dữ trữ Liên Bang Mỹ: Ngân hàng Trung ương tư hữu Phần 4: Chiến tranh và suy thoái: Mùa bội thu của ngân hàng Quốc tế Phần 5: Chính sách mới của tiền tệ giá rẻ Phần 6: Câu lạc bộ Tinh anh thống trị Thế giới Phần 7: Cuộc chiến tranh cuối cùng của đồng tiền đích thực Phần 8: Chiến tranh tiền tệ - Không tuyên mà chiến Phần 9: Hiểm họa của đồng Đô-la Mỹ và tầm quan trọng của vàng Phần 10: Mưu chuyện lâu dài Phụ lục: Nói về Trung Quốc 59 89 117 143 173 199 237 271 293 LỜI GIỚI THIỆU gay từ nhỏ, chúng ta đã có khái niệm về tiền bạc. Chúng ta hân hoan chờ đón những đồng tiền mừng tuổi mới keng khi năm hết Tết đến. Lớn lên, bước vào con đường mưu sinh, chúng ta mong muốn kiếm được nhiều tiền vì khái niệm tiền bạc nhiều khi gắn liền với sự thành công trong cuộc sống. Tuy nhiên, rất ít người trong chúng ta hiểu được cội nguồn tiền bạc cũng như sự sinh tồn và phát triển của đồng tiền, vì sao những tờ giấy có in hình những con số lại có giá trị đến thế, nhưng cũng với tờ giấy đó, chúng ta gần như không mua được món hàng có giá trị trong giai đoạn khủng hoảng tiền tệ siêu cấp. Phần lớn chúng ta thường nghĩ rằng, sự hiện diện của đồng tiền trong cuộc sống là một lẽ đương nhiên như không khí hay nước vậy. Cho đến khi đọc cuốn sách......

Words: 161412 - Pages: 646

Premium Essay

Tao Te Ching

...Tao Te Ching by Lao-tzu J. Legge, Translator (Sacred Books of the East, Vol 39) [1891] 1 The Tao that can be trodden is not the enduring and unchanging Tao. The name that can be named is not the enduring and unchanging name. (Conceived of as) having no name, it is the Originator of heaven and earth; (conceived of as) having a name, it is the Mother of all things. Always without desire we must be found, If its deep mystery we would sound; But if desire always within us be, Its outer fringe is all that we shall see. Under these two aspects, it is really the same; but as development takes place, it receives the different names. Together we call them the Mystery. Where the Mystery is the deepest is the gate of all that is subtle and wonderful. 2 All in the world know the beauty of the beautiful, and in doing this they have (the idea of) what ugliness is; they all know the skill of the skilful, and in doing this they have (the idea of) what the want of skill is. So it is that existence and non-existence give birth the one to (the idea of) the other; that difficulty and ease produce the one (the idea of) the other; that length and shortness fashion out the one the figure of the other; that (the ideas of) height and lowness arise from the contrast of the one with the other; that the musical notes and tones become harmonious through the relation of one with another; and that being before and behind give the idea of one following......

Words: 1368 - Pages: 6

Free Essay

Ego Te Absolvo

...Ego te absolvo. En el confesionario se encontraba, adormecido, casi le resulta insoportable escuchar a aquellas viejas que se quejaban de haber tenido malos pensamientos, de haber comido en exceso, de no haber cumplido sus obligaciones maritales, de esconder restos de un buen postre para ser disfrutado con posterioridad. Escuchó el batir de la puerta. -Una más, pensó, pero la vocecita del otro lado lo sacó de aquel sopor. Con nuevos bríos dijo –Ave María gratía plena, sintió cómo su miembro empezaba a crecer. – Sin Pecado original concebida.- ¿Desde cuándo no te confiesas? inquirió, en tono amenazante. -Desde la semana pasada Padre. -A ver ¿y por qué has dejado pasar tantísimo tiempo? -Tenía otras cosas que hacer Padre. -¿Como cuáles más importantes que agradar a Dios? No contestó. Dime tus pecados. -Los de siempre Padre, desobedecí a mis padres, me he acostado sin rezar, y me he dormido durante la hora Santa, Padre, y en esta ocasión me encuentro en mis días, tengo mi periodo, creo que no podrá ser la misma penitencia de siempre. -Bien, entonces tú decides hija, tres días de silicio o me esperas en la sacristía. -Padre, pero tengo mi periodo, ya se lo dije. –Sí, pero podemos conmutarlo. –Bueno. -Espérame en la sacristía, alzo su mano derecha sobre la cabeza de ella, ego te absolvo a peccatis tuis in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. -Amén. De inmediato terminó las confesiones y se dirigió a la Sacristía, apurado echó llave a la puerta, al fondo estaba ella...

Words: 2595 - Pages: 11

Free Essay

Kinh Te Thi Truong

...đường gân thớ mạch, đánh thức những gì còn trong cơn "ngái ngủ". Mùa Xuân - mùa sinh sôi biểu hiện nhất ở cây cối. Làn mưa xuân nhè nhẹ, lất phất bay như những bàn tay mềm mãi, âu yếm vuốt ve những mầm non mới nhú giúp chúng mau lớn nhanh để chuẩn bị đón những tia nắng đầu năm. Khắp nơi nơi đều được phủ một lớp màu đặc sắc của tất cả những loài hoa. Dường như mùa xuân cũng là mùa thi "sắc" của hoa, bông nào cũng cố gắng vươn mình trong nắng mai để khoe sắc. Trên núi rừng xa xôi, hoa mơ đang nở rộ trắng khắp một vùng Tây Bắc rộng lớn, hoa đào tô thắm vùng Đông Bắc còn hoa mai hòa mình vào ánh nắng vàng rực rỡ của Miền Nam. Trên khắp các làng quê, đường phố cây cối đều khoác trên mình một lớp chồi biếc xanh tươi mang đầy nhựa sống. Con người cũng không nằm ngoài lẽ tự nhiên ấy. Với tất cả dân tộc trên Trái đất, bất kể khác biệt về văn hóa, mùa xuân là mùa của tình yêu, mùa gửi gắm những yêu thương tới mọi người. Xuân về cùng với quất hồng, đào thắm và những cánh én xôn xao, ta nghe tiếng khèn gọi bạn tình ở trên vùng núi cao, thấy những ánh mắt lúng liếng trao duyên ở các đám hội đồng bằng. Và đó đây là những đám rước người yêu thương về "dinh". Mùa xuân đem đến cho con người sự gần gũi với thiên nhiên, được cảm nhận và hòa mình vào sự thay đổi của sự giao mùa. Chính những sản vật được tạo hóa ban tặng cho Mùa Xuân làm cho chúng ta càng phải biết nâng niu và trân trọng nó thêm. Một năm mới đang đến với bao điều mới lạ, chúc mọi người có một mùa xuân vui vẻ, ấm áp và......

Words: 1575 - Pages: 7

Free Essay

Kinh Tế

...MẤY Ý KIẾN VỀ CHỦ TRƯƠNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TS. Phạm Văn Khánh Báo Nhân Dân Đặt vấn đề Chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế, thực hành đường lối đối ngoại hòa bình, hữu nghị với các quốc gia, dân tộc trên thế giới đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu ra từ khi thành lập Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong quá trình lãnh đạo công cuộc đổi mới, Đảng và Nhà nước đã đề ra đường lối mở cửa kinh tế, chuyển nền kinh tế sang kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế. Có thể nói, tích cực và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước. Thực hiện chủ trương này, sau 20 năm đổi mới, nền kinh tế nước ta đã hội nhập sâu và toàn diện vào nền kinh tế thế giới. Tiếp tục đường lối đối ngoại rộng mở, Văn kiện Đại hội X của Đảng nêu rõ: Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế theo lộ trình, phù hợp với chiến lược phát triển đất nước từ nay đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại, hội nhập sâu hơn và đầy đủ hơn với các thể chế kinh tế toàn cầu, khu vực và song phương, lấy phục vụ lợi ích đất nước làm mục tiêu cao nhất. Phát huy vai trò chủ thể và tính năng động của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong hội nhập kinh tế quốc tế. Xúc tiến mạnh thương mại và đầu tư, phát triển thị trường mới, sản phẩm mới và thương hiệu mới. Từ khi Việt Nam chính thức là thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã đặt ra nhiều vấn......

Words: 10908 - Pages: 44

Premium Essay

Computerized Management and Monitoring System for Rapa Generics Pharmacy

...School Year 2015 – 2016 COMPUTERIZED MANAGEMENT AND MONITORING SYSTEM FOR RAPA GENERICS PHARMACY A proposal Presented to Mr. Neil Martin S. Maraneta In Partial Fulfillment of the Requirements for the Subject of Systems Analysis and Design by: Lastname, Firstname MI. Mr. Neil Martin S. Maraneta Instructor November 2015 1.1 Introduction A pastor named Ferdie Sinense together with his wife Marisa Sinense who works as an auditor, established Rapa Generics Pharmacy on September 23, 2011. The main branch of this Pharmacy is located at Pandi Road in Bulacan City. Anthony Rudil, a licensed pharmacist and Jennifer Robela the assistant pharmacist are currently managing the business. In addition to that, the business opened its door to three more branches located in Pulang Lupa, Pandi Bulacan and Marikina. 1.1.1 COMPUTERIZED MANAGEMENT AND MONITORING SYSTEM FOR RAPA GENERICS PHARMACY 1.1 Overview of the Current State of the Technology The use of manual business process has declined since the rise of computerized and automated systems, and nowadays, the use and need of these systems have become prevalent among developed and developing countries due to the increased productivity and efficiency of data processing. Because of this, our recipient decided to accept our proposal, which is the “COMPUTERIZED MANAGEMENT AND MONITORING SYSTEM FOR RAPA GENERICS PHARMACY”.  And in order to achieve this, Sales and Inventory......

Words: 1283 - Pages: 6

Premium Essay

The Effect of Commercial Fertilizers in the Growth of Pechay (Brassica Rapa)

...come from mines or saline lakes, thus from limited resources (Types of Fertilizer, 2007). Hydroponics is a technique of growing plants using another medium other than soil to provide nutrients to the plant (Hydroponics, 1995). The fertilizer is dissolved in water and transported to the plant’s roots to supply the plant with its needed nutrients and minerals. The fertilizer dissolved in water is called nutrient solution (Hydroponics Gardening, n.d.). The researchers will use the hydroponics system in examining the effect of commercial fertilizers in the growth of Pechay plant, and the acidity of its soil. B. STATEMENT OF THE PROBLEM This study aims to investigate the feasibility of three different commercial fertilizers for Pechay (Brassica Rapa) in terms of (a) height, (b) number of leaves, and (c) weight using hydroponics technique, (d) determine if there is any significant difference on Pechay growth rate. a) Among which fertilizers had a significant difference between the (a) height, (b) length of leaves, (c) weight using hydroponics technique, and the (d) growth rate of each of the samples of Pechay plant? C. HYPOTHESIS HO: There is no significant difference between the (a) height, (b) length of leaves, (c) weight using hydroponics technique, and the growth rate of each of the samples of Pechay plant. HA: There is a significant difference between the (a) height, (b) length of leaves, (c) weight using hydroponics technique, and the growth rate of each of the samples......

Words: 2237 - Pages: 9

Free Essay

Tes Lalalal

...tes ah. 1. Ticketing online (blitz ok) - Blitz --> lebih gampang kalau ada blitz card, bisa beli online dari kost, milih tempat duduk dan gak terikan oleh s/d jam 11 siang. datang ke blitz nge pas waktu tayang jadi bisa langsung nonton. , ni salah satu perusahaan menurut gw yang nerapin IT sampe ke strategic perusahaannya. - xxi --> sudah bisa pilih tempat duduk tapi cuman sampe jam 11 itu juga kalau jam 11 kurang 10 dah gak bisa di beli . software ticketing client sama ticketing di counter bioskop kagak integrasi. tapi iklan pembelian tiketnya wahh banget 2. ticketing di counter (xxi ok) - blitz --> antri nya panjang, ane kalau nonton dadakan di CP pasti antri panjang. counter sekalian jualan makanan. - xxi --> kalau nonton di TA, paling lama antri 2-3 orang kecuali kalau satnight, beuhhh promo buy 1 get 1 free bca bikin antrian sembako. 3. promo ticket (blitz ok) - blitz --> sekarang banyak kerja sama dengan CC, mandiri, permata, telkomsel friday dan cc lainnya. bisa ada promo buy 1 get 1 free - XXI --> semenjak promo BCA cuman bisa sabtu ane dah males ke XXI 4. suasana counter (blitz cozy) - blitz --> lebih enak, sofa nya banyak. Suasana rada gelap, untuk anak muda yang pacaran asik. - xxi --> tempat duduknya dikit, jadi kalau nunggu film kudu muter" mall. Muales banget kalau muter". 5. staff (xxi ok) -blitz --> apa memang pangsa pasarnya untuk anak gaholl dan anak muda, pakaian santai banget. sebenarnya kalau liat di sisi lain, mereka ini pengen...

Words: 650 - Pages: 3

Free Essay

Đề CươNg MôN Kinh Tế Du LịCh

...ĐỀ CƯƠNG MÔN KINH TẾ DU LỊCH Câu 1:Nêu khái niệm về du lịch của Michael Cotman? - Định nghĩa của Michael Coltman (Mỹ): “Du lịch là sự kết hợp và tương tác của 4 nhóm nhân tố trong quá trình phục vụ du khách bao gồm: du khách, nhà cung ứng dịch du lịch, dân cư sở tại và chính quyền nơi đón khách du lịch”. - Du khách là người tham gia trực tiếp vào quá trình tạo ra sản phẩm du lịch - Nhà cung ứng du lịch là nhà cung cấp các dịch vụ và sản phẩm du lịch để đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu của du khách. - Chính quyền địa phương của điểm đến là nhân tố chính tạo ra các động lực phát triển du lịch phụ thuộc nhu cầu ngày càng cao của du khách. Dân cư sở tại là một trong những nguồn lao động chính phục vụ trong du lịch Câu 2:Phân tích xu hướng nhóm xu hướng phát triển cung của xu hướng phát triển du lịch thế giới? Xu hướng 1: Đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Xu hướng 2: Phát triển hệ thống bán sản phẩm du lịch Xu hướng 3: Tăng cường hoạt động truyền thông trong du lịch Xu hướng 4: Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong du lịch. Xu hướng 5: Đẩy mạnh quá trình khu vực hóa, quốc tế hoá. Xu hướng 6: Hạn chế tính thời vụ trong du lịch Câu 3:Phân tích ý nghĩa về mặt kinh tế và ý nghĩa về mặt xã hội của việc phát triển du lịch? XH: - Mở ra cơ hội giao lưu. - Là cơ sở mở ra mối quan hệ hữu nghị, ngoại giao. - Tái tạo sức lao động. - Giải......

Words: 3744 - Pages: 15

Free Essay

Kinh Tế Thương Mại

...Cùng với xu hướng quốc tế hóa và các chính sách quy hoạch thương mại, sự xuất hiện của các mô hình bán lẻ hiện đại đã làm thay đổi diện mạo của thị trường bán lẻ. Bên cạnh đó cuộc sống phát triển khiến nhu cầu tiêu dùng của người dân ngày càng cao, thói quen mua sắm của họ cũng có nhiều thay đổi theo hướng văn minh hiện đại hơn. Người tiêu dùng cũng đã tìm thấy nhiều sự lựa chọn đa dạng hơn giữa các cửa hàng bán lẻ truyền thống và các siêu thị, từ những nhãn hàng cao cấp đến những nhãn hàng giá cả cạnh tranh hơn. Chính sự liên tục thay đổi trong sở thích, nhận thức và hành vi mua sắm của người tiêu dùng đã và đang tác động mạnh đến ngành bán lẻ nói chung hay sự cạnh tranh giữa cửa hàng bán lẻ độc lập và siêu thị nói riêng cũng cần phải thay đổi theo hướng “thông minh hơn” để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người tiêu dùng. Nhận thức được vấn đề đó cùng với sự hướng dẫn của giáo viên, em xin chọn và thực hiện đề tài “Nhận thức, sự lựa chọn của người tiêu dùng tác động đến hành vi kinh doanh của cửa hàng bán lẻ truyền thống và siêu thị trong bối cảnh sự phát triển của ngành công nghiệp bán lẻ”. Do thời gian tiếp cận và thực hiện đề án không nhiều và có những khó khăn trong việc thu thập tài liệu nên bài viết không tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót. Kính mong sự thông cảm và chỉ bảo của quý Thầy Cô. Em xin chân thành cám ơn Thầy TS. Đặng Văn Mỹ đã tận tình hướng dẫn, nhắc nhở và chỉ bảo em trong suốt thời gian thực hiện đề án của mình....

Words: 323 - Pages: 2

Premium Essay

Rhetoric of the Tao-Te Ching

...Compare/Contrast Essay When utilizing the rhetorical strategy of comparing and contrasting in relationship to literature, a number of pieces of can qualify. In particular, the idea of leadership is arguably one of the most written about topics with regard to comparing and contrasting. Throughout history, it can be argued that the majority of successful societies have been based upon effective divisions of leadership. Accordingly, in their pieces of literature, The Tao-te Ching and The Qualities of the Prince, Lao-tzu and Machiavelli have sought to convey a more complete and concrete understanding of their respective definitions and duties of a ruler (leadership). The theme of political leaders and their intricate relationship with society indeed validate itself within both texts. However, both Lao-tzu and Machiavelli approach this issue from almost entirely opposite positions, though sharing minute similarities. Lao-tzu appears to focus the majority of his attention on letting problems or situations take their course, and consequently good would prevail. On the contrary, Machiavelli advocates the necessity for a successful leader, or prince, to take control of his deeds, and the skills or qualities necessary to maintain power. Since both writers propose a question as to what is in essence the same dilemma, effective leadership, it becomes almost natural literary etiquette to contrast the two in an effort to better understand what qualities a prosperous leader must possess.......

Words: 1499 - Pages: 6