Free Essay

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

In: Other Topics

Submitted By shaunhv1546
Words 506
Pages 3
1 KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
Keyakinan wujudnya Tuhan dan mematuhi segala suruhanNya

2 AMANAH
Sikap bertanggungjawab yang menimbulkan kepercayaan dan keyakinan

3 HARGA DIRI
Keupayaan dan kemampuan untuk memulia dan menjaga maruah diri

4 BERTANGGUNGJAWAB
Kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan

5 HEMAH TINGGI
Beradap sopan dan berbudi pekerti mulia

6 TOLERANSI
Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan pertelingkahan

7 BERDIKARI
Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain

8 KERAJINAN
Usaha berterusan dengan kecekalan, kegigihan, dedikasi dan berdaya maju

9 KASIH SAYANG
Perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati

10 KEADILAN
Tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah

11 RASIONAL
Boleh berfikir dan bertindak berasaskan pertimbangan yang wajar

12 KESEDERHANAAN
Tidak keterlaluan dalam pemikiran dan tindakan, tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain

13 KASIH SAYANG TERHADAP KELUARGA
Perasaan cinta, kasih dan sayang yang mendalam dan berkekalan

14 HORMAT DAN TAAT KEPADA ANGGOTA KELUARGA
Memuliakan, berinteraksi dan memberi layanan sopan untuk melahirkan keluarga harmonis

15 MENGEKALKAN TRADISI KEKELUARGAAN
Menerima dan menghormati adat dan kepercayaan yang diwarisi turun temurun

16 TANGGUNGJAWAB TERHADAP KELUARGA
Melaksanakan kewajipan untuk melahirkan keluarga bahagia, meningkatkan imej dan menjaga maruah keluarga

17 MENYAYANGI DAN MENGHARGAI ALAM SEKITAR
Memelihara dan memulihara alam sekeliling untuk mengekalkan ekosistem

18 KEHARMONIAN ANTARA MANUSIA DAN ALAM SEKITAR
Saling memerlukan hubungan harmonis untuk menjamin kualiti kehidupan

19 KEMAPANAN ALAM SEKITAR
Pengekalan keseimbangan alam sekeliling sebagai tanggungjawab bersama untuk kesejahteraan hidup

20 PEKA TERHADAP ISU-ISU ALAM SEKITAR
Prihatin terhadap persoalan alam sekeliling dan berusaha menyelesaikannya

21 CINTA AKAN NEGARA
Perasaan sayang dan bangga kepada negara serta meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri

22 TAAT SETIA PADA RAJA DAN NEGARA
Kepatuhan dan kesetiaan yang berkekalan kepada Raja dan Negara

23 SANGGUP BERKORBAN UNTUK NEGARA
Rela menyerahkan nyawa sebagai tanda kebaktian untuk negara

24 MELINDUNGI HAK KANAK-KANAK
Membela, memberi naungan dan memelihara hak kanak-kanak bagi menjamin kehidupan yang sempurna

25 MENGHORMATI HAK WANITA
Melindungi dan mengiktiraf sumbangan wanita dalam pembangunan keluarga, masyarakat dan Negara

26 MELINDUNGI HAK PEKERJA
Menghormati, menghargai dan mengiktiraf perkhidmatan, jasa dan sumbangan pekerja

27 MENGHORMATI HAK GOLONGAN KURANG BERUPAYA
Memberi layanan bersopan supaya mereka tidak berasa tersisih sebagai insan ciptaan Tuhan

28 MELINDUNGI HAK PENGGUNA
Membela dan memelihara hak untuk menjadi pengguna berilmu dan mendapat perkhidmatan dan barangan berkualiti serta tidak dieksploitasi
29 MEMATUHI PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG
Menerima dan mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah ditentukan

30 KEBEBASAN BERSUARA
Kebebasan berucap dan mengeluarkan fikiran dengan batasan bagi menjaga keselamatan

31 KEBEBASAN BERAGAMA
Kebebasan untuk menganuti dan mengamalkan agama mengikut Perlembagaan Malaysia

32 PENGLIBATAN DIRI DALAM PEMBANGUNAN NEGARA
Kebebasan melibatkan diri dalam aktiviti pembangunan negara dengan mematuhi peraturan, undang-undang dan Perlembagaan

33 SIKAP KETERBUKAAN
Bersedia memberi dan menerima pandangan, mengikut norma masyarakat

34 HIDUP BERSAMA SECARA AMAN
Hidup berbaik-baik dengan mengutamakan kedamaian dan keharmonian tanpa mengira agama, bangsa dan budaya

35 SALING MEMBANTU DAN BEKERJASAMA
Usaha yang baik dan membina yang dilakukan bersama pada peringkat individu, komuniti atau negara

36 SALING MENGHORMATI ANTARA NEGARA
Menghargai dan memuliakan hubungan antara negara…...

Similar Documents